St.meld. nr. 41 (2008-2009)

Kvalitet i barnehagen

Til innholdsfortegnelse

2 Litteraturliste

Andersson, H.W. (red.) (2005): Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet til barn og unge . Rapport 3/05. SINTEF Helse.

Asplan Viak og Fafo (2008): Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Rapport fra første fase .

Aukrust (2006): Tidlig språkstimulering og livslang læring – en kunnskapsoversikt , Kunnskapsdepartementet.

Aukrust, V.G og Rydland V. (in press) «Barnehagens kvalitet og skolefaglig læring: en kunnskaps­oversikt». Norsk pedagogisk tidsskrift, nr 3/2009.

Backe-Hansen, E. (2009): Å sende en bekymringsmelding – eller la det være? En kartlegging av samarbeidet barnehage – barnevern. Notat nr. 6/09. NOVA.

Bae, B. Eide, B. J., Winger N. og Kristoffersen, A. E. (2006): Temahefte om barns medvirkning. Kunnskapsdepartementet.

Bakken, A. (2007): Virkninger av tilpasset språkopplæring for minoritetsspråklige elever: en kunnskapsoversikt. NOVA.

Bakken, A. (2003): Minoritetsspråklig ungdom i skolen. Rapport 15/03. NOVA.

Berge, A og Alvestad, M. i Moser, T. og Röthle, M. (red.) (2007) Ny rammeplan – ny barnehagepedagogikk, Universitetsforlaget.

Bjørgen (2009): «5-åringer om mat, måltider og medvirkning». Norsk pedagogisk tidsskrift nr. 1/2009.

Borg, E.K, Kristiansen, I.-E. og Backe-Hansen, E. (2008): Kvalitet og innhold i norske barnehage r. NOVA rapport 6/08.

Bratberg, E.Ø.A. Nilsen og K. Vaage (2008): «Job Losses and Child Outcomes», Labour Economics , 15, 591-603.

Brostrøm, S. (2002): «Communication and continuity in the transitions from kindergarten to school.» I Fabian H. og A. Dunlop (Eds), Transition in the early year – debating continuity and progression for children in early education. London: Routledge Falmer.

Brostrøm, S. (2005): «Transition problems and play as transitory activity, Australian Journal of Early Childhood » vol. 30 no. 3 September 2005, p.17-25.

Bølgan, N. (2006): Temahefte om IKT i barnehagen . Kunnskapsdepartementet.

Bølgan, N. (2008): Barnehagens digitale tilstand. Nasjonal kartlegging av utstyr, tilgjengelighet og bruk av digitale verktøy i barnehagen . Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Cunha, F. og Heckman, J. (2007): «The Economics of Human Development: The Technology of Skill Formation». American Economic Review Papers and Prceedings , 97, 31-47.

ECON (2008): Tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen . Rapport 2008-061.

Ellingsæter, A. L. og Gulbrandsen, L. (2003): Barnehagen - fra selektivt til universelt velferdsgode . NOVA-rapport 24/03.

Eurydice network (2009): Tackling Social and Cultural Inequalities through Early Childhood Education and Care in Europe . Education, Audiovisual and Culture. Executive Agency. European Commision.

Fjørtoft, I (2000): Landscape av Playscape. Learningeffects from playing in a natural environment on motor development in children. Doctoral dissertation. Norwegian University of Sport and Physical Education. Oslo.

Fjørtoft, I. (2004): «Landscape as Playscape. The effect of natural environments on children"s play and motor development». Children, Youth and Environments , 14(2). http://www.colorado.edu/journals/cye/

Fjørtoft, I. og Reiten, T. (2003): Barn og unges relasjoner til natur og friluftsliv: en kunnskapsoversikt . HiT-skrift nr. 10/2003. Høgskolen i Telemark.

Fjørtoft, I. and Gundersen, K.A. (2007): «Promoting motor learning in young children through landscapes». In: Liukkonen, J. et al. (eds): Psychology for Physical Educators. Student in focu s. Human Kinetics Publishers. Champaign IL.

Frønes, I. (2008): «Sosial kompetanse, samfunnsutvikling og sosialisering», Barn , 1, 9-25.

Gjems, L. (2008): «Voksnes samtalestøtte i barnehagen». Norsk pedagogisk tidskrift 5/2008.

