St.prp. nr. 46 (2007-2008)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 137/2007 av 26. oktober 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 852/2004, forordning (EF) nr. 853/2004, forordning (EF) nr. 854/2004 og forordning (EF) nr. 882/2004 samt tilhørende rettsakter, om næringsmiddelhygiene og kontroll

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 137/2007 av 26. oktober 2007 ble det besluttet å endre EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) ved innlemmelse av følgende nye rettsakter om næringsmiddelhygiene og om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes:

  • europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene,

  • europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse,

  • europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum,

  • europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes,

  • 14 overgangs-, gjennomførings- og endringsrettsakter til de fire nevnte hoved­forordningene (se fortalen og artikkel 2 i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2007), og

  • europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/41/EF om oppheving av visse direktiver om næringsmiddelhygiene og hygieneregler ved produksjon og markedsføring av visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum, og om endring av rådsdirektiv 89/662/EØF og 92/118/EØF samt rådsvedtak 95/408/EF.

Innlemmelsen av ovennevnte rettsakter i EØS-avtalen innebærer at Norge slutter seg til Fellesskapets reviderte regler om næringsmiddelhygiene og om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes. Fellesskapets tidligere regler på området er innlemmet i EØS-avtalen. De nye rettsaktene er en del av en større regelverksreform som også omfatter EUs matlovsforordning (forordning (EF) nr. 178/2002). Anmodning om Stortingets samtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av EUs matlovsforordning er fremmet i egen proposisjon, St.prp. nr. 47 (2007-2008).

Gjennom denne proposisjonen anmodes det om Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 137/2007 av 26. oktober 2007. Samtykke i medhold av Grl. § 26 annet ledd er nødvendig fordi endringene samlet sett er å anse som en sak av særlig viktighet, siden de medfører en omfattende reform av regelverket på dette området. Videre medfører enkelte av rettsaktene visse økonomiske forpliktelser og bindinger knyttet til inntekter og avgifter.

EØS-komiteens beslutning i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykt vedlegg til proposisjonen. Rettsaktene som skal innlemmes, følger som utrykt vedlegg i uoffisiell norsk oversettelse og finnes også elektronisk på http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/stprp.