St.prp. nr. 1 (2005-2006)

FOR BUDSJETTÅRET 2006 — Utgiftskapitler: 20–51 og 1600–1651 Inntektskapitler: 3024–3051, 4600–4634, 5341, 5605 og 5692

Til innholdsfortegnelse

1 Ledernes ansettelsesvilkår i heleide statlige foretak

Norges Bank

Sentralbanksjefens lønn var for 2004 fastsatt til 1 160 800 kroner. I tillegg innberettes fordel av fri bil (fordel beregnet til 96 300 kroner), fri telefon og forsikringer. Fra 1. januar 2005 er lønnen fastsatt til 1 350 000 kroner. Full alderpensjon utgjør 2/3 av den lønn som til enhver tid er fastsatt for stillingen. Alderspensjon løper fra fratreden, dog ikke fra før fylte 65 år. Opptjeningstiden for full pensjon er 12 år, regnet fra tiltredelse fra stilling som sentralbanksjef. Pensjonen samordnes med andre pensjons- og trygdeytelser som pensjonisten har rett til etter bestemmelsene i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser. Etter ny pensjonsordning for sentralbanksjefen som ble fastsatt i oktober 2004, skal pensjonen utgjøre 2/3 av lønn ved fratreden. Den nye pensjonsordningen settes ikke i kraft før Stortinget eventuelt vedtar nye pensjonsordninger for stortingsrepresentantene og Høyesterett.

Til forsiden