Gjervan, M. (red.) (2006): Temahefte om språklig og kulturelt mangfold. Kunnskapsdepartementet.

Glavin, K og Erdal, B. (2007): Tverrfaglig samarbeid i praksis til beste for barn og unge i kommune-Norge . Kommuneforlaget.

Granholt, M. (2008): Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning ABf 1, vedlegg 4 – Evalueringsrapport . Høgskolen i Oslo, avdeling for lærerutdanning.

Grude, T. (1972): Vedlegg i NOU 1972:39 Førskoler.

Greve, A. (2007): Vennskap mellom små barn i barnehagen . Avhandling for PhD-graden. Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk.

Grude, T. (1987): Fra asyl til barnehage. Oslo, Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, L. (2002): Kvalitetssatsing i norske barnehager . Statusrapport midtveis. NOVA temahefte 2/2002.

Gulbrandsen, L. (2007): Full dekning, også av førskolelærere . NOVA skriftsserie 4/07.

Gulbrandsen, L. (2008): Hva med de andre? Barnehageansatte som ikke er førskolelærere . NOVA notat nr 1/08.

Gulbrandsen, L. (2009): Førskolelærere og barnehageansatte, notat 4/2009 . NOVA skriftserie.

Gulbrandsen, L., Johansson, J.-E. og Nilsen, R.D. (2002): Forskning om barnehage: en kunnskapsstatus . Norges forskningsråd.

Guldbrandsen, L. og Sundnes, A. (2004): Fra best til bedre? Kvalitetssatsing i norske barnehager . Statusrapport ved kvalitetssatsingsperiodens slutt. NOVA rapport 9/04.

Hansen (2009): Undersøkelse om digitale læremidler 2009 . Gjennomført for Den Norske forleggerforeningen. Rapport fra Synovate.

Haugland, R., Rønning, J.A. og Lenschow, K. (2006): Evaluering av forsøk med familiesentere i Norge 2002-2004 . Regionsenter for barn og unges helse, Nord. Det medisinske fakultet. Universitetet i Tromsø.

Havnes, T. og Mogstad, M. (2009): No Child Left Behind: Universal Child Care and Children’s Long-Run Outcomes . Discussion Paper 582. SSB.

Helsedirektoratet (2008): Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har familien?

Helse- og omsorgsdepartementet (2007): Strategi Barns framtid. Nasjonal strategi for barn og unges miljø og helse 2007-2016.

Helse- og omsorgsdepartementet (2009): St. prp. nr. 1 (2008-2009).

Hoel Løkensgard, T. mfl. (2007): Det store spranget – Ny som lærer i skole og barnehage .

Hoel, T. Bråthen, L.B. og Kaasa, M. (2008): Les for meg, pliis! – om barn, litteratur og språk. ABM-skrift nr. 47.

Hægeland, T., L.J. Kirkebøen, O. Raaum og K.G. Salvanes (2005): «Familiebakgrunn, skoleressurser og avgangskarakterer i norsk grunnskole», i Utdanning 2005- deltakelse og kompetanse . Statistiske Analyser, Statistisk Sentralbyrå.

Hærem, E. og Abrahamsen, E. (1991) Styrket tro på egne krefter : sluttrapport fra Evaluering av Barne- og familiedepartementets 3-årige forsøk med lokalt utviklingsarbeid i barnehagene 1987-90 . Nr. 1/1992. Stavanger lærarhøgskole.

Jensen, H. C. (2007): Utdanning blant styrere og pedagogiske ledere i barnehager. Idealer og praksis. Prosjektrapport nr. 8/2007. Kristiansand: Agderforskning.

Johanson, E. og Samuelson, I.P. (2008): Å lære er nesten som å leke. Lek og læring i barnehage og skole . Fagbokforlaget.

Juuso R. og Eira Bjørn, I. M. (2006): Temahefte om samisk kultur i barnehagen . Kunnskapsdepartementet.

Kampann, J., Jansen, B., Johanssen, I., Søøgaard Larsen, M., Moser, T., Nordenbo, S. E., et al. (2008): Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2006 i institusjoner for de 0-6 årige (førskolen) . Danske Clearingshouse for Utdannelsesforskning.

Kjørholt A. T. (2009): «Barnehagen som forskningsfelt» i Nuland B., Tranøy S., Christensen J. (red.) 2009: Hjernen er alene. Institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning .

Klar, ferdig, gå! Tyngre satsing på de små. (2005): R apport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren . Barne- og familiedepartementet.

Knudsen, E.I., Heckmann, J.J., Cameron, J.L. og Shonkoff, J.P. (2006): «Economic, neurobiological and behavioral perspectives on building America’s future workforce.» Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) . Vol.103 nr. 27.

Korsvold, T. (1998): For alle barn! Barnehagens framvekst i velferdsstaten . Utdanningsvitenskapelig serie, Abstrakt forlag.

Kristofersen, L.B (2007): Tilgjengelighet og samarbeid. Mer fleksible hjelpetjenester? Opptrappingsplan for psykisk helse, BUP og barnvern. Rapport 2007:13. NIBR.

Kunnskapsdepartementet (2006a): Veileder Godkjenning av barnehager F-4208.

Kunnskapsdepartementet (2007): Veileder Tilsyn med barnehager F-4226.

Kunnskapsdepartementet (2006c): Veileder for utforming av barnehagens utearealer F-4225.

Kunnskapsdepartementet (2006b): Strategiplan. Et felles løft for realfagene. Strategi for styrking av realfagene 2006-2009, F-4210.

Kunnskapsdepartementet (2008): Veileder Fra eldst til yngst F-4248 .

Kvaran, I. (2009): Barnevernets utfordringer og oppgaver. http://forebygging.no

Kvello, Ø. og Wendelborg, C. (2003): Det kommunale hjelpeapparatet for barn og unge. Kommunestørrelse relatert til organisering av, samarbeid mellom og effektiviteten i hjelpeapparatet. Nord-Trøndelagsforskning. Steinkjer.

KS (2008): Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn – ungdom – familier. Veileder.

Lappegård, T. og Løwe, T. (2009): Barnehagedeltagelse og foreldrebetaling etter sosial bakgrunn. Tabellnotat. SSB.

Lillemyr, O.F. (2004): Lek, opplevelse og læring i barnehage og skole . Oslo forlag.

Lisonbee, J.A., Mize, J. Payne, A.L. og Granger, D.A. (2008): «Children"s Cortisol and the Quality of Teacher-Child Relationships in Child Care». i C hild Development , Vol. 79, Issue 6.

Lorentzen, T. og R. Nilsen (2008): Går fattigdom i arv? Langtidseffekter av å vokse opp i familier som mottar sosialhjelp . Fafo, Rapport 14.

Lysklett, O. B. (2006): Temahefte om natur og miljø. Kunnskapsdepartementet.

Løkken, G. (2005): «Økende andel småbarn i barnehagen.» Vedlegg 2 i Klar, ferdig, gå! Tyngre satsing på de små .

Melhuish, E. C. (2004): «A literature review of the impact of early years provision upon young children, with emphasis given to children from disadvantaged backgrounds.» Report to the Comtroller and Auditor General. London: National Audit Office.

Melitta, W. (2008): Gender Loops konferanse, Berlin, 8.9.08.

Mogstad, M. og Rege, M. (2009): «Tidlig læring og sosial mobilitet. Norske barns muligheter til å lykkes som voksne.» Vedlegg 2. NOU 2009:10 Fordelingsutvalget. Finansdepartementet.

Moser T. og Pettersvold M. (red.) (2008): En verden av muligheter – fagområdene i barnehagen . Universitetsforlaget.

Moser, T., Thorsby Jansen, T., Pettersvold, M. og Aanderaa, B. (2006): Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren – kartlegging av tilbud og etterspørsel. Rapport 3-8/2006. Høgskolen i Vestfold.

Mørland, B. (2008) Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne . Kunnskapsdepartementet.

Neuman, M. J. (2002): «The wider context. An international overview of transition issues». I H. Fabian og A. Dunlop (Eds), Transition in the early year – debating continuity and progression for children in early education . London: Routledge Falmer.

Nordenbo, S. E., Hjort, K., Jensen, B. Johansson, I., Larsen, Sørgaard, M., Moser, T. og Ploug, N. (2009): «Forskningskortlægning og forskervurdering av skandinavisk forskning i året 2007 i institutioner for de 0-6 årige (førskolen)». København: Danmarks pædagogiske Universitetsforlag.

