St.prp. nr. 25 (1997-98)

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1997

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Det er i denne proposisjonen redegjort for de endringer som er vedtatt eller foreslått på statsbudsjettet for 1997 etter at budsjettet ble vedtatt av Stortinget 21. desember 1996 (S III 1997). I tillegg blir det fremmet nye forslag om endringer på statsbudsjettet. I kapittel 2 gis en oversikt over de endringsforslag som gjelder skatter og avgifter mens endringer i departementenes inntekter og utgifter omtales i kapittel 3. I kapittel 4 er det gitt en mer detaljert oversikt over hovedtallene i det nysalderte budsjettet. Kapittel 5 gir en kort oversikt over statsregnskapet pr 30.9.1997.

I tabell 1.1 nedenfor gis en oversikt over statsbudsjettets og Statens petroleumsfonds inntekter og utgifter ekskl. lånetransaksjoner i 1997. Tabellen viser utviklingen i budsjettet fra Gul bok 1997 til anslag på regnskap ved nysalderingen. Tabell 1.2 gir en tilsvarende oversikt for lånetransaksjoner og statsbudsjettets finansieringsbehov.

Tabell 1.1 Statsbudsjettets inntekter og utgifter eksklusive lånetransaksjoner i 1997 (mill kroner)

Gul bok 1997Vedtatt budsjett (S III)Nysaldert budsjettAnslag på regnskap
1. Statsbudsjettet
A Statsbudsjettets inntekter i alt419 281429 979435 161435 161
A.1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet61 10069 10068 95068 950
A.2 Inntekter utenom petroleumsinntekter358 181360 879366 211366 211
B Statsbudsjettets utgifter i alt378 414375 393372 155372 955
B.1 Utgifter til petroleumsvirksomhet-3 991-8 591-16 021-16 021
B.2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet382 405383 984388 176388 976
Statsbudsjettets oljekorrigerte overskudd (A.2-B.2)-24 224-23 106-21 965-22 765
+ Overført fra Statens petroleumsfond24 24423 10622 76522 765
= Statsbudsjettets overskudd før lånetransaksjoner008000
2. Statens petroleumsfond
Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet (A.1-B.1) overføres til Statens petroleumsfond65 09177 69184 97184 971
- Overført til statsbudsjettet24 22423 10622 76522 765
+ Renteinntekter i fondet2 4342 7703 3003 300
= Overskudd i Statens petroleumsfond43 30157 35565 50665 506
3. Statsbudsjettet og Statens petroleumsfond samlet
Overskudd43 30157 35566 30665 506

Kilde: Finansdepartementet

Tabell 1.2 Statsbudsjettets lånetransaksjoner og finansieringsbehov 1997 (mill kroner)

Gul bok 1997Vedtatt budsjett (S III)Nysaldert budsjettAnslag på regnskap
Utlån, aksjetegning m.v.49 97942 88650 72750 727
- Tilbakebetalinger38 61731 02146 60446 604
- Statsbudsjettets overskudd008000
= Netto finansieringsbehov11 36211 8643 3234 123
+ Gjeldsavdrag27 58227 17226 49526 495
= Statsbudsjettets brutto finansieringsbehov38 94439 03629 81830 618

Kilde: Finansdepartementet

Anslag på regnskap for 1997 anslås nå å vise et oljekorrigert underskudd på 22,8 mrd kroner. Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet som i sin helhet overføres til Statens petroleumsfond, anslås til 85,0 mrd kroner. Statsbudsjettets oljekorrigerte underskudd dekkes ved overføringer fra petroleumsfondet. Netto avsatt i petroleumsfondet i 1997 blir således 62,2 mrd kroner. Fondets renteinntekter anslås til 3,3 mrd kroner. Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og Statens petroleumsfond anslås dermed til 65,5 mrd kroner.

Anslag på regnskap for 1997 gir en reell underliggende utgiftsvekst på 2 1/4 pst fra 1996 til 1997. En har da korrigert for utgifter til petroleumsvirksomhet, dagpenger til arbeidsledige og renteutgifter. Videre har en tatt hensyn til at enkelte bokføringsmessige endringer fra 1996 til 1997 påvirker utviklingen i statsbudsjettets utgifter uten at det underliggende utgiftsnivå blir endret. Regnskapet for 1997 forventes å gi en innstramming på om lag 1/2 pst av BNP for Fastlands-Norge målt ved det olje-, rente- og aktivitetskorrigerte budsjettunderskuddet.

Til forsiden