St.meld. nr. 14 (2008-2009)

Internasjonalisering av utdanning

Til innholdsfortegnelse

1 Litteraturliste

St.meld. nr. 40 (1990–91) Fra visjon til virke. Om høgre utdanning

St.meld. nr. 19 (1996–97) Om studier i utlandet

St.meld. nr. 39 (1998–99) Forskning ved et tidsskille

St.meld. nr. 27 (2000–2001) Gjør din plikt – Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning

St.meld. nr. 34 (2001–2002 ) Kvalitetsreformen. Om høyere samisk utdanning og forskning

St.meld. nr. 30 (2003–2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 49 (2003–2004) Mangfold gjennom inkludering og deltakelse. Ansvar og frihet

St.meld. nr. 20 (2004–2005) Vilje til forskning

St.meld. nr. 16 (2006–2007) ... og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring

St.meld. nr. 7 (2007–2008) Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning

St.meld. nr. 23 (2007–2008) Språk bygger broer. Språkstimulering og språkopplæring for barn, unge og voksne

St.meld. nr. 28 (2007–2008) Samepolitikken

St.meld. nr. 31 (2007–2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 7 (2008–2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge

St. meld nr. 13 (2008–2009) Klima, konflikt og kapital. Norsk utviklingspolitikk i et endret handlingsrom.

St.prp. nr. 1 (2003–2004) For budsjettåret 2004

St.prp. nr. 1 (2007–2008) For budsjettåret 2008

St.prp. nr. 1 (2008–2009) For budsjettåret 2009

Ot.prp. nr. 39 (2006–2007) Om lov om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning

Ot.prp. nr. 83 (2007–2008) Om lov om endringer i lov 1. april 2002 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Innst. O. nr. 89 (2006–2007) Innstilling fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning

Innst. S. nr. 337 (2000–2001) Innstilling frå Kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om Gjør din plikt – Krev din rett. Kvalitetsreformen av høyere utdanning

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) av 1. april 2005 nr. 15

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61

Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven) av 20. Juni 2003 nr. 56

NOU 1988:28 Med viten og vilje

NOU 1989:13 Grenseløs læring. Mottak av utenlandske studenter, studentutveksling og internasjonalisering av høyere utdanning

NOU 2000:14 Frihet med ansvar. Om høgre utdanning og forskning i Norge

NOU 2003:16 I første rekke. Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle

NOU 2008:3 Sett under ett

NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida

Rundskriv F-14 – 03 Ny lovbestemmelse om rett til gratis grunnskoleopplæring

Rundskriv F-10 – 07 Støtteordningen gjennom Statens lånelasse for utdanning for studenter fra utviklingsland, landene på Vest-Balkan og land i Øst-Europa og Sentral-Asia (kvoteordningen)

Utdanningsdirektoratet brev 15.november 2007: Gratis videregående opplæring – særlig om skoleturer

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet (2006). Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Kunnskapsdepartementet (2007): Likeverdig opplæring i praksis. Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2007–2009

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2008): Nøkkeltall – arbeidsinnvandring i Norge.Pressemelding, Oslo

Regjeringens ekspertutvalg for nordområdene: Sluttrapport 2008

Utenriksdepartementet (2006): Regjeringens nordområdestrategi

Högskoleverket (2008): En högskola i världen – internationalisering för kvalitet. Stockholm: Högskoleverkets kontorservice

Arbeidsgruppe om fagskoleutdanning og rammeverk (2008): Anbefaling til Kunnskapsdepartementet om fagskoleutdanningenes forhold til EQF og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Mobilitetsrapport. Bergen: SIU Rapport 03/2008

ANSA: Mobilitetsrapport 08/09, Hvorfor fravelges utenlandsstudier? www.ansa.no

Aamodt, Per O. m.fl. (2007): Læringsutbytte i høyere utdanning: En drøfting av definisjoner, utviklingstrekk og måleproblemer. Oslo: NIFU STEP Rapport 40/2007

Barstad, Johan (2002): Utveksling for alle? Evaluering av støtteordning i Statens lånekasse for utdanning for elever som tar et år med videregående opplæring i land utenfor Norden gjennom en av departementet godkjent utvekslingsorganisasjon. Arbeidsrapport, Volda: Høgskulen i Volda, Møreforsking Volda

Bergh, Trond mfl. (1983): Norge fra u-land til i-land: vekst og utviklingslinjer 1830–1980. Oslo: Gyldendal

Byrhagen, Karen N., Falch, Torberg og Strøm, Bjarne (2006): Frafall i videregående opplæring: Betydningen av grunnskolekarakterer, studieretning og fylke. Trondheim: Senter for økonomisk forskning, SØF-rapport nr. 8/2006

Europarådet (2008): White Paper in Intercultural Dialogue «Living Together as Equals in Dignity»