Nordfjell, Ole B., Krabel, Jens, Morales, Paco A, Cremers, Michael og Golubevaite, Loreta (2008): Gender Loops eksempelsamling. Praksiser som kan fremme likestilling og kjønnssensitivitet i barnehagen . Norsk utgave. Reform – ressurssenter for menn. Høgskolen i Oslo. En publikasjon fra prosjektet Gender Loops. Et Leonardo Da Vinci-prosjekt, EUs yrkesopplæringsprogram.

NOU 2009:10 Fordelingsutvalget . Finansdepartementet.

OECD (2001): Starting StrongI Early childhood education and care.

OECD (2006): Starting Strong II Early childhood education and care.

Ogden, Terje (2008): Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge . http://skole.forebygging.no/side.asp?sideid=428

Oxford Research (2008): Se han snakker. Evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK4.

Pettersen, J. R. (2008): På vei mot en likestilt barne­hage . Sluttrapport fra Handlingsplan i barnehagene 2004-2007.

Rambøll Management (2006): Evaluering av tilskuddsordningen – Tiltak for å betre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder .

Rambøll Management (2007): Kartlegging av praksisopplæringen i lærerutdanningene. Sluttrapport .

Rambøll Management (2008a): Kartlegging av språkstimulering og språkkartlegging i kommunene.

Regjeringen Stoltenberg II 2005 Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007–2011) Oppskrift for et sunnere kosthold, I-1121.

Reikerås, E.(2008): Temahefte om antall, rom og form i barnehagen. Kunnskapsdepartementet.

Rognerud, L. M. (2008): Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2008 . Rapport 33, 2008. Statistisk sentralbyrå.

Rossholt, N. (2006): Temahefte om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen . Kunnskapsdepartementet.

Schjølberg, S., Lekhal, R., Wang, M.V., Zambrana, I.m., Mathiesen, K.S., Mangus, P. og Roth, C. (2008): Forsinket språkutvikling. En oversikt basert på data fra Den norske mor og barn undersøkelsen . Folkehelseinstituttet.

SINTEF (2006): Hjelp til praksisspranget. Evaluering av veiledning av nyutdannede lærere .

Skolverket (2008): Tio år efter förskolereformen . rapport 318/2008.

Snow, C. E., Porche, M., Tabors, P. O., & Harris, S. R. (2007). Is literacy enough? Pathways to academic success for adolescents. Baltimore: Paul Brookes.

Social- och Hälsovårdsministeriet i Finland, http://www.stm.fi/sv/startsida

Somby, Lise M. S. (2007): Kompetansekartlegging i samiske barnehager og barnehager med samiske barn . Et prosjekt på oppdrag fra Sametinget og Samisk høgskole.

Statistikbanken i Danmark (2007): http://www.statistikbanken.dk/PAS33/

Sveriges officiella statistik (2007): http://www.scb.se/

Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I. og Taggart, B. (2004): The Effective Provision of Pree-School and Primary Education. EPPE.

Søbstad, F. (2004): Mot stadig nye mål… Tredje rapport fra prosjektet «Den norske barnehagekvaliteten». DMMHs publikasjonsserie nr. 1/2004.

Texmon, I. (ikke publisert): Det framtidige behovet for utdanning av lærere. Oslo-Kongsvinger: SSB.

TNS Gallup (2006): Bruk av støtteordninger i barnehager for familier med lavest betalingsevne – Rapport fra en undersøkelse blant kommuner . Rapport for Kunnskapsdepartementet.

TNS Gallup (2008): Undersøkelse av foreldres tilfredshet med barnehagetilbudet .

Winsvold, A. og Gulbrandsen, L. (2009): Kvalitet og kvantitet. Kvalitet i en barnehagesektor i sterk vekst . Rapport nr. 2/09. NOVA.

UNICEF (2008): The child care transition – A league table of early childhood education and care in economically advanced countries . Innocenti Research Centre: Report Card 8 2008.

UNESCO (2008): UNESCO Policy Brief on Early Childhood No. 44/october-december 2008 What approaches to linking ECCE and primary education?

http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001799/179934E.pdf

Utbildningsministeriet (2004): Prop. 2004/05:11 Kvalitet i förskolan, Sverige.

Østrem, S. Bjar, H., Rønning Føsker, L., Dehnæs Hogsnes, H., Thorsby Jansen, T., Nordtømme, S., Rydjord Tholin, K. (2009): Alle teller mer. En evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold. Barnehagesenteret.

Til forsiden