St.prp. nr. 1 (2005-2006)

FOR BUDSJETTÅRET 2006 — Utgiftskapitler: 20–51 og 1600–1651 Inntektskapitler: 3024–3051, 4600–4634, 5341, 5605 og 5692

Til innholdsfortegnelse

Del 2
Budsjettforslaget for 2006

Programområde 00 Konstitusjonelle institusjoner

Programkategori 00.30 Regjering

Utgifter under programkategori 00.30, fordelt på kapitler:

 

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert budsjett 2005

Forslag 2006

Pst. endr. 05/06

20

Statsministerens kontor (jf. kap. 3020)

54 857

61 005

59 100

-3,1

21

Statsrådet (jf. kap. 3021)

105 115

106 753

102 700

-3,8

24

Regjeringsadvokaten (jf. kap. 3024)

42 687

46 797

45 000

-3,8

Sum kategori 00.30

202 659

214 555

206 800

-3,6

Kap. 20 Statsministerens kontor (jf. kap. 3020)

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert budsjett 2005

Forslag 2006

01

Driftsutgifter

54 857

61 005

59 100

Sum kap. 20

54 857

61 005

59 100

Bevilgningen under kapittel 20 Statsministerens kontor dekker ordinære driftsutgifter for Statsministerens kontor.

Kap. 3020 Statsministerens kontor (jf. kap. 20)

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert budsjett 2005

Forslag 2006

16

Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger

108

18

Refusjon av sykepenger

344

Sum kap. 3020

452

Kap. 21 Statsrådet (jf. kap. 3021)

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert budsjett 2005

Forslag 2006

01

Driftsutgifter

105 115

106 753

102 700

Sum kap. 21

105 115

106 753

102 700

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen under kap. 21 Statsrådet skal dekke lønnsutgifter til regjeringen, statssekretærene og de politiske rådgiverne, og utgifter til hjemreise, husleie og diett når vedkommende har utgifter til dobbel husholdning. Videre dekker bevilgningen generelle driftsutgifter for den politiske ledelse i departementene, herunder utgifter til tjenestereiser og alle driftsutgifter forbundet med regjeringens biltjeneste.

Det foreslås at Stortinget samtykker i at Statsministerens kontor i 2006 kan overskride bevilgningen på kapittel 21 Statsrådet for å iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for Statsministeren og regjeringens øvrige medlemmer, jf. forslag til romertallsvedtak III.

Kap. 3021 Statsrådet (jf. kap. 21)

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert budsjett 2005

Forslag 2006

16

Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger

617

18

Refusjon av sykepenger

268

Sum kap. 3021

885

Kap. 24 Regjeringsadvokaten (jf. kap. 3024)

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert budsjett 2005

Forslag 2006

01

Driftsutgifter

38 202

40 477

39 400

21

Spesielle driftsutgifter

4 485

6 320

5 600

Sum kap. 24

42 687

46 797

45 000

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen skal dekke lønns- og driftsutgifter ved Regjeringsadvokatembetet.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen skal dekke prosesskostnader og kostnader til leie av advokater. Posten blir også benyttet til oppdrag som Regjeringsadvokaten påtar seg, jf. kap. 3024, post 03 Oppdrag.

Kap. 3024 Regjeringsadvokaten (jf. kap. 24)

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert budsjett 2005

Forslag 2006

01

Erstatning for utgifter i rettssaker

7 417

2 785

5 300

03

Oppdrag

121

535

500

16

Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger

900

18

Refusjon av sykepenger

146

Sum kap. 3024

8 584

3 320

5 800

Post 01 Erstatning for utgifter i rettssaker

Inntektsforslaget dekker inntekter som følge av at staten tilkjennes saksomkostninger i sivile saker.

Bevilgningsforslaget er noe usikkert. Inntektsanslaget er oppjustert iht. regnskapstall for de siste årene. Ansvaret for innkrevingen av tilkjente saksomkostninger til staten i benefiserte saker overføres fra 2006 til Justis- og politidepartementets kapittel 3470 Fri rettshjelp.

Post 03 Oppdrag

Posten skal dekke inntekter fra oppdrag som Regjeringsadvokaten tar på seg, blant annet for statsforetakene, jf. kap. 24, post 21.

Programkategori 00.40 Stortinget og underliggende institusjoner

Utgifter under programkategori 00.40, fordelt på kapitler:

 

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert budsjett 2005

Forslag 2006

Pst. endr. 05/06

41

Stortinget (jf. kap. 3041)

882 080

832 949

758 400

-9,0

42

Forsvarets ombudsmannsnemnd

3 459

4 000

3 900

-2,5

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (jf. kap. 3043)

30 175

35 559

34 200

-3,8

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhets­tjeneste

3 281

4 928

5 800

17,7

51

Riksrevisjonen (jf. kap. 3051)

303 527

321 700

316 700

-1,6

Sum kategori 00.40

1 222 522

1 199 136

1 119 000

-6,7

Programkategorien omfatter lønns- og driftsutgifter til Stortinget, Forsvarets ombudsmannsnemnd, Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste og Riksrevisjonen. Forslaget er i samsvar med forslag oversendt fra Stortingets administrasjon.

Kap. 41 Stortinget (jf. kap. 3041)

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert budsjett 2005

Forslag 2006

01

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

530 203

591 446

593 700

21

Spesielle driftsutgifter

8 658

32

Kjøp av leiligheter , kan overføres

2 000

11 000

6 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

241 904

127 288

49 600

70

Tilskudd til partigruppene

99 315

103 215

109 100

Sum kap. 41

882 080

832 949

758 400

Hovedoppgaver og organisasjon

Stortingets administrasjon har som hovedoppgave å bistå Stortinget i dets konstitusjonelle og administrative gjøremål, slik disse er nedfelt i Grunnloven, lov, stortingsvedtak og gjennom konstitusjonell praksis, og ellers på best mulig måte å legge forholdene til rette for stortingsrepresentantenes utøvelse av sine oppgaver.

Budsjettet omfatter den parlamentariske virksomheten i vid forstand, medregnet Stortingets deltakelse i internasjonale parlamentarikerforsamlinger, øvrige reiser og stortingsrepresentantenes godtgjørelser. Budsjettet omfatter også den administrative drift av Stortinget.

Stortingets direktør er Stortingets øverste administrative leder og direkte underlagt Stortingets presidentskap. Administrasjonen er organisert i et konstitusjonelt kontor og fire avdelinger: Drifts- og serviceavdelingen, Forvaltningsavdelingen, Informasjons- og dokumentasjonsavdelingen og Internasjonal avdeling.

Rapport 2004

Stortinget har hatt 99 møter, Odelstinget 42 og Lagtinget 15 møter i 2004. Det er behandlet til sammen 443 stortings-, odelstings- og budsjettinnstillinger. I tillegg er det behandlet 358 private forslag (dokument 8), odelstings- og stortingsmeldinger, odelstings- og stortingsproposisjoner, og 1 614 spørsmål er besvart.

Store utbyggings- og ombyggingsprosjekter har pågått gjennom hele 2004. Dette gjelder komitéhuset, nybygget under Wessels plass med bl.a. nytt lærings- og opplevelsessenter, Tollbugt. 31 og ombygging av Stortingskvartalet.

Budsjett 2006

Det er en nedgang i budsjettforslaget for 2006 i forhold til 2005, mest som følge av at den omfattende byggeaktiviteten avsluttes i 2005, og dessuten som følge av innføring av nettoordning for budsjettering av merverdiavgift

Kapittel 41 blir ikke tilført midler fra den sentrale lønnsreserven i staten, og det må følgelig legges inn en viss lønnsreserve i budsjettet.

Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

Posten omfatter lønn og godtgjørelser for stortingsrepresentanter og ansatte, og utgifter til Stortingets kjøp av varer og tjenester. Posten omfatter også utgifter til reiser, og deltakelse i faste internasjonale parlamentarikerforsamlinger. Utgifter til trykking av Stortingets publikasjoner, drift av Stortingets bibliotek og arkiv, samt vedlikehold og drift av bygninger og Stortingets leiligheter inngår i denne posten. Det er fremmet forslag om lønnsmidler til fire nye stillinger i 2006.

Økningen skyldes blant annet økte kostnader til trygder og pensjoner, arbeidsgiverandel til gruppene, nye stillinger og fjorårets lønnsoppgjør.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Her budsjetteres kjøp av teknisk utstyr, fornyelse og videreutbygging av Stortingets edb-anlegg, kjøp av kunst, ombyggingsarbeider og større vedlikeholdsarbeider mv. i stortingsbygningene. De omfattende byggearbeidene vil bli avsluttet i løpet av 2005.

Post 70 Tilskudd til partigruppene

Posten omfatter Stortingets tilskudd til partienes gruppesekretariater. Tilskuddet til hver stortingsgruppe avhenger av partiets representasjon på Stortinget. Det gis et fast, felles grunntilskudd til hver partigruppe, samt et tillegg per stortingsrepresentant.

Kap. 3041 Stortinget (jf. kap. 41)

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert budsjett 2005

Forslag 2006

01

Salgsinntekter

7 404

6 662

5 700

03

Leieinntekter

3 222

2 232

2 200

40

Salg av leiligheter

6 451

5 000

5 000

Sum kap. 3041

17 077

13 894

12 900

Under dette kapitlet budsjetteres blant annet salgsinntekter og leieinntekter. Salgsinntektene kommer stort sett fra kafeteriaene.

Kap. 42 Forsvarets ombudsmannsnemnd

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert budsjett 2005

Forslag 2006

01

Driftsutgifter

3 459

4 000

3 900

Sum kap. 42

3 459

4 000

3 900

Hovedoppgaver

Nemnda skal bidra til å sikre de allmennmenneskelige rettigheter for Forsvarets personell, og ved sitt arbeid også søke å medvirke til å effektivisere Forsvaret. Nemndas formann benevnes som Ombudsmannen for Forsvaret. Personellet i Forsvaret kan bringe inn alle typer saker for Ombudsmannen, dersom de mener seg urettmessig behandlet av Forsvarets ordinære forvaltningsorganer. Saker av prinsipiell karakter, eller som har allmenn interesse, forelegges nemnda etter forberedelse av Ombudsmannen.

Stortingets forsvarskomité, Forsvarsministeren og Forsvarssjefen kan forelegge saker for nemnda til uttalelse.

Som ledd i tilsynet med tjenesteforholdene i Forsvaret, foretar Ombudsmannsnemnda rutinemessige befaringer. Medlemmer av Forsvarets ombudsmannsnemnd er også medlemmer av Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige. Også utgifter vedrørende sistnevnte nemnd dekkes over kap. 42.

Rapport 2004

Ved utgangen av hvert år sender Ombudsmannsnemnda rapport om sin virksomhet til Stortinget (Dokument nr. 5). Gjenpart av rapporten sendes Forsvarsdepartementet. Nemnda kan også, når den finner det ønskelig, sende rapport til Stortinget om enkeltsaker i årets løp.

Av nemndas rapport for 2004 framgår at det samlede klageantall er stabilt. Stadig flere saker løses gjennom veiledning per telefon. Disse sakene registreres ikke.

Klagesakene knytter seg i hovedsak til spørsmål vedrørende utsettelse av førstegangstjeneste, repetisjonstjeneste og HV-øvelser. Det registreres også stadig klager vedrørende økonomiske ytelser som bostøtte, sosial stønad, erstatninger mv.

Ved sine befaringer ved de militære avdelinger landet over, søker Ombudsmannsnemnda å bidra til en stadig bedring av tjenesteforholdene i Forsvaret. Nemnda har uttalt tilfredshet med Forsvarsdepartementets oppfølging av befaringsrapportene. Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige sender rapport til Stortinget hvert fjerde år.

Budsjett 2006

Budsjettforslaget er basert på samme virksomhetsnivå som i 2005.

Kap. 43 Stortingets ombudsmann for forvaltningen (jf. kap. 3043)

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert budsjett 2005

Forslag 2006

01

Driftsutgifter

30 175

35 559

34 200

Sum kap. 43

30 175

35 559

34 200

Hovedoppgaver

Bestemmelser om Stortingets ombudsmann er gitt i lov av 22. juni 1962 med senere endringer, senest ved lov av 16. januar 2004 nr. 3, og i Stortingets instruks for Ombudsmannen av 19. februar 1980, sist endret 2. desember 2003.

Sivilombudsmannen skal, som Stortingets tillitsmann, både bidra til at menneskerettighetene respekteres og føre kontroll med at det i den offentlige forvaltning ikke blir begått urett mot den enkelte borger. Disse oppgavene ivaretas først og fremst gjennom undersøkelser og behandling av klager fra enkeltpersoner. Ombudsmannen tar imidlertid også opp saker av eget tiltak, og han foretar inspeksjoner og besøk i forvaltningen, fengsler, psykiatriske sykehus og andre lukkede institusjoner. Ved siden av å informere og orientere om ombudsmannens virksomhet, tar besøkene og inspeksjonene sikte på å skaffe ombudsmannen og hans medarbeidere bedre kjennskap til forholdene i forvaltningen og ved institusjonene.

Rapport 2004

Ombudsmannens årsmelding for 2004 ble overlevert Stortinget 3. mars 2004. Meldingen er inntatt i Dokument nr. 4 for 2004-2005.

Mål og budsjett 2006

For å styrke og effektivisere kontrollen med forvaltningens saksbehandling og rettsanvendelser er det ønskelig for ombudsmannen å stadig finne fram til forenklede metoder i sine undersøkelser omkring saksbehandlingsrutiner og praksis. Ombudsmannen ser det som nødvendig og ønskelig å kunne øke omfanget av utadrettede tiltak.

Kap. 3043 Stortingets ombudsmann for forvaltningen (jf. kap. 43)

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert budsjett 2005

Forslag 2006

16

Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger

189

Sum kap. 3043

189

Kap. 44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhets­tjeneste

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert budsjett 2005

Forslag 2006

01

Driftsutgifter

3 281

4 928

5 800

Sum kap. 44

3 281

4 928

5 800

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) er et permanent utvalg, opprettet i 1996. Utvalget har syv medlemmer som alle er valgt for fem år. I budsjettproposisjonen for 1996 er det redegjort nærmere for opprettelsen av utvalget.

Hovedoppgaver

EOS-utvalget skal kontrollere både den sivile overvåkingstjenesten, den militære etterretningstjenesten og sikkerhetstjenesten (EOS-tjenestene). Kontrollutvalgets oppgaver er å føre regelmessig tilsyn med den virksomhet som tjenestene utfører, undersøke alle klager og på eget initiativ ta opp saker og forhold som utvalget ut fra formålet finner det riktig å behandle. Hovedformålet er å ivareta den enkeltes rettssikkerhet.

Det avgis årlig melding til Stortinget om utvalgets virksomhet, og ellers gis innberetning ved behov.

Rapport 2004

Stortingets kontrollutvalg (EOS-utvalget) har i 2003 gjennomført 22 inspeksjoner av ulike etater og avdelinger. Det er avholdt 18 interne arbeidsmøter. Videre er det gjennomført 4 inspeksjonsreiser. Det har i 2004 innkommet 17 klagesaker til utvalget, og utvalget har tatt opp 7 saker av eget tiltak. Nærmere opplysninger om virksomheten er gitt i utvalgets årsmelding (Dokument nr. 16 for 2004-2005).

Budsjett 2006

Posten dekker godtgjørelse for utvalgets medlemmer, og honorar til sakkyndige og andre bistandspersoner. Posten har fram til 2005 dekket lønnsutgifter for én kontormedarbeider, men fra 2005 ble lønnen til sekretariatsleder flyttet fra Sivilombudsmannens kap. 43 til dette kapitlet. I tillegg ble det opprettet en ny stilling som juridisk fagperson for å få utført kontrolloppgaver med den kvalitet som er ønskelig. Da det stadig dukker opp behov for nye oppgaver, er det også for 2006 lagt inn midler til en ny stilling som juridisk fagperson. Posten dekker videre kontorutgifter, reiseutgifter for utvalgets medlemmer og sekretariat, lokalleie mv. Enkelte fellestjenester, som regnskapsføring mv., blir utført av Stortingets administrasjon.

Kap. 51 Riksrevisjonen (jf. kap. 3051)

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert budsjett 2005

Forslag 2006

01

Driftsutgifter

303 527

321 700

316 700

Sum kap. 51

303 527

321 700

316 700

Hovedoppgaver og organisering

Riksrevisjonen ledes av et kollegium som består av fem riksrevisorer valgt av Stortinget for en periode på fire år. Riksrevisjonens formål, oppgaver og rammevilkår følger av lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 nr. 21 og instruks om Riksrevisjonens virksomhet av 11. mars 2004. Riksrevisjonen skal gjennom revisjon, kontroll og veiledning bidra til at statens inntekter blir innbetalt som forutsatt og at statens midler og verdier blir brukt og forvaltet på en økonomisk forsvarlig måte, og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Riksrevisjonens oppgaver følger av riksrevisjonsloven § 9 og er:

 • å revidere statsregnskapet og alle regnskaper avlagt av statlige virksomheter og andre myndigheter som er regnskapspliktige til staten, herunder forvaltningsbedrifter, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, statlige fond og andre organer eller virksomheter der dette er fastsatt i særlig lov (regnskapsrevisjon)

 • å gjennomføre systematiske undersøkelser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)

 • å kontrollere forvaltningen av statens interesser i selskaper m.m. (selskapskontroll)

 • gjennom revisjonen å bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil

 • å veilede forvaltningen for å forebygge framtidige feil og mangler.

Riksrevisjonen kan også etter avtale påta seg revisjons-, kontroll- eller bistandsoppdrag internasjonalt. Stortinget kan pålegge Riksrevisjonen å sette i gang særlige undersøkelser. Oppgavene er nærmere utdypet i instruksen om Riksrevisjonens virksomhet.

Riksrevisjonen er organisert i syv avdelinger, med fire regnskapsrevisjonsavdelinger, to forvaltningsrevisjonsavdelinger og en administrasjonsavdeling.

Rapport 2004

Riksrevisjonen oversendte følgende dokumenter til Stortinget i 2004:

 • Dokument nr. 1 (2004-2005), antegnelser til statsregnskapet og enkelte andre saker

 • Dokument nr. 2 (2003-2004), melding om Riksrevisjonens virksomhet i 2003

 • Dokument nr. 3-serien, dvs. resultatene av gjennomførte forvaltningsrevisjoner, selskapskontrollen og enkelte andre saker (12 dokumenter)

I Dokument nr. 2 (2004-2005), som ble lagt fram for Stortinget 18. april 2005, har Riksrevisjonen orientert om virksomheten i 2004.

Organiseringen av statlig virksomhet og oppgaver er under kontinuerlig utvikling, og endringene påvirker i større eller mindre grad også Riksrevisjonens virksomhet. Det kan bl.a. påvirke organisering, ressursdisponering og -behov og arbeidsoppgaver, og kan medføre et endret kompetansebehov hos de ansatte. I 2004 overtok Riksrevisjonen revisjonen av de kommunale skatteregnskapene og det regionale barnevernet. Det vurderes løpende hvilke tilpasninger som er nødvendige som følge av de endringene som skjer.

Det arbeides kontinuerlig med den revisjonsfaglige utviklingen. I 2004 er det bl.a. foretatt en oppdatering av Riksrevisjonens standarder og retningslinjer for revisjonsarbeidet som skal legges til grunn for revisjonsarbeidet fra og med 1. juli 2005.

Det stilles store krav til det arbeidet Riksrevisjonen utfører. Riksrevisjonen må derfor være i stand til å beholde og rekruttere medarbeidere med høyt faglig nivå. Selv om alle nyansatte i revisjonsavdelingene har høyere utdanning, satses det betydelig på kompetanseutvikling og spesialisering på ulike fagområder. Riksrevisjonen utfører flere revisjonsoppdrag internasjonalt, og sammen med øvrig internasjonal virksomhet bidrar også dette til revisjonsfaglig utvikling og kompetanseheving.

Alle dokumenter som sendes Stortinget, administrative rapporter og annen informasjon om Riksrevisjonen er tilgjengelig på Internett. Det samme er Riksrevisjonens offentlige journal.

Mål og budsjett for 2006

Riksrevisjonens hovedmål er å gjennomføre en målrettet og forsvarlig revisjon og være et effektivt kontrollorgan for Stortinget. Det viktigste fundamentet er godt kvalifiserte medarbeidere, faglig oppdatert metodikk og hensiktsmessige IKT-verktøy. Budsjettet tar utgangspunkt i full bemanning. På enkelte områder vil det være nødvendig å engasjere ekstern spisskompetanse, blant annet i forbindelse med enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekter og IKT-utvikling.

Post 01 Driftsutgifter

Posten omfatter lønnsutgifter og utgifter til Riksrevisjonens kjøp av varer og tjenester. Driftsutgiftene er på samme nivå som i 2005-budsjettet. Riksrevisjonen vil fortsatt satse på videreutvikling av IKT-basert revisjonsstøtteverktøy og informasjonssikkerhet.

Kap. 3051 Riksrevisjonen (jf. kap. 51)

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert budsjett 2005

Forslag 2006

01

Refusjon innland

992

900

1 300

02

Refusjon utland

934

600

1 000

16

Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger

3 334

18

Refusjon av sykepenger

5 664

Sum kap. 3051

10 924

1 500

2 300

Riksrevisjonen vil motta refusjoner i forbindelse med inngått leieavtale med IDI-sekretariatet og oppdrag i utlandet. Riksrevisjonen vil også motta refusjon for lønnsutgifter i forbindelse med en tilsatt som har fått et doktorgradstipendiat.

Programområde 23 Finansadministrasjon

Programkategori 23.10 Finansadministrasjon

Utgifter under programkategori 23.10, fordelt på kapitler:

 

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert budsjett 2005

Forslag 2006

Pst. endr. 05/06

1600

Finansdepartementet (jf. kap. 4600)

264 683

269 489

267 900

-0,6

1602

Kredittilsynet (jf. kap. 4602)

145 864

154 300

160 600

4,1

Sum kategori 23.10

410 547

423 789

428 500

1,1

Kap. 1600 Finansdepartementet (jf. kap. 4600)

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert budsjett 2005

Forslag 2006

01

Driftsutgifter

223 894

225 770

229 400

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

25 376

32 000

26 800

50

Overføring fra Finansmarkedsfondet

82

70

Tilskuddsmidler fra Finansmarkedsfondet

9 778

11 719

11 700

95

Finansmarkedsfond

5 553

Sum kap. 1600

264 683

269 489

267 900

Hovedoppgaver

Finansdepartementets arbeidsoppgaver kan deles opp i fire hovedområder:

 1. Samordning av den økonomiske politikken, som omfatter:

  • overvåking og analyse av den økonomiske utviklingen

  • penge- og valutakurspolitikk

  • inntekts- og fordelingspolitikk

  • strukturpolitikk, herunder funksjonsmåten til arbeidsmarkedet og produktmarkedene

  • internasjonalt økonomisk samarbeid

  • statlig fordrings-, fonds- og gjeldsforvaltning

  • offisiell statistikk, herunder overordnet styring av Statistisk sentralbyrå

 2. Arbeidet med statsbudsjettet, som omfatter:

  • statsbudsjettets utgifter og inntekter under de enkelte fagdepartementene

  • effektivitet og ressursbruk i statsforvaltningen og økonomiske og administrative virkninger av offentlige utgifter

  • forvaltning og utvikling av regelverk for økonomistyring i statsforvaltningen, tiltak for å tilrettelegge for økonomistyringen i virksomhetene og overordnet styring av Senter for statlig økonomistyring

  • saker fra fagdepartementene med økonomiske og administrative konsekvenser

 3. Arbeidet på skatte- og avgiftsområdet, som omfatter:

  • skatte- og avgiftsforslag som ledd i den samlede finanspolitikken

  • regelverksutvikling for skatter, avgifter og toll

  • skatte- og avgiftssystemenes virkninger på det offentliges inntekter, ressursutnyttelsen i økonomien og fordelingsvirkninger

  • overordnet styring av skatteetaten, toll- og avgiftsetaten og Statens innkrevingssentral

  • internasjonalt samarbeid på skatte-, toll- og avgiftsområdet

 4. Arbeidet med finansmarkedsspørsmål, som omfatter overordnet styring av Kredittilsynet og utforming av regelverk for og overvåking av:

  • finansinstitusjonene, herunder banker, øvrige kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper, eiendomsmeglere mv.

  • verdipapirmarkedet, autoriserte markedsplasser og børs

  • struktur- og konkurransepolitikk for finansmarkedet

  • regnskaps- og revisjonslovgivning

Rapport

Økonomisk politikk og forvaltning av statens gjeld og finansielle aktiva

Arbeidet med å utforme og samordne Regjeringens økonomiske politikk er en av Finansdepartementets hovedoppgaver. Politikken og de analyser den bygger på, gis en bred omtale i de løpende budsjettdokumentene til Stortinget. I 2005 har oppfølging av Perspektivmeldingen og Pensjonsmeldingen som ble lagt fram henholdsvis i november og desember 2004, stått sentralt, med vekt på langsiktige utviklingstrekk og hvilke krav de setter til den økonomiske politikken. En odelstingsproposisjon om opprettelse av Statens pensjonsfond, basert på Statens petroleumsfond og Folketrygdfondet, legges fram samtidig med budsjettforslaget for 2006. Departementet arbeider også fortløpende med forvaltning av statens gjeld og finansielle aktiva, herunder oppfølging av Statens petroleumsfond og Folketrygdfondet. Høsten 2004 ble nye etiske retningslinjer for Petroleumsfondet etablert, og Petroleumsfondets etiske råd ble opprettet. Innsatsen på dette feltet er styrket ytterligere gjennom det siste året.

Arbeidet med statsbudsjettet og økonomistyring i staten

Finansdepartementet har et overordnet ansvar for effektiv ressursbruk i statsforvaltningen. Dette ivaretas blant annet ved å fastsette og forvalte felles prinsipper og normer for økonomistyring i staten (økonomiregelverket mv.) og ved ulike tiltak for å legge til rette for økonomistyringen i statlige virksomheter.

Finansdepartementet har gjennomført flere regionale seminarer om det reviderte Reglement for økonomistyring i staten og de nye Bestemmelser om økonomistyring i staten, som ble fastsatt 12. desember 2003. Videre har departementet utarbeidet en ny veileder i samfunnsøkonomisk analyse og en veileder i evaluering i tråd med bestemmelsene om økonomistyring i staten. Disse dokumentene ferdigstilles i 2005.

Finansdepartementet samordnet eksisterende funksjoner innenfor statlig økonomistyring i én virksomhet under Finansdepartementet fra 1. januar 2004. Formålet med samordningen var å styrke den statlige økonomistyringen og forbedre ressursutnyttelsen på området. Omstillingen gjennomføres i løpet av 2004 og 2005. Det vises til nærmere omtale under kap. 1631 Senter for statlig økonomistyring.

Finansdepartementet har fulgt opp Regjeringens forslag til utprøving av nye regnskapsprinsipper og synliggjøring av flerårskonsekvenser i statsbudsjettet, jf. omtale av Regjeringens vurderinger av Statsbudsjettutvalgets utredning i Gul bok 2004. Regjeringen anbefalte der at periodiseringsprinsippet bør tas i bruk i statlig regnskapsføring i det omfang og i den utforming som er tjenlig ut fra en samlet vurdering av nytte og kostnader. Regjeringen la opp til skrittvis å vurdere bruk og innføring av periodiseringsprinsippet, i første omgang på virksomhetsnivå. Det ble også lagt til grunn at bevilgningsvedtakene fortsatt baseres på kontantprinsippet. Videre la Regjeringen opp til at det fra og med budsjettforslaget for 2005 skulle presenteres helhetlige budsjettframskrivinger for tre år utover budsjettforslaget, jf. kapittel 11 i Gul bok 2005.

Finansdepartementet startet i 2004 arbeidet med å utvikle standarder for regnskapsføring etter periodiseringsprinsippet i statlige virksomheter, jf. nærmere omtale i pkt. 2.6 i del I.

I St.prp. nr. 48 (2004-2005) Om bevilgningsreglementet ble det lagt fram forslag til nytt bevilgningsreglement, basert på en helhetlig, teknisk revisjon av reglementet. Forslagene var av redaksjonell og språklig karakter, med sikte på å gi reglementet en noe klarere struktur og en enklere utforming av enkelte bestemmelser. Stortinget vedtok 26. mai 2005 det nye reglementet på grunnlag av Innst. S. nr. 187 (2004-2005).

