St.prp nr. 1 Tillegg nr. 6 (1996-97)

FOR BUDSJETTERMINEN 1997 Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1997

Til innholdsfortegnelse

5 ANDRE TILTAK

Det blir foreslått løyvd 5 mill. kroner i tillegg over kap. 1023 post 71 Tilskott til utviklingstiltak. Dette skjer på bakgrunn av at det over denne posten vil bli avsett midlar til ordninga med fiskeforsøk og rettleiingsteneste, som for 1997 er føresett tildelt inntil 7 mill. kroner.

Til forsiden