St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001 Om endring av Kulturdepartementets budsjettforslag for 2001

Til innhaldsliste

5 Kap. 326 språk-, litteratur- og bibliotekformål

Flytting av tilskot til Det flerspråklige bibliotek

Tilskot til Det flerspråklige bibliotek blir løyvd under kap. 326, post 78. I statsbudsjettet for 2000 vart tilskotet auka med 0,6 mill. kroner. Denne summen vart ført opp og løyvd under post 01. I samband med nysalderinga av statsbudsjettet for 2000 har Kulturdepartementet foreslått at dette blir retta opp ved at summen på 0,6 mill. kroner i staden blir løyvd under kap. 326, post 78.

Den feilbudsjetteringa som er omtalt ovanfor er ført vidare i St.prp. nr. 1 (2000-2001). Kulturdepartementet foreslår at forslaget til løyving i 2001 under kap. 326, post 01 blir redusert med 0,6 mill. kroner og at forslaget til løyving i 2001 under kap. 326, post 78 blir auka tilsvarande.