Skatte- og avgiftsområdet

Stortinget vedtok høsten 2004 en reform av skattesystemet med innføring av en fritaksmetode for aksjeinntekter i selskapssektoren og en skjermingsmetode for beskatningen av personlige aksjonærer. Endringene ble fulgt opp i Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) med forslag om innføring av en skjermingsmetode også for deltakere i deltakerlignede selskaper og for eiere av enkeltpersonforetak. Endringene ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2005.

Stortinget gav også tilslutning til forslag om å avvikle fordelsbeskatningen av egen bolig, med virkning fra og med inntektsåret 2005.

Regjeringen foreslo også vesentlige endringer i reglene for beskatning av firmabil. Endringene ble vedtatt av Stortinget med virkning fra og med inntektsåret 2005.

Departementet har arbeidet med en gjennomgang av reglene om fradrag i norsk skatt for skatt som er betalt i utlandet av norske skattytere (kredit). Saken forventes sendt på høring innen utløpet av 2005, og det tas sikte på å fremme en lovproposisjon i løpet av 2006.

Departementet arbeider med et høringsnotat om innføring av kildeskatt på pensjoner som utbetales fra Norge til personer bosatt i utlandet. Det tas sikte på å sende ut et høringsnotat i løpet av høsten 2005, og at lovproposisjon kan fremmes i løpet av 2006.

Med forutsatt virkning for regnskapsåret 2005 er det vedtatt vesentlige endringer i regnskapslovgivningen. Departementet sendte 3. juni 2005 ut et høringsnotat med forslag til skattemessige tilpasninger til vedtatte endringer i regnskapslovgivningen, alle med forutsatt virkning fra inntektsåret 2005. På bakgrunn av innkomne høringsuttalelser er det bl.a. nødvendig å foreta en ny gjennomgang av forslagene til utforming og lovteknisk gjennomføring av nødvendige endringer av tidfestingsreglene i skatteloven. En lovproposisjon om disse spørsmål ventes framlagt høsten 2005 med sikte på stortingsbehandling før årsskiftet, jf. også omtale i Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 – lovendringer.

Regjeringens forslag til ny skattebetalingslov er vedtatt. Det vises til Ot.prp. nr. 83 (2004-2005). Regelverket om betaling og innkreving av skatt og avgift samles dermed i én, felles lov. Den nye skattebetalingsloven vil erstatte lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven). I tillegg vil den nye loven erstatte en rekke regler om betaling av skatte- og avgiftskrav som finnes i annet regelverk. Før lovens ikrafttredelse, trolig i 2007, skal det tilhørende forskriftsverket revideres og samles i én eller flere fellesforskrifter.

Stortinget vedtok i desember 2004 at også likningskontorene skal kunne gi bindende forhåndsuttalelser. Ordningen er et servicetilbud til lønnstakere, pensjonister og mindre næringsdrivende med enkle skattemessige forhold. Den innebærer at likningskontorene på anmodning fra skattyterne og innen en kort frist, skal gi bindende uttalelser om konkrete skattespørsmål. Ny forskrift om bindende forhåndsuttalelser fra likningskontorene og Skattedirektoratet trådte i kraft 1. august 2005.

Fra 1. juli 2005 er det åpnet for taxfree-salg ved ankomst lufthavn. Dette innebærer at salg ved ankomst er likestilt med salg ved utreise. Ordningen omfatter ikke personer som ankommer fra Svalbard, Jan Mayen eller kontinentalsokkelen. Det er ikke åpnet for forenklet fortolling av varer kjøpt ved ankomst.

Fra 1. juli 2005 er den tidligere monopolordningen for innførsel og handel med teknisk sprit avviklet. Samtidig er reglene for dette området modernisert, og de følger nå i stor grad det som gjelder for innførsel og omsetning av andre avgiftsbelagte varer. Endringene er siste ledd i et større arbeid for å modernisere det lovverket på Finansdepartementets område som er knyttet til alkohol og teknisk sprit.

Fra 1. juli 2005 er det fastsatt nye regler for tollbehandling av landbruksvarer som bearbeides i utlandet. Etter det tidligere regelverket ble det ikke beregnet ordinær toll for råvarene som tilføres i bearbeidingen (norske eller utenlandske), men kun åtte prosent toll på bearbeidingskostnadene. Denne satsen er i mange tilfeller langt under den tollsatsen som importerte produkter normalt blir ilagt. Regelverket kunne derfor innebære en utilsiktet uthuling av importvernet for landbruksvarer. Etter det nye regelverket kan norske landbruksråvarer som brukes i bearbeiding i utlandet, tilbakeføres til Norge tollfritt, mens utenlandske råvarer som tilføres den bearbeidede varen i utlandet skal tollbelegges. Den nye ordningen fører til tollmessig likebehandling av norsk og utenlandsk foredling av norske landbruksvarer.

Det sentrale småbåtregisteret ble med virkning fra 1. mars 2005 overført fra toll- og avgiftsetaten til Redningsselskapet. Småbåtregisteret er etter dette et privat, frivillig register.

Finansmarkedsområdet

Finansdepartementets arbeid med regelverk på finansmarkedsområdet består dels av gjennomføring av EØS-forpliktelser og andre internasjonale forpliktelser i norsk rett, og dels av annen modernisering og oppdatering av regelverk gjennom endringer i lov og forskrift. Departementet behandler i tillegg et stort antall enkeltsaker på finansmarkedsområdet.

Regelverksarbeidet på finansmarkedsområdet har også i stortingsperioden 2004-2005 resultert i mange lovforslag:

Departementet fremmet i Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) forslag om endringer i verdipapirhandel­loven for å gjennomføre EØS-regler som svarer til direktiv 2003/6/EF om markedsmisbruk og dets utfyllende rettsakter. I tillegg ble det foreslått nye regler om sikkerhetsstillelse for verdipapirforetak, enkelte endringer i revisorloven og en hjemmel for regulering av handel i verdipapirer for ansatte i Kredittilsynet. Lovendringene ble vedtatt av Stortinget 17. desember 2004 og sanksjonert 4. mars 2005. Nye markedsmisbruksregler trådte i kraft 1. september 2005.

I Ot.prp. nr. 39 (2004-2005) fremmet departementet forslag om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover som oppfølging av Stortingets vedtak 19. juni 1998 om å be Regjeringen evaluere ny regnskapslov etter tre regnskapsår, dvs. fra 2002. Lovendringene ble vedtatt av Stortinget 26. april 2005 og sanksjonert 10. juni 2005. Visse deler av loven trådte i kraft straks, noen deler fra 1. juni 2005, og andre deler trer i kraft fra 1. januar 2006. For noen deler av loven er ikrafttredelsestidspunkt ikke fastsatt ennå.

I Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) fremmet departementet forslag om ny lov om forsikringsformidling. Loven med tilhørende forskrifter skal gjennomføre i norsk rett Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/92/EF av 9. desember 2002 om forsikringsmegling. Loven ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2005 og sanksjonert 10. juni 2005.

I Ot.prp. nr. 58 (2004-2005) fremmet departementet forslag om lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven, lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner og i enkelte andre lover (finansgrupper, obligasjoner med pant i utlånsportefølje og skadeforsikringsselskapenes garantiordning). Lovendringene ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2005 og sanksjonert 10. juni 2005.

I Ot.prp. nr. 68 (2004-2005) fremmet departementet forslag til nye lovregler for pensjonsforetak og forslag til en ny forsikringslov som er en konsolidering av forsikringsvirksomhetsloven med de endringer som nylig er vedtatt. Lovforslagene bygger på utredning nr. 12 fra Banklovkommisjonen, NOU 2004: 24, som ble avgitt 11. november 2004, og den etterfølgende høringen. Lovreglene ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2005 og sanksjonert 10. juni 2005.

I Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) fremmet departementet forslag om lov om endringer i verdipapirhandelloven mv. (gjennomføring av prospektdirektivet). Lovforslaget er utformet for å gjennomføre EØS-regler som svarer til direktiv 2003/71/EF av 4. november 2003 om prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer tilbys til offentligheten eller opptas til handel og om endring av direktiv 2001/34/EF og dets utfyllende rettsakter. Lovforslaget bygger på utkast til lovendringer som foreslått i en rapport av 1. juni 2004 fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Kredittilsynet. Lovendringen ble vedtatt av 8. juni 2005 og sanksjonert 10. juni 2005.

I Ot.prp. nr. 95 (2004-2005) fremmet departementet forslag til endringer i regnskapsloven som innebærer en forskriftshjemmel som gir departementet adgang til å fastsette utsatt frist for når forsinkelsesgebyr påløper ved innlevering av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, sammenlignet med fristene som framgår av regnskapsloven. Lovendringen ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2005 og sanksjonert samme dag. Loven trådte i kraft straks.

Departementet gir hvert år en mer detaljert orientering om regelverksutvikling og viktige forvaltningssaker på finansmarkedsområdet i en egen stortingsmelding, Kredittmeldingen. Det gis derfor ikke en redegjørelse for fastsatte forskrifter og avgjørelser i enkeltsaker her. Disse stortingsmeldingene inneholder også en redegjørelse for virksomheten i Kredittilsynet og i Norges Bank. Kredittmeldinga 2004 ble fremmet som St.meld. nr. 26 (2004-2005).

Departementet har hittil i 2005 mottatt fire utredninger fra offentlig oppnevnte utvalg på finansmarkedsområdet:

 • delutredning fra Eiendomsmeglingslovutvalget – «Tryggere budgivning – om budgivning gjennom eiendomsmegler»

 • NOU 2005: 13 Om forvalterregistrering av aksjer i norske selskaper

 • NOU 2005: 15 Obligatorisk tjenestepensjon

 • NOU 2005: 17 Verdipapirmarkedslovutvalgets innstilling

Norsk finansiell sektor ble evaluert av IMF i 2004-2005. Norsk gjennomføring av anbefalinger fra FATF (Financial Action Task Force) om hvitvasking og terrorfinansiering ble evaluert av FATF i 2005.

Budsjett 2006

I kap. 2, del I, i denne proposisjonen omtales flere prioriterte oppgaver for Finansdepartementet i 2006. Videre framgår det av rapportdelen ovenfor at flere av de sakene som er omtalt der, krever oppfølging også etter 2005.

Økonomisk politikk og forvaltning av statens gjeld og finansielle aktiva

Arbeidet med å utforme og samordne Regjeringens økonomiske politikk vil være en hovedoppgave for Finansdepartementet også i 2006. Politikken, og de analyser den bygger på, vil bli gitt en bred omtale i de løpende budsjettdokumentene til Stortinget.

Arbeidet med pensjonsreform og opprettelse og oppfølging av Statens pensjonsfond vil stå sentralt i 2006.

Arbeidet med statsbudsjettet og økonomistyring i staten

Departementet vil følge opp Senter for statlig økonomistyring gjennom styringsprosesser og faglig dialog. Senteret skal etter planen ha fullført omstillingen i løpet av 2005 og vil stå overfor utfordringer med å konsolidere og videreutvikle sine tjenester for å bidra til at statlige virksomheter har effektiv ressursbruk. Senteret effektiviserer de operative lønns- og økonomitjenestene, og det vil få økt kapasitet til forvaltning av økonomiregelverket, herunder rådgivning og kompetansetiltak om statlig økonomistyring og økonomiske analyser.

Departementet vil videre prioritere arbeidet med å prøve ut regnskapsføring etter periodiseringsprinsippet i statlige virksomheter og med strategisk utvikling av økonomistyring i staten. Regnskapsføring etter periodiseringsprinsippet vil gi virksomhetene bedre informasjon om kostnader og ressursbruk. Sammen med gode metoder for resultatmålinger i statlige virksomheter forventes dette å gi bedre muligheter for å vurdere effektiv resursbruk i virksomhetene. Departementet vil i løpet av første halvår 2006 evaluere de foreløpige erfaringene etter det første driftsåret. Det vises også til omtale under kap. 1630 Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring og kap. 1631 Senter for statlig økonomistyring. Videre vises det til omtale av statlig økonomistyring i Gul bok 2006, kap. 9.

I tråd med Statsbudsjettutvalgets innstilling og omtalen i Gul bok 2004, legger departementet i Gul bok 2006 fram flerårige budsjettframskrivinger for årene 2007, 2008 og 2009 etter samme mal som i Gul bok 2005. Arbeidet med flerårige budsjettframskrivinger vil bli videreført i 2006.

Finansdepartementet følger løpende opp arbeidet med kvalitetssikring av større, statlige investeringsprosjekter med bl.a. forskning og utvikling av standarder for prosjektstyring. Forskningen er organisert i et eget forskningsprogram, Concept, som finansieres over kap. 1630, post 21. For en nærmere omtale av Concept-programmet henvises det til budsjettomtalen under kap. 1630.

Skatte- og avgiftsområdet

Arbeidet på skatte- og avgiftsområdet har som mål at landet har et skatte-, toll- og avgiftssystem som tilfredsstiller politiske, faglige og administrative krav, og en forvaltning som ivaretar dette. I 2006 vil blant annet følgende saker kreve særlig innsats:

Oppfølging av Rederiskatteutvalget

Regjeringen oppnevnte 17. desember 2004 et utvalg som skal gjennomgå og vurdere eventuelle endringer i skattereglene for rederier. Utvalget skal avgi innstilling innen 1. desember 2005. Utvalgets innstilling vil bli sendt på høring, og departementet vil deretter vurdere behovet for eventuelle endringer i regelverket.

Internprising

Departementet arbeider med å gjennomføre OECDs retningslinjer om skattemessig behandling av internprising mellom beslektede selskaper. Som omtalt i St.prp. nr. 1 (2004-2005) fra Finansdepartementet har arbeidet tatt noe lenger tid enn forutsatt. Det tas fortsatt sikte på at høringsnotat sendes ut i løpet av 2005.

Tilleggsskatteutvalgets utredning

Finansdepartementet vil i 2006 videreføre arbeidet med oppfølging av tilleggsskatteutvalgets forslag, jf. nærmere omtale i del I, pkt. 2.7.

Alternativ medisin

Et forslag som innebærer at merverdiavgiftsunntaket for alternativ behandling knyttes opp mot den nylig opprettede registerordningen for alternative behandlere, ble sendt på høring 30. juni 2005 med høringsfrist 1. oktober 2005. Departementet vil følge opp høringsrunden med sikte på at det nye regelverket kan tre i kraft så raskt som mulig etter avsluttet høring.

Nye regler for avgiftslegging ved innføring av brukte kjøretøy

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har kommet til at de norske reglene for fastsettelse av engangsavgiften på bruktimporterte kjøretøy (bruksfradragene) strider med EØS-avtalen. ESA begrunner dette med at dagens avgiftsfastsettelse ikke med tilstrekkelig presisjon avspeiler det bruktimporterte kjøretøyets faktiske verdi på det norske bruktbilmarkedet. Finansdepartementet har i samarbeid med toll- og avgiftsetaten igangsatt et arbeid for å få endret de norske bruksfradragene i tråd med de føringer som ESA har gitt.

Utveksling av grunndata på personinformasjonsområdet

Regjeringen har besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som gis i mandat å kartlegge behov for data fra folkeregisteret og krav til innhold og kvalitet for slike data. Gruppen skal blant annet avklare formål for folkeregisteret med gjennomgang av de brukerinteresser som bør tilgodeses, og foreslå avgrensing av folkeregisterets omfang av nøkkelinformasjon. Det tas sikte på at sluttrapport skal avgis til Finansdepartementet innen utgangen av 2006.

Finansmarkedsområdet

På finansmarkedsområdet legges det også i 2006 opp til et omfattende regelverksarbeid. Dette er dels gjennomføring av EØS-forpliktelser (nye regler for verdipapirforetak og verdipapirmarkedet, nye kapitaldekningsregler), modernisering og gjennomgang av rammelovgivning som ikke er EØS-initiert (regler om «spesialfond»), ny regulering av eiendomsmegling, regler om forenklet IFRS-rapportering og regler om pensjonskasser, og regler for å motvirke og bekjempe økonomisk kriminalitet. Det er redegjort nærmere for prioriterte regelverksoppgaver i proposisjonens del I, kap. 2.8.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Finansdepartementet har som mål at det innen departementets ansvarsområder skal være et systematisk sikkerhetsarbeid og en tilfredsstillende beredskap for å kunne håndtere ekstraordinære hendelser.

En hovedutfordring innen finansiell sektor er å sikre at betalingsformidlingen opprettholdes og fungerer tilfredsstillende også under fredskriser og krig, slik at samfunnets behov for betalingstjenester dekkes.

Sårbarheten i finansiell sektor er i økende grad knyttet til driften av IKT-systemer og kontinuerlig tilgang på telekommunikasjon og strømforsyning. Det har de senere år blitt arbeidet med å effektivisere og tilpasse beredskapsarbeidet i finansiell sektor til de sårbarhetsforholdene som et moderne betalingssystem innebærer. Som et resultat av dette er det etablert et eget beredskapsutvalg for finansiell sektor (BFI). Beredskapsutvalget har som hovedoppgaver å

 • komme fram til og koordinere tiltak for å forebygge og løse krisesituasjoner og andre situasjoner som kan resultere i store forstyrrelser i den finansielle infrastrukturen.

 • forestå nødvendig koordinering av beredskapssaker innenfor finansiell sektor, herunder å samordne utarbeidelse og iverksettelse av varslingsplaner og beredskapstiltak ved sikkerhetspolitiske kriser og krig.

BFI ledes av Norges Bank og har deltakere fra myndighetsorganer og andre sentrale aktører i finansiell sektor. Det er lagt opp til at arbeidet med beredskapsspørsmål innen finansiell sektor samordnes innenfor rammen av BFI på grunnlag av beredskapsutvalgets mandat. Utvalget erstatter ikke den enkelte institusjons selvstendige ansvar for beredskapen i egen virksomhet.

Oppfølging av prosjektet «Grønn stat»

Miljøverndepartementet og det daværende Arbeids- og administrasjonsdepartementet satte i 1998 i gang prøveprosjektet «Grønn stat». Basert på erfaringene fra prosjektet ble det bestemt at alle statlige etater og virksomheter innen utgangen av 2005 skal ha innført miljøledelse som en integrert del av organisasjonens styringssystemer.

Som en del av oppfølgingen har Finansdepartementet kartlagt hvordan dets egen drift påvirker miljøet, og det er utarbeidet en intern miljøhandlingsplan. For hver av planens hovedkategorier – innkjøp, transport, energiforbruk og avfall – er det utarbeidet operative miljømål og konkrete tiltak som følges opp i den løpende driften av departementet.

Finansdepartementets underliggende etater vil alle i løpet av 2005 ha innarbeidet miljøledelse i sine styringssystemer. Det er også utarbeidet ulike kartleggingsarbeider som har munnet ut i konkrete miljøtiltak. I likhet med departementet er underliggende etater i vesentlig grad rene kontorbedrifter hvis aktiviteter i beskjeden utstrekning påvirker miljøet. De mest aktuelle miljøtiltakene er energiøkonomisering, avfallshåndtering og økt bruk av papirløs informasjon og kommunikasjon.

Post 01 Driftsutgifter

Driftsbevilgningen dekker lønnsutgifter og andre utgifter til drift av departementet. Finansdepartementet har i underkant av 300 ansatte, og lønnsrelaterte utgifter utgjør vel 69 pst. av budsjettet. Av øvrige driftsutgifter utgjør lokalleie den største enkeltposten. I tillegg til rene driftsutgifter dekker bevilgningen også utgifter til styrer, råd og utvalg under departementet. For 2006 foreslås det bevilget 229,4 mill. kroner som er 3,6 mill. kroner høyere enn saldert budsjett for 2005. Det legges opp til om lag samme aktivitetsnivå som i 2005, men med en viss styrking av aktiviteter relatert til Statens petroleumsfond.

Det foreslås en merinntektsfullmakt knyttet til kap. 4600, post 02, jf. forslag til romertallsvedtak II.1 og omtale i kap. 6.2.1 i del I.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Posten omfatter hovedsakelig utgifter til kjøp av forsknings- og utredningsoppdrag under Finansdepartementet. En vesentlig del av midlene brukes til forskning i regi av Norges forskningsråd, blant annet knyttet til skatteøkonomi, økonomisk kriminalitet og helseøkonomi. Bevilgningen dekker også utgifter til kjøp av utviklingstjenester fra Statistisk sentralbyrå. En viktig oppgave som Statistisk sentralbyrå ivaretar for departementet, er å vedlikeholde det økonomiske modellapparatet som brukes ved utforming av den økonomiske politikken. I tillegg brukes midlene på posten til en rekke enkeltstående utredningsarbeider, blant annet kjøp av eksterne konsulenttjenester knyttet til departementets oppfølging av Statens petroleumsfond.

For 2006 foreslås det bevilget 26,8 mill. kroner som er 5,2 mill. kroner lavere enn for 2005. Hovedårsaken til reduksjonen er en engangsbevilgning i 2005 i forbindelse med overføring av småbåtregisteret fra toll- og avgiftsetaten til Redningsselskapet.

Post 70 Tilskuddsmidler fra Finans­markedsfondet

I forbindelse med statsbudsjettet for 2002 ble det vedtatt å nytte en del av provenyet fra omdanning og salg av Oslo Børs til å opprette et finansmarkedsfond med en fondsavsetning på 90 mill. kroner. Fondets kapital ble senere økt til ca. 201 mill. kroner ifm. omdanning og salg av Verdipapirsentralen. Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om, og forståelse for, finansielle markeders virkemåte, samt å fremme innsikt og øke bevissthet med hensyn til næringslivsetikk på finansmarkedsområdet. Fondets avkastning skal inntektsføres i statsbudsjettet og gi grunnlag for en utgiftsbevilgning til nevnte formål. Styret for fondet ble oppnevnt av Finansdepartementet 10. april 2003. Finansdepartementet fastsatte 19. desember 2003 vedtekter for fondet og 23. april 2004 Regelverk for Finansmarkedsfondet.

Som følge av at Finansmarkedsfondet reelt sett ikke startet sin virksomhet før i 2004 ble fondets kapital i juni 2004 økt med ubenyttet andel av 2003-bevilgningen. Etter dette utgjør kapitalen i Finansmarkedsfondet 206,666 mill. kroner.

Kapitalen i fondet er plassert som tre kontolån til staten med rente tilsvarende renten på statsobligasjoner med 10 års bindingstid fra valuteringstidspunktene. Forrige års avkastning fra fondskapitalen føres inn på inntektssiden i statsbudsjettet etterfølgende år. For 2005 anslås avkastningen til vel 11,7 mill. kroner. Dette beløpet foreslås inntektsført på kap. 4600 Finansdepartementet, post 80 Avkastning fra Finansmarkedsfondet. Det samme beløpet foreslås utgiftsført på kap. 1600 Finansdepartementet, post 70 Tilskuddsmidler fra Finansmarkedsfondet. Kostnader til drift av fondet, herunder styrehonorar og andre administrasjonskostnader, vil bli belastet fondet og redusere det beløp som skal fordeles til dets formål.

Kap. 4600 Finansdepartementet (jf. kap. 1600)

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert budsjett 2005

Forslag 2006

01

Diverse inntekter

6

02

Diverse refusjoner

1 076

1 000

1 000

16

Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger

3 579

18

Refusjon av sykepenger

1 810

80

Avkastning fra Finansmarkedsfondet

9 948

11 719

11 700

Sum kap. 4600

16 419

12 719

12 700

Post 80 Avkastning fra Finansmarkedsfondet

Kapitalen i Finansmarkedsfondet utgjør 206,666 mill. kroner. Forrige års avkastning inntektsføres i statsbudsjettet, og gir grunnlag for en utgiftsbevilgning til fondets formål. Avkastningen i 2005 anslås til vel 11,7 mill. kroner. Dette beløpet inntektsføres under kap. 4600, post 80 i 2006. Det vises til nærmere omtale av fondet under kap. 1600, post 70 Tilskuddsmidler fra Finansmarkedsfondet.

Kap. 1602 Kredittilsynet (jf. kap. 4602)

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert budsjett 2005

Forslag 2006

01

Driftsutgifter

144 994

153 600

160 600

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

870

700

Sum kap. 1602

145 864

154 300

160 600

Formål, hovedoppgaver og organisering

Kredittilsynet skal se til at institusjonene under tilsyn virker på en hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og bestemmelser gitt i medhold av lov, samt den hensikt som ligger til grunn for institusjonens opprettelse, dens formål og vedtekter. Kredittilsynets oppgaver er fastlagt i lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. (kredittilsynsloven), og i de ulike særlovene for områdene under tilsyn.

Kredittilsynets overordnede mål er å arbeide for at finansforetak og markeder fungerer trygt og effektivt til beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester, og for at de som utfører virksomheten har hensiktsmessige rammebetingelser.

Gjennom tilsyn med foretak og markeder skal Kredittilsynet bidra til finansiell stabilitet og ordnede markedsforhold og til at brukerne kan ha tillit til at finansielle avtaler og tjenester blir fulgt opp etter sin hensikt. I tillegg til sitt forebyggende arbeid skal Kredittilsynet ha beredskap for å bidra til å løse problemer som kan oppstå. Departementet legger til grunn at norsk virksomhet skal ha konkurransevilkår som samlet sett er på linje med virksomheter i andre EØS-land.

Arbeidet er innrettet mot fire områder: Foretak, markeder og markedsplasser, brukere av finansielle tjenester og Kredittilsynets virksomhetsutøvelse.

Kredittilsynet ledes av et styre på fem medlemmer, supplert med to representanter fra de ansatte ved behandling av administrative saker. Virksomheten hadde per 1. mars 2005 en bemanning tilsvarende om lag 182 årsverk.

Sentrale innsatsområder i de nærmeste år

Foretak

 • Følge opp at foretakene har egnet ledelse og utvikler systemer for styring og kontroll i samsvar med endrede risikofaktorer og rammebetingelser.

 • Påse at foretakenes risikoeksponering er tilpasset soliditet og kvalitet på styrings- og kontrollsystemer. Det er viktig å sikre god soliditet og bygge opp reserver i gode år.

 • Gjennomføre analyser av makroøkonomiske utviklingstrekk og strukturendringer som tidlig kan gi indikasjoner om endringer i finansforetakenes risiko.

 • Utvikling av et risikobasert tilsyn for å tilpasse tilsynsmetodene til endringene i finansmarkedene og endringer i kapitaldeknings- og annet regelverk.

 • Følge opp overvåking av operasjonell risiko gjennom økt vekt på IKT-rettet tilsynsvirksomhet og regelmessige risiko- og sårbarhetsanalyser for IKT-området.

 • Sikre revisorenes uavhengighet, og en tilfredsstillende utførelse av andre tjenester.

Markeder og markedsplasser

 • Bidra til en hensiktsmessig regulering av markeder og markedsplasser og følge opp endringene i den internasjonale reguleringen av verdipapirområdet.

 • Overvåke utviklingstrekk og institusjoner innenfor infrastrukturen.

 • Bidra til bekjemping av organisert økonomisk kriminalitet gjennom tiltak for å forhindre hvitvasking av penger og finansiering av terror­isme.

 • Sikre at det er klare og hensiktsmessige atferdsregler i verdipapirmarkedet.

 • Bidra til at det gis god, rettidig og samtidig informasjon til markedet fra de verdipapirutstedende foretakene.

Brukere av finansielle tjenester

 • Arbeide for at finansmarkedet er preget av en effektiv konkurranse og prisdannelse, og av innsyn og gjennomsiktighet.

 • Påse at foretakene har rutiner og systemer som sikrer at kontrakter og finansielle avtaler overholdes, og at kundemidler behandles forsvarlig.

 • Se til at foretakene har personale og kunderådgivere med høy kompetanse som gir pålitelig og objektiv informasjon.

 • Samarbeide med forbrukermyndighetene og bransjeorganisasjonene for å bidra til bedre informasjon til forbrukerne om finansielle produkter og risiko forbundet med disse.

Kredittilsynets virksomhetsutøvelse

 • Sikre en effektiv ressursbruk ved jevnlig å foreta en systematisk gjennomgang av forenk­lings- og effektiviseringsmuligheter innenfor ansvarsområdet.

 • Øke bruken av elektroniske løsninger i rapporteringen fra tilsynsenhetene og i interne systemer.

 • Følge internasjonale standarder for tilsyn og videreutvikle metodikk for tilsyn av enkeltinstitusjoner.

 • Overvåking av tilstanden i finansmarkedet og finansiell stabilitet.

 • Legge vekt på offentlighet og aktiv informasjon om forvaltning og håndheving av regelverket for å sikre forutsigbarhet og for å forebygge overtredelser.

 • Det skal årlig fastsettes konkrete mål for saksbehandlingstid for forvaltningssaker som er viktige for brukerne, og for inspeksjonsrapporter og -merknader. Målene og resultatoppnåelsen offentliggjøres.