Frølich, Nicoline (2004): Å internasjonalisere forskning. En studie av nasjonal politikk for internasjonalisering av forskning i Finland, Nederland, Irland og Canada.Oslo: NIFU STEP Arbeidsnotat 2/2004

Frølich, Nicoline (2008): Justifications and drivers. I Borderless knowledge: understanding the «new» internationalization of research and higher education in Norway .Springer: Dordrecht

Frøseth, Mari Wigum, Hovdhaugen, Elisabeth, Høst, Håkon og vibe, Nils (2008): Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring. Oslo: NIFU STEP Rapport nr. 40/2008

Gunnes, Hebe, Næss, Terje, Kaloudis, Aris og Sarpebakken, Bo (2007): Forskerrekruttering i Norge – status og komparative perspektiver. Oslo: NIFU STEP Rapport 2/2007

Halvorsen, Tor og Faye, Reidun (2006): Evaluering av Kvalitetsreformen.Delrapport 8, Internasjonalisering. Bergen: Rokkansenteret

Helleskjær, Glenn Ole (2007): Fokus på språk. Fremmedspråk i norsk næringsliv – engelsk er ikke nok!Halden: Fremmedspråksenteret

Kandidatundersøkelsen 2005. Oslo:NIFU STEP Arbeidsnotat 25/2006

Knight, Jane (2003): Updated internationalization definition. International Higher Education 33/2003

Kyvik, Svein og Olsen, Terje Bruen (2007): Doktorgradsutdanning og karrieremuligheter: En undersøkelse blant to årskull doktorgradskandidater. Oslo: NIFU STEP Rapport 35/2007

Lunde, Leiv mfl. (2008): Norske interesser. Utenrikspolitikk for en globalisert verden. Oslo: Cappelen Damm,

Markussen, Eifred, Frøseth, Mari Wigum, Lødding, Berit og Sandberg, Nina (2008): Bortvalg og kompetanse. Gjennomføring, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk ut av grunnskolen på Østlandet våren 2002. Hovedfunn, konklusjoner og implikasjoner fem år etter. Oslo: NIFU STEP Rapport 13/2008

OECD (2007): Education at a Glance

Rotevatn, Jarle (1997): Til tjeneste for utdanningsnorge: Statens lånekasse for utdanning 1947–1997. Oslo: Lånekassen

Rønning, Wenche (red.) Fiva, Toril, henriksen, Espen, Krogtoft, Marit, Nilsen, Nils, Skogvold, Anne og Solstad, Anne (2008). Læreplan, lærerverk og tilrettelegging for læring. Analyse av læreplan og et utvalg lærerverk i naturfag, norsk og samfunnsfag.Bodø: Nordlandsforskning, NF-rapport nr. 2/2008

Slipersæther, Stig og Aksnes, Dag W. (2008): The Many Ways of Internationalisation.Dordrecht: Springer. I Borderless Knowledge: understanding the «new» internationalization of research and higher education in Norway. Higher education dynamics vol.22. New York: Springer

Smeby, Jens-Christian og Gornitzka, Åse (2008): All cosmopolitans now? I Borderless knowledge: understanding the «new» internationalization of research and higher education in Norway .Springer: Dordrecht

Steenstrup, Kari (2008): Rekruttering til utenlandsstudier. Betydningen av sosial bakgrunn over tid. Masteroppgave i sosiologi, Universitetet i Oslo

Ulstrup, Britt Engelsen (2008): Kunnskapsløftet. Sentrale styringssignaler og lokale strategidokumenter. Oslo: Pedagogisk Forskningsinstitutt, PFI-rapport nr. 1: Analyse av reformen kunnskapsløftet

Wiers-Jenssen, Jannecke (2003): Over bekken etter vann? Hvorfor studere i utlandet når det finnes lignende tilbud i Norge. Oslo: NIFU Skriftserie 26/2003

Wiers-Jenssen, Jannecke (2005): Utbytte av utdanning fra utlandet. Overgang fra utdanning til arbeid blant nordmenn med høyere utdanning fra utlandet. Oslo: NIFU STEP Rapport 3/2005

Wiers-Jenssen, Jannecke, Frølich, Nicoline, Aamodt og Per Olaf, Hovdhaugen, Elisabeth (2008): Borte bra, men hjemme best? Færre norske studenter i utlandet. Oslo: NIFU STEP Rapport 21/2008

Wiers-Jenssen, Jannecke (2008): Studiemobilitet og arbeidsmarkedstilpasning. Nordisk kandidatundersøkelse 2007 – landrapport for Norge. Oslo: NIFU STEP Rapport 22/2008

Zgaga, Pavel (2006): Looking out: The Bologna Process in a Global Setting. On the «External Dimension» of the Bologna Process. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Til forsiden