St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001 Om endring av Kulturdepartementets budsjettforslag for 2001

Til innhaldsliste

1 Kap. 320 Allmenne kulturformål

Forslag om tilsegn om statstilskot til rehabiliteringsprosjekt ved Den Nationale Scene

I omtalen av søknaden frå Den Nationale Scene om tilskot til rehabilitering m.v. av teatersalongen heiter det m.a. i St.prp. nr. 1 (2000-2001), kap. 320, post 73:

«... Departementet vil føre videre dialogen med teatret for å avklare om det vil være mulig å bearbeide prosjektet eller finansieringsopplegget slik at det blir fullfinansiert med en tilskuddsramme på 17 mill. kroner fra Kulturdepartementet i tillegg til andre offentlige tilskudd og private bidrag. Det er ikke klarlagt hvilke konsekvenser dette vil ha for prosjektets fremdrift. Departementet vil eventuelt komme tilbake til Stortinget med saken.»

Det er no arbeidd vidare med prosjektet. Den Nationale Scene tek på seg å gjennomføre prosjektet innanfor ei samla kostnadsramme på 35 mill. kroner. Fritt Ord vil bidra med 10 mill. kroner under føresetnad av at prosjektet blir fullfinansiert i løpet av inneverande år. Bergen kommune og private vil bidra med til saman 8 mill. kroner. Etter dette står det att 17 mill. kroner.

Det er viktig å få realisert prosjektet i løpet av 2001. For å få til dette er det behov for førebels ekstern lånefinansiering av 17 mill. kroner gjennom eit avdragsfritt lån. Kulturdepartementet har ikkje motsett seg at Den Nationale Scene tek opp eit slikt lån.

Kulturdepartementet tilrår at Den Nationale Scene får tilsegn om statstilskot på 17 mill. kroner til rehabilitering m.v. av teatersalongen og at forslag til vedtak II nr. 1 i St.prp. nr. 1 (2000-2001) blir auka tilsvarande til 90,2 mill. kroner, jf. forslag til vedtak II nedanfor.