Rapport 2004

Tabell 9.1 Kredittilsynets ressursbruk, fordelt på tilsynsområder

Tilsynsområder

2003

2004

Plantall 2005

Foreløpige plantall 2006

Årsverk

Pst.

Årsverk

Pst.

Pst.

Pst.

Banker

44,9

25,8

48,1

27,0

25,8

26,5

Finansieringsselskaper og kredittforetak

6,0

3,5

6,2

3,5

3,0

2,8

Forsikring

42,8

24,5

41,8

23,5

22,5

22,6

Pensjonskasser og fond

7,1

4,1

7,7

4,3

5,1

4,4

Verdipapirhandel

38,6

22,1

37,5

21,1

25,5

22,6

Eiendomsmeglere

7,1

4,1

8,5

4,8

3,6

3,6

Inkassoforetak

4,5

2,6

4,9

2,7

2,6

2,5

Revisorer og regnskapsvirksomhet mv.

23,1

13,3

23,3

13,3

15,1

15,0

Sum

174,1

100

178,0

100

100

100

Generelt

Ressursinnsatsen, målt i årsverk, økte med ca. 2,3 pst. fra 2003 til 2004 (ca. 4 årsverk). Økningen var ca. 4 årsverk lavere enn planlagt. Dette skyldes at stillinger ble besatt senere enn planlagt, og at vakanser har økt. Sykefraværet var fortsatt svært lavt, 2,8 pst. i 2004. Når det gjelder ressursinnsatsen rettet mot de ulike tilsynsgrupper, var det på bankområdet en økning sammenlignet med 2003. Dette skyldes særlig arbeidet knyttet til nytt kapitaldekningsregelverk og risikobasert tilsyn. Også ressursinnsatsen rettet mot eiendomsmegling, viste en økning. Dette har sammenheng med regelverksarbeid på området.

Når det gjelder ressursinnsatsen fordelt på ulike aktivitetsområder, var økningen størst for den stedlige inspeksjonsvirksomheten og for arbeid med regelverksutvikling. Det var en viss nedgang for forvaltningsarbeid og for administrasjon. Som ledd i den generelle overvåking av finansmarkedet ble det også for 2004 utarbeidet en «Tilstandsrapport for finansmarkedet» som ble offentliggjort sammen med årsmeldingen for 2004.

Fra 2003 har Kredittilsynet fastsatt konkrete mål for saksbehandlingstider for et utvalg av forvaltningssaker og for tilsynsrapporter og tilsynsmerknader. For de fleste forvaltningssaker er målet at 90 pst. skal være behandlet innen 30 dager. For enkelte, kompliserte sakstyper er det satt lengre frist. Fristen for tilsynsrapporter og tilsynsmerknader varierer noe mellom de ulike tilsynsområder. Det blir rapportert om måloppnåelse hvert kvartal, og detaljerte resultat blir publisert på www.kredittilsynet.no. For forvaltningssaker var måloppnåelsen i 2004 93,5 pst. for saker med frist på 30 dager, 66,5 pst. for saker med lengre frist, og totalt var måloppnåelsen 85,2 pst. Tilsynsrapporter og tilsynsmerknader hadde for 2004 en måloppnåelse på henholdsvis 90,5 pst. og 87,3 pst.

I 2004 ble det gjennomført en omfattende kvantitativ brukerundersøkelse som, med unntak av regnskapsførere, dekket alle grupper av tilsynsenheter. I undersøkelsen ble Kredittilsynets stedlige tilsynsvirksomhet vurdert som sterkest. Områder som ble vurdert som gode, var Informasjon fra Kredittilsynet, Kommunikasjon med Kredittilsynet, Informasjonsprodukt, og Analyser av markeder og bransjer. Områder som kom i en mellomkategori, var Regulær rapportering til Kredittilsynet, Kredittilsynets internett-sider, Kredittilsynets kompetanse og Helhetlig tilfredshet med Kredittilsynet. Svakest vurdert ble området Utvikling og forenkling av regelverket.

Det Internasjonale Pengefondet (IMF) har gjennomført «a Financial Sector Assessment Program», hvor finanssektoren blir vurdert som sunn, konkurransedyktig og veldrevet, og overvåket av et sterkt tilsynssystem.

Nedenfor gis en kort oversikt over prioriteringer og viktige oppgaver i 2004. For en mer detaljert gjennomgang vises det til St.meld. nr. 26 (2004-2005) Kredittmeldinga, som ble lagt fram 8. april 2005.

Banker, finansieringsselskaper og kredittforetak

Kredittilsynet har nøye fulgt utviklingen i tap, mislighold og soliditet. Det blir utarbeidet både regelmessige analyser av kredittinstitusjonenes lønnsomhet, soliditet og risiko og ad-hoc-analyser av aktuelle problemstillinger. Også i 2004 ble det gjennomført undersøkelser knyttet til bankenes kreditt- og likviditetsrisiko. I den makroøkonomiske overvåkningen ble det i 2004 rettet spesiell oppmerksomhet mot bankenes høye utlånsvekst mot husholdningene. I samarbeid med Statistisk sentralbyrå ble det foretatt beregninger av husholdningenes følsomhet for eventuelle renteøkninger. Kredittilsynets årlige boliglånsundersøkelse viste blant annet at i 2004 var det flere lån som ble tatt opp for å kjøpe ny bolig og færre refinansieringer enn året før. Høsten 2004 ble det gjennomført en undersøkelse om bankenes praksis når det gjelder kreditt til boligformål og informasjon blant annet om konsekvenser av mulige renteøkninger. Flere banker mangler uttømmende retningslinjer. Etter henvendelse fra Kredittilsynet har de to bankforeningene gjennomført tiltak med sikte på å bedre informasjonen til lånekunder. Kredittilsynet gjennomførte en inspeksjon som ledd i utprøving av en ny metodikk for risikobasert tilsyn på markedsrisikoområdet. Operasjonell risiko knyttet til bruk og drift av IKT-systemer utgjør en betydelig risikofaktor. Kredittilsynet følger opp dette ved egne inspeksjoner på IKT-området. Det ble også testet en modul for operasjonell risiko som inngår i det risikobaserte tilsynet.

Avtalen mellom finanstilsynene i de nordiske landene om tilsynet med Nordea-konsernet ble ajourført i 2004. Avtalen tar hensyn til endringene i den juridiske strukturen i konsernet. I 2004 ble det gjennomført fem konsernovergripende, samnordiske tilsyn i Nordea.

Forsikring og pensjonskasser

Kredittilsynet hadde en tett oppfølging av livsforsikringsselskapenes evne til å bære risiko, og bufferkapitalen ble noe styrket i 2004.

I den makroøkonomiske analysen av forsikringsbransjen legges det vekt på selskapenes lønnsomhet og soliditet på bakgrunn av selskapenes aktivasammensetning og det lave rentenivået. Det utarbeides både regelmessige analyser av selskapers lønnsomhet, soliditet og risiko og ad-hoc-analyser av aktuelle problemstillinger.

Tilsynsavtalen mellom Finansinspektionen i Sverige, Försäkringsinspektionen i Finland og Kredittilsynet om tilsynet med If-konsernet er videreført. I 2004 inngikk Finansinspektionen i Sverige, Försäkringsinspektionen i Finland og Kredittilsynet en avtale om tilsyn med Sampo-konsernet. Det er også et nordisk samarbeid om tilsynet med Nordeas livsforsikringsaktiviteter. I tillegg til de tre nevnte tilsyn er også Finanstilsynet i Danmark med.

Kredittilsynet anvender betydelige ressurser på regelverksutvikling og forvaltningsarbeid på forsikrings- og pensjonsområdet.

Verdipapirmarkedet

I utvelgelsen av foretak til stedlig tilsyn blir det benyttet risikobaserte kriterier. Slike kriterier kan være likviditet, kapitaldekning, inntjening, kundeklager og mistanker om brudd på god forretningsskikk. I 2004 ble foretak som driver megling av egenkapitalinstrumenter, blant annet Internett-meglere, prioritert for stedlig tilsyn. Det ble også foretatt et eget, dokumentbasert tilsyn for et utvalg av forvaltningsselskaper for verdipapirfond, og som rettet seg spesielt mot selskapenes praksis ved tegning og innløsning i fondene.

Kredittilsynet har tilsynsansvar med markedets infrastruktur. Dette innebærer tilsyn med Verdipapirsentralen ASA, Oslo Børs ASA, NOS Clearing ASA, Nord Pool ASA, Nord Pool Clearing ASA og Imarex ASA. Konsekvensene av driftsavbrudd eller feil hos viktige institusjoner som utgjør infrastrukturen, kan være store. Kredittilsynet søker å bidra til at risikoen for alvorlige problemer reduseres til et minimum. Det har skjedd endringer i organiseringen av infrastrukturen i det nordiske verdipapirmarkedet ved at børsene i Stockholm, Helsinki og København har slått seg sammen til ett konsern. Videre har det finske verdipapirregisteret innledet samarbeid med det svenske verdipapirregisteret.

Kredittilsynet har ansvar for tilsynet med håndhevingen av de generelle atferdsregler fastsatt i verdipapirhandelloven, herunder forbudet mot ulovlig innsidehandel og kursmanipulasjon. Det ble også i 2004 foretatt undersøkelser i en rekke saker hvor det har vært mistanke om overtredelse av lovens atferdsregler. Mange av atferdssakene som ble utredet i 2004, var oversendt fra Oslo Børs. Samarbeidet mellom Kredittilsynet, Oslo Børs og ØKOKRIM, har gjennom året blitt tettere og mer omfattende. Hensikten har vært å effektivisere den samlede markedsovervåkningen. Kredittilsynet samarbeider også med Nord Pool. Kredittilsynet benyttet seg flere ganger i 2004 av samarbeidsavtaler med utenlandske tilsynsmyndigheter. Kredittilsynets adgang til å beslutte vinningsavståelse ble første gang benyttet i 2004.

Andre forhold

Eiendomsmeglingsloven ble endret i 2002 med en rekke nye bestemmelser. Kredittilsynet fikk lovhjemmel til å gi bestemmelser på flere områder. Nye forskrifter ble fastsatt i 2004. Dette har medført skjerpede krav til eiendomsmeglingsvirksomhet.

Kredittilsynet har etter revisorloven ansvar for godkjenningen av revisorer. Kredittilsynet har som tidligere gjennomført forskjellige former for tilsyn med revisorenes virksomhet. Det er etablert en samordning av Kredittilsynets tilsynsvirksomhet og Den norske Revisorforenings kvalitetskontroll med revisorer. Det er gode erfaringer med dette samarbeidet. Kredittilsynet gjennomførte i 2004 et eget tematilsyn rettet mot revisjonen av de fem regionale helseforetakene. Endelige konklusjoner vil foreligge i 2005. Det er ikke avdekket mangler av en slik art at revisor ikke kan sies å ha hatt tilstrekkelig grunnlag for revisjonsberetningene som er avgitt.

Kredittilsynets oppgaver i forhold til regnskapsførere har vært godkjenning av enkeltpersoner og foretak i henhold til lovkrav, samt registerføring og tilsyn. Et høyt antall saker, kombinert med mange henvendelser, har medført relativt lang saksbehandlingstid.

Fra og med 2005 må børsnoterte foretak benytte de internasjonale regnskapsstandardene (International Financial Reporting Standards – IFRS) når de avlegger konsernregnskap. Nasjonale håndhevingsorgan skal etableres i alle EØS-land for å styrke tilliten til at foretakene anvender IFRS på en tilfredsstillende måte, og for å styrke tilliten til de avlagte regnskapene. I Norge har Stortinget vedtatt at Kredittilsynet skal ivareta denne kontrollfunksjonen med virkning fra 2005. I 2004 forberedte Kredittilsynet ivaretakelsen av de nye oppgavene. Det har vært nødvendig å rekruttere flere medarbeidere med høy kompetanse.

Budsjett 2006

Budsjettforslaget for 2006 innebærer en nominell økning på 4,1 pst. fra 2005. Korrigert for ny nettoordning for budsjettering av merverdiavgift er økningen 7,1 pst. Fra 2006 utgår post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, og utgifter som tidligere har vært ført på denne posten, blir heretter ført på post 01 Driftsutgifter.

Nye kapitaldekningsregler er under utarbeidelse, med sikte på fastsettelse og gjennomføring innen 2007. Budsjettøkningen gir mulighet for å møte behov for kompetanseoppbygging og res­sursøkning som vil følge av nye kapitaldekningsregler og utvikling av et risikobasert tilsyn.

Kredittilsynets kontrollfunksjon med regnskapene til de børsnoterte foretak etter innføringen av IFRS følges opp, og det er foreslått midler til en klagenemnd og et ekspertutvalg. Budsjettforslaget inneholder midler til gjennomføring av Kredittilsynets oppgaver som overordnet myndighet for prospektkontrollen. Oslo Børs har det operative ansvaret for den løpende kontroll av prospekter. Budsjettforslaget gir også mulighet til å styrke innsatsen i tilsynet med revisorer og regnskaps­førere.

Det er også tatt hensyn til at Kredittilsynet får økte oppgaver knyttet til gjennomføringen av nytt verdipapirmarkedsdirektiv og oppfølging av direktivene om markedsmisbruk, løpende rapportering og oppkjøpstilbud. Disse oppgavene følger av nye EØS-regler som skal bidra til et mer enhetlig og velfungerende verdipapirmarked i hele EØS-området. Økt kontrollinnsats fra Kredittilsynet skal sikre den tillit som er nødvendig for at markedet kan fungere effektivt. Det er nødvendig med økt internasjonalt samarbeid om tilsyn for å sikre lik praktisering av felles EØS-regelverk. Kredittilsynet må derfor prioritere ressurser til gjennomføring av omfattende nye EØS-regler også på dette området. En del av ressursbehovet ved de nye oppgavene til Kredittilsynet er dekket gjennom intern effektivisering og omprioritering. Det vises ellers til at Kredittilsynet er en type virksomhet som betaler arbeidsgiverandelen av pensjonspremien direkte til Statens pensjonskasse. Det har fra og med 2005 vært en sterk økning i denne premieandelen. Budsjettforslaget inkluderer midler til å dekke økningen i 2006.

Prioriterte oppgaver i 2006:

Foretak

 • Påse at lover og regelverk blir fulgt, og raskt og effektivt håndtere brudd som måtte forekomme, samt sikre gode etiske normer og ordnede forhold blant aktørene i finansmarkedet.

 • Gjennomføre stedlig tilsyn i tilstrekkelig omfang, blant annet for å sikre at foretakenes ledelse er egnet og at risikoen står i rimelig forhold til soliditet og kvalitet på risikostyrings- og kontrollsystemer.

 • Fortsette arbeidet med å tilpasse norsk kapitaldekningsregelverk til Basel II/EU-kravene, og arbeidet med tilrettelegging av et risikobasert tilsyn.

 • Oppfølging av kreditt- og likviditetsrisiko i bankene, herunder situasjonen for husholdninger og for boligmarkedet.

 • Oppfølging av operasjonell risiko, herunder prio­ritere IKT-rettet tilsynsvirksomhet.

 • Fortsatt oppfølging av solvens- og bufferkapital i livsforsikringsselskapene, og vurdering av utviklingen i lønnsomhet på bakgrunn av rentenivå og aktivasammensetning. Det er viktig at aktivasammensetningen står i et godt forhold til selskapenes risikobærende evne (soliditet).

 • Overvåkning av struktur og endringer i norsk og internasjonal økonomi med betydning for finansinstitusjoner og finansmarkeder og tilsynet med disse.

 • Videreføre tilsynet med de største revisjonsselskapene, bl.a. for å bidra til at kapitalmarkedet sikres tilfredsstillende finansiell informasjon.

Markeder og markedsplasser

 • Sikre en god gjennomføring av kontrollen med børsnoterte foretaks finansielle rapportering (regnskapskontrollen).

 • Oppfølging av nye EU-direktiver på verdipapirområdet.

 • En effektiv håndheving av atferdsreglene i verdipapirmarkedet og markedet for kraftderivater.

 • Fortsatt prioritere tilsynsarbeidet rettet mot utviklingstrekk og institusjoner innenfor infrastrukturen, så som børser, verdipapirregistre, oppgjørssentraler og betalingssystemer.

Brukere av finansielle tjenester

 • Fortsette samarbeidet med forbrukermyndighetene og bransjeorganisasjonene for å bidra til bedret informasjon til brukerne om finansielle produkter og risiko forbundet med disse.

 • Se til at virksomheten i foretakene drives i samsvar med god forretningsskikk, at kundemidler behandles forsvarlig og at finansiell rådgiving er mest mulig objektiv.

 • Bistå med informasjon og veiledning ved inn­føring av obligatorisk tjenestepensjon.

Kredittilsynets virksomhetsutøvelse

 • Økt bruk av elektroniske løsninger i virksomhetsutøvelsen.

 • Prioritere arbeidet med effektivisering og forenkling.

Kap. 4602 Kredittilsynet (jf. kap. 1602)

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert budsjett 2005

Forslag 2006

01

Bidrag fra tilsynsenhetene

126 651

154 300

165 200

16

Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger

704

18

Refusjon av sykepenger

623

Sum kap. 4602

127 978

154 300

165 200

Tilsynets utgifter dekkes i sin helhet av de institusjoner som er under tilsyn etter kredittilsynslovens § 1 eller annen lovhjemmel. Utlikningen foretas av Kredittilsynet og godkjennes av Finansdepartementet. Inndekningen av utgiftene er hjemlet i § 9 i kredittilsynsloven. Det totale bidrag fra tilsynsenhetene i 2006 er budsjettert til 165,2 mill. kroner. Beløpet er 4,6 mill. kroner høyere enn forslaget til utgiftsbudsjett (kap. 1602). Forskjellen gjelder det merverdiavgiftsbeløp som det er anslått at Kredittilsynet vil betale i 2006, men som etter ny ordning for nettobudsjettering av merverdiavgift i staten ikke skal posteres på institusjonens eget utgiftsbudsjett.

På grunn av at beregningen og betalingen av den enkelte tilsynsenhets bidrag skjer etterskuddsvis, vil ikke de budsjetterte inntektene for 2006 bli inntektsført før i 2007. Bakgrunnen for dette er at det totale utlikningsbeløpet ikke vil være klart før på slutten av budsjettåret. Oversikten over hvilke enheter som skal utliknes vil heller ikke foreligge før året er omme. Fra og med 2005 utlignes også på filialer av foretak som er hjemmehørende i andre EØS-land. Fordi tilsynsoppgavene rettet mot filialene er mindre omfattende enn for norske selskap, betaler disse en redusert tilsynsavgift.

Programkategori 23.20 Skatte- og avgiftsadministrasjon

Utgifter under programkategori 23.20, fordelt på kapitler:

 

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert ­budsjett 2005

Forslag 2006

Pst. endr. 05/06

1610

Toll- og avgiftsetaten (jf. kap. 4610)

1 049 795

1 063 900

1 060 200

-0,3

1618

Skatteetaten (jf. kap. 4618)

3 621 078

3 595 900

3 611 900

0,4

Sum kategori 23.20

4 670 873

4 659 800

4 672 100

0,3

Organisering og ansvarsområder

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltning av skatte- og avgiftssystemene. Dette omfatter arbeid med skatte- og avgiftslovgivningen og styringen av den statlige delen av skatte-, avgifts- og tolladministrasjonen (skatteetaten og toll- og avgiftsetaten). De kommunale skatteoppkreverne hører administrativt til kommunene, men er underlagt Finansdepartementets og skatteetatens faglige instruksjonsmyndighet for innkreving av skatt og folketrygdavgifter, og kontrollfunksjoner overfor arbeidsgivere. Fra 1. juli 2004 overtok staten ansvaret for kontroll og revisjon av skatteoppkreverfunksjonen, ved henholdsvis skatteetaten og Riksrevisjonen.

Finansdepartementet og den øvrige skatte- og avgiftsadministrasjonen skal blant annet sikre en tilfredsstillende etterlevelse av regelverket for skatter, avgifter og toll. Etatene har som primære oppgaver å fastsette, innkreve og kontrollere. Ved siden av regelverksutvikling, informasjon og veiledning, er verdikjeden i skatte- og avgiftsadministrasjonen som vist i figur 9.1.

Figur 9.1 Skatte- og avgiftsadministrasjonens arbeid med fastsetting
 og innkreving av skatter og avgifter

Figur 9.1 Skatte- og avgiftsadministrasjonens arbeid med fastsetting og innkreving av skatter og avgifter

Overordnede mål for etatene er å sikre riktig fastsettelse og rettidig innbetaling av skatter, avgifter og toll. I tillegg har toll- og avgiftsetaten som mål å forhindre ulovlig inn- og utførsel av varer. Skatteetaten skal i tillegg sørge for et korrekt og oppdatert folkeregister. Det gis en nærmere beskrivelse av etatenes hovedmål og resultater mv. under henholdsvis kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten og kap. 1618 Skatteetaten.

For årene 2002–2004 fordelte skatte- og avgiftsinntektene seg som vist i tabell 9.2.

Tabell 9.2 Innbetaling av skatter, avgifter og toll (mill. kroner)

Regnskapstall

Innbetaling av skatter, avgifter og toll

20021

20032

20043

Skatter på inntekt og formue

127 576

120 372

119 534

Arbeidsgiveravgift

79 411

82 325

86 884

Trygdeavgift

57 674

61 694

62 983

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

89 701

101 380

118 142

Merverdi- og investeringsavgift4

128 318

128 913

137 337

Andre avgifter

61 414

62 539

66 991

Tollinntekter

1 672

1 614

1 648

Sum skatte-, avgifts- og tollinntekter over statsbudsjettet

545 766

558 837

593 520

Kommune- og fylkeskommuneskatt på inntekt og formue5

87 474

93 210

97 561

Samlede skatte-, avgifts- og tollinntekter

633 241

652 047

691 081

1  Jf. St.meld. nr. 3 (2002-2003)

2 Jf. St.meld. nr. 3 (2003-2004)

3 Jf. St.meld. nr. 3 (2004-2005)

Investeringsavgiften opphørte 1. oktober 2002.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Innbetalte beløp som andel av fastsatte beløp har de senere årene ligget på et stabilt høyt nivå for de viktigste skattene og avgiftene. Det vises til nærmere omtale under kap. 1610 Toll- og avgifts­etaten og kap. 1618 Skatteetaten.

Kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten (jf. kap. 4610)

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert ­budsjett 2005

Forslag 2006

01

Driftsutgifter

985 152

991 600

974 700

21

Spesielle driftsutgifter , overslagsbevilgning

1 487

2 300

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

63 156

70 000

85 500

Sum kap. 1610

1 049 795

1 063 900

1 060 200

Formål, hovedoppgaver og organisering

Det overordnede mål for toll- og avgiftsetaten er å hindre ulovlig inn- og utførsel av varer, og sikre riktig deklarering, fastsettelse og rettidig innbetaling av toll og avgifter. Etaten skal yte god service. Toll- og avgiftsetatens hovedoppgaver er å

 • hindre ulovlig inn- og utførsel av varer gjennom målrettet kontroll

 • sikre statens avgiftsinntekter gjennom effektive og brukervennlige deklarerings-, fastsettelses- og innkrevingssystemer

 • tilrettelegge for effektiv grensepassering for næringslivet og for reisende, og slik at brukerne opplever det som enkelt å etterleve regelverket

 • avdekke unndragelser av toll og avgifter og annen ulovlig virksomhet, og dermed bidra til like konkurransevilkår og best mulige rammebetingelser for næringslivet

Etaten er organisert med et sentralt direktorat, seks tollregioner med 21 underliggende tollsteder og fire kontroll- og ekspedisjonsenheter.

Per 1. mars 2005 hadde etaten en bemanning tilsvarende 1 663 årsverk. Årsverksressursene var fordelt med 84 pst. i tollregionene og 16 pst. i Toll- og avgiftsdirektoratet.

Mål og resultater 2004

Toll- og avgiftsetatens produksjon på hovedområdene fastsettelse, innkreving og grensekontroll er i all hovedsak gjennomført som forutsatt. I forhold til fastsatte hovedmål for etaten, vurderer departementet driftsresultatene som tilfredsstillende, jf. nedenfor.

Hovedmål 1: Riktig fastsettelse av toll og avgifter

I 2004 var antall innførselsdeklarasjoner om lag 3,9 mill., som var en økning på om lag 120 000 i forhold til 2003. Antall utførselsdeklarasjoner var 1,2 mill., som var en økning på om lag 30 000 i forhold til 2003. Treffprosenten ved kontroll av inn- og utførselsdeklarasjoner økte i forhold til 2003, og lå i overkant av resultatmålene.

Ressursene til fastsettelseskontroll var uendret i 2004 i forhold til 2003, samtidig som antallet utførte kontroller økte med nesten 30 000. Produktivitetsforbedringen antas blant annet å være en følge av en samling av fastsettelseskontrollen i færre og større enheter ved omorganisering av etaten i 2004, og spesielt at Tollregion Oslo og Akershus, som har store volum (2,8 mill. innførselsdeklarasjoner og 0,5 mill. utførselsdeklarasjoner), har gjennomført et produktivitetsprosjekt i fastsettelseskontrollen. Prosjektet var en del av Arbeids- og administrasjons­departementets (nå Moderniseringsdepartementets) nettverksprosjekt­ knyttet til produktivitetsavtaler i staten 2003–2004.

I tillegg til kontroll i fastsettelsesfasen kommer virksomhetskontrollene, rettet mot toll- og avgiftsinnbetalernes regnskap og lagerhold. Toll- og avgiftsetaten prioriterte i 2004 virksomhetskontroll av mellomstore og mindre bedrifter, kontroll av eksport, kontroll med engangsavgiften på mo­torkjøretøy og lokale temakontroller. I tillegg avsluttet toll- og avgiftsetaten i 2004 kontrollaksjonen som var rettet mot eksportører av hvitfisk og reker til EU, jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Finansdepartementet.

Antall virksomhetskontroller var noe lavere enn i 2003, men antall avdekkede alvorlige overtredelser økte med nær 50 pst. Dette skyldes blant annet mer systematisk bruk av risikovurderinger i kontrollvirksomheten. Det ble beregnet merverdiavgift, toll og avgifter for 330 mill. kroner som følge av disse kontrollene.

Hovedmål 2: Effektiv innkreving av toll og avgifter

Som tabell 9.3 viser, utgjorde toll- og avgiftsetatens samlede inntekter 140,7 mrd. kroner i 2004, en økning fra foregående år på om lag 14 mrd. kroner. Dette skyldes hovedsakelig økte inntekter fra merverdiavgiften og motorvognavgiftene. Økningen i inntektene fra merverdiavgiften på 9,3 mrd. kroner kan ses i sammenheng med en økning i importen på om lag 43 mrd. kroner, eller 15,5 pst. i forhold til 2003. Økningen i inntektene fra motorvognavgiftene fra 2003 utgjorde 5,3 mrd. kroner, hvorav engangsavgiften utgjorde 3,6 mrd. kroner. Inntektene fra øvrige særavgifter ble redusert med 747 mill. kroner i forhold til 2003.

Tabell 9.3 Toll- og avgiftsetaten – inntekter og restanser

i mill. kroner

2002

2003

2004

Inntekter:

123 837

126 772

140 727

- tollinntekter

1 672

1 614

1 648

- merverdiavgift ved innførsel1

60 753

62 649

71 969

- avgift på motorvogner2

32 227

33 513

38 861

- øvrige særavgifter

29 185

28 996

28 249

Akkumulerte restanser

1 646

1 081

942

Nye restanser i året

865

338

290

1 For merverdiavgiftspliktige næringsdrivende er merverdiavgiften som oppkreves ved innførsel, fradragsberettiget i deres merverdiavgiftsoppgjør med fylkesskattekontorene, jf. også fotnote til tabell 9.5 under kap. 1618 Skatteetaten.

2 Motorvognavgifter omfatter kapittel/post: 5536/71 Engangsavgift på motorvogn, 5536/72 Årsavgift, 5536/73 Vektårsavgift, 5536/75 Omregistreringsavgift, 5536/76 Avgift på bensin og 5536/77 Mineraloljeavgift motorvogn.

Andel fastsatte krav som innbetales rettidig, økte med 2,1 prosentpoeng i forhold til 2003 og utgjorde 98,1 pst. i 2004. Andelen har de tre foregående årene ligget mellom 96 pst. og 96,6 pst. Restansenedgangen i toll- og avgiftsetaten fortsetter, jf. tabell 9.3. Reduksjonen skyldes blant annet forbedret innkreving av årsavgiften på motorvogner. Akkumulerte restanser, 942 mill. kroner, utgjorde 0,67 pst. av fastsatte avgifter, mens nye restanser, 290 mill. kroner, utgjorde 0,2 pst. av fastsatte avgifter. Restansenivået anses som meget lavt.

