St.prp. nr. 1 (2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008 — Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om bevilgning for budsjettåret 2008, kapitlene 1700–1795, 4700–4799

I Utgifter:

Kap.

Post

Kr

Kr

Kr

Alle

1700

Forsvarsdepartementet

01

Driftsutgifter

319 113 000

73

Forskning og utvikling , kan overføres

14 273 000

333 386 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

24

Driftsresultat

-511 000 000

47

Nybygg og nyanlegg , kan overføres

1 500 000 000

989 000 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

150 191 000

150 191 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under ­Forsvarsdepartementet

01

Driftsutgifter

360 594 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet

18 000 000

71

Overføringer til andre , kan overføres

57 202 000

78

Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett , kan overføres

175 000 000

610 796 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

01

Driftsutgifter

1 620 280 000

50

Overføringer Statens Pensjonskasse , kan overføres

208 000 000

70

Renter låneordningen , kan overføres

6 000 000

1 834 280 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

01

Driftsutgifter

103 900 000

103 900 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

01

Driftsutgifter

2 174 458 000

2 174 458 000

1731

Hæren

01

Driftsutgifter

3 967 421 000

3 967 421 000

1732

Sjøforsvaret

01

Driftsutgifter

2 846 940 000

2 846 940 000

1733

Luftforsvaret

01

Driftsutgifter

3 406 254 000

3 406 254 000

1734

Heimevernet

01

Driftsutgifter

1 082 867 000

1 082 867 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter

834 347 000

834 347 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

Driftsutgifter

2 500 807 000

2 500 807 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og ny­anlegg

01

Driftsutgifter , kan nyttes under kap. 1760, post 45

881 255 000

44

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel , kan overføres

10 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

7 693 293 000

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, felles­finansiert andel , kan overføres

260 000 000

75

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet , kan overføres, kan nyttes under kap 1760, post 44

10 000 000

8 854 548 000

1790

Kystvakten

01

Driftsutgifter

842 563 000

842 563 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsutgifter

31 835 000

31 835 000

1792

Norske styrker i utlandet

01

Driftsutgifter

732 090 000

732 090 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

01

Driftsutgifter

223 589 000

60

Tilskudd til kommuner , kan overføres

19 500 000

72

Overføringer til andre

1 400 000

244 489 000

Sum alle

31 540 172 000

Sum Forsvarsdepartementets utgifter

31 540 172 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kr

Kr

Kr

Alle

4700

Forsvarsdepartementet

01

Driftsinntekter

200 000

200 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

47

Salg av eiendom

152 000 000

152 000 000

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

01

Driftsinntekter

2 216 000

70

Renter låneordning

202 000

90

Lån til boligformål

2 835 000

5 253 000

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

01

Driftsinntekter

2 700 000

2 700 000

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvars­staben

01

Driftsinntekter

39 677 000

39 677 000

4731

Hæren

01

Driftsinntekter

3 465 000

3 465 000

4732

Sjøforsvaret

01

Driftsinntekter

23 140 000

23 140 000

4733

Luftforsvaret

01

Driftsinntekter

58 180 000

58 180 000

4734

Heimevernet

01

Driftsinntekter

1 796 000

1 796 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

Driftsinntekter

225 244 000

225 244 000

4760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsinntekter

273 230 000

273 230 000

4790

Kystvakten

01

Driftsinntekter

375 000

375 000

4792

Norske styrker i utlandet

01

Driftsinntekter

10 124 000

10 124 000

4795

Kulturelle og almennyttige formål

01

Driftsinntekter

2 316 000

2 316 000

4799

Militære bøter

86

Militære bøter

500 000

500 000

Sum alle

798 200 000

Sum Forsvarsdepartementets inntekter

798 200 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2008 kan:

 1. benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet, med følgende unntak:

  1. inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes som grunnlag for overskridelse.

