St.prp. nr. 36 (2005-2006)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-­komiteen nr. 105/2005 av 8. juli 2005 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/98/EF om vidarebruk av informasjon frå offentleg sektor

Til innhaldsliste

1 EØS-komiteens beslutning nr. 105/2005 av 8. juli 2005 om endring av vedlegg XI til EØS-avtalen (Telekommunikasjonstjenester)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

Avtalens vedlegg XI er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 39/2005 av 11. mars 2005 1.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/98/EF av 17. november 2003 om viderebruk av opplysninger fra offentlig sektor 2, skal innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XI etter nr. 5j (europaparlaments- og rådsdirektiv 98/84/EF) skal nytt nr. 5k lyde:

«5k. 32003 L 0098: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/98/EF av 17. november 2003 om viderebruk av opplysninger fra offentlig sektor (EUT L 345 av 31.12.2003, s. 90).»

Artikkel 2

Teksten til direktiv 2003/98/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 9. juli 2005, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1 3

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 8. juli 2005.

For EØS-komiteen

Formann

Prins Nikolaus von Liechtenstein

EØS-komiteens sekretærer

Ø. Hovdkinn

M. Brinkmann

Fotnotar

1.

Ennå ikke kunngjort.

2.

EUT L 345 av 31.12.2003, s. 90.

3.

Forfatningsrettslige krav angitt.