St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001 Om endring av Kulturdepartementets budsjettforslag for 2001

Til innhaldsliste

4 Kap. 324 teater og operaformål

Forslag om midlar til dekning av utgifter til gjennomgang av teaterfeltet og utgifter til utvikling av nasjonal plan for produksjon og formidling av opera og ballett

Regjeringa har oppnemnd eit utval som skal gjennomgå teaterfeltet. Vidare har Kulturdepartementet oppnemnd ei referansegruppe som skal hjelpe departementet med å utvikle ein nasjonal plan for produksjon og formidling av opera og ballett, jf. St.prp.nr. 1 (2000-2001).

Utgiftene til det arbeidet som er omtalt ovanfor er rekna til 2,3 mill. kroner. Utgiftene bør dekkjast over kap. 324 Teater- og operaformål.

I St.prp.nr. 1 (2000-2001) er det fremja forslag om ei løyving på 81,9 mill. kroner under kap. 324, post 01 Driftsutgifter. Det er ikkje rom for å dekkje utgifter til gjennomgang av teaterfeltet og utgifter til å utvikle nasjonal plan for produksjon og formidling av opera og ballett innanfor denne summen.

Kulturdepartementet foreslår at forslaget til løyving for 2001 under kap. 324, post 01 blir auka med 2,3 mill. kroner til 84,2 mill. kroner.