St.prp. nr. 36 (2005-2006)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-­komiteen nr. 105/2005 av 8. juli 2005 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/98/EF om vidarebruk av informasjon frå offentleg sektor

Til innhaldsliste

1 Bakgrunn

Ved avgjerd i EØS-komiteen nr. 105/2005 av 8. juli 2005 vart europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/98/EF om vidarebruk av informasjon frå offentleg sektor innlemma i EØS-avtala.

Ettersom gjennomføring av direktivet i norsk rett krev lovendring er det naudsynt med samtykke frå Stortinget til godkjenning av avgjerda i EØS-komiteen, i samsvar med § 26 andre leddet i Grunnlova.

Avgjerd i EØS-komiteen nr. 105/2005 og direktiv 2003/98/EF i uoffisiell norsk omsetjing følgjer som trykte vedlegg til proposisjonen.