St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001 Om endring av Kulturdepartementets budsjettforslag for 2001

Til innhaldsliste

Tilråing

Kulturdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endring av Kulturdepartementets budsjettforslag for 2001.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak om endring av Kulturdepartementets budsjettforslag for 2001 og endring av St.prp.nr. 1 om statsbudsjettet 2001 i samsvar med eit vedlagt forslag.