St.prp. nr. 35 (2007-2008)

Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av EU-programmet om narkotikaførebygging og -informasjon (2007-2013)

Til innhaldsliste

7 Konklusjon og tilråding

Helse- og omsorgsdepartementet rår til at Noreg tek del i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming av EU-programmet om narkotikaførebygging og -informasjon (2007-2013) i EØS-avtala frå 1. januar 2008. Utanriksdepartementet sluttar seg til dette.