Hovedmål 3: Hindre ulovlig vareførsel, spesielt narkotikasmugling

Erfaringsmessig varierer beslagene fra år til år, og enkeltbeslag kan gjøre store utslag på årsresultatet. Grensekontrollen baseres i stor grad på risikoanalyser og underretning for å avdekke den profittmotiverte smuglingen.

Omorganiseringen av den lokale etatsforvaltningen har som forutsatt gjort det mulig å omdisponere personell til grensekontrollen. Det er etablert flere og større mobile kontrollgrupper, og ressursinnsatsen i operativ kontrollvirksomhet har økt med 13 årsverk i forhold til 2003. Antall kontroller har også økt betydelig.

Tabell 9.4 Toll- og avgiftsetatens beslag av narkotika, alkohol og tobakk

Utdrag av beslagsstatistikk

2002

2003

2004

Antall narkotikabeslag

1 710

1 889

1 714

Cannabis (i kg)

368,0

239,5

1 200

Heroin (i kg)

35,0

24,8

26,8

Amfetamin (i kg)

38,9

103,4

87,7

Kokain (i kg)

25,0

18,2

23,2

Ecstasy (i stk. tabl.)

53 191

12 488

953

Brennevin (i liter)

13 206

17 842

15 501

Sprit1 (i liter)

84 009

13 689

6 241

Vin (i liter)

15 092

28 855

50 275

Øl (i liter)

79 223

166 394

165 924

Sigaretter (stk.)

5 967 963

4 774 836

9 243 465

1 Brennevin med mer en 60 pst. alkohol.

Det var i 2004 en betydelig økning av beslaglagt mengde cannabis i forhold til 2003. Beslagene på til sammen 1 200 kg, kan i hovedsak henføres til to store beslag som representerer om lag 60 pst. av total mengde. Det var en mindre økning i beslaglagt mengde heroin, mens det for kokain var en økning på nær 30 pst. Sistnevnte økning skyldtes ett stort beslag.

En vedvarende konsekvens av den såkalte metanol-saken er at beslaget av sprit ble ytterligere redusert i forhold til 2003. For vin er derimot beslagsøkningen betydelig.

Antallet beslaglagte sigaretter ble nær doblet fra 2003 til 2004, og en stor del av de beslaglagte sigarettene var produsert illegalt. Analyser som er foretatt ved Tollaboratoriet og hos tobakksfabrikanter i utlandet, viser at de illegalt produserte sigarettene er spesielt helseskadelige. Sammensetningen av stoffene er ukjente, og mengden av tjære og nikotin er høyere enn for legalt produserte sigaretter.

De flyttbare skannerenhetene som ble etablert ved inngangen til 2004, har vært organisatorisk plassert i Tollregion Øst-Norge ved Svinesund, men har også vært benyttet i andre tollregioner i perioder. Skannerenhetene har gjennomført 5 289 kontroller og beslaglagt blant annet 500 kg cannabis, 800 liter brennevin, 2 575 liter vin, 12 100 liter øl, 621 550 sigaretter og 19 kg tobakk.

Ved grenseovergangen ved Storskog er det installert tre portaler (detektorer) for å avdekke smugling av radioaktive materialer. Prosedyrer ved Storskog sørger for at all grensepassering skjer via en av portalene. Systemet fungerer slik det skal, men så langt er det ikke avdekket forsøk på smugling av radioaktivt materiale.

Hovedmål 4: Tilrettelegge virksomheten for næringsliv og publikum

Toll- og avgiftsetaten har i 2004 arbeidet med mange tiltak for å tilrettelegge virksomheten for næringslivet og publikum, herunder forenklede prosedyrer, overgang fra papirbasert til elektronisk transittering (TET/NCTS), periodisk fortolling, oppdatering av informasjon både elektronisk og på papir, temahefter for vareførsel, seminarer for næringslivet og samarbeid med næringslivsorganisasjoner og offentlige etater. Det er videre gjennomført en rekke moderniseringer og forenklinger av regelverket.

Etaten får tilbakemeldinger fra publikum gjennom de regionale informasjonssentrene og gjennom brukerundersøkelser og evalueringer på områder hvor toll- og avgiftsetaten trenger kunnskap om viktige brukergrupper. Disse tilbakemeldingene danner grunnlag for tilrettelegging av virksomheten for bedret publikumskontakt og målrettede informasjonstiltak. I 2004 har det vært arbeidet med ny telefonløsning med ett felles nummer til de regionale informasjonssentrene. Fra høsten 2005 vil dette, sammen med ny Internettløsning, gjøre det enklere for publikum og næringsliv å få informasjon fra toll- og avgiftsetaten.

Sentrale utfordringer og tiltak

Toll- og avgiftsetaten står overfor flere utfordringer de nærmeste årene. Nedenfor er enkelte sentrale utfordringer og tilhørende tiltak nærmere beskrevet.

Brukerdifferensiering

Brukerdifferensiering vil være et sentralt begrep i toll- og avgiftsetatens virksomhetsutøvelse i årene framover. Etaten forvalter et omfattende regelverk og forholder seg til ulike typer profesjonelle brukere. Brukerne har forskjellige behov og ulik evne og vilje til å overholde det regelverket som toll- og avgiftsetaten forvalter.

Profesjonelle brukere er i sin forretningsvirksomhet avhengig av regelverket for inn- og utførsel av varer og for særavgifter, eller de transporterer passasjerer. De fleste av disse brukerne opptrer eller ønsker å opptre lovlydig, mens et mindretall bevisst opptrer ulovlig. Brukere som er eller ønsker å være lovlydige, skal møtes med samarbeid og tilrettelegging fra toll- og avgiftsetatens side.

Tilrettelegging for de lovlydige brukerne kan redusere både deres og toll- og avgiftsetatens kostnader. Samtidig kan ressurser settes inn på målrettet kontroll overfor brukere som enten ikke er i stand til å tilfredsstille toll- og avgiftsetatens kvalitetskrav, eller som foretar bevisste unndragelser og kriminelle handlinger.

Internasjonalisering og samarbeid

Det internasjonale samarbeidet knyttet til handel er stadig viktigere, og toll- og avgiftsetaten må ivareta de krav som stilles gjennom World Trade Organization (WTO), World Customs Organization (WCO) og frihandelsavtaler som Norge har inngått (blant annet gjennom EFTA). Den vesentligste delen av norsk handel skjer med andre europeiske land. Harmoniseringen av regelverk, prosedyrer, metoder og verktøy i forhold til våre europeiske handelspartnere er derfor viktig.

Den teknologiske utviklingen og de internasjonale samarbeidsavtalene innebærer at toll- og avgiftsetaten mottar informasjon om varer, transportmidler og reisende tidligere enn før. Dermed kan etaten foreta en risikovurdering før grensepassering. Når det gjelder informasjon om varer, flyttes oppmerksomheten internasjonalt stadig mer fra import til eksport, og tiltak som skal sørge for sikker handel, forskyves fra ankomst- til avgangsland. Norsk eksportindustri blir i større grad enn tidligere avhengig av at våre handelspartnere har tillit til sikkerheten i norsk vareeksport. Denne utviklingen stiller krav til et tett internasjonalt samarbeid mellom tollmyndighetene.

Økt internasjonalisering krever også tett nasjonalt samarbeid mellom offentlige myndigheter. Toll- og avgiftsetaten samarbeider tett med skatteetaten, fiskerimyndighetene og politiet mot smugling og økonomisk kriminalitet.

Økt innsats for å styrke grensekontrollen

Internasjonale hendelser har i løpet av de siste årene ført til økt oppmerksomhet om trusler som berører samfunnets sikkerhet. Slike trusler kan dreie seg om narkotika, terror, ulike former for organisert kriminalitet, miljøfarer, matvaresikkerhet, sykdommer og dyrehelse.

Ved å møte potensielle trusler allerede i tilknytning til grensepasseringen, kan samfunnets sikkerhet økes. Toll- og avgiftsetaten skal styrke sin innsats gjennom brukerdifferensiering, videreutvikling av eksisterende kontrollrutiner og -metoder og riktig lokalisering og organisering. For å bidra til effektiv handel og redusere næringslivets kostnader ved overholdelse av regelverket, er det viktig å legge til rette for at grensepassering, deklarering, fastsettelse og fristilling av varer kan skje så enkelt som mulig, samtidig som de samfunnsbeskyttende oppgavene ivaretas. Toll- og avgiftsetaten vil videreutvikle og forsterke samarbeidet med andre myndigheter som har samfunnsbeskyttende oppgaver.

Nye TVINN

Det vises til omtale av Nye TVINN i St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Finansdepartementet. TVINN – TollVesenets INformasjonssystem med Næringslivet – ble tatt i bruk i 1988. I dag er omtrent 1 200 bedrifter knyttet til systemet. TVINN håndterer årlig om lag 5,1 millioner tolldeklarasjoner. 97 pst. av alle fortollingene overføres elektronisk til systemet, og om lag 76 mrd. kroner i toll og avgifter fastsettes og innkreves ved bruk av TVINN.

TVINN ble utviklet i et programmeringsverktøy som ikke tilbys lenger. TVINN-systemet vil derfor bli konvertert til et moderne programmeringsverktøy. I tillegg skal det utvikles ny funksjonalitet som vil gi muligheter for forenkling i tollprosedyrer og muligheter for nye tjenester for næringsliv og publikum. Konvertering og nyutvikling er nødvendig og en forutsetning for fortsatt elektronisk dokumentflyt for inn- og utførsel av varer.

Nyutviklingen vil tilrettelegge for mer effektive kontrollprosedyrer, nye analysemuligheter og mer effektiv ressursbruk. Gjennomføringen av prosjektet skal foregå i perioden 2005-2008.

De totale kostnadene i 2005 og 2006 til konverteringen av dagens TVINN anslås til 76 mill. kroner inklusive merverdiavgift og 61 mill. kroner eksklusive merverdiavgift. De totale kostnadene ved utvikling av ny funksjonalitet i TVINN og utskifting av infrastruktur i perioden 2005-2008 anslås til 171,8 mill. kroner inklusive merverdiavgift og 137,4 mill. kroner eksklusive merverdiavgift. I budsjettet for 2006 er det foreslått avsatt 47,6 mill. kroner til Nye TVINN.

Andre saker

Elektronisk fakturering

Toll- og avgiftsetaten vil utrede mulige løsninger for elektronisk fakturering av profesjonelle brukere, blant annet knyttet til årsavgiften på motorkjøretøy, og deretter tollkredittordningen og dagsoppgjørsordningen. Elektronisk fakturering vil være en forenkling for næringslivet, og bedre kvaliteten på betalingsinformasjonen.

Elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver

Toll- og avgiftsetaten vil starte arbeidet med å etab­lere et system for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver. Løsningen vil innebære en vesentlig forenkling for næringslivet, og vil blant annet medføre raskere deklarering og færre feil ved innrapporteringen.

Automatisk registrering av grensepasseringer i toll- og avgiftsetatens elektroniske transitteringssystem (TET)

Som et ledd i arbeidet med å forenkle prosedyrer for næringslivet, vil toll- og avgiftsetaten utrede mulighetene for automatisk avlesing/registrering av grensepasseringer i TET. Tiltaket forventes å effektivisere oppgaveløsningen, i tillegg til at næringslivsbelastningen ved grensepassering reduseres. Med en slik løsning vil transportørene ved en normalsituasjon selv kunne registrere grensepasseringen i TET, uten fysisk å framlegge følgedokumentet.

Fortollingsautomat

Toll- og avgiftsetaten ønsker å forenkle og effektivisere fortolling av varer. Det legges opp til å prøve ut en løsning der brukerne før de passerer kontrollsonen, selv kan deklarere for varer innført som reisegods og betale med betalingskort. Løsningen vil være et godt alternativ til å bli betjent på ”rød sone”, og vil være ressursbesparende for både brukerne og etat.

Småbåtregisteret

Småbåtregisteret ble 1. mars 2005 overført til Redningsselskapet for videre drift. Toll- og avgiftsetaten har bistått Redningsselskapet i etableringen.

Nytt valutaregister

I 2004 utviklet toll- og avgiftsetaten nytt valutaregister, og i 2005 ble registeret satt i drift, jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Finansdepartementet. I forskriftene til valutaregisterloven ble det åpnet for at de rapporteringspliktige kunne søke om adgang til utsatt rapportering i en overgangsperiode, og de fleste rapporteringspliktige søkte om dette. Innen 31. desember 2005 vil de fleste rapporteringspliktige være tilknyttet registeret. Saksbehandling knyttet til valutaregisteret er lagt til tollregion Midt-Norge.

Ny kontrollstasjon Svinesund

Statsbygg hadde ansvaret for byggingen av nye Svinesund kontrollstasjon, og bevilgninger ble gitt over kap. 2445 Statsbygg. Toll- og avgiftsetaten overtok den nye kontrollstasjonen fra Statsbygg fra 2. kvartal 2005. Stasjonen ble offisielt satt i drift 9. juni 2005. Bygging og idriftssetting ble gjort i henhold til fastsatt plan, jf. St.prp. nr. 63 (2003-2004) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004.

Betalingskort trafikkstasjonene

For å bedre publikumsservicen skal det legges til rette for bruk av betalingskort ved betaling av omregistreringsavgift og årsavgift på trafikkstasjonene. Løsningen skal være på plass høsten 2005.

Nye oppgaver som følge av endringer i alkoholloven og tilhørende forskrifter

Fra 1. juli 2005 er den tidligere bevillingsordningen for import og engrossalg av alkoholholdige drikkevarer avviklet. Ordningen var administrert av Sosial- og helsedirektoratet. De registrerings- og kontrollhensyn som lå til grunn for bevillingsordningen, er i stedet lagt inn i toll- og avgiftsetatens ordning for registrering av importører og produsenter av særavgiftspliktige varer. Ved endringen unngås dobbeltkontroll av virksomhetene, og en oppnår ressursbesparelser samlet sett. Ved omleggingen ble den tidligere registreringsordningen i toll- og avgiftsetaten utvidet blant annet ved at rene grossister er tatt inn under ordningen, det er lagt inn krav om vandelsattest og kontrollen er tilsvarende utvidet. Regelendringene er inntatt i Finansdepartements forskrift 11. desember 2001.

Nye regler for avgiftslegging ved innføring av brukte kjøretøy

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har kommet til at de norske reglene for fastsettelse av engangsavgiften på bruktimporterte kjøretøy (bruksfradragene) strider mot EØS-avtalen. ESA begrunner dette med at dagens avgiftsfastsettelse ikke med tilstrekkelig presisjon avspeiler det bruktimporterte kjøretøyets faktiske verdi på det norske bruktbilmarkedet. Finansdepartementet har i samarbeid med toll- og avgiftsetaten igangsatt et arbeid for å få endret de norske bruksfradragene i tråd med føringene fra ESA. Det vises til omtale i St.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Mål og budsjett 2006

For toll- og avgiftsetaten er det fastsatt følgende hovedmål for 2006:

 • Hindre ulovlig inn- og utførsel av varer

 • Riktig deklarering og fastsettelse av toll og avgifter

 • Rettidig innbetaling av toll og avgifter

 • Yte brukerne god service

Den underliggende målstruktur (kvalitative og kvantitative resultatmål) fastsettes i styringsdialogen mellom Finansdepartementet og toll- og avgiftsetaten i forbindelse med utforming av departementets tildelingsbrev til etaten for 2006. I hovedsak vil de viktigste styringsparameterne for 2006 tilsvare dem som ble anvendt for 2004, og tilsiktede resultater i 2006 skal generelt være minst like gode som oppnådde resultater i 2004, jf. rapportomtalen foran.

Toll- og avgiftsetatens budsjettramme for 2006 foreslås satt til 1 060,2 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 0,3 pst. i forhold til saldert budsjett 2005, som hovedsakelig skyldes at anslått utgift til betaling av merverdiavgift er utskilt på eget budsjettkapittel fra 2006 av. Korrigert for denne endringen innebærer forslaget en reell utgiftsvekst, som særlig skyldes prosjektet Nye TVINN.

Post 01 Driftsutgifter

Posten omfatter lønnsutgifter og øvrige driftsutgifter. For 2006 foreslås det bevilget 974,7 mill. kroner under post 01. Det foreslås en merinntektsfullmakt, jf. forslag til romertallsvedtak II.1 og omtale i kap. 6.2.2 i del I.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning

Post 21 Spesielle driftsutgifter er tidligere benyttet til utgifter ved innfordring av restanser. Disse utgiftene vil heretter bli dekket over post 01 Driftsutgifter.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Posten omfatter utgifter til anskaffelser til IT-formål, herunder større utskiftninger i etatens IT-infrastruktur. For 2006 foreslås det bevilget 85,5 mill. kroner under post 45, hvorav 47,6 mill. kroner gjelder prosjektet Nye TVINN, jf. nærmere omtale ovenfor.

Kap. 4610 Toll- og avgiftsetaten (jf. kap. 1610)

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert ­budsjett 2005

Forslag 2006

01

Ekspedisjonsgebyr

9 228

9 600

8 000

02

Andre inntekter

4 548

2 000

2 100

03

Refunderte pante- og tinglysingsgebyrer

944

900

1 000

04

Gebyr for registrering av småbåter

7 565

05

Gebyr ved kontroll av teknisk sprit

230

400

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner

227 996

206 800

230 000

13

Gebyr ved avskilting av kjøretøy

82

300

15

Refusjon arbeidsmarkedstiltak

229

16

Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger

8 399

18

Refusjon av sykepenger

19 438

Sum kap. 4610

278 659

220 000

241 100

Post 01 Ekspedisjonsgebyr

Posten omfatter gebyrer for privat rekvirert tollbehandling og ekspedisjonsgebyr for utført tollforretning utenfor kontorsted og ekspedisjonstid. Satsene for privat rekvirert tollbehandling foreslås videreført med henholdsvis 260 kroner for 50 pst. overtid og 330 kroner for 100 pst. overtid. Ekspedisjonsgebyret foreslås videreført med 135 kroner per påbegynt halvtime. Det foreslås knyttet en ny merinntektsfullmakt til posten, slik at eventuelle merinntekter hjemler overskridelse av kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten, post 01 Driftsutgifter, jf. forslag til romertallsvedtak II.1 og omtale i kap. 6.2.2 i del I.

Post 02 Andre inntekter

Posten omfatter i det vesentlige leieinntekter, forsinkelsesrenter og inntekter fra auksjonssalg av inndratte varer.

Post 03 Refunderte pante- og tinglysingsgebyrer

Posten omfatter refusjon av pante- og tinglysingsgebyrer som toll- og avgiftsetaten tidligere har betalt ved tvangsinndriving av restanser, utført av de ordinære namsmenn.

Post 05 Gebyr ved kontroll av teknisk sprit

Posten omfatter til og med 2005 inntekter fra gebyrer i forbindelse med kontroll av teknisk sprit. I forbindelse med statsbudsjettet for 2005 vedtok Stortinget nytt regelverk på området, og det budsjetteres derfor ikke med inntekter for 2006.

Post 11 Gebyr på kredittdeklarasjoner

Posten omfatter inntekter fra gebyret på kredittdeklarasjoner. Gebyret foreslås videreført med 75 kroner.

Post 13 Gebyr ved avskilting av kjøretøy

Posten omfatter til og med 2005 inntekter fra gebyr ved avskilting av kjøretøy ved manglende innbetalt motorvognavgift. Gebyrinntektene vil heretter bli postert på post 02 Andre inntekter. Gebyret foreslås videreført med 900 kroner.

Kap. 1618 Skatteetaten (jf. kap. 4618)

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert ­budsjett 2005

Forslag 2006

01

Driftsutgifter

3 295 576

3 247 000

3 190 700

21

Spesielle driftsutgifter

93 714

87 100

104 300

22

Større IT-prosjekter , kan overføres

123 974

151 300

180 500

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

107 814

110 500

136 400

Sum kap. 1618

3 621 078

3 595 900

3 611 900

Formål, hovedoppgaver og organisering

De overordnede mål for skatteetaten er å sikre korrekt fastsettelse og innbetaling av skatter og avgifter og å sørge for et oppdatert folkeregister. Etaten skal yte god service. Skatteetatens hovedoppgaver kan inndeles på følgende måte:

 • gjennomføre forskudds- og forhåndsskattutskriving

 • sikre skatte- og avgiftsprovenyet, herunder kontrollere grunnlaget for oppgavene fra skatte- og avgiftspliktige og tredjepart

 • fastsette og kontrollere skatt på formue og inntekt, i tillegg til folketrygdavgifter

 • fastsette, kontrollere og innkreve merverdi- og arveavgift mv.

 • kontroll og tilsyn med de kommunale skatteoppkrevernes innkreving av direkte skatter og arbeidsgiveravgift

 • folkeregistrering

 • informasjon og veiledning til publikum

Skatteetaten omfatter Skattedirektoratet, 19 fylkesskattekontor, 18 skattefogdkontor og 98 likningskontor med folkeregistre, i tillegg til Sentralskattekontoret for utenlandssaker, Sentralskattekontoret for storbedrifter og Oljeskattekontoret. Videre deltar skatteetaten ved 98 offentlige servicekontor. Per 1. mars 2005 hadde etaten en bemanning tilsvarende vel 5 850 årsverk.

Mål og resultater 2004

I 2004 ble skatteetatens produksjon på hovedområdene fastsetting, innkreving og folkeregistrering i all hovedsak gjennomført som forutsatt. I forhold til fastsatte hovedmål for etaten vurderer departementet driftsresultatet som tilfredsstillende, jf. nedenfor.

Hovedmål 1: Skatter og avgifter skal fastsettes riktig og til rett tid

I 2004 ble det fastsatt 589,4 mrd. kroner i skatter og avgifter, og fastsatt beløp utgjorde til sammen 16,6 mrd. kroner mer enn forrige år. Det var størst økning i merverdiavgift og petroleumsskatt, henholdsvis 7,8 mrd. kroner og 6 mrd. kroner. Økningen i fastsatt merverdiavgift skyldtes blant annet økt import av varer og tjenester, mens økning i fastsatt skatt fra petroleumsvirksomheten kan forklares med endringer i oljeprisene. Det vises for øvrig til omtale i St.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Tabell 9.5 Fordelingen av fastsatte skatter og avgifter (mill. kroner)

2002

2003

2004

Skatt på inntekt og formue

208 000

211 000

206 900

Trygdeavgift

55 100

58 800

61 100

Petroleumsskatt

98 400

91 100

97 100

Sum fastsatt ved likningsbehandlingen

361 500

360 900

365 100

Arbeidsgiveravgift, unntatt sentralt beregnet arbeidsgiveravgift

75 900

79 500

83 800

Merverdiavgift1

129 500

131 000

138 800

Arveavgift

1 200

1 400

1 700

Sum fastsatte skatter og avgifter

568 100

572 800

589 400

Beløpet inkluderer den fradragsberettigede merverdiavgift som oppkreves av toll- og avgiftsetaten ved innførsel, jf. fotnote 1 i tabell 9.3 under kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten.

Utskriving og endring av skattekort for inntektsåret 2004

For inntektsåret 2004 ble det i desember 2003 skrevet ut om lag 3,3 mill. skattekort. I løpet av 2004 ble 27,5 pst. av skattekortene endret. Dette representerte en nedgang på hele 9 prosentpoeng sammenlignet med tre år tilbake. Nedgangen kan blant annet skyldes at skatteetaten har økt treffsikkerheten i den sentrale forskuddsutskrivingen.

Likning for inntektsåret 2003

I 2004 behandlet skatteetaten selvangivelser for inntektsåret 2003 fra 3 167 000 lønnstakere og pensjonister, 326 000 personlig næringsdrivende og 163 000 selskaper.

Skatteetaten mottok 40,3 mill. oppgaver med grunnlagsdata i forbindelse med skatteoppgjøret i 2004. Av disse oppgavene var 7,5 mill. lønns- og trekkoppgaver og 21,7 mill. saldo- og renteoppgaver. Andel uidentifiserte saldo- og renteoppgaver har gått betydelig ned de senere årene, og resultatene for 2004 var godt innenfor resultatmålet. I alt ble 99,4 pst. av oppgavene med grunnlagsdata mottatt med godkjent kvalitet innen produksjonsstart for den forhåndsutfylte selvangivelsen. Dette var en bedring i forhold til 2003, da resultatet var 98,6 pst.

Tabell 9.6 Antall behandlede selvangivelser m.m.

2002

2003

2004

Selvangivelse lønnstakere og pensjonister

3 127 000

3 150 000

3 167 000

Selvangivelse personlig næringsdrivende

333 000

331 000

326 000

Selvangivelse etterskuddspliktige selskaper

159 000

161 000

163 000

Grunnlagsdata (lønns- og trekkoppgaver, bankoppgaver mv.)

39 400 000

40 700 000

40 300 000

Av selvangivelsene som ble sendt ut i 2004, ble 99,3 pst. returnert innen fristen – 0,4 prosentpoeng mer enn året før. Det ble ilagt forsinkelsesavgift med om lag 57 mill. kroner.

Gjennomførte brukerundersøkelser viser at muligheten for å levere selvangivelsen elektronisk oppfattes som enkel og brukervennlig. I 2004 valgte om lag 1 186 000 lønnstakere og pensjonister å levere selvangivelsen via Internett, telefon eller SMS. Fra 2005 er det innført en ny og bedre Internett-løsning, se omtale nedenfor.

For inntektsåret 2003 utgjorde utskrevet forskudd 102,1 pst. av utliknet skatt. Dette var mar­ginalt utenfor resultatmålet som er mellom 98 og 102 pst.

Skatteoppgjøret for inntektsåret 2003 ble klart i juni 2004 for om lag 90 pst. av skattyterne. De resterende fikk skatteoppgjør i oktober 2004 pga. sambeskatning med næringsdrivende ektefelle eller ytterligere kontroll. Færre skattytere fikk restskatt i 2004 enn i 2003, mens antallet med tilgodebeløp økte. Gjennomsnittlig restskattebeløp og tilgodebeløp var på samme nivå som i 2003, henholdsvis 15 500 kroner og 9 000 kroner.

Ved utlegg av likningen ble det i 2004 oppdaget tekniske feil for 1,3 pst. av forskuddspliktige skattytere. Feilraten var på et akseptabelt nivå. Slike feil er blant annet registreringsfeil, maskinelle feil og nye opplysninger fra skattytere eller tredjeperson.

Fra og med 2004 ble det innført ny årssyklus for likning av næringsdrivende og selskaper. Samtidig ble nytt system for likning av næringsdrivende (SLN) satt i landsdekkende drift, og det ble stilt krav om at all elektronisk innrapportering fra næringsdrivende og selskaper skal foretas via Altinn. Det forventes at omleggingene vil gi et godt grunnlag for mer effektiv kommunikasjon med næringslivet.

Sentralskattekontorene

Sentralskattekontoret for storbedrifter, Sentralskattekontoret for utenlandssaker og Oljeskattekontoret er opprettet for å ivareta spesielle om­råder innen bedriftsbeskatning, beskatning av utenlandske selskaper og arbeidstakere med midlertidig tilknytning til landet og petroleumsvirksomheten.

Sentralskattekontoret for storbedrifter liknet i 2004 om lag 2 850 selskaper, og det ble utliknet skatt for om lag 8,8 mrd. kroner, en økning på 0,4 mrd. kroner. Antall selskaper som ble liknet i 2004, var omtrent som i 2003.

Sentralskattekontoret for utenlandssaker liknet i 2004 om lag 19 000 lønnstakere og sjømenn, vel 2 000 færre enn året før. Det ble liknet til sammen 512 selskaper og næringsdrivende, en økning på 27 fra 2003. Totalt utliknet skatt utgjorde vel 1 mrd. kroner i 2004, om lag det samme som året før.

Oljeskattekontoret liknet 42 selskaper i 2004, ett mer enn i 2003. Utliknet skatt var om lag 97,1 mrd. kroner. Dette utgjør en økning på 6 mrd. kroner.

Arve- og gavesaker

I 2004 behandlet skatteetaten 46 000 arve- og gavemeldinger. Antallet behandlede oppgaver har vært stabilt de senere årene. Alle arve- og gavemeldinger var på landsbasis registrert innen 3 uker etter mottak, som var resultatmålet. Dette gjaldt også i hovedsak for skifteattester og øvrige innberetninger. For 2004 var det et mål at minst 90 pst. av meldingene skulle være behandlet innen 6 måneder, og dette ble nådd. Av klagesaker ble 89 pst. behandlet innen 3 måneder. Dette var en vesentlig forbedring fra 2003, da andelen var 77 pst. Ved utgangen av året var det 218 ubehandlede klager, hvorav 23 var eldre enn 3 måneder.

