St.prp nr. 1 Tillegg nr. 6 (1996-97)

FOR BUDSJETTERMINEN 1997 Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1997

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Administrasjonsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om støttetiltak for fiskerinæringa for 1997.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere fylgjande vedtak:

Til forsiden