St.prp. nr. 36 (2000-2001)

Eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Olje- og energidepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE i samsvar med et vedlagt forslag.

Forslag til vedtak om eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet får fullmakt til:

  1. å selge SDØE-andeler tilsvarende 20 prosent av SDØEs verdi til Den norske stats oljeselskap a.s, Norsk Hydro og andre,

  2. at Den norske stats oljeselskap a.s dels skal betale for SDØE-andeler i kontanter, dels vil SDØE-andeler kunne inngå i selskapet som tingsinnskudd, og å ta endelig stilling til den mest hensiktsmessige betalingsform i lys av den best egnede kapitalstruktur for oljeselskapet,

  3. å foreta et bytte av SDØE-andeler mellom staten og Den norske stats oljeselskap a.s, slik at staten reduserer sine andeler i Europipe II og utvalgte felt og øker sine andeler i Norpipe og Statpipe og får eierandeler i råoljeterminalen på Mongstad,

  4. å ta inn nye eiere i Den norske stats oljeselskap a.s, dog slik at staten vil beholde minst 2/3 av aksjene i selskapet. I første omgang vil det tas inn nye eiere tilsvarende 10-25 prosent av selskapets verdi. Dette vil skje ved emisjon og nedsalg av statens aksjer,

  5. å opprette et nytt statsaksjeselskap for ivaretakelse av SDØE,

  6. å opprette et nytt statsaksjeselskap for transport av naturgass.

Det legges fram proposisjoner for Stortinget om de nødvendige lovendringer og bevilgninger til iverksetting av de nevnte tiltakene.

Til forsiden