Skatteetatens og skatteoppkrevernes kontroll av næringslivet

Hensikten med kontrollarbeidet er å avdekke unndragelser og å øke skattyters opplevde oppdagelsesrisiko. Andre tiltak som bidrar til økt etterlevelse er informasjon, veiledning og et godt samarbeid med regnskapsførere og revisorer.

En vesentlig del av skatteetatens kontroll med næringslivet utføres i forbindelse med den årlige likningsbehandlingen i form av kontroll av selvangivelse og grunnlagsdata.

I 2004 hadde etaten som resultatmål å styrke kontrollen av merverdiavgiftsoppgaver, og satsingen medførte en økning i kontrolldekningen på dette området.

Det ble i 2004 gjennomført 17 500 stedlige kontroller, hvorav om lag 9 500 kontroller ble gjennomført av likningskontor og fylkesskattekontor. Skatteoppkreverne gjennomførte i 2004 om lag 8 000 stedlige kontroller hos arbeidsgiverne. Samlet antall stedlige kontroller var litt lavere (2,9 pst.) enn i 2003.

For å gjøre etatens kontrollvirksomhet mer synlig, har skatteetaten lagt vekt på å øke antall formalkontroller (kontroll av at formelle krav oppfylles). Slike kontroller gir også god kontakt med skattyterne, virker preventivt og er mindre ressurskrevende enn tradisjonelle bokettersyn (stedlige kontroller).

Overfor nyetablerte næringsdrivende gjennomfører fylkesskattekontorene og likningskontorene informasjonsmøter med mva-regler, regnskaps­regler og krav til bokføring som tema. De største skatteoppkreverkontorene satser også på forebyggende arbeid i form av informasjonsmøter for arbeidsgivere.

Aktørene i store utbyggingsprosjekter som Snøhvitutbyggingen og operaen i Bjørvika, er fulgt spesielt opp med informasjon, veiledning og kontroll.

Saker behandlet i klagenemnder

Fra 1. januar 2004 ble det innført nye regler for valg, sammensetning og geografisk virkeområde for liknings- og overlikningsnemnder. Endringene innebærer at det nå er én likningsnemnd og én overlikningsnemnd for hvert likningskontor. Tabell 9.7 nedenfor viser at antall saker som er blitt behandlet i likningsnemnd og overlikningsnemnd har gått noe ned i perioden 2002-2004, mens saker behandlet i Riksskattenemnda har økt.

Skatteetaten har over flere år hatt en målrettet innsats for å redusere saksbehandlingstiden i Klagenemnda for merverdiavgift. Ved utløpet av 2004 var 85 pst. av sakene til nemnda behandlet innen 6 måneder. Dette var noe under resultatkravet på 90 pst. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 2004 var imidlertid om lag 5,5 måneder. Saksbehandlingstidene for første kvartal 2005 viste at 93,4 pst. av sakene som var avgjort i Klagenemnda for merverdiavgift, ble behandlet innen 6 måneder. Resultatutviklingen vil bli fulgt nøye.

Tabell 9.7 Skatteetaten – antall behandlede saker i klagenemnder

2002

2003

2004

Behandlet i likningsnemnd og overlikningsnemnd

56 000

52 000

49 000

Behandlet i Klagenemnda for petroleumsskatt

17

20

21

Behandlet i Klagenemnda for merverdiavgift

211

259

258

Behandlet i Riksskattenemnda

57

56

73

Hovedmål 2: Skatter og avgifter skal betales til rett tid

Skatt og arbeidsgiveravgift

Per 30. juni 2005 utgjorde samlede innbetalinger for forskuddsordningen (forskuddstrekk og forhåndsskatt) 99,6 pst. av de fastsatte krav for inntektsåret 2004. Videre var samlede innbetalinger av etterskuddsskatt 98,8 pst. av sum krav for inntektsåret 2003. Disse resultatene var uendret i forhold til året før. Totalt innbetalt restskatt var 82,4 pst. av sum krav for inntektsåret 2003. Dette var en økning på 0,4 prosentpoeng fra året før. Resultatforbedringen for restskatt skyldes blant annet innføring av debitortilpasset innkreving ved Oslo kemnerkontor. Resultatnivået for denne kravtypen tilsier imidlertid at det fortsatt er et forbedringspotensial på dette området. Totalt innbetalt arbeidsgiveravgift for avgiftsåret 2004 var 99,7 pst. av sum krav. Dette var på samme nivå som året før.

Tabell 9.8 Skatt og arbeidsgiveravgift 2002-2004 (i mill. kroner) per 30. juni

Inntektsår

2002

2003

2004

Forskuddsordningen1

Sum krav

233 310

241 582

253 739

Totalt inn­betalt pst.

99,5 pst.

99,6 pst.

99,6 pst.

Aktiv restanse

1 053

1 010

1 043

Etterskuddsskatt2

Sum krav

32 140

28 775

Totalt inn­betalt pst.

98,9 pst.

98,9 pst.

Aktiv restanse

305

296

Restskatt2

Sum krav

10 905

10 801

Totalt inn­betalt pst.

82,0 pst.

82,4 pst.

Aktiv restanse

1 943

1 877

Arbeidsgiveravgift1

Sum krav

76 659

79 934

84 579

Totalt inn­betalt pst.

99,6 pst.

99,7 pst.

99,7 pst.

Aktiv restanse

330

249

281

1 Målt per 31.12 – 1 år etter inntektsåret

2 Målt per 30.06. – 1 år etter inntektsåret

Merverdiavgift og investeringsavgift

På landsbasis var den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for avgiftsinnkreving 26 dager i 2004. Dette var en økning med tre dager i forhold til 2003.

Innbetalt merverdiavgift per 31. desember 2004 for avgiftsåret 2003 i forhold til sum krav viste en oppgang på 0,2 prosentpoeng sammenliknet med avgiftsåret 2002. Resultatendringen var i samsvar med målsetning for 2004, og den positive utviklingen tilskrives en forbedring i tvangsinnfordringen i 2004. Aktiv restanse for merverdiavgift per 31. desember 2004 var 404 mill. kroner.

Tabell 9.9 Merverdiavgift og investeringsavgift for avgiftsårene 2001-2003 (i mill. kroner)

Avgiftsår

2001

2002

2003

Sum krav1

114 047

121 172

120 849

Totalt innbetalt i pst. av sum krav

99,0 pst.

98,9 pst.

99,1 pst.

Aktiv restanse2

495

433

404

Målt per 31.12. – 1 år etter avgiftsåret

2 Unntatt restkrav (krav stilt i bero) og konkurser

Akkumulert restanse

I tabell 9.10 framkommer at per 31. desember 2004 var samlet skatte- og avgiftsrestanse om lag 21 mrd. kroner, noe som er om lag 200 mill. kroner høyere enn året før. Økningen var knyttet til skatt og arbeidsgiveravgift. Det er grunnlag for forbedring på dette området.

Tabell 9.10 Samlede skatte- og avgiftsrestanser per 31. desember (mill. kroner)

20031

2004

Skatt og arbeidsgiveravgift

16 209

16 458

Sum krav

349 976

374 443

Restanseandel

4,6 pst.

4,4 pst.

Merverdiavgift og investeringsavgift2 4

4 596

4 561

Sum krav34

122 050

124 684

Restanseandel4

3,8 pst.

3,7 pst.

1 Restanse per 31. desember 2003 i tabellen avviker fra opplysninger i St.prp. nr. 1 (2004-2005) grunnet korrigering av feil.

2 Aktiv restanse inklusive konkursbo, men unntatt krav stilt i bero og utgiftsførte krav.

3 Omfatter ikke mva. fastsatt av toll- og avgiftsetaten knyttet til innførsel av varer, eller restitusjonskrav.

4 Restansen inkluderer et stort konkursbo på 550 mill. kroner (etterberegning). Holdes dette kravet utenfor er restanseandelene henholdsvis 3,3 pst. i 2003 og 3,2 pst. i 2004.

Debitortilpasset innkreving

Debitortilpasset innkreving er et satsingsområde for å etablere mer systematisk kunnskap om sammenhenger mellom debitor, krav, ressursbruk og tiltaksbruk. Kunnskapen benyttes til å tilpasse tiltaksbruk i innkrevingen til den enkelte debitor. Dette gir både bedre utnyttelse av skatteoppkrevernes og skattefogdkontorenes ressurser, og større fleksibilitet og bedre kommunikasjon med debitor. Det vises for øvrig til erfaringene ved Oslo kemnerkontor, jf. ovenfor.

Skatteoppkreverfunksjonen i kommune 2312 - sokkelkommunen

Arbeidstakere og oppdragsgivere med midlertidig opphold/oppdrag på land eller sokkel i Norge (og som ikke har tilknytning til andre kommuner), knyttes til denne ”kommunen”. Sentralskattekontoret for utenlandssaker er likningsmyndighet for sokkelkommunen.

1. juli 2002 ble skatteoppkreverfunksjonen for krav fastsatt ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker, overført fra skatteoppkreveren i Stavanger til Rogaland skattefutkontor. Overføringen av oppgaven er evaluert. Departementet er generelt tilfreds med det arbeidet som har vært gjort siden statsovertakelsen i 2002. Det er utført et omfattende og tidkrevende oppryddingsarbeid i skatteregnskapet. Samtidig har skatteetaten etablert gode regnskaps- og innfordringsrutiner og fulgt opp nye krav på vanlig måte. Den akkumulerte restansen per 31. desember 2004 var ca. 555 mill. kroner. Dette er en økning på 65 mill. kroner fra året før. Dette er ikke forenlig med uttalte forventninger i St.prp. nr. 1 (2004-2005), men er en konsekvens av det store opprydningsarbeidet som viste seg å være nødvendig. Departementet har forventninger om bedre innfordring og lavere restanser i årene framover.

Kontroll av skatteregnskapet

Skatteetaten overtok fra 1. juli 2004 ansvaret for kontroll av skatteregnskapet hos skatteoppkreverne. Kontrollen utføres av regionale kontrollenheter, som administrativt er underlagt fem skattefogdkontor. Ved kontroll av 2004-regnskapene ble det foretatt månedlig kontroll av alle skatteregnskapene, og det ble foretatt 259 stedlige kontroller. Det ble rapportert alvorlige feil for 36 kommuner.

Hovedmål 3: Skatteetaten skal sikre et folkeregister med høy kvalitet

Et oppdatert folkeregister er viktig for mange institusjoner i samfunnet. For å sikre et folkeregister med høy kvalitet er skatteetaten blant annet avhengig av at andre instanser gir korrekte opplysninger til etaten og at endringer meldes raskt. Informasjon og tiltak overfor skifterett, sykehus, kirke med flere er prioritert i 2004. Det avholdes jevnlige møter med Rikstrygdeverket og andre store brukere av folkeregisteret for å heve kvaliteten. Det er også innledet samarbeid med Posten med sikte på koordinering av flyttemeldinger og utveksling av adresseopplysninger.

Resultatforbedring på folkeregisterområdet ble prioritert i 2004. Det ledet til kortere saksbehandlingstider for alle meldingstyper i 2004. Fylkesskattekontorenes behandling av klager i bostedssaker er gjennomført på en tilfredsstillende måte.

Folkeregistrene har fått nye oppgaver som følge av ny navnelov. Etter endring av ekteskapsloven har folkeregistrene dessuten overtatt oppgaven med å prøve ekteskapsvilkår. Det er ikke meldt om spesielle problemer knyttet til de nye oppgavene.

Sentrale utfordringer og tiltak

Skatteetaten står overfor flere utfordringer de nærmeste årene. Nedenfor er enkelte sentrale utford­ringer og tilhørende tiltak fra etaten nærmere beskrevet.

Det skal være enkelt å handle riktig

I 2004 fulgte Skattedirektoratet opp en undersøkelse foretatt i 1999, som var rettet mot lønnstakere og pensjonister. Andelen med godt inntrykk av etaten har økt fra 49 pst. til 68 pst. Departementet er tilfreds med denne positive utviklingen. Brukerne er relativt godt fornøyd med tilgjengeligheten på telefon, med å komme fram til riktig person, med saksbehandlingen og hvordan de blir møtt. Etatens informasjonsmateriell oppfattes som lett tilgjengelig og lett å forstå. De som har vært i kontakt med skattemyndighetene siste to år, oppgir i større grad at de har et godt inntrykk, sammenlignet med de som ikke har vært i kontakt.

I 2004 ble www.skatteetaten.no kåret til årets statlige nettsted av Norge.no og Kommunal rapport. I juryens begrunnelse ble det blant annet trukket fram at ”nettstedet har et innhold som oppleves som nyttig for brukerne og som gjør det enklere å få utført offentlige tjenester”.

Av tiltak for å bedre brukertilgjengelighet ytterligere kan nevnes

 • Nettbasert selvangivelse (full PSA på web)

 • Skatteattestordningen, som gjør at den skatte- og avgiftspliktige nå får utstedt fullstendig skatteattest ved henvendelse til ett skatteoppkreverkontor eller skattefogdkontor.

 • Bindende forhåndsuttalelser fra likningskontorene, som er et servicetilbud til skattytere med enklere skattespørsmål, ble innført i 2005.

 • Registerinfo, som er et landsdekkende informasjons- og servicesenter for byggenæringen. Her kan aktørene i næringen få den informasjon de trenger for å vurdere anbudsgiveres seriøsitet før kontrakt inngås. Enheten er i drift fra januar 2005.

Etaten skal bekjempe svart økonomi og skattekriminalitet

Det antas at store beløp ikke oppgis til beskatning. Dette tilsier at etaten må ha betydelig innsats mot svart økonomi og skattekriminalitet. Etaten gjennomfører hvert år en rekke holdningsskapende tiltak overfor ungdom og nyetablerte virksomheter. Det er etablert flere tipstelefoner for å ta imot meldinger fra publikum om svart arbeid. Andre tiltak som bidrar til økt etterlevelse, er informasjon, veiledning og et godt samarbeid med regnskapsførere og revisorer. Skatteetaten og regnskapsførere og revisorer har flere arenaer hvor felles problemstillinger diskuteres.

Innsatsen til de nyetablerte skattekrimenhetene rettes mot mer omfattende skatte- og avgiftskriminalitet. Formålet er å ta de grove og mest alvorlige sakene. Skattekrimenheten i Oslo og Akershus har vært i virksomhet siden mai 2004. Skatteetaten har per september 2005 etablert Skattekrimenheten i Nord-Norge, Skattekrimenheten i Midt-Norge, Skattekrimenheten i Hordaland og Sogn og Fjordane og Skattekrimenheten i Rogaland og Vest-Agder.

Bransjevise kontroller har vist seg effektive både ved at etaten tilegner seg kunnskap om den spesifikke bransjen, og ved at slike kontroller har en preventiv virkning også overfor dem som ikke blir kontrollert. Bruk av media er med på å belyse slike aksjoner. Seriøse aktører i markedet gir god respons på denne type kontroller. Informasjon og forebyggende arbeid er høyt prioritert i aksjonene.

Aktivt samarbeid med andre

Skatteetaten legger stor vekt på godt samarbeide med andre myndigheter i inn- og utland, samt aktører i markedet, som arbeidslivs- og bransjeorga­nisasjoner. Mange kontroller gjennomføres i ­samarbeid med eksempelvis toll- og avgiftsetaten, politiet, Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Fiskeridirektoratet og trygdeetaten.

Det nordiske samarbeid og Østersjøsamarbeidet fungerer meget tilfredsstillende, og etaten samarbeider også godt med for eksempel de russiske skattemyndighetene.

I januar 2004 ble Skattedirektøren valgt til leder av Forum on Tax Administration i OECD. Forumet har til formål å arbeide for utvikling av skatteadministrasjonene innen OECD-landene.

Organisering

Reorganisering av skatteetaten

Det er etablert et internt prosjekt i skatteetaten for å bedre etatens ressursutnyttelse og oppgaveløsning, og for å få den samlede virksomheten til å fungere bedre. Det legges opp til at forslag skal fremmes for Finansdepartementet innen ut­gangen av 2005.

Organisering av skatteoppkreverne

Skatteoppkreverutvalgets rapport NOU 2004: 12 Bedre skatteoppkreving ble levert 12. mai 2004. Et flertall i utvalget gikk inn for å statliggjøre skatteoppkreverfunksjonen. I den påfølgende høringsrunden gikk et stort flertall av kommunene inn for fortsatt kommunal organisering. Finansdepartementet har gitt Skattedirektoratet som faglig ansvarlig for skatteoppkreverfunksjonen, i oppdrag å foreta en oppfølgende utredning. Utredningen vil foreligge ved årsskiftet 2005-2006. Saken er også omtalt i St.prp. nr. 65 (2004-2005) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet med folketrygden 2005.

Oppfølging av skattereformen

Skjermingsmetoden for deltakere i deltakerliknede selskaper og for eiere av enkeltpersonforetak

Det vises til Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) og Innst. O. nr. 125 (2004-2005) vedrørende endringer i beskatningen av enkeltpersonforetak og deltakerliknede selskaper. Endringene vil i startfasen medføre økte kostnader for skatteetaten, hovedsakelig som følge av behov for utvikling av systemteknisk løsning. I tillegg vil det påløpe kostnader til informasjon, opplæring, kontrollarbeid og drift. Skatteetaten fullfører høsten 2005 et forprosjekt for tilrettelegging av de vedtatte endringene. Samlet kostnadsramme er anslått til 37,6 mill. kroner inkl. mva. og 34,8 mill. kroner ekskl. mva. i perioden 2005-2007. Varige driftskostnader som følge av omleggingene, er foreløpig anslått til 2,5 mill. kroner. Anslagene er usikre. I budsjettet for 2006 er det foreslått avsatt 20,9 mill. kroner til dette formålet.

Nødvendige endringer i aksjonærregisteret

Det vises til Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) og Innst. O. nr. 10 (2004-2005) vedrørende endringer i beskatningen av personlige aksjonærer. Saken er også omtalt i St.prp. nr. 1 (2004-2005), og det framgår der at det er behov for omfattende endringer i aksjonærregisteret for å kunne ivareta de vedtatte endringene. Det vil videre bli en krevende oppgave å kvalitetssikre de opplysninger som skal legges inn i registeret. Total kostnadsramme for omleggingene er anslått til 206,6 mill. kroner inkl. mva. og 182 mill. kroner ekskl. mva. I budsjettet for 2006 er det foreslått avsatt 69,7 mill. kroner til dette formålet.

Effektiv utnyttelse av teknologi og IT-systemer

Nytt forvaltningssystem for skatteinnkreving (SKARP-prosjektet)

I SKARP-prosjektet utvikles et nytt innkrevings- og regnskapssystem for all skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. Løsningen vil bidra til en mer effektiv innfordring, bedre informasjonstilgang og bedre tjenester overfor næringsliv og brukere. Kostnadsrammen for prosjektet er fastsatt til 905 mill. kroner, jf. St.prp. nr. 1 (2001-2002), som justert for prisstigning tilsvarer 975,1 mill. kroner. (Pga. prosjektets langvarighet har en ikke grunnlag for å angi hvor mye merverdiavgift utgjør av kostnadsrammen.) Basisversjonen av systemet ble levert for godkjenning i mai 2005, og pilotdrift startet ved to kontorer i august 2005, og utvides med fem kontorer våren 2006. Start av landsdekkende innføring er planlagt andre halvår 2006. Prosjektets omfang og kompleksitet tilsier at det fortsatt er knyttet risiko til prosjektet. I budsjettet for 2006 er det foreslått avsatt 121,6 mill. kroner til prosjektet.

Utvikling av nytt system for arveavgift

Skattedirektoratet utvikler et nytt system for reskontro-, regnskapsføring og innfordring av arveavgift. Systemet skal samhandle med fastsettelse av arveavgift i dagens system og integreres i dagens merverdiavgiftssystem. Det tas sikte på produksjonsstart høsten 2005.

Elektroniske tjenester

Fra 1999 har om lag to mill. lønnstakere og pensjonister hatt mulighet til å levere selvangivelsen elektronisk. Figur 9.2 viser at i perioden 1999-2005 var det en betydelig økning av skattytere som har valgt å levere selvangivelsen elektronisk. I 2005 ble det innført en ny og bedre internettbasert selvangivelse, hvor tilnærmet alle nærmere 3,2 mill. lønnstakere og pensjonister kan gjøre endringer eller tilføyelser på samtlige 250 selvangivelsesposter, mot tidligere 35 poster. Alle pliktige vedlegg til selvangivelsen er integrert i løsningen, og brukerne hadde enkel og rask tilgang til ulike former for elektronisk informasjon og hjelp ved utfyllingen. I alt 1 801 000 skattytere valgte å levere selvangivelsen elektronisk i 2005. Om lag 1 255 500 valgte å levere selvangivelsen over Internett, 580 200 flere enn året før. Skattedirektoratet vil i 2005 vurdere om løsningen med nettbasert selvangivelse skal videreutvikles til også å omfatte personlig næringsdrivende.

Figur 9.2 Antall selvangivelser levert elektronisk i perioden 1999-2005

Figur 9.2 Antall selvangivelser levert elektronisk i perioden 1999-2005

Skatteetaten vil også i 2006 prioritere arbeidet med å utvikle nye og forbedre de eksisterende elektroniske tjenestene som er rettet mot lønnstakere, pensjonister og næringslivet. Etaten vil blant annet gjøre flere skjemaer for næringslivet tilgjengelig i Altinn, og det vil bli vurdert å øke andelen forhåndsutfylte opplysninger. Videre ­legges det gjennom opplæring, forenkling og informasjon til rette for økt bruk av Altinn. ­Nærmere omtale av Altinn er gitt i St.prp. nr. 1 (2005-2006) for Nærings- og handelsdepartementet.

Samtidig som etatens tjenester er tilgjengelige gjennom Altinn og www.skatteetaten.no, vil innbyggerne kunne benytte ”MinSide” som kanal til skatteetaten. Første versjon av ”MinSide” er planlagt etablert omkring årsskiftet 2005-2006. Skatte­etaten vil i første versjon av ”MinSide” bidra med å legge til rette for elektronisk flyttemelding og søknad om skattekort mv. Nærmere omtale av ”MinSide” er gitt i St.prp. nr. 1 (2005-2006) for Moderniseringsdepartementet.

Utvikling av nytt system for likning og saksbehandling (SL)

Datastøttet SelvangivelsesBehandlingssystem (DSB) er gjeldende kjernesystem i skatteetaten. DSB ble tatt i bruk tidlig på 1990-tallet og er bygget på en teknisk plattform som er lite brukt i dag. Skatteetaten vil i 2006 iverksette et prosjekt som skal utvikle et nytt, helhetlig likningssystem (SL). Systemet vil omfatte saksgangen knyttet til forhåndsutfylling og individuell tilpasning av selvangivelsen, skattyters eget arbeid med selvangivelsen og etatens saksbehandling av denne. SL vil utvikles som en utvidelse av System for likning av næringsdrivende (SLN). Prosjektet tar sikte på å effektivisere og forenkle hele likningsløpet og sørge for sambruk av funksjonalitet og brukergrensesnitt mellom de ulike systemene som anvendes i likningsprosessen. Kostnadsrammen for prosjektet er fastsatt til 160,6 mill. kroner inkl. mva. og 128,5 mill. kroner ekskl. mva. Prosjektet vil pågå i perioden 2006-2009, og for 2006 er det foreslått avsatt 29,6 mill. kroner til prosjektet. Det vil også påløpe varige driftskostnader ved innføring.

Mål og budsjett 2006

Det er fastsatt følgende hovedmål for skatteetaten for 2006:

 • Skattene skal fastsettes riktig og til rett tid

 • Skattene skal betales til rett tid

 • Folkeregisteret skal ha høy kvalitet

 • Brukerne skal få god service

Den underliggende målstruktur (kvalitative og kvantitative resultatmål) fastsettes i styringsdia­logen mellom Finansdepartementet og skatteetaten i forbindelse med utforming av departementets tildelingsbrev til etaten for 2006. I hovedsak vil de viktigste styringsparameterne for 2006 tilsvare dem som ble anvendt for 2004, og tilsiktede resultater i 2006 skal generelt være minst like gode som oppnådde resultater i 2004, jf. rapportomtalen foran.

Skatteetatens budsjettramme for 2006 foreslås satt til 3 611,9 mill. kroner. Dette er en økning på 0,4 pst. i forhold til saldert budsjett for 2005. Korrigert for innføringen av nettoordning for budsjettering av merverdiavgift øker investeringene (postene 22 og 45) reelt med vel 115 mill. kroner, mens driftsutgiftene er reelt om lag som for 2005.

Post 01 Driftsutgifter

Posten omfatter lønnsutgifter, utgifter til opplæring, utgifter til leie og drift av kontorlokaler, reiser, kontorutstyr mv. Posten dekker også betalingsformidlingsutgifter mv. i forbindelse med skattebetalingsordningen og midler til innkreving av skatt på undersjøiske petroleumsforekomster. Beløpet inkluderer også utgifter til regnskapsføring, innkreving og kontroll av skatt fra oppdrags- og arbeidstakere som er skattepliktige i Norge, men som ikke har tilknytning til noen kommuner. Blant nye oppgaver som dekkes over posten, nevnes tilpasninger ved oppfølging av skattereformen og etatens eget arbeid med forvaltning av Altinn. For 2006 foreslås det bevilget 3 190,7 mill. kroner under post 01. Det foreslås også en merinntektsfullmakt, jf. forslag til romertallsvedtak II.1 og omtale i kap. 6.2.3. i del I.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Posten omfatter skatteetatens utgifter til innkreving av merverdiavgift m.m., de kommunale skatteoppkrevernes utgifter til innkreving av arbeidsgiveravgift, skatt og trygdeavgift, og omkostninger knyttet til tvangsforretninger, tinglysing og garantistillelser. De seneste årene har innkrevingsutgiftene økt atskillig, særlig pga. at tvangsfullbyrdelsesgebyrene er økt betydelig.

Det er i forbindelse med 2006-budsjettarbeidet gjort en mer presis avgrensning av hvilke utgifter som kan føres på post 21. Enkelte typer utgifter som hittil er blitt ført på denne posten, vil heretter bli belastet post 01 Driftsutgifter. Endringen beløper seg til vel 3 mill. kroner. Post 21 har hittil hatt stikkordet overslagsbevilgning. Etter at bruken av dette stikkordet er blitt bedre klargjort, jf. St.prp. nr. 48 (2004-2005) Om bevilgningsreglementet, har departementet kommet til at det ikke lenger er tilstrekkelig grunnlag for å bruke det her.

For 2006 foreslås det bevilget 104,3 mill. kroner under post 21.

Post 22 Større IT-prosjekter, kan overføres

Posten omfatter bevilgning til større IT-prosjekter, som blant annet utvikling av nytt system for skatteinnkreving (SKARP), deler av videreutviklingen av aksjonærregisteret og utvikling av nytt system for likning og saksbehandling (SL). Prosjektene er nærmere omtalt ovenfor.

For 2006 foreslås det bevilget 180,5 mill. kroner under post 22.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Posten omfatter en avsetning til IT-formål, herunder utgifter til større IT-utskiftinger i etaten. For 2006 foreslås det bevilget 136,4 mill. kroner under post 45. Fordi det i 2005 var forsinkelser i investeringsprosjekter under post 45, ble det ved behandlingen av St.prp. nr. 65 (2004-2005) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005, jf. Innst. S. nr. 240 (2004-2005), omdisponert midler til post 22 Større IT-prosjekter. Omdisponeringen er tatt hensyn til ved utarbeidelse av 2006-forslagene for de to postene.

Kap. 4618 Skatteetaten (jf. kap. 1618)

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert ­budsjett 2005

Forslag 2006

01

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

28 876

22 000

35 000

02

Andre inntekter

40 489

25 900

26 700

04

Gebyr for folkeregisteropplysninger

1 045

05

Gebyr for utleggsforretninger

18 228

9 500

22 700

07

Gebyr for bindende forhåndsuttalelser

999

1 200

800

15

Refusjon arbeidsmarkedstiltak

3 057

16

Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger

37 898

17

Refusjon lærlinger

170

18

Refusjon av sykepenger

72 201

Sum kap. 4618

202 963

58 600

85 200

Post 01 Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

Posten omfatter refusjon av gebyrer ved utleggsforretninger som utføres av de ordinære namsmenn, jf. kap. 1618, post 21.

Post 02 Andre inntekter

Posten omfatter inntekter knyttet til blant annet refusjon av utgifter knyttet til porto som skatteetaten legger ut for kommunene i forbindelse med skatteoppgjøret, refusjon av fellesutgifter i bygg der etaten er største bruker, avgiftspliktig salg av datatjenester, kursstøtte fra Statskonsult, kurs i regi av skatteoppkreverne, gebyrer for folkeregisteropplysninger og enkelte andre inntekter.

