St.prp. nr. 1 (2005-2006)

FOR BUDSJETTÅRET 2006 — Utgiftskapitler: 20–51 og 1600–1651 Inntektskapitler: 3024–3051, 4600–4634, 5341, 5605 og 5692

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om bevilgning for budsjettåret 2006, kapitlene 20-51 og 1600-1651, 3024-3051, 4600-4634, 5341, 5605 og 5692

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Regjering

20

Statsministerens kontor (jf. kap. 3020)

01

Driftsutgifter

59 100 000

59 100 000

21

Statsrådet (jf. kap. 3021)

01

Driftsutgifter

102 700 000

102 700 000

24

Regjeringsadvokaten (jf. kap. 3024)

01

Driftsutgifter

39 400 000

21

Spesielle driftsutgifter

5 600 000

45 000 000

Sum Regjering

206 800 000

Stortinget og underliggende institusjoner

41

Stortinget (jf. kap. 3041)

01

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

593 700 000

32

Kjøp av leiligheter , kan overføres

6 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

49 600 000

70

Tilskudd til partigruppene

109 100 000

758 400 000

42

Forsvarets ombudsmannsnemnd

01

Driftsutgifter

3 900 000

3 900 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (jf. kap. 3043)

01

Driftsutgifter

34 200 000

34 200 000

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

01

Driftsutgifter

5 800 000

5 800 000

51

Riksrevisjonen (jf. kap. 3051)

01

Driftsutgifter

316 700 000

316 700 000

Sum Stortinget og underliggende institusjoner

1 119 000 000

Finansdepartementet

Finansadministrasjon

1600

Finansdepartementet (jf. kap. 4600)

01

Driftsutgifter

229 400 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

26 800 000

70

Tilskuddsmidler fra Finansmarkedsfondet

11 700 000

267 900 000

1602

Kredittilsynet (jf. kap. 4602)

01

Driftsutgifter

160 600 000

160 600 000

Sum Finansadministrasjon

428 500 000

Skatte- og avgiftsadministrasjon

1610

Toll- og avgiftsetaten (jf. kap. 4610)

01

Driftsutgifter

974 700 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

85 500 000

1 060 200 000

1618

Skatteetaten (jf. kap. 4618)

01

Driftsutgifter

3 190 700 000

21

Spesielle driftsutgifter

104 300 000

22

Større IT-prosjekter , kan overføres

180 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

136 400 000

3 611 900 000

Sum Skatte- og avgiftsadministrasjon

4 672 100 000

Offisiell statistikk

1620

Statistisk sentralbyrå (jf. kap. 4620)

01

Driftsutgifter

360 200 000

21

Spesielle driftsutgifter

127 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

8 500 000

496 000 000

Sum Offisiell statistikk

496 000 000

Andre formål

1630

Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

14 900 000

14 900 000

1631

Senter for statlig økonomistyring (jf. kap. 4631)

01

Driftsutgifter

188 200 000

188 200 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, ny ordning , overslagsbevilgning

10 200 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksom­heter , overslagsbevilgning

680 000 000

10 880 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdi­avgift

01

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

4 937 300 000

4 937 300 000

1634

Statens innkrevingssentral (jf. kap. 4634)

01

Driftsutgifter

205 000 000

205 000 000

1637

EU-opplysning

70

Tilskudd til frivillige organisasjoner

2 000 000

2 000 000

Sum Andre formål

16 227 400 000

Statsgjeld, renter og avdrag mv.

1650

Statsgjeld, renter m.m.

01

Driftsutgifter

22 000 000

89

Renter og provisjon m.m. på innenlandsk statsgjeld , overslagsbevilgning

18 896 300 000

18 918 300 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld , overslagsbevilgning

328 243 000

328 243 000

Sum Statsgjeld, renter og avdrag mv.

19 246 543 000

Sum Finansdepartementet

41 070 543 000

Totale utgifter

42 396 343 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Regjering

3024

Regjeringsadvokaten (jf. kap. 24)

01

Erstatning for utgifter i rettssaker

5 300 000

03

Oppdrag

500 000

5 800 000

Stortinget og underliggende institusjoner

3041

Stortinget (jf. kap. 41)

01

Salgsinntekter

5 700 000

03

Leieinntekter

2 200 000

40

Salg av leiligheter

5 000 000

12 900 000

3051

Riksrevisjonen (jf. kap. 51)

01

Refusjon innland

1 300 000

02

Refusjon utland

1 000 000

2 300 000

Finansdepartementet

4600

Finansdepartementet (jf. kap. 1600)