  2. inntekter ved salg av større materiell kan benyttes med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilgningen under kapittel 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

 2. ta med ubrukte merinntekter ved utregning av overførbart beløp.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser ut over gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2008 kan:

 1. foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap. Post Betegnelse

  Samlet ramme

  1725

  Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

  01

  Driftsutgifter

  80 mill. kroner

  1731

  Hæren

  01

  Driftsutgifter

  900 mill. kroner

  1732

  Sjøforsvaret

  01

  Driftsutgifter

  800 mill. kroner

  1733

  Luftforsvaret

  01

  Driftsutgifter

  1 600 mill. kroner

  1734

  Heimevernet

  01

  Driftsutgifter

  300 mill. kroner

  1740

  Forsvarets logistikkorganisasjon

  01

  Driftsutgifter

  300 mill. kroner

  1760

  Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

  01

  Driftsutgifter

  125 mill. kroner

  44

  Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel

  100 mill. kroner

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  24 000 mill. kroner

  48

  Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel

  150 mill. kroner

  75

  Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet

  150 mill. kroner

  1790

  Kystvakten

  01

  Driftsutgifter

  5 000 mill. kroner

  1791

  Redningshelikoptertjenesten

  01

  Driftsutgifter

  90 mill. kroner

  1792

  Norske styrker i utlandet

  01

  Driftsutgifter

  100 mill. kroner

 2. gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 60 mill. kroner ut over det som dekkes av egne avsetninger.

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2008 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1700

Forsvarsdepartementet

73

Forskning og utvikling

10 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2008 kan trekke salgsomkostninger ved salg av materiell og fast eiendom fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kapittel 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Store nyanskaffelser og kapittel 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, post 47 Salg av eiendom.

VI

Organisasjon og verneplikt

Stortinget samtykker i at:

 1. Forsvarsdepartementet i 2008 kan fastsette Forsvarets organisasjon slik det går frem av redegjørelsen i St.prp. nr. 1 (2007–2008).

 2. Forsvarsdepartementet i 2008 kan fastsette lengden på førstegangstjenesten, repetisjonstjenesten og heimevernstjenesten slik det går frem av St.prp. nr. 1 (2007–2008).

 3. Forsvarsdepartementet i 2008 kan gi øvrige bestemmelser slik det går frem av St.prp. nr. 1 (2007–2008).

 4. Forsvarsdepartementet i 2008 kan verve personell innenfor rammen av de foreslåtte bevilgninger.

 5. tidspunkt for yrkestilsetting etter gjennomført og bestått 3-årig grunnleggende offisersutdanning endres slik det går frem av St.prp. nr.1 (2007–2008).

 6. enheter oppsatt med frivillige heimevernssoldater kan overføres til forsvarsgrener eller fellesinstitusjoner og nyttes i operasjoner i utlandet.

VII

Investeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2008 kan:

 1. starte opp nye investeringsprosjekter, herunder større bygg- og eiendomsprosjekter, som presentert under Nye prosjekter i foreliggende proposisjon, innenfor de kostnadsrammer som er anført i St.prp. nr. 1 (2007–2008).

 2. endre tidligere godkjente prosjekter som anført i St.prp. nr. 1 (2007–2008), herunder endrede kostnadsrammer.

 3. starte opp og gjennomføre materiellinvesteringer av lavere kategori, samt byggeprosjekter med en nasjonal andel som ikke overstiger 100 mill. kroner.

 4. nytte bevilgningen på den enkelte investeringspost, hhv. post 44, 45, 47 og 48 fritt mellom formål, bygg- og eiendomskategorier, anskaffelser og prosjekter som presentert i St.prp. nr. 1 (2007–2008).

 5. gjennomføre konsept- og definisjonsfasen av planlagte materiellanskaffelser.

 6. igangsette prosjektering av byggeprosjekter med en samlet utgift tilsvarende 5 pst. av bevilgningen på de respektive poster.

VIII

Fullmakter vedrørende fast eiendom

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2008 kan:

 1. avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris når det ikke foreligger annet statlig behov for eiendommen. Eiendommene skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til fylkeskommuner eller kommuner til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Dersom eiendommene er aktuelle for frilufts- eller kulturformål kan de selges på samme vilkår til Statskog SF hvis ikke fylkeskommuner eller kommuner ønsker å kjøpe eiendommene.

 2. avhende fast eiendom til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

Til dokumentets forside