Post 05 Gebyr for utleggsforretninger

Posten omfatter gebyrinntekter fra utleggsforretninger som skattefogdkontorene selv utfører.

Post 07 Gebyr for bindende forhånds­uttalelser

Posten omfatter inntekter fra gebyrer for bindende forhåndsuttalelser fra Skattedirektoratet i skatte- og avgiftssaker og fra likningskontorene om skatt. Som følge av endringer i forskrift om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker av 14. juni 2005, som fikk virkning fra 1. august 2005, er inntektsanslaget usikkert.

Programkategori 23.30 Offisiell statistikk

Utgifter under programkategori 23.30:

 

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert ­budsjett 2005

Forslag 2006

Pst. endr. 05/06

1620

Statistisk sentralbyrå (jf. kap. 4620)

508 389

486 900

496 000

1,9

Sum kategori 23.30

508 389

486 900

496 000

1,9

Kap. 1620 Statistisk sentralbyrå (jf. kap. 4620)

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert budsjett 2005

Forslag 2006

01

Driftsutgifter

371 113

363 100

360 200

21

Spesielle driftsutgifter

129 343

113 700

127 300

22

Folke- og boligtelling mv. , kan overføres

3 040

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

4 893

10 100

8 500

Sum kap. 1620

508 389

486 900

496 000

Hovedoppgaver og organisering

Statistisk sentralbyrå er det sentrale organ for innsamling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk. Ifølge § 3-1 i statistikkloven skal Statistisk sentralbyrå

 • kartlegge og prioritere behov for offisiell statistikk,

 • samordne omfattende statistikk som blir utarbeidet av forvaltningsorganer,

 • utvikle statistiske metoder og utnytte statistikken til analyse og forskning,

 • gi opplysninger til statistisk bruk for forskningsformål og for offentlig planlegging,

 • ha hovedansvaret for internasjonalt statistisk samarbeid.

Statistikkloven fastslår at Statistisk sentralbyrå er en faglig uavhengig institusjon, administrativt underlagt Finansdepartementet. Denne uavhengigheten av myndigheter og interessegrupper er avgjørende for den tillit og autoritet som offisiell statistikk må ha for at den skal fylle sin rolle i det norske og internasjonale samfunn. Samtidig er datasikkerhet og personvern avgjørende forutsetninger for tillit hos oppgavegiverne og dermed for Statistisk sentralbyrås virksomhet.

Statistisk sentralbyrå har eget styre og virksomhet både i Oslo og Kongsvinger. Det er 557 ansatte i Oslo og 385 på Kongsvinger. Per 1. mars 2005 hadde Statistisk sentralbyrå en bemanning tilsvarende 885 årsverk. I alt 19 rådgivende utvalg, med representanter for brukere og oppgavegivere, gir råd om mål og prioriteringer innen ulike stati­stikkområder. I 2004 ble dessuten Statistikkrådet etablert, der rundt 20 statlige institusjoner er medlemmer. Statistikkrådet skal bidra til å koordinere den offisielle statistikken i Norge.

Rapport 2004

I 2004 publiserte Statistisk sentralbyrå 815 stati­stikker, som var en liten nedgang fra 2003. Nedgangen skyldtes i sin helhet sammenslåing av enkeltstatistikker.

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Frigitte statistikker

642

754

740

761

817

839

831

815

Det var 153 publikasjonsutgivelser i 2004. Dette var litt lavere enn året før. Nedgangen gjaldt serien Norges offisielle statistikk, mens antallet analysepublikasjoner økte. Forskningsvirksomhetens publisering i internasjonale tidsskrifter økte markert. Utviklingen er helt i tråd med Statistisk sentralbyrås strategi om færre tabellpublikasjoner på papir, styrket analysevirksomhet og økt elektronisk publisering på Statistisk sentralbyrås nettsider der en også får tilgang til Statistikkbanken.

Statistisk sentralbyrå har i flere år satset mye på å utvikle nettjenesten for formidling av offisiell statistikk. I 2004 var det totalt 43,4 millioner oppslag på ssb.no, sammenlignet med 38 millioner i 2003. Nettsidene er tilrettelagt for å være godt tilgjengelig via søkemaskiner. Dette kan belyses ved at søkemotoren Google sto for ca. 30 prosent av oppslagene i 2004. I Statistikkbanken kan brukerne selv velge statistikk og hvordan de vil ha den i tabellform.

Statistikkbanken inneholdt 1 338 tabellmatriser ved utgangen av 2004. Dette var nesten en dobling fra forrige år. Av alle statistikkene som ble publisert i 2004 hadde 34 prosent full dekning med alle tall i statistikkbanken, og 30 prosent hadde delvis dekning. Regnet på grunnlag av antall tabelluttak, økte bruken av materiale fra Statistikkbanken med 45 prosent fra 2003 til 2004.

Internasjonalt – og i Norge – er det et krav til offisiell statistikk at den skal varsles på forhånd, og at den skal publiseres på varslet tidspunkt. I 2004 kom 89 prosent av statistikkpublikasjonene til forhåndsmeldt tidspunkt. Dette var om lag på linje med resultatene fra 2002 og tidligere år, men litt svakere enn i 2003.

Statistikkens aktualitet måles med antall uker fra referanseperiodens utløp til statistikken blir frigitt eller publisert. Aktualiteten i statistikkproduksjonen i Norge er god, sammenlignet med en rekke andre land. Dette gjelder særlig for måneds- og kvartalsstatistikken. I 2004 var imidlertid aktualiteten i kvartalsstatistikken noe dårligere enn de foregående årene. Dette skyldtes ekstraarbeid knyttet til omlegging av Lastebilundersøkelsen og Byggekostnadsindeks for anlegg, som forutsettes å være midlertidig.

Tabell 9.11 Statistikkens aktualitet. Antall uker etter periodens utløp

Antall

2000

2001

2002

2003

2004

Månedsstatistikk

12

4,4

4,0

3,9

3,9

3,9

Kvartalsstatistikk

14

8,4

9,1

8,8

8,6

9,7

Årsstatistikk

76

46,2

45,3

43,5

43,6

42,3

For å lage statistikk med tilstrekkelig god kvalitet er det viktig med høye svarprosenter. Svarprosentene for Statistisk sentralbyrås undersøkelser er tilfredsstillende, også i internasjonale sammenlikninger, jf. tabell 9.12.

Tabell 9.12 Statistisk sentralbyrås undersøkelser – svarprosenter

Undersøkelser:

1999

2000

2001

2002

2003

2004

- Med opplysningsplikt

91

94

94

95

94

95

- Frivillige

73

72

73

77

78

78

Oppgavebyrden for næringslivet i tilknytning til besvarelser av undersøkelser fra Statistisk sentralbyrå utgjør mindre enn 2 prosent av den totale oppgavebelastningen ved utfylling av statlige skjema. For 2004 er oppgavebelastningen overfor Statistisk sentralbyrå anslått til 96 årsverk. Dette var en økning på 5 årsverk fra 2003, og må ses i sammenheng med igangsettingen av statistikk over valutatransaksjoner. Tidligere var det Norges Bank som samlet inn opplysninger om utenrikstransaksjonene, og overflyttingen til Statistisk sentralbyrå har trolig bidratt til å redusere næringslivets oppgavebyrde totalt sett.

I 2004 var det nedgang i oppgavebyrden knyttet til flere av de tradisjonelle undersøkelsene. De fleste foretak i Norge mottar ikke skjema fra Statistisk sentralbyrå. Noen små og mellomstore bedrifter mottar imidlertid et forholdsvis stort antall skjemaer. Det er grunn til å anta at oppgavebyrden for disse foretakene oppleves som betydelig. Som følge av dette legger Statistisk sentralbyrå vekt på å spre oppgavebelastningen bedre.

Statistisk sentralbyrå arbeider systematisk med å begrense oppgavebyrden. Hovedelementer i strategien overfor oppgavegivere er

 • gjenbruk av administrative data og egne data som er samlet inn for andre statistikkformål,

 • uttrekk av bedriftenes egne fagsystemer,

 • innsamling av data fra tredjepart,

 • forenkling av skjema og skjemautfylling.

Fra 1. juli 2004 har Statistisk sentralbyrå tilbudt et elektronisk innrapporteringsalternativ til alle oppgavegivere.

For en bredere gjennomgang av tiltak for å redusere oppgavebyrder vises det til St.meld. nr. 2 (2004-2005) Revidert nasjonalbudsjett 2005, kap. 3.7.

Tabell 9.13 Statistisk sentralbyrå – oppgavebyrde – årsverk

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

I alt

200

196

196

189

168

177

179

167

- Næringslivet

110

113

113

97

93

92

91

96

- Andre1

90

83

83

92

75

85

88

71

1 Oppgavebelastningen knyttet til Folke- og boligtelling 2001 er ikke regnet med i tallene for 2001. Nedgangen i gruppen Andre i 2004 har sammenheng med det høye nivået i 2003 da den store Leseforståelsesundersøkelsen ble gjennomført.

Tabell 9.14 Statistisk sentralbyrå – brukerfinansierte oppdrag etter kundegruppe 20041

2003

2004

Mill. kroner

Prosent

Mill. kroner

Prosent

Departementer og andre statlige etater

84,6

66,3

70,2

53,4

Private kunder

12,4

9,7

13,0

9,9

Kommunale brukere

1,1

0,8

1,3

9,9

Utenlandske brukere

7,9

6,2

18,6

14,1

Forskningsinstitutter og universiteter

7,9

6,2

9,5

7,2

Norges forskningsråd2

13,6

10,7

18,8

14,3

I alt3

127,5

100

131,6

100

1 Rutinen for koding av kundegrupper ble endret fra 1. januar 2004. Tall for 2003 er derfor ikke direkte sammenliknbare med 2004-tall.

2 Forskningsrådet endret betalingsrutiner fra 2004 av. Inntektsøkningen fra 2003 til 2004 må ses i sammenheng med denne endringen.

3 Pga. avrundinger stemmer ikke alle sumtall.

Inntektene fra de brukerfinansierte oppdragene i 2004 var 131,6 mill. kroner. Dette var vel 4 mill. kroner mer enn i 2003. Departementer og andre statlige etater er de viktigste oppdrags­giverne og bidrar med vel 53 prosent av inntektene.

Systematisk kvalitetsarbeid

Statistisk sentralbyrå har satset sterkt på systematisk arbeid med kvalitet de siste årene. Målet er så effektivt som mulig å produsere statistikk og analyser som svarer til brukerkravene. Det er igangsatt flere prosjekter som vil resultere i bedre kvalitet. Sentrale eksempler er forvaltning av statistiske enheter, tallrevisjon av nasjonalregnskapet og prisprosjektet. Det satses dessuten på bedre dokumentasjon av statistikken, slik det blant annet kreves i EU-forordninger.

Sentrale utfordringer

Et samfunn i stadig endring

Samfunnets behov for statistikk og analyse øker stadig. Næringslivet har i større grad enn før oppdaget nytten av detaljert statistikk som markedsinformasjon, samtidig som det er større oppmerksomhet rundt oppgavebyrden enn tidligere. Framveksten av tjenestesamfunnet skaper behov for statistikk på nye områder. Samtidig har deregulering av økonomien, integrering av markeder på tvers av landegrenser og friere flyt av kapital og arbeidskraft komplisert innsamlingen av data på viktige områder.

Statistisk sentralbyrås strategi er at offisiell statistikk skal framstå som et helhetlig produkt. Bruk av ny teknologi, koordinering av datafangst og utvikling av samordnede statistikksystemer er sentrale virkemidler. Ved formidling av statistikk skal det legges vekt på å sammenstille og sammenlikne med annen relevant statistikk i Statistisk sentralbyrå, eller fra andre statistikkprodusenter i inn- og utland. I den nasjonale samordningen av statistikk er Statistikkrådet viktig.

Informasjonssikkerhet

Statistisk sentralbyrå vil kontinuerlig bygge ut infrastruktur og rutiner for å ivareta informasjonssikkerhet på alle områder og gjennom hele produksjonsprosessen. Virksomheten er dessuten tilpasset krav og retningslinjer i personopplysningsloven. Både av hensyn til oppgavebyrden og for å ha kontroll og oversikt, er det viktig at innsamlet datamateriale lagres forsvarlig. Gjenbruk av opplysninger er helt nødvendig, men stiller samtidig krav om sporbarhet, oversiktlighet og godt dokumenterte dataarkiver. Arbeidet med dataforvaltning skal fortsatt ha høy prioritet.

Internasjonalisering

Økt internasjonalisering stiller Statistisk sentralbyrå overfor nye utfordringer. Internasjonal handel øker, virksomheter restruktureres og eierinteresser og arbeidskraft krysser landegrensene. Ved målrettet å utnytte informasjon i administrative registre søker Statistisk sentralbyrå hele tiden å skaffe oversikt over endringer som finner sted. På enkelte områder blir det imidlertid stadig mer ressurskrevende å kartlegge de statistiske enhetene, for eksempel utenlandske eierinteresser i Norge og norske eierinteresser i utlandet.

Internasjonalt legges det stor vekt på å bruke sammenlignbar statistikk som grunnlag for samarbeid. Utviklingen fører også til forbedringer og utvidelser i det nasjonale statistikkproduktet. Statistisk sentralbyrå er opptatt av å følge opp de internasjonale forpliktelsene og samtidig høste gevinstene som det internasjonale samarbeidet gir.

Koordineringsansvar for offisiell statistikk i Norge

Statistisk sentralbyrå har ansvar for å koordinere og kvalitetssikre all norsk offisiell statistikk.Viktige oppgaver for Statistikkrådet, som består av rundt 20 statlige institusjoner som produserer statistikk, er å bistå Statistisk sentralbyrå i arbeidet med at all offisiell statistikk utarbeides og publiseres i henhold til etablerte prinsipper.

Elektronisk datafangst

Økt satsing på elektronisk datafangst konsentreres om videreutvikling av samvirkende løsninger for brukervennlig innrapportering til offentlig sektor, gjenbruk og utveksling av informasjon mellom offentlige etater.

Oppgavegiverne i næringslivet og offentlig sektor har nå et tilbud om elektronisk innrapportering. Dette danner plattform for samordning av den direkte datainnsamlingen enten den er basert på papirskjema, elektroniske skjema eller filuttrekk.

Prioriteringer i statistikkproduksjonen

Populasjonsforvaltning

Forvaltning og drift av populasjonsregistrene står sentralt for Statistisk sentralbyrås arbeid. Det finnes i dag tre basisregistre som definerer og identifiserer viktige statistiske enheter:

 • Det sentrale folkeregisteret (DSF) i Skattedirektoratet som omfatter personer og familier

 • Enhetsregisteret i Brønnøysund som omfatter juridiske enheter, foretak og bedrifter

 • Grunneiendommer-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB) i Statens kartverk.

Basisregistrene skal kunne ses i sammenheng ved hjelp av adresseopplysninger. Særlig viktig er det å sikre at informasjonen i Folke- og boligtellingen 2001 og Boligadresseprosjektet forvaltes og utnyttes til registerbasert husholdningsstatistikk. Målet er at Statistisk sentralbyrå skal få på plass et felles registersystem for forvaltning av populasjonene av grunneiendommer, adresser, bygninger, boliger og husholdninger på en koordinert og hensiktsmessig måte.

Folketellingsstatistikk

Etter at et kvalitetssikret boligadresseregister er etablert med utgangspunkt i Folke- og boligtellingen 2001, skal framtidige folke- og boligtellinger kunne baseres på registerdata. Statistisk sentralbyrå vil årlig sammenstille folketellingsrelaterte data, første gang i 2006.

Statistikk for offentlig sektor

Det samordnede systemet for kommunalstatistikk – KOSTRA – dekker virksomheten i kommunene på en helhetlig måte. De fleste kommunene er aktive brukere av KOSTRA, blant annet i budsjettarbeid og i analyser av driften på ulike områder. KOSTRA-modellen brukes for spesialisthelsetjenesten etter at tjenestene ble overført til staten i 2002, og fra 2004 også for det kommunale barnevernet og for de barne- og familievernoppgaver som staten i 2004 overtok ansvaret for. Statistisk sentralbyrå tar sikte på å forbedre det statistiske grunnlaget for statlig sektor. Et slikt system planlegges å omfatte sentrale indikatorer om ressursbruk, aktivitet, kvalitet og resultater for statlig sektor.

Omlegging av valutastatistikken

Statistisk sentralbyrå har overtatt ansvaret for dette statistikkområdet fra Norges Bank. Valutastatistikken, som var en hovedkilde for Statistisk sentralbyrås utenriksregnskap, ble nedlagt som følge av svakt datagrunnlag. Statistisk sentralbyrå startet med kvartalsvis innhenting av valutastatistikkdata i 2004. I juni 2005 ble utenriksregnskapet publisert for første gang basert på nytt datagrunnlag. Deler av datafangsten er krevende siden data hentes inn direkte fra foretak som har økonomisk aktivitet overfor utlandet. I 2006 vil det fremdeles være behov for tilpasning på flere områder.

Nasjonalregnskapet og tallrevisjon i 2006

Arbeidet med å gjøre nasjonalregnskapet mer aktuelt og å øke kvaliteten på det er blitt styrket de siste årene. Den økonomiske statistikken ble gjennomgått i 2005 med sikte på at behovene i nasjonalregnskapet skulle gis førsteprioritet. Det legges opp til tallrevisjoner av nasjonalregnskapet om lag hvert femte år. Det er igangsatt en ny tallrevisjon i 2005 som avsluttes i 2006.

Priser og prisindekser

Statistisk sentralbyrå arbeider med å utvikle bedre prisstatistikk for varer og tjenester, hvor det bl.a. i større grad enn i dag er tatt hensyn til at kvaliteten på varer og tjenester endres over tid. Dette er helt avgjørende for at den økonomiske statistikken skal tjene som grunnlag for beskrivelse og analyse av struktur og utvikling i økonomien, bl.a. som grunnlag for økonomisk politikk. Satsing på dette feltet følger av internasjonale krav, særlig gjennom EØS-samarbeidet.

Regnskapsdata og regnskapsstatistikk

Brønnøysundregistrene og Skattedirektoratet er i ferd med å etablere elektronisk rapportering via Altinn, som etter hvert vil dekke alle regnskapspliktige og skattepliktige enheter. Dette vil på sikt gjøre det mulig å basere mye av denne statistikken på fullstendige tellinger. Statistisk sentralbyrå arbeider med å legge til rette for effektiv utnyttelse av den økende mengden administrative data på dette området.

Elektronisk samhandling

Statistisk sentralbyrås strategi overfor oppgavegiverne består av en rekke elementer der de siste års hovedmål har vært å gi alle innen næringslivet og offentlig sektor et elektronisk tilbud, jf. også avsnittet om elektronisk datafangst ovenfor. Dette innebærer bedre informasjon og tilbakemelding til oppgavegiverne og at internettbasert informasjon etter hvert vil ta helt over for den papirbaserte. Dette er et viktig element i det nye prosjektet Elektronisk samhandling, som startet i 2005. Dette prosjektet omfatter disse satsingsområdene:

 • Videre samarbeid om utvikling av samvirkende løsninger for brukervennlig innrapportering til offentlig sektor

 • Gjenbruk og utveksling av informasjon mellom offentlige etater

 • Samordnet formidling av all offisiell statistikk i Norge

Forskning og analyse

Forskningen i Statistisk sentralbyrå skal bidra til ny kunnskap om økonomisk atferd og økonomiske virkninger av blant annet politiske tiltak. Forskningen skal også bidra til å forbedre statistikken, blant annet gjennom deltaking i fellesprosjekter. Prioritering innenfor ulike områder av forskningen er gitt nedenfor:

 • Skatteanalyser og offentlig økonomi. Skattemodellene oppdateres og stilles til disposisjon for forvaltningen, og servicen overfor partiene på Stortinget opprettholdes. Det arbeides med å legge forholdene til rette for at nye mikrosimuleringsmodeller kan stilles til rådighet for beslutningstakerne, herunder modeller som beskriver bedrifters atferd under skiftende skatteregimer og modeller som viser effekter på arbeidstilbudet av endringer i inntektsbeskatningen for personer. Videre arbeides det med analyser av overganger mellom arbeid og trygd. Analyser av fordelingsvirkninger fortsetter, her­under studier av indirekte skatter og kommunal tjenesteproduksjon.

 • Ressurs- og miljøøkonomi. Modellutvikling og analyser av nord-europeiske energimarkeder fortsetter. Koblingen mellom energianalyser, miljøforhold og makromodeller oppdateres. Det legges vekt på analyser av betydningen av teknologiske endringer for energibruk og miljø.

 • Makroøkonomiske modeller. Modellene oppdateres, og tidspunkt for innarbeiding av nye årstall fra nasjonalregnskapet skyves fram i tid. Servicen overfor partiene på Stortinget opprettholdes. Analyser av strukturreformer og pensjonsspørsmål videreføres.

 • Mikroøkonometriske analyser.Atferdsanalyser av bedrifter og husholdninger basert på Statistisk sentralbyrås mikrodata, fortsetter. Disse utnyttes i mikro- og makromodellene.

 • Analyser av befolkningsutviklingen. I 2006 prioriteres analyser av levealderutviklingen og oppfølging av arbeidet med et bedre informasjons- og indikatorsystem for fruktbarhetsutviklingen.

 • Utviklingen av levekår. Det utarbeides analyser som kan bidra til økt innsikt i samspillet mellom demografisk utvikling og utviklingen av levekår.

Budsjett 2006

Statistisk sentralbyrås budsjettramme for 2006 foreslås satt til 496,0 mill. kroner. Forslaget innebærer at aktivitetsnivået i all hovedsak kan videreføres. Et sentralt mål for Statistisk sentralbyrå har de siste årene vært å utvikle statistikk for områder som har manglet dekning og opprettholde omfanget av den løpende statistikkproduksjonen, med minst like god kvalitet og aktualitet som før. Det vil være sentralt også i 2006. I tillegg vil det bli satset videre på å strømlinjeforme og effektivisere all datainnhenting, både elektronisk og papirbasert, og på brukervennlig og effektiv formidling av statistikk og forsk­ningsresultater på ssb.no. Det vil bli lagt stor vekt på informasjonssikkerhet og arbeid med å holde oppgavebyrden på et så lavt nivå som mulig.

Post 01 Ordinære driftsutgifter

Posten omfatter lønnsutgifter, utgifter til opplæring, utgifter til leie og drift av kontorlokaler, reiser, kontorutstyr mv. For 2006 foreslås det bevilget 360,2 mill. kroner under post 01.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Brukerfinansierte oppdrag

Brukerfinansierte oppdrag (oppdragsvirksomheten) har økt i volum de seneste årene, og for 2006 foreslås det en reell økning med om lag 10 mill. kroner i forhold til saldert budsjett for 2005.

Oppdragsvirksomheten er fullt ut inntektsfinansiert. Inntektene føres på kap. 4620 Statistisk sentralbyrå, post 02 Oppdragsinntekter. Kontantprinsippet som anvendes ved regnskapsføring i staten, gjør det krevende å oppnå like store inntekter som utgifter hvert år. Det foreslås derfor en særskilt fullmakt for å kunne håndtere avvik her på en hensiktsmessig måte, jf. nærmere omtale i kap. 6.3 i del I.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Posten omfatter blant annet en avsetting til arbeidet med å videreutvikle datasikkerhet og datakapasitet på Statistisk sentralbyrås teknologiske plattform.

Kap. 4620 Statistisk sentralbyrå (jf. kap. 1620)

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert ­budsjett 2005

Forslag 2006

01

Salgsinntekter

1 759

2 000

1 000

02

Oppdragsinntekter

131 583

113 700

127 300

04

Tvangsmulkt

7 368

6 500

6 500

15

Refusjon arbeidsmarkedstiltak

301

16

Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger

5 676

18

Refusjon av sykepenger

6 326

Sum kap. 4620

153 013

122 200

134 800

Post 01 Salgsinntekter

Posten omfatter inntekter fra salg av publikasjoner. Satsingen på Statistisk sentralbyrås internettsider (der tjenestene er gratis) gjør at det ventes en ytterligere nedgang i disse salgsinntektene. For 2006 foreslås det derfor ført opp 1,0 mill. kroner, mot 2,0 mill. kroner i saldert budsjett 2005.

Post 02 Oppdragsinntekter

Posten omfatter inntekter fra eksternt finansierte statistikk-, analyse- og forskningsoppdrag. Se også omtale under kap. 1620, post 21. Oppdragsinntektene i 2006 er beregnet til 127,3 mill. kroner.

Post 04 Tvangsmulkt

Ved manglende overholdelse av oppgaveplikten har Statistisk sentralbyrå med hjemmel i statistikkloven, adgang til å ilegge tvangsmulkt. Inntektene fra tvangsmulkt ventes å bli 6,5 mill. kroner i 2006.

Programkategori 23.40 Andre formål

Utgifter under programkategori 23.40, fordelt på kapitler:

 

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert ­budsjett 2005

Forslag 2006

Pst. endr. 05/06

1630

Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring

14 431

13 700

14 900

8,8

1631

Senter for statlig økonomistyring (jf. kap. 4631)

190 497

207 200

188 200

-9,2

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

8 607 304

11 896 431

10 880 000

-8,5

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

4 937 300

1634

Statens innkrevingssentral (jf. kap. 4634)

188 457

171 700

205 000

19,4

1637

EU-opplysning

2 000

2 000

2 000

0,0

Sum kategori 23.40

9 002 689

12 291 031

16 227 400

32,0

Kap. 1630 Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert ­budsjett 2005

Forslag 2006

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

14 431

13 700

14 900

Sum kap. 1630

14 431

13 700

14 900

Bevilgningen under kap. 1630 går til ulike felles tiltak i staten med formål å styrke økonomistyringen. Kapitlet ble opprettet i 2001, blant annet på bakgrunn av påpekninger fra Riksrevisjonen av gjennomgående svakheter i regnskapsføringen og økonomistyringen i statlige virksomheter. Siden 2003 har kapitlet også omfattet midler til særlige utviklingstiltak i forbindelse med styring av store, statlige investeringsprosjekter.

Økonomistyring

Finansdepartementets arbeid med statlig økonomistyring omfatter blant annet fastsettelse og forvaltning av Reglement for økonomistyring i staten og andre felles prinsipper og normer for god økonomistyring, og ulike tiltak for å legge til rette for økonomistyringen i statlige virksomheter. Hensikten med tiltakene er å bedre regnskapsføringen og økonomistyringen i virksomhetene, og legge til rette for best mulig utnyttelse av ressursene.

I 2004 ble bevilgningen blant annet benyttet på følgende prioriterte områder:

 • tiltak for kompetanseutvikling for departementene og statlige virksomheter

 • utvikling av veiledere innenfor sentrale deler av regelverket for økonomistyring i staten, herunder veileder i evaluering og et metodedokument for risikostyring og internkontroll, samt revisjon av veilederen i samfunnsøkonomisk analyse

 • utvikling og utprøving av felles standarder for regnskapsføring etter periodiseringsprinsippet i statlige virksomheter

 • delfinansiering av et pilotprosjekt for nytt lønns- og personalsystem – OPAL – og et pilotprosjekt for utvikling av en elektronisk fakturaløsning

 • sentrale prosjektkostnader ved igangsettingen av et prosjekt for innføring av OPAL hos virksomheter som er kunder hos Senter for statlig økonomistyring

For 2006 planlegges blant annet følgende tiltak og videreføring av arbeid som er startet i 2005:

 • faglige seminarer og kompetansetiltak for departementer og andre statlige virksomheter

 • metodeutvikling innenfor økonomistyring i staten, herunder resultatmåling

 • utprøving av felles standarder for regnskapsføring etter periodiseringsprinsippet i statlige virksomheter

 • delfinansiering av en løsning for innføring av elektronisk fakturabehandling hos virksomheter som er kunder hos Senter for statlig økonomistyring

For 2006 anslås utgifter på til sammen 8,9 mill kroner til arbeidet med å styrke den statlige økonomistyringen. Det vises for øvrig til omtale av statlig økonomistyring i Gul bok 2006, kap. 9.