02

Diverse refusjoner

1 000 000

80

Avkastning fra Finansmarkedsfondet

11 700 000

12 700 000

4602

Kredittilsynet (jf. kap. 1602)

01

Bidrag fra tilsynsenhetene

165 200 000

165 200 000

4610

Toll- og avgiftsetaten (jf. kap. 1610)

01

Ekspedisjonsgebyr

8 000 000

02

Andre inntekter

2 100 000

03

Refunderte pante- og tinglysingsgebyrer

1 000 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner

230 000 000

241 100 000

4618

Skatteetaten (jf. kap. 1618)

01

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

35 000 000

02

Andre inntekter

26 700 000

05

Gebyr for utleggsforretninger

22 700 000

07

Gebyr for bindende forhåndsuttalelser

800 000

85 200 000

4620

Statistisk sentralbyrå (jf. kap. 1620)

01

Salgsinntekter

1 000 000

02

Oppdragsinntekter

127 300 000

04

Tvangsmulkt

6 500 000

134 800 000

4631

Senter for statlig økonomistyring (jf. kap. 1631)

01

Økonomitjenester

16 400 000

16 400 000

4634

Statens innkrevingssentral (jf. kap. 1634)

02

Refusjoner

28 000 000

81

Bøter, inndragninger

1 070 000 000

82

Vegadministrasjonsgebyr

55 000 000

84

Gebyr ved for sent innsendt regnskap m.m.

125 000 000

85

Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning

125 000 000

1 403 000 000

Ymse inntekter

5341

Avdrag på utestående fordringer

91

Alminnelige fordringer

11 322 000

11 322 000

Renter og utbytte mv.

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

81

Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta

1 000 000

82

Av innenlandske verdipapirer

667 900 000

83

Av alminnelige fordringer

50 000 000

86

Av statskassens foliokonto i Norges Bank

3 524 900 000

88

Av utlån under opptrekk

115 000 000

4 358 800 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

80

Utbytte

82 100 000

82 100 000

Totale inntekter

6 531 622 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

 1. Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2006 kan:

  dekke merverdiavgift under kap. 1633 post 01 og overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 1600 post 01

  kap. 4600 post 02

  kap. 1610 post 01

  kap. 4610 post 01

  kap. 1618 post 01

  kap. 4618 post 02

  kap. 1631 post 01

  kap. 4631 postene 01 og 02

  kap. 1634 post 01

  kap. 4634 post 02

 2. Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2006 kan overskride bevilgningen til oppdragsvirksomhet på kap. 1620 Statistisk sentralbyrå, post 21 Spesielle driftsutgifter, med et beløp som tilsvarer merinntektene på kap. 4620 Statistisk sentralbyrå, post 02 Oppdragsinntekter. Ubrukte merinntekter kan regnes med ved utregning av overførbart beløp på posten.

III

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Statsministerens kontor i 2006 kan overskride bevilgningen på kapittel 21 Statsrådet for å iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for Statsministeren og regjeringens øvrige medlemmer.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

IV

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2006 kan gjennomføre de investeringsprosjektene som er omtalt i merknadene til kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, og kap. 1618 Skatteetaten, post 22 Større IT-prosjekter, innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.

V

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2006 kan gi garantier for:

 1. grunnkapitalen til Den nordiske investeringsbank innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar som ikke må overstige 715 959 651 euro.

 2. lån fra Den nordiske investeringsbank vedrørende ordningen med prosjektinvesteringslån innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt garantiansvar som ikke må overstige 340 991 000 euro.

 3. miljølån gjennom Den nordiske investeringsbank innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt garantiansvar som ikke må overstige 63 500 000 euro.

VI

Fullmakt til fortsatt bobehandling

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet for 2006 kan bestemme at det under ordningen med oppfølging av statens krav i konkursbo pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 24,7 mill. kroner. Utbetalinger dekkes av bevilgningene under kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten, post 01 Driftsutgifter, kap. 1618 Skatteetaten, post 21 Spesielle driftsutgifter, og kap. 1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift, post 01 Driftsutgifter.

Andre fullmakter

VII

Fullmakt til å korrigere uoppklarte differanser og feilposteringer i tidligere års statsregnskap

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2006 i enkeltsaker kan korrigere uoppklarte differanser i regnskapene og feilposteringer i statsregnskapet som gjelder tidligere års regnskaper, ved postering over konto for forskyvninger i balansen i statsregnskapet i det inneværende års regnskap. Fullmakten gjelder inntil 1 mill. kroner.

Til forsiden