St.prp. nr. 1 (2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008 — Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Forsvarsdepartementet

tilrår:

  1. I St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet for år 2008 føres opp de summene som er nevnt i et framlagt forslag:

a.

Sum utgifter under kap. 1700–1795

kr

31 540 172 000

b.

Sum inntekter under kap. 4700–4799

kr

798 200 000

Til dokumentets forside