Prosjektstyring

Siden 2000 har statlige investeringsprosjekter med anslått kostnad over 500 mill. kroner vært undergitt særskilt kvalitetssikring av kostnadsoverslag og styringsunderlag. Kvalitetssikringen har vært utført av særlig kvalifiserte, private virksomheter som har hatt rammeavtale med Finansdepartementet. På grunnlag av det erfaringsmateriale som foreligger, har departementet bedømt ordningen til å ha fungert godt så langt den rekker. Den har imidlertid vist seg utilstrekkelig til å sikre at selve prosjektkonseptet er relevant i forhold til de aktuelle samfunnsmessige behov, og at det utgjør det beste alternativet for å dekke disse behovene. I forbindelse med at rammeavtalen skulle fornyes, har derfor Regjeringen besluttet å utvide kvalitetssikringen til også å gjelde konseptvalget, i tillegg til at ordningen fra 2000 videreføres med mindre justeringer. Dette ble det gjort nærmere rede for i Gul bok for 2005, kap. 10.2. For framtiden vil kvalitetssikringen således foregå i to trinn:

 • Kvalitetssikring av konseptvalget ved fullført forstudie (KS 1)

 • Kvalitetssikring av kostnadsoverslag og styringsunderlag ved fullført forprosjekt, eller i detaljprosjekteringsfasen for enkelte prosjekter (KS 2)

Det ble 10. juni 2005 undertegnet rammeavtale med fem foretakskonstellasjoner om kvalitetssikring etter Finansdepartementets retningslinjer for både KS 1 og KS 2.

For å følge opp kvalitetssikringsarbeidet ble det allerede i forrige rammeavtaleperiode etablert et eget forskningsprogram – Concept-programmet. Programmet involverer et bredt spekter av akademiske fagområder, men er organisatorisk for­ankret ved NTNU. Hovedprogramfasen startet høsten 2002, med fullfinansiering over denne budsjettposten.

Utvidelsen av kvalitetssikringssystemet medfører nye utfordringer for Concept-programmet av både kvantitativ og kvalitativ art. Forskningsaktivitetene vil heretter inkludere både KS 1 og KS 2, og resultatene vil få et bredere nedslagsfelt. Det vil bli behov for å følge flere kvalitetssikringer, det må utvikles nye metodiske grep, og resultatene må formidles på en måte som gjør dem praktisk anvendbare for et større tilfang av statlige beslutningstakere. Vesentlige deler av metodeutviklingen forutsetter en tverrfaglig tilnærming som kan være krevende, og som typisk vil være av langsiktig karakter.

I den forrige rammeavtaleperioden ble det foretatt 52 avrop (bestillinger på kvalitetssikringsoppdrag). Mange av disse prosjektene er nå i gjennomføringsfasen, og et mindre antall er fullført. Datatilfanget i disse prosjektene nærmer seg et nivå hvor det med målrettet innsats skal bli mulig å trekke ut erfaringer på tvers av prosjektene. Framover vil det derfor bli lagt større vekt på å bearbeide dataene og formidle resultatene.

Kvalitetssikringsordningen har vakt interesse i andre land. Concept-programmet har fra starten av lagt vekt på å ha en internasjonal orientering. Det tas sikte på fortsatt utvidelse av kontakten med både myndigheter og forskningsmiljøer utenfor Norge.

Det vil for øvrig fortsatt bli gjennomført forsk­ningsaktiviteter knyttet til avgrensede, spesifiserte problemstillinger.

Hittil er avsatt om lag 5 mill. kroner per år til Concept-programmet. En omlegging av systemet for beregning av bidrag til faste kostnader ved NTNU vil medføre merutgifter for programmet. Sammenholdt med de økte utfordringene som følger av KS 1-ordningen, anslås utgiftene til Concept-programmet i 2006 til om lag 6 mill. kroner.

Kap. 1631 Senter for statlig økonomistyring (jf. kap. 4631)

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert ­budsjett 2005

Forslag 2006

01

Driftsutgifter

173 348

183 000

188 200

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

17 149

24 200

Sum kap. 1631

190 497

207 200

188 200

Formål, hovedoppgaver og organisering

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ble etab­lert 1. januar 2004 og ivaretar funksjoner og opp­gaver innenfor økonomistyringen som tidligere var ivaretatt av Skattedirektoratet, økonomitjenestene ved skattefogdkontorene og av Finansdepartementet. Formålet med samordningen og etableringen av SSØ er å styrke den statlige økonomistyringen og forbedre ressursutnyttelsen på området.

SSØ er et ekspertorgan som skal tilrettelegge for god økonomistyring i staten. Senteret skal ivareta funksjoner knyttet til forvaltning av statens økonomiregelverk, konsernsystemene for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. I tillegg skal senteret levere økonomitjenester til statlige virksomheter og slik legge grunnlag for effektiv ressursbruk.

Oppgavene for SSØ vil i stor grad være å

 • levere økonomitjenester av høy kvalitet internt i staten på områdene budsjett, regnskap, personal- og lønnsforvaltning

 • ivareta funksjoner knyttet til statsregnskapet og statlig betalingsformidling

 • rådgi Finansdepartementet i fastsettelsen av overordnede prinsipper og normer for økonomistyring i staten

 • utarbeide veiledningsmateriell, metoder og verktøy vedrørende tilpasning av økonomistyringen i statlige virksomheter til fastlagte prinsipper og normer

 • drive rådgivnings- og veiledningsarbeid, kompetanseutvikling og informasjonsarbeid i staten om økonomistyring og samfunnsøkonomiske analyser

SSØ er organisert med en sentral enhet i Oslo, seks regionkontorer – i Tromsø, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Hamar – og et kontor i Vadsø under regionkontoret i Tromsø. Virksomheten hadde per 1. mars 2005 en bemanning tilsvarende 261 årsverk, fordelt med 61 årsverk i sentralenheten og 200 årsverk ved regionkontorene.

Rapport 2004

Hovedmål og resultater

2004 var første driftsår for SSØ. Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av SSØs hovedmål og resultater for driften i 2004.

Hovedmål 1: Gjennomføre omstillingen innen utgangen av 2005

Fra 1. januar 2004 overførte Finansdepartementet ansvar til SSØ for å etablere senteret og å gjennomføre omstillingen av lønns- og regnskapstjenestene.

SSØ skal ha utviklet en operativ og effektiv organisasjon i tråd med omstillingsplanen innen utgangen av 2005. Omorganiseringen er i all hovedsak gjennomført som forutsatt, både for sentralenheten og regionkontorene, og innenfor fastsatte budsjettrammer. En ny formell regionstruktur er etablert, ledelsesapparatet er på plass og administrative funksjoner er bygget opp. Ansatte er flyttet til nye regioner, og kundene er samlet etter departementstilhørighet. Omstillingsarbeidet avsluttes innen utgangen av 2005.

Hovedmål 2: Levere økonomitjenester av høy kvalitet

SSØ skal levere økonomitjenester av høy kvalitet. 2004 var et etableringsår for det nye senteret, og organisasjonen har gjennom året lagt vekt på å holde et høyt kvalitetsnivå på basisproduksjonen – korrekte regnskaper og rett lønn til rett tid. Høsten 2004 begynte innføringen av et nytt lønns- og personalsystem for SSØs kunder. Det nye systemet vil gi mer effektiv dataregistrering og vesentlig bedret funksjonalitet for personalforvaltning. I 2004 gjennomførte SSØ og Statens forvaltningstjeneste et pilotprosjekt om innføring av elektroniske løsninger for behandling av inngående fakturaer. Prosjektet ble avsluttet i desember 2004. En analyse av pilotprosjektet viser stor samfunnsøkonomisk nytte ved å ta i bruk elektronisk faktura­behandling, og SSØ vil i løpet av 2005 og 2006 tilby løsningen til alle sine kunder.

Hovedmål 3: Sørge for à jour statsregnskap og effektiv statlig betalingsformidling

Finansdepartementet har delegert en rekke funksjoner knyttet til statsregnskapet og konsernkontoordningen, til SSØ. Funksjonene, oppgavene og personalet ble formelt overført fra departementet til SSØ 1. juli 2004.

Statsregnskapet medregnet folketrygden

SSØ har behandlet regnskapsrapporter fra virksomhetene og departementene og oppdatert og avstemt statsregnskapet fra mai 2004 og ut året i henhold til oppsatt tidsplan. Statsregnskapet er oppdatert og rapportert uten forsinkelser.

Konsernkontoordningen

SSØ skal forvalte virksomhetenes oppgjørskonti i Norges Bank og forvalte rammeavtalene med bankene. Ordningene er etablert og har vært fullt operativ med tilhørende leveranser fra overføringstidspunktet.

Hovedmål 4: Tilrettelegge for god økonomistyring i statsforvaltningen

Et hovedmål for etableringen av SSØ er å styrke økonomistyringen i statsforvaltningen generelt. Departementet har fra 1. juli 2004 delegert SSØ myndighet, med noen få unntak, til å forvalte Reglement for økonomistyring i staten, og til å etablere veiledningskompetanse innenfor samfunns­økonomisk analyse. Veiledningsmateriell, rådgivning, kompetanseutvikling og informasjonsformidling blir viktige virkemidler for å nå målsettingen om styrket økonomistyring.

SSØ har i 2004 vært i en startfase for forvaltnings- og analyseoppgavene og har prioritert kompetanseheving og rekruttering av personell. Det er etablert et tilbud til statlige virksomheter i 2004 om grunnopplæring innenfor statlig budsjett- og regnskapsarbeid og det reviderte økonomiregelverket. SSØ har gjennomført flere kurs på området. Etaten har oppdatert den nettbaserte oppslagsløsningen ORDSØK (Nyttige ord og begreper innen statlig økonomistyring) i samsvar med revidert Reglement for økonomistyring i staten. SSØ har deltatt med ressurser i departementets arbeid med å utvikle og utprøve regnskapsstandarder etter periodiseringsprinsippet i staten. I 2004 ble det etablert en gruppe for samfunnsøkonomisk analyse, som bl.a. har bidratt i departementets arbeid med å revidere veileder for samfunnsøkonomiske analyser.

Utfordringer og tiltak

SSØs utfordringer i årene framover tar utgangspunkt i Finansdepartementets mål om effektiv ressursbruk i staten. SSØs rolle er å tilrettelegge for god økonomistyring i statsforvaltningen og levere økonomitjenester til statlige virksomheter. De viktigste utfordringene for SSØ i årene framover er på denne bakgrunn å bidra til å

 • øke kompetansen i økonomistyring i statlige virksomheter

 • effektivisere økonomifunksjoner, basert på bruk av effektive støttesystemer og økt elektronisk samhandling i statlige virksomheter

 • forbedre risikostyringen og øke bruken av samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer i statlige virksomheter

 • legge til rette for lettere tilgang til styringsinformasjon for ledere i statlige virksomheter

 • forbedre og standardisere kostnadsinformasjon og resultatmålinger for bruk i statlige virksomheter

 • etablere nye rammeavtaler med banker for å gi et godt tilbud innenfor statlig betalingsformidling i samsvar med statlige virksomheters behov.

De viktigste tiltakene for å møte utfordringene er økt veiledning, rådgivning og kompetansetiltak overfor statlige virksomheter og utvikling av veiledningsmateriell og metodikk på viktige deler av økonomiregelverket. Videre er det viktig å fortsette utviklingen av produkter og metoder innenfor elektronisk samhandling. SSØ vil effektivisere driften av de operative funksjoner for å frigjøre ressurser til utvikling, veiledning, rådgivning og kompetansetiltak.

Budsjett 2006

Den foreslåtte bevilgningen skal brukes i samsvar med de formål og hovedoppgaver som er omtalt foran. Spesielle utfordringer for 2006 vil være innføring av ny teknologi, herunder lønns- og personalløsning og elektronisk fakturabehandling, samt prioritere kompetanseoppbygging av rådgivningstjenesten.

SSØs budsjettramme for 2006 foreslås satt til 188,2 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 9,2 pst. i forhold til saldert budsjett for 2005. Nedgangen skyldes i hovedsak den nye nettoordningen for budsjettering av merverdiavgift og at bevilgningen til omstillingskostnader over post 21 Spesielle driftsutgifter som forutsatt utgår fra 2006 av. I motsatt retning virker økt tjenestevolum og økte lisensutgifter.

Post 01 Driftsutgifter

Posten omfatter lønnsutgifter, utgifter til opplæring, utgifter til leie og drift av kontorlokaler, reiser, drift og innkjøp av kontorutstyr, drift og innkjøp av IT-utstyr mv. Bevilgningen skal også dekke direkte utgifter til eksterne driftstjenester på lønnsområdet. Det foreslås gitt en merinntektsfullmakt, knyttet til inntektspostene 01 Økonomitjenester og 02 Andre inntekter, jf. forslag til romertallsvedtak II.1 og omtale i pkt. 6.2.4 i del I.

Kap. 4631 Senter for statlig økonomistyring (jf. kap. 1631)

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert ­budsjett 2005

Forslag 2006

01

Økonomitjenester

12 780

13 000

16 400

02

Andre inntekter

13 347

15

Refusjon arbeidsmarkedstiltak

80

16

Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger

1 269

18

Refujon av sykepenger

1 854

Sum kap. 4631

29 330

13 000

16 400

Post 01 Økonomitjenester

Posten omfatter betaling fra kunder til dekning av direkte utgifter ved lønnskjøringer og elektronisk fakturabehandling. Den foreslåtte økningen i bevilgningen skyldes økt antall kunder og innfasing av nytt lønns- og personalsystem.

Post 02 Andre inntekter

Posten omfatter andre, ikke budsjetterte inntekter.

Kap. 1632 Kompensasjon for merverdiavgift

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert ­budsjett 2005

Forslag 2006

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

1 621 079

1 776 431

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, ny ordning , overslagsbevilgning

6 435 180

9 730 000

10 200 000

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige ­organisasjoner , kan overføres

134 680

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter , ­overslagsbevilgning

416 365

390 000

680 000

Sum kap. 1632

8 607 304

11 896 431

10 880 000

Post 60 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

Posten omfatter refusjon av utgifter som kommuner og fylkeskommuner har hatt til merverdiavgift på renholdstjenester, vask og rens av tekstiler og tjenester vedrørende bygg, anlegg og annen fast eiendom. Ordningen ble erstattet av en generell kompensasjonsordning for kommuner og fylkeskommuner fra 1. januar 2004. Den nye ordningen er omtalt under postene 61 og 72 nedenfor.

Post 61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, ny ordning, overslagsbevilgning

Med virkning fra 1. januar 2004 ble det innført en ordning hvor kommuner og fylkeskommuner kompenseres for all merverdiavgift på anskaffelser. Den generelle ordningen erstatter en refusjonsordning som kun gav kompensasjon for enkelte merverdiavgiftsbelagte tjenester, jf. omtale ovenfor. Hensikten med den nye ordningen er å nøytralisere kommunenes beslutninger om å produsere tjenester med egne ansatte uten å betale merverdiavgift, i forhold til å kjøpe dem med merverdiavgift fra private. Det er forutsatt at ordningen skal være provenynøytral for staten og finansieres av kommunesektoren selv gjennom en reduksjon i kommunenes frie inntekter. For 2006 foreslås en bevilgning på 10,2 mrd. kroner.

I forhold til den begrensede ordningen som gjaldt fram til 1. januar 2004, er det foretatt en del endringer i den praktiske innretningen av den nye ordningen. Kompensasjonsoppgaver skal sendes inn til avgiftsmyndighetene annenhver måned slik som i det ordinære merverdiavgiftssystemet, og det er mulighet for å levere årsoppgaver. Utbetalingene skal skje fortløpende og innen tre uker. Kommunene skal også gjøre endringer i de kommunale regnskapsrutinene som bedrer insentivvirkningene i ordningen. Dokumentasjonskravene i forbindelse med innsending av kompensasjonskrav er blitt forenklet, ved at kravene kun skal vedlegges revisorbekreftelse. I tillegg kan kompensasjonskrav fra private tjenesteprodusenter sendes direkte til avgiftsmyndighetene og ikke via kommunen, slik som den tidligere ordningen. Det er videre innført en minstegrense på 20 000 kroner for kompensasjonsbeløp per år for at virksomheter skal komme inn i ordningen. Ordningen gjelder også enkelte private og ideelle virksomheter, og det er opprettet en egen tilskuddspost for disse, jf. post 72.

Post 72 Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

Det vises til omtale av generell ordning for kompensasjon for merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner, jf. post 61. Denne ordningen innebærer at kommunal virksomhet får kompensert merverdiavgift på alle anskaffelser. For ikke å skape nye konkurransevridninger mellom kommunal og privat produksjon av sentrale velferdstjenester, er det lagt opp til at også private og ideelle virksomheter i noen grad omfattes av ordningen. Dette gjelder private og ideelle virksomheter som utfører slike sosiale tjenester og helse- og undervisningstjenester som kommunene ved lov er pålagt å utføre. Det er på disse områdene det må antas at kommunene i størst grad gjennom kompensasjonsordningen vil kunne få en konkurransefordel framfor private virksomheter uten avgiftsplikt. De private og ideelle virksomheter som omfattes av ordningen, skal sende krav etter samme kriterier som kommunene (jf. post 61), men direkte til det lokale fylkesskattekontor.

Det foreslås bevilget 680 mill. kroner under denne posten i 2006. Dette er en kraftig økning i forhold til nivået for 2005 slik det var anslått i saldert budsjett. Kompensasjonsbeløpet på denne posten avhenger av de innkjøp virksomhetene som er med i ordningen, foretar. Da ordningen ble innført i 2004, forelå det lite tallgrunnlag for å beregne samlede kompensasjonskrav fra private virksomheter som skulle omfattes av ordningen. Anslaget ble derfor svært usikkert, og oppjusteringen må ses i lys av dette. Departementet vil komme tilbake med forslag om oppjustering av bevilgningen for 2005 i forbindelse med nysalderingen av 2005-budsjettet.

Kap. 1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert ­budsjett 2005

Forslag 2006

01

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

4 937 300

Sum kap. 1633

4 937 300

Nøytral merverdiavgift for statsforvaltningen

I 2005-budsjettet (Gul Bok) ble det varslet at Regjeringen vil foreslå en ordning med nettoføring av merverdiavgift for ordinære forvaltningsorganer i statsbudsjettet for 2006. Dette følges nå opp.

Det legges opp til at ordinære forvaltningsorganer ikke belastes betalt merverdiavgift på sine budsjettkapitler, men at betalt merverdiavgift i stedet posteres på en egen utgiftspost – kap. 1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift, post 01 Driftsutgifter – i statsregnskapet. Ordningen med nettobudsjettering vil være begrenset til ordinære forvaltningsorganer som rapporterer til statsregnskapet og som har et mellomværende med statskassen. Det innebærer at nettobudsjetterte virksomheter og forvaltningsbedrifter ikke omfattes av ordningen. Betalt merverdiavgift som er en del av de ordinære forvaltningsorganenes merverdiavgiftspliktige virksomhet, kan heller ikke belastes kap. 1633.

Nettobudsjettering av merverdiavgift innebærer i utgangspunktet reduserte utgifter for de virksomhetene som omfattes av ordningen. For å sikre en budsjettnøytral omlegging er derfor bevilgningene til de berørte forvaltningsorganene redusert tilsvarende ventede utgifter til merverdiavgift i 2006. Trekket for merverdiavgift er basert på innrapporterte tall fra departementene, jf. omtale i Gul bok 2004. Samlet er drifts- og investeringsbevilgningene til departementene redusert med vel 4,9 mrd. kroner. Tilsvarende beløp foreslås bevilget på kap. 1633, post 01. Omleggingen er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Kap. 1634 Statens innkrevingssentral (jf. kap. 4634)

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert ­budsjett 2005

Forslag 2006

01

Driftsutgifter

188 457

171 700

205 000

Sum kap. 1634

188 457

171 700

205 000

Formål, hovedoppgaver og organisering

Det overordnede mål for Statens innkrevingssentral (SI) er å sørge for effektiv og korrekt innkreving på vegne av oppdragsgiver. SI skal også tilby tjenester som regnskapssentral for politi- og lensmannsetaten.

Virksomheten er lokalisert til Mo i Rana, og den hadde per 1. mars 2005 en bemanning tilsvarende 263 årsverk. I 2004 hadde SI 16 oppdragsgivere.

Mål og resultater 2004

I forhold til fastsatte hovedmål for virksomheten, vurderer departementet driftsresultatene som tilfredsstillende, jf. nedenfor. Utviklingen indikerer økt produktivitet.

Hovedmål 1: Innkreving av krav skal være effektiv

SI skal sikre effektiv innkreving av straffekrav, utstedt av justismyndighetene, og av avgifter, gebyrer og misligholdte krav for andre statlige virksomheter.

Tabell 9.15 Statens innkrevingssentral – registrerte krav og innkrevd beløp

2002

2003

2004

Antall registrerte krav (i hele 1 000)

5371

647

751

* Straffekrav

210

262

305

* Andre kravtyper

327

385

446

Totalt innkrevd beløp (i mill. kroner)

1 330

1 788

2 141

* Straffekrav

570

702

969

* Andre kravtyper

760

1 086

1 172

1 Antall registrerte krav (i hele 1 000) var i St.prp. nr. 1 (2004-2005) feilangitt til 577.

Tabell 9.15 viser at både antall registrerte krav og inntektsført beløp økte fra 2003 til 2004. Økning i antall krav vil normalt gi økning i innkrevd beløp i påfølgende år. En stor del av økningen i krav og inntektsført beløp skyldes forelegg i trafikksaker. I 2004 ble det inntektsført 484 mill. kroner fra for­enklede forelegg i trafikksaker, mot 321 mill. kroner i 2003. For 2005 anslås det at SI vil inntektsføre om lag 650 mill. kroner i forenklede forelegg i trafikksaker.

For å kunne vurdere om SI har innfridd hovedmålet, er det satt mål for andel saker per kravtype som skal være ferdigbehandlet innen tre år etter at innkreving ble iverksatt, jf. tabell 9.16.

Tabell 9.16 Statens innkrevingssentral – innkrevingseffektivitet1

Kravtype

Resultatmål (pst.)

Resultat (pst.)

Bøter

94

92,4

Erstatninger

83

85,9

Inndragninger

78

76,4

Saksomkostninger

71

67,4

Misligholdte studielån

10

12,2

Misligholdt NRK-lisens

95

95,7

Misligholdt årsavgift på motorvogn

75

74,3

Forsinkelsesgebyr etter regnskapsloven

92

94,3

Gebyr etter sjødyktighetsloven

98

97,4

1 Andel saker per kravtype ferdigbehandlet innen tre år etter at innkreving ble iverksatt.

Tabellen viser at for krav utstedt av justismyndighetene, var resultatet for erstatninger bedre enn resultatmålet. For de øvrige kravtypene utstedt av justismyndighetene, var resultatene noe svakere enn målsetningene. For krav utstedt av andre statlige virksomheter enn justismyndighetene, var resultatene bedre enn målene for alle kravtyper, med unntak av gebyr etter sjødyktighetsloven. Som tabellen viser, er resultatmålet vesentlig lavere for misligholdte studielån enn for de øvrige kravtypene. Det skyldes først og fremst at hvert enkelt krav er stort, og at SI mottar sakene først etter at det er konstatert grovt og vedvarende mislighold.

Resultatene viser en liten tilbakegang for flere av kravtypene i forhold til 2002 og 2003. Samlet vurderes den relative måloppnåelsen fortsatt som høy, noe som indikerer formålseffektiv drift.

Hovedmål 2: Innkrevingsarbeidet skal kjennetegnes av høy produktivitet og god kvalitet

SI skal utnytte sine ressurser best mulig og vektlegge likebehandling og rettssikkerhet i innkrevingsarbeidet.

Produktivitet

Det ble for 2004 anvendt tre indikatorer på produktivitet, men ikke fastsatt noe resultatmål.

Tabell 9.17 Statens innkrevingssentral – produktivitetsutvikling

2002

2003

2004

Innkrevd beløp per årsverk (i 1 000 kroner)

5 450

6 546

7 873

Ferdigbehandlede saker per årsverk (antall)

2 103

2 097

2 640

Totale kostnader som andel av innkrevd beløp

12,7 pst.

9,9 pst.

8,9 pst.

Innkrevd beløp per årsverk og ferdigbehandlede saker per årsverk økte markert fra 2002 til 2004, og kostnadene i forhold til innkrevd beløp sank kraftig. Dette skyldes en jevn økning i både antall krav og gjennomsnittlig kravbeløp de senere årene, uten at bemanningen og driftskostnadene har økt tilsvarende. Dette indikerer mer kostnadseffektiv drift.

Kvalitet

SI fikk helt eller delvis medhold i 31 av de 37 tvangsinnkrevingssakene som ble rettslig ferdigbehandlet i 2004. Resultatet anses som tilfredsstillende.

Tabell 9.18 Statens innkrevingssentral – servicegrad

Avdeling

Resultatmål

Resultat

Kreditoravdelingen

Servicegrad på telefon: 85 pst. innen 2 min.

Resultat: 87,89 pst.

Behandlingstid skriftlige henvendelser – 4 uker

Gjennomsnittlig behandlingstid: 3,4 uker

Lengste behandlingstid: 5 uker

Behandlingstid forberedende erstatning – 2 uker

Gjennomsnittlig behandlingstid: 2,3 uker

Lengste behandlingstid: 4 uker

Namsmannsavdelingen

Servicegrad på telefon: 70 pst. innen 2 min.

Resultat: 72,7 pst.

Behandlingstid skriftlige henvendelser knyttet til utlegg – 3 uker

Alle henvendelser besvart innen fristen

Resultatene for saksbehandlingstid i kreditoravdelingen og namsmannsavdelingen viser at SI har rask betjening av telefonhenvendelsene, og kort behandlingstid for skriftlige henvendelser, jf. tabell 9.18.

Hovedmål 3: Regnskapssentralfunksjonen skal ha god kvalitet

SI skal sikre at virksomhetens økonomitjenester til politi- og lensmannsetaten holder god kvalitet. De mål som var satt for faglig utøvelse av denne delen av virksomheten i 2004, ble realisert. Det ble i 2004 gjennomført en brukerundersøkelse knyttet til økonomitjenestene, og resultatene fra denne undersøkelsen var gjennomgående positive.

Sentrale utfordringer og tiltak

Effektiv utnyttelse av ny teknologi og nye IT-systemer

SI har de siste årene utviklet og innført nye systemer som benyttes i innkrevingsarbeidet. I 2004 har det pågått utviklingsarbeid som vil gi grunnlag for ytterligere bedring av oppgaveløsningen. Dette arbeidet er videreført i 2005. Utviklingsarbeidet har vært rettet mot utvikling av nytt forsystem for mottak og kvalitetssikring av nye krav. Systemet vil gjøre det mulig å motta krav, uavhengig av elektronisk format, og det vil gi bedre avstemming og kvalitetskontroll. Det er også brukt ressurser på oppbygging av eget nettsted for å gi bedre informasjon om og tilgjengelighet til SIs tjenester. I 2005 videreutvikles nettstedet slik at det bl.a. blir mulig å søke om betalingsordninger over Internett. Det er i juni 2005 inngått en samarbeidsavtale mellom Brønnøysundregistrene og SI om framtidig bruk av Altinn.

Samarbeid mellom SI og det ordinære namsmannsapparatet

I samråd med Finansdepartementet satte Justis- og politidepartementet i 2003 i gang et arbeid med å tilpasse SIs saksbehandlerløsning for de ordinære namsmenn. Den nye løsningen skal tas i bruk av alle namsmenn tidlig i 2006. Med den nye løsningen vil namsmennenes arbeid med tvangsinndrivelser bli enklere og mer effektiv. Det tas videre sikte på at innkreving av gebyr i forbindelse med den sivile rettspleien på grunnplanet overføres fra Brønnøysundregistrene til Statens innkrevingssentral. Samarbeidet vil dessuten gi grunnlag for samordning av lønnstrekk fra flere namsmyndigheter. Arbeidet med å legge til rette for samordning av lønnstrekk er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 (2005-2006) for Justis- og politidepartementet.

Overføring av oppgaver fra Statens lånekasse for utdanning til SI

I St.prp. nr. 63 (2003-2004) ble det foreslått at alle innkrevingsrelaterte oppgaver knyttet til misligholdte studielån, skal overføres til SI. Overføringen skal skje gradvis og i to faser, og første fase skal gjennomføres innen utgangen av 2005. Saken ble også omtalt i St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Utdannings- og forskningsdepartementet. Det er inngått avtale mellom Statens lånekasse for utdanning og SI om overføring av oppgaver. Konvertering av krav fra Statens lånekasse for utdanning til SI gjennomføres i løpet av høsten 2005. Ved behandlingen av St.prp. nr. 65 (2004-2005), jf. Innst. S. nr. 240 (2004-2005), fikk SI styrket sitt budsjett med 9,8 mill. kroner i anledning oppgaveoverføringen. SIs merkostnader ved overføringen er for 2006 anslått til om lag 8,1 mill. kroner, basert på 20 000 krav til innfordring.

Mål og budsjett 2006

For 2006 er det fastsatt følgende hovedmål for SI:

 • Innkreving av krav skal være effektiv

 • Innkrevingsarbeidet skal kjennetegnes av høy produktivitet og god kvalitet

 • Regnskapssentralfunksjonen skal ha god ­kvalitet

Den underliggende målstruktur (kvalitative og kvantitative resultatmål) fastsettes i styringsdialogen mellom Finansdepartementet og SI i forbindelse med utforming av departementets tildelingsbrev til virksomheten for 2006. I hovedsak vil de viktigste styringsparameterne for 2006 tilsvare dem som ble anvendt for 2004, og tilsiktede resultater i 2006 skal generelt være minst like gode som oppnådde resultater i 2004, jf. rapportomtalen foran.

Budsjettrammen for SI foreslås satt til 205,0 mill. kroner for 2006. Dette er en økning med 33,3 mill. kroner eller 19,4 pst. i forhold til saldert budsjett 2005. Økningen skyldes hovedsakelig nye oppgaver for det ordinære namsmannsapparatet og for Statens lånekasse for utdanning, jf. omtale ovenfor, og dessuten flere krav fra NRK, jf. omtale under kap. 4634, post 02 Refusjoner.

Post 01 Driftsutgifter

Posten omfatter lønnsutgifter, utgifter til opp­læring, utgifter til leie og drift av kontorlokaler, reiser, kontorutstyr, drift og innkjøp av IT-utstyr mv. For 2006 foreslås det bevilget 205,0 mill. kroner under post 01.

Det foreslås en merinntektsfullmakt, jf. forslag til romertallsvedtak II.1 og omtale i kap. 6.2.5 i del I.

Kap. 4634 Statens innkrevingssentral (jf. kap. 1634)

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert ­budsjett 2005

Forslag 2006

02

Refusjoner

30 567

17 700

28 000

15

Refusjon arbeidsmarkedstiltak

366

16

Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger

1 768

18

Refusjon av sykepenger

3 890

81

Bøter, inndragninger

969 760

1 050 000

1 070 000

82

Vegadministrasjonsgebyr

60 725

55 000

55 000

84

Gebyr ved for sent innsendt regnskap m.m.

133 144

110 000

125 000

85

Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning

133 953

115 000

125 000

Sum kap. 4634

1 334 173

1 347 700

1 403 000

Post 02 Refusjoner

Posten omfatter refusjoner for virksomhetens utgifter i forbindelse med tjenester som utføres for oppdragsgivere. Dette gjelder blant annet innkreving av misligholdt kringkastingsavgift og gebyrer til Lotteritilsynet. Økningen fra 2005 til 2006 knytter seg til flere krav fra NRK.

Post 81 Bøter, inndragninger

Posten omfatter inntekter fra bøter (forenklede forelegg, vanlige forelegg og bøter som er ilagt ved dom), inndragninger og saksomkostninger. Vedrørende bøtesatser og utvikling og antatt endring i kravmengde vises det til St.prp. nr. 1 (2005-2006) for Justis- og politidepartementet.

Post 82 Vegadministrasjonsgebyr

Posten omfatter inntekter fra trafikkgebyr, parkeringsgebyr og overlastgebyr, utstedt av politiet og Statens vegvesen.

Post 84 Gebyr ved for sent innsendt regnskap m.m.

Posten omfatter hovedsakelig innbetalte gebyrer for unnlatt innsendelse av regnskap til Brønnøysundregistrene.

Post 85 Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning

Posten omfatter inntekter fra innkreving av misligholdte lån som er tapsført i Statens lånekasse for utdanning.

Kap. 1637 EU-opplysning

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert b­udsjett 2005

Forslag 2006

70

Tilskudd til frivillige organisasjoner

2 000

2 000

2 000

Sum kap. 1637

2 000

2 000

2 000

Bevilgningen omfatter tilskudd til organisasjonene Europabevegelsen og Nei til EU. Til­skuddene skal anvendes til informasjonsarbeid om EU. Bevilgningen foreslås videreført i 2006 med 2 mill. kroner.

Programområde 24 Statlig gjeld og fordringer, renter og avdrag mv.

Programkategori 24.10 Statsgjeld, renter og avdrag mv.

Utgifter under programkategori 24.10, fordelt på kapitler:

 

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert ­budsjett 2005

Forslag 2006

Pst. endr. 05/06

1650

Statsgjeld, renter m.m.

16 801 782

16 101 585

18 918 300

17,5

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning

47 541 152

500 211

328 243

-34,4

Sum kategori 24.10

64 342 934

16 601 796

19 246 543

15,9

Til renter m.m. på statens gjeld foreslås det bevilget 18 918,3 mill. kroner i 2006, mot 16 101,6 mill. kroner i 2005. Til avdrag på statsgjelden foreslås det bevilget 328,2 mill. kroner i 2006, mot 500,2 mill. kroner i 2005.

Finansdepartementets fullmakt til å ta opp stats­lån fastsettes av Stortinget på grunnlag av den årlige stortingsproposisjonen om lånefullmakter, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 (2004-2005) og Budsjett-innst. S. nr. 6 (2004-2005).

Tabell 9.19 viser den innenlandske statsgjelden per 31. desember 2004, inklusive kontolån fra ordinære fond i statskassen.

Tabell 9.19 Innenlandsk statsgjeld

Type lån

Beløp (mill. kr)

Faste innenlandske lån1

134 440

Uhevede spareobligasjoner og premieobligasjoner

5

Statskasseveksler

66 000

Langsiktige kontolån

72 800

Kortsiktige kontolån

47 514

Kontolån fra ordinære fond2

51 140

Grunnkjøpslån

0

Sum

371 898

1 Hovedsakelig statsobligasjoner. Beløpet er et nettobeløp. Statens beholdning av tilbakekjøpte, ikke nedskrevne statsobligasjoner, som var på 308,7 mill. kroner ved årsskiftet, er trukket fra.

Gruppe 81 i Statsregnskapet. Er ikke omfattet av de ordinære lånefullmaktene.

Kap. 1650 Statsgjeld, renter m.m.

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert b­udsjett 2005

Forslag 2006

01

Driftsutgifter

14 836

17 000

22 000

88

Renter og provisjon m.m. på utenlandsk statsgjeld , overslagsbevilgning

2 539

89

Renter og provisjon m.m. på innenlandsk statsgjeld , overslagsbevilgning

16 784 407

16 084 585

18 896 300

Sum kap. 1650

16 801 782

16 101 585

18 918 300

Post 01 Driftsutgifter

Posten omfatter driftsutgifter knyttet til statsgjelden. Dette gjelder bl.a. utgifter til ulike informasjons- og analysesystemer, utgifter som Norges Bank og Verdipapirsentralen har vedrørende behandling av statens lån, utgifter til eventuell markedsføring av nye statslån og utgifter knyttet til de internasjonale kredittvurderingsbyråenes vurdering av Norge.

Videre dekker denne posten betaling til Norges Bank for tjenester som banken yter staten ved Finansdepartementet i forbindelse med forvaltning av statens gjeld og likviditet, kontohold og drift av statens kontosystem, herunder konsernkontoordningen.

For 2006 foreslås bevilgningen økt til 22,0 mill. kroner. Økningen er i all hovedsak knyttet til økte priser på Norges Banks tjenester. Etter en bred gjennomgang av sin interne kostnadsstruktur har Norges Bank kommet fram til en ny fordeling som bedre skal reflektere bankens reelle kostnader knyttet til ulike tjenester og produkter. Videre har Norges Bank økt kravene til inndekning av kostnader, knyttet til tjenesteyting overfor eksterne, herunder staten, med sikte på full kostnadsdekning fra og med 2006. For gitt ressursbruk vil økt betaling til Norges Bank ha sitt motstykke i større overskudd i banken og dermed større overføringer til staten i senere år, jf. kapittel 5351 Over­føring fra Norges Bank.

Post 88 Renter og provisjon m.m. på utenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

Det siste utenlandslånet, med tilhørende rentebytteavtaler, forfalt i mai 2004. Departementet har ikke bedt om fullmakt til å ta opp nye lån i utenlandsk valuta i 2005. På denne bakgrunn er det ikke budsjettert med rentebetalinger for 2006.

Post 89 Renter og provisjon m.m. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

   

(i mill. kr)

Underpost

Underpostens betegnelse

Regnskap 20041

Saldert budsjett 2005

Forslag 2006

89.11

Faste lån2

8 731

6 755

7 720

89.12

Gjenkjøps- og rentebytteavtaler3

100

89.13

Kontolån

3 652

4 673

5 140

89.14

Kontolån fra ordinære fond

2 184

2 340

3 866

89.15

Statskasseveksler

2 216

1 218

1 297

89.17

Nye faste lån

1 098

774

89.19

Grunnkjøpsobligasjoner

1

0

0

Sum post 1650.89

16 784

16 085

18 896

I regnskapet føres faste lån og nye faste lån samlet.

Justert for renter på statens beholdning av tilbakekjøpte, ikke nedskrevne eldre statsobligasjoner.

3 Anslått effekt av rentebytteavtaler inngått per 12. august 2005.

Anslag for renteutgiftene på den innenlandske statsgjelden er dels basert på lån som allerede er tatt opp, og dels på antatt behov for nye låneopptak i 2005 og 2006. Omfanget av ny opplåning og sammensetningen av denne avhenger blant annet av den løpende likviditetsstyringen i pengepolitikken og behovet for å holde et visst minstevolum på statens kontantbeholdning gjennom året. Videre påvirkes renteutgiftene av endringer i markedsrentene og statens portefølje av rentebytteavtaler. Anslaget for renteutgiftene er beheftet med vesentlig usikkerhet.

Underpost 89.11 Faste lån

Som faste lån regnes statens innenlandske obligasjonslån. Under denne posten budsjetteres bare lån tatt opp før 1. januar 2005. Ved utvidelser av eksisterende statsobligasjonslån kan det på grunn av forskjell mellom kupongrenten på det aktuelle lånet og markedsrenten på lånetidspunktet, oppstå over-/underkurs. For å gi et riktigere bilde av statens årlige finansieringskostnader, blir en slik over-/underkurs ikke inntekts-/utgiftsført på lånetidspunktet, men avregnet mot en balansekonto i statsregnskapet (gruppe 77) og inntekts-/utgiftsført på kap. 1650, post 89.11 over lånets gjenværende løpetid. Anslaget for renteutgifter på faste lån i 2006 framkommer dermed som utgiftene til kupongrenter, justert for den delen av over-/underkursen som inntekts-/utgiftsføres i 2006.

Utgiftene knyttet til rente- og provisjonsutgiftene for faste lån i 2006, justert for beholdningen av tilbakekjøpte, ikke nedskrevne eldre statsobligasjoner per utgangen av juni 2005, er beregnet til 7 720 mill. kroner.

Underpost 89.12 Gjenkjøps- og rentebytte­avtaler

Under denne posten budsjetteres nettoeffekten på renteutgiftene av inngåtte rentebytteavtaler i norske kroner. I de inngåtte avtalene er staten mottaker av fast rente og betaler av flytende rente. I tillegg omfatter posten renteutgifter i forbindelse med utlån (gjenkjøpsavtaler) av statspapirer under primærhandelavtalen. I sum anslås renteutgiften under denne posten til 100 mill. kroner i 2006. Inngåelsen av nye rentebytteavtaler og/eller endringer i markedsrentene kan påvirke dette vesentlig.

Underpost 89.13 Kontolån

Statsinstitusjoner og andre foretak kan etter avtale plassere ledige midler som innskudd (kontolån) i statskassen. For de fleste av disse innskuddene betaler staten renter. Den største innskyteren av kontolån per i dag er Folketrygdfondet. Folketrygdfondets plasseringer knyttet til statsobligasjonslån, blir for over-/underkurs behandlet som ved utvidelser av statsobligasjonslån. Kontolånsplasseringer basert på overskuddslikviditet i forbindelse med skatte- og avgiftsbetalinger, blir ikke forrentet. Renter på kontolån anslås til 5 140 mill. kroner i 2006.

Underpost 89.14 Kontolån fra ordinære fond

Kontolån fra ordinære fond (gruppe 81 i Statsregnskapet) har økt betydelig de siste årene. Ved utgangen av 2004 var fondenes innestående i statskassen 51,1 mrd. kroner, hvorav Fondet for forskning og nyskaping utgjorde 34,8 mrd. kroner. For 2006 anslås renter på kontolån fra ordinære fond til 3 866 mill. kroner. Et nytt innskudd i Fondet for forsk­ning og nyskapning på 39 mrd. kroner bidrar med en økning i renteutgiftene på om lag 1 440 mill. kroner.

Underpost 89.15 Statskasseveksler

Den kortsiktige opplåningen skal sikre kontantbehovet staten har for transaksjonsformål og er lagt opp slik at svingningene i likviditeten i pengemarkedet reduseres. Opplåningen i markedet skjer gjennom salg av statskasseveksler. Dette er et rentebærende papir uten kupongrente, der avkastningen er knyttet til underkursen som papirene blir emittert til. Den effektive renten på statskassevekslene vil følgelig avhenge av kursen som staten får i de enkelte auksjonene. Per 31. desember 2004 utgjorde statens vekselgjeld 66 mrd. kroner, regnet til pari kurs. Statens renteutgifter til statskasseveksler anslås til 1 297 mill. kroner i 2006.

Underpost 89.17 Nye, faste lån

Underposten omfatter renteutgifter på innenlandske obligasjonslån med faste rente- og avdragsterminer tatt opp etter 1. januar 2005. Det er beregningsmessig lagt til grunn at faste lån tatt opp i 2006, ikke gir renteutgifter i 2006, fordi renten normalt betales årlig og etterskuddsvis. Over-/underkurs ved de enkelte låneopptak er budsjettert som omtalt under post 89.11. Anslaget på renteutgifter for nye, faste lån på 774 mill. kroner i 2006, er beheftet med vesentlig usikkerhet.

Underpost 89.19 Grunnkjøpsobligasjoner

Departementet framsatte høsten 2004 et tilbud til obligasjonseierne om innløsning av samtlige gjenværende grunnkjøpsobligasjoner per 31.12.2004 med sikte på å avslutte ordningen fra samme dato. De fleste obligasjonseierne aksepterte dette tilbudet, og per 1.1.05 var det utestående 402 101 kroner. Renteutgiftene anslås til i overkant av 10 000 kroner i 2006.

Kap. 1651 Statsgjeld, avdrag og innløsning

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert b­udsjett 2005

Forslag 2006

97

Avdrag på utenlandsk statsgjeld , overslagsbevilgning

252 950

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld , overslagsbevilgning

47 288 202

500 211

328 243

Sum kap. 1651

47 541 152

500 211

328 243

Post 97 Avdrag på utenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

Det vises til omtale av den utenlandske statsgjelden under kap. 1650, post 88. Det er ikke budsjettert med avdrag for 2006.

Post 98 Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

Posten omfatter avdrag på faste innenlandske statslån, avdrag på langsiktige kontolån, samt avdrag og innløsning av grunnkjøpsobligasjoner. For 2006 anslås avdragene, justert for tilbakekjøpte eldre statsobligasjoner, til 328 mill. kroner. Eventuelle framtidige tilbakekjøp og førtidige innfrielser av statsobligasjoner og langsiktige kontolån er ikke anslått, da det på forhånd er vanskelig å vite omfanget av disse transaksjonene. I tillegg anses det uhensiktsmessig av hensyn til statens forretningsmessige handlefrihet i markedet å spesifisere eventuelle planer om tilbakekjøp.

Folketrygdfondet har på sine langsiktige kontolån anledning til å endre enkeltplasseringer fra en løpetid til en annen. Når dette skjer i lån som har forfall mer enn ett år fram i tid, vil det ikke bli regnet som avdrag.

Programkategori 24.20 Statlige fordringer, avsetninger mv.

Utgifter under programkategori 24.20:

 

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert ­budsjett 2005

Forslag 2006

Pst. endr. 05/06

1670

Avsetninger til Den nordiske investeringsbank

10 000

Sum kategori 24.20

10 000

Den nordiske investeringsbank

Den nordiske investeringsbank (NIB) ble opprettet i 1975, etter avtale mellom regjeringene i de nordiske landene. Avtalen er senere revidert i overenskomst av 23. oktober 1998. Fra 1.1.2005 ble Estland, Latvia og Litauen medlemmer av banken.

Nærmere om låne- og garantiordningene i NIB

Hovedtyngden av bankens virksomhet består av ordinære investeringsutlån og garantier. NIBs ordinære utlån finansieres på grunnlag av bankens grunnkapital. Foruten ordinære utlån og garantier yter banken også lån til prosjektinvesteringer utenfor Norden (PIL) og miljølån til medlemslandenes nærområder (MIL). Garantiavtalene knyttet til grunnkapitalen, PIL og MIL innebærer at Norge er forpliktet inntil avtalene oppheves.

Grunnkapitalen

Grunnkapitalen består dels av innbetalt kapital, dels av garantikapital fra medlemslandene. Finansdepartementet tilrår at Stortinget gir Finansdepartementet fullmakt til å stille garantier i 2006 for Norges andel av NIBs grunnkapital, fratrukket innbetalt kapital, innenfor en samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 715 959 651 euro, jf. forslag til romertallsvedtak V.1.

Prosjektinvesteringslån (PIL)

Gjennom PIL gir banken lån til å finansiere prosjekter i land med relativt god kredittverdighet, først og fremst i Asia, Midtøsten, Sentral- og Øst-Europa, Latin-Amerika og Afrika. NIB rapporterer jevnlig om engasjementene under PIL. NIB bevilger også lån til bedriftsinvesteringer innenfor OECD-området. Det har hittil ikke vært tap under ordningen. Derimot har det vært enkelte betalingsforsinkelser og reforhandlinger av lån.

Utlånsrammen for prosjektlåneordningen (PIL) er 4 000 mill. euro. Medlemslandenes garantiansvar er begrenset til 90 pst. av kredittrisikoen ved hvert lån innenfor en samlet beløp på 1 800 mill. euro. Styret i NIB har vedtatt at banken skal dekke eventuelle tap under PIL, opp til et beløp avsatt på et eget fond. Fondet vil bli bygget opp gradvis. I 2005 har banken avsatt 50 mill. euro av overskuddet i 2004 til dette fondet, som etter dette beløper seg til 140 mill. euro.

Finansdepartementet tilrår at Stortinget gir Finansdepartementet fullmakt til å stille garantier i 2006 for lån fra NIB i forbindelse med PIL innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på inntil 340 991 000 euro, jf. forslag til romertallsvedtak V.2.

Miljølåneordningen (MIL)

Gjennom MIL gir NIB lån til miljøprosjekter i medlemslandenes nærområder. Medlemslandenes nærområder omfatter Polen, den russiske enklaven Kaliningrad og Nordvest-Russland. Formålet er å redusere miljøbelastningen til medlemslandene fra nærområdene. Ordningen garanteres 100 pst. av medlemslandene. Finansdepartementet tilrår at Stortinget gir Finansdepartementet fullmakt til å stille garantier i 2006 for lån fra NIB under MIL innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på inntil 63 500 000 euro, jf. forslag til romertallsvedtak V.3.

Samlede avsetninger til tapsfond for miljølåneordningen er på 45 mill. kroner, som utgjør i underkant av 10 pst. av Norges garantiansvar for ordningen.

Den nordiske investeringsbank er et felles nordisk-baltisk foretagende. Regler for økonomiforvaltningen i den norske statsforvaltningen kan derfor ikke uten videre gjøres gjeldende. Forvaltningen av Norges garantiforpliktelser under PIL-ordningen og MIL-ordningen oppfyller ikke økonomireglementets bestemmelser om forvaltning av statlige garantier. Dette gjelder reglene om at garantiordningen skal være selvfinansierende og at staten skal stille som simpel kausjonist, og videre kravene om lineær nedtrapping av garantiansvaret, pro rata risikofordeling og valutaslag.

I tabell 9.20 er gitt en samlet oversikt over garantiordningene vedrørende Den nordiske investeringsbank.

Tabell 9.20 Garantiordninger vedrørende Den nordiske investeringsbank

(i 1 000 kr)

Utbetalt

pga. tap

i 2003

Samlet

garanti-

ansvar

31.12.20041

Samlet fullmakt

i 2005 for

nye og gamle

garantier2

Samlet full-

makt i 2006 for

nye og gamle

garantier2

1. Grunnkapital fratrukket innbetalt kapital fra Den nordiske investeringsbank

-

5 898 434

5 602 385

5 602 385

2. Prosjektinvesteringslån gjennom Den nordiske investeringsbank

-

2 809 254

2 668 255

2 668 255

3. Miljølån gjennom Den nordiske ­investeringsbank

-

523 155

496 888

496 888

Sum garantier under Finansdeparte­mentet

-

9 221 833

8 767 528

8 767 528

1 Omregnet fra euro 31. desember 2004 (kurs 8,2385)

2 Omregnet fra euro 5. september 2005 (kurs 7,8250)

Kap. 1670 Avsetninger til Den nordiske investeringsbank

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert ­budsjett 2005

Forslag 2006

50

Tapsfond for miljølåneordningen

10 000

Sum kap. 1670

10 000

Post 50 Tapsfond for miljølåneordningen

Det vises til nærmere omtale ovenfor av avsetning til tapsfond for miljølåneordningen.

Inntekter

Kap. 5341 Avdrag på utestående fordringer

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert ­budsjett 2005

Forslag 2006

91

Alminnelige fordringer

4 732

10 369

11 322

95

Avdrag på lån til Jugoslavia

3 200

Sum kap. 5341

4 732

13 569

11 322

Post 91 Alminnelige fordringer

Budsjettforslaget for 2006 omfatter avdrag på lån, blant annet til næringsvirksomhet, på vel 11,3 mill. kroner.

Post 95 Avdrag på lån til Jugoslavia

Det ble i 1983 gitt lån til Jugoslavia på 40 mill. norske kroner, jf. Innst. S. nr. 262 (1982-83), og St.prp. nr. 92 (1982-83). Lånet var et avdragslån med endelig forfall i august 1999. Det ble betalt avdrag til og med terminen 1. februar 1991 og renter til og med terminen som forfalt 1. februar 1992.

Lånet ble fordelt på de enkelte republikkene etter oppløsningen av Jugoslavia. Låneforpliktelsene for Kroatia, Slovenia og Bosnia-Hercegovina er gjort opp. På bakgrunn av en avtale i Paris-klubben fikk Serbia og Montenegro ettergitt 51 pst. av sin andel av gjelden i 2002 og begynte å betale renter i 2003. I tråd med samme avtale skal ytterligere 30 pst. av gjelden ettergis i 2005. Dette belastes bistandsbudsjettets kap. 164, post 71, og inntektsføres som avdrag her. Det er ikke budsjettert med avdrag i 2006.

Kap. 5351 Overføring fra Norges Bank

Ifølge retningslinjer for Norges Banks årsoppgjørsdisposisjoner, fastsatt ved kgl. res. av 21. desember 2000, skal eventuelt overskudd avsettes til bankens kursreguleringsfond inntil fondet utgjør en viss størrelse av bankens innenlandske og utenlandske aktiva som innebærer en kursrisiko for banken. Eventuelt overskudd etter avsetninger til kursreguleringsfond avsettes til et overføringsfond.

Endringer av retningslinjer for avsetning og disponering av Norges Banks resultat, vedtatt 6. desember 2002, medfører at det skal bygges opp en buffer i bankens egenkapital ved at kursreguleringsfondet skal økes. Bakgrunnen for denne endringen er omtalt i St.prp. nr. 40 (2002-2003). Eventuelle overskudd i Norges Banks regnskap i oppbyggingsfasen vil gå til kursreguleringsfondet og ikke til overføringsfondet. Basert på beregninger av risikoen for svingninger i resultatet til Norges Bank i årene framover, er maksimal størrelse på kursreguleringsfondet hevet fra 25 til 40 pst. av netto internasjonale fordringer. I tillegg kommer, som før, 5 pst. av bankens beholdning av innenlandske verdipapirer. Regnskapet for 2004 tilsier at kursreguleringsfondet må bygges opp med 41,3 mrd. kroner før det blir overført midler til overføringsfondet.

Etter endring av retningslinjene av 6. desember 2002, skal det ved hvert årsoppgjør foretas en overføring fra overføringsfondet til statskassen med et beløp svarende til en tredjedel av innestående midler i overføringsfondet. Det er per i dag ikke midler i overføringsfondet. Det anslås at overføringene fra Norges Bank til statskassen dermed vil bli null både i 2005 og 2006.

Kap. 5605 Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert ­budsjett 2005

Forslag 2006

81

Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta

662

1 000

1 000

82

Av innenlandske verdipapirer

-375 286

675 000

667 900

83

Av alminnelige fordringer

58 840

100 000

50 000

86

Av statskassens foliokonto i Norges Bank

2 267 376

1 750 140

3 524 900

88

Av utlån under opptrekk

72 542

128 000

115 000

Sum kap. 5605

2 024 134

2 654 140

4 358 800

Post 81 Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta

Posten omfatter blant annet renter på statens bankinnskudd til bruk på utenriksstasjonene. Det foreslås bevilget 1 mill. kroner under post 81 for 2006.

Post 82 Av innenlandske verdipapirer

Posten omfatter i hovedsak renteinntekter som staten mottar på sin egenbeholdning av statspapirer for markedspleieformål, jf. St.prp. nr. 63 (2003-2004) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004 og Innst. S. nr. 250 (2003-2004).

For å gi et mer korrekt bilde av de årlige renteinntektene på denne egenbeholdningen og dermed av statens årlige finansieringskostnader netto, vil over-/underkurs føres etter samme prinsipper som for statens gjeld, jf. omtale under kap. 1650, post 98. Det vil si at over-/underkurs avsettes mot en balansekonto i statsregnskapet på kjøpstidspunktet og utgifts-/inntektsføres over obligasjonenes gjenværende løpetid. På denne bakgrunn foreslås det bevilget 667,9 mill. kroner under post 82 for 2006.

Post 83 Av alminnelige fordringer

Posten omfatter renteinntekter av statens regnskapsføreres innskudd i Norges Bank og andre steder, utlån som forvaltes av Finansdepartementet og andre departementer og renteinntekter av likviditetslån til industrien som forvaltes av Innovasjon Norge.

Statens regnskapsførere skal i stor grad delta i statens konsernkontoordning. I den grad regnskapsførerne inkluderes i ordningen, vil renteinntektene under post 83 falle bort og i stedet føres som renteinntekter fra foliokontoen under kap. 5605, post 86.

For 2006 foreslås det bevilget 50 mill. kroner under post 83.

Post 86 Av statskassens foliokonto i Norges Bank

Ved utgangen av 2004 var statskassens kontantbeholdning i Norges Bank 88,8 mrd. kroner, mot 108,6 mrd. kroner ved utgangen av 2003. Overføringene til Statens petroleumsfond fra statens kontantbeholdning gjøres månedlig. Statens kontantbeholdning må ses i sammenheng med likviditetsstyringen i pengepolitikken og statens låneopptak. Statens finansieringsbehov dekkes dels ved trekk på statens kontantbeholdning og dels ved låneopptak, avhengig av blant annet likviditetssituasjonen i pengemarkedet.

Innestående på statskassens foliokonto i Norges Bank forrentes til en rente som beregnes på bakgrunn av renten Norges Bank får på sine ford­ringer, som i stor grad består av valutareservene. De samlede renteinntektene på statens kontant­beholdning i Norges Bank anslås til 3 524,9 mill. kroner for 2006.

Post 88 Av utlån under opptrekk

De regionale helseforetakene har en ordning for opptak av lån i statskassen til investeringsformål. Foretakene skal ikke betale renter i den perioden lånene trekkes opp. Renter i denne perioden skal i stedet kapitaliseres og tillegges lånene gjennom en egen lånebevilgning for opptrekksrenter under Helse- og omsorgsdepartementet, jf. kap. 732, post 91. Post 88 her er den motsvarende inntekts­posten. Renter på lånene etter opptrekksperioden skal innbetales fra foretakene og inntektsføres på egne poster under fagdepartementet.

For 2006 foreslås det bevilget 115 mill. kroner under post 88.

Kap. 5692 Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2004

Saldert ­budsjett 2005

Forslag 2006

80

Utbytte

64 432

64 000

82 100

Sum kap. 5692

64 432

64 000

82 100

Den nordiske investeringsbank utbetaler utbytte i forhold til innskutt kapital. Utbyttets størrelse vedtas av bankens styre på grunnlag av regnskapsmessige resultater av virksomheten foregående år. Basert på NIBs regnskap for 2004 ble det i 2005 vedtatt et utbytte til den norske stat på 10,5 mill. euro. Basert på samme utbytte for 2005 og eurokurs per september 2005, foreslås det bevilget 82,1 mill. kroner i 2006.

Til forsiden