St.prp. nr. 46 (2007-2008)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 137/2007 av 26. oktober 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 852/2004, forordning (EF) nr. 853/2004, forordning (EF) nr. 854/2004 og forordning (EF) nr. 882/2004 samt tilhørende rettsakter, om næringsmiddelhygiene og kontroll

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 137/2007 av 26. oktober 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeids­område, heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

 1. Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 100/2007 av 28. september 2007 1.

 2. Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 104/2007 av 28. september 2007 2.

 3. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddel­hygiene 3, som rettet ved EUT L 226 av 25.6.2004, s. 3, skal innlemmes i avtalen.

 4. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse 4, som rettet ved EUT L 226 av 25.6.2004, s. 22, skal innlemmes i avtalen.

 5. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum 5, som rettet ved EUT L 226 av 25.6.2004, s. 83, skal innlemmes i avtalen.

 6. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/41/EF av 21. april 2004 om oppheving av visse direktiver om næringsmiddelhygiene og hygieneregler ved produksjon og markedsføring av visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum, og om endring av rådsdirektiv 89/662/EØF og 92/118/EØF samt rådsvedtak 95/408 6, som rettet ved EUT L 195 av 2.6.2004, s. 12, skal innlemmes i avtalen.

 7. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes 7, rettet ved EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1, skal innlemmes i avtalen.

 8. Kommisjonsforordning (EF) nr. 1688/2005 av 14. oktober 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om særlige garantier med hensyn til salmonella for forsendelser til Finland og Sverige av visse typer kjøtt og egg 8 skal innlemmes i avtalen.

 9. Kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler 9, rettet ved EUT L 278 av 10.10.2006, s. 32 og EUT L 283 av 14.10.2006, s. 62, skal innlemmes i avtalen.

 10. Kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 av 5. desember 2005 om gjennom­førings­tiltak for visse produkter som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og for offentlig kontroll i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning nr. 854/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004, om unntak fra europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 10 skal innlemmes i avtalen.

 11. Kommisjonsforordning (EF) nr. 2075/2005 av 5. desember 2005 om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt 11 skal innlemmes i avtalen.

 12. Kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2005 av 5. desember 2005 om fastsettelse av overgangsordninger for gjennomføringen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 12 skal innlemmes i avtalen.

 13. Kommisjonsforordning (EF) nr. 401/2006 av 23. februar 2006 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av mykotoksiner i næringsmidler 13 skal innlemmes i avtalen.

 14. Kommisjonsforordning (EF) nr. 776/2006 av 23. mai 2006 om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med hensyn til Fellesskapets referanselaboratorier 14 skal innlemmes i avtalen.

 15. Kommisjonsvedtak 2006/677/EF av 29. september 2006 om fastsettelse av retnings­linjer med hensyn til kriteriene for gjennomføring av revisjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddel­regelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes 15 skal innlemmes i avtalen.

 16. Kommisjonsforordning (EF) nr. 1662/2006 av 6. november 2006 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse 16 skal innlemmes i avtalen.

 17. Kommisjonsforordning (EF) nr. 1663/2006 av 6. november 2006 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum 17 skal innlemmes i avtalen.

 18. Kommisjonsforordning (EF) nr. 1664/2006 av 6. november 2006 om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 med hensyn til gjennomførings­tiltak for visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum og om oppheving av visse gjennomføringstiltak 18 skal innlemmes i avtalen.

 19. Kommisjonsforordning (EF) nr. 1665/2006 av 6. november 2006 om endring av forordning (EF) nr. 2075/2005 om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt 19 skal innlemmes i avtalen.

 20. Kommisjonsforordning (EF) nr. 1666/2006 av 6. november 2006 om endring av forordning (EF) nr. 2076/2005 om fastsettelse av overgangs­ordninger for gjennomføringen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 20 skal innlemmes i avtalen.

 21. Kommisjonsvedtak 2006/765/EF av 6. november 2006 om oppheving av visse rettsakter som gjennomfører bestemmelser om næringsmiddel­hygiene og helse for produksjon og omsetning av visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum 21 skal innlemmes i avtalen.

 22. Forordning (EF) nr. 852/2004 opphever rådsdirektiv 93/43/EØF 22, som er innlemmet i avtalen og følgelig må oppheves i avtalen.

 23. Direktiv 2004/41/EF opphever flere rettsakter som er innlemmet i avtalen og følgelig må oppheves i avtalen.

 24. Forordning (EF) nr. 882/2004 opphever rådsdirektiv 70/323/EØF 23, 85/73/EØF 24, 85/591/EØF 25, 89/397/EØF 26, 93/99/EØF 27 og 95/53/EØF 28 samt rådsvedtak 93/383/EØF 29, 98/728/EF 30 og 1999/313/EF 31, som er innlemmet i avtalen og følgelig må oppheves i avtalen.

 25. Forordning (EF) nr. 1688/2005 opphever kommisjonsvedtak 95/168/EF 32, 95/409/EF 33, 95/411/EF 34 og 2003/470/EF 35, som er innlemmet i avtalen og følgelig må oppheves i avtalen.

 26. Forordning (EF) nr. 2073/2005 opphever kommisjonsvedtak 93/51/EØF 36, som er innlemmet i avtalen og følgelig må oppheves i avtalen.

 27. Forordning (EF) nr. 401/2006 opphever kommisjonsdirektiv 98/53/EF 37, 2002/26/EF 38, 2003/78/EF 39 og 2005/38/EF 40, som er innlemmet i avtalen og følgelig må oppheves i avtalen.

 28. Forordning (EF) nr. 1664/2006 opphever kommisjonsvedtak 91/180/EØF 41, som er innlemmet i avtalen og følgelig må oppheves i avtalen.

 29. Vedtak 2006/765/EF opphever flere rettsakter som er innlemmet i avtalen og følgelig må oppheves i avtalen.

 30. Denne beslutning får ikke anvendelse for Liechtenstein.

 31. Med henblikk på vedlegg I kapittel I får beslutningen anvendelse for Island med overgangsperioden som er angitt i nr. 2 i den innledende del av vedlegg I kapittel I for de områder der den ikke fikk anvendelse for Island før dette kapittelet ble revidert ved EØS-komiteens beslutning nr. 133/2007 av 26. oktober 2007 –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

Avtalens vedlegg I og II endres som angitt i vedlegget til denne beslutning.

Artikkel 2

Teksten til forordning (EF) nr. 852/2004 som rettet ved EUT L 226 av 25.6.2004, s. 3, 853/2004 som rettet ved EUT L 226 av 25.6.2004, s. 22, 854/2004 som rettet ved EUT L 226 av 25.6.2004, s. 83, 882/2004 som rettet ved EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1, 1688/2005, 2073/2005 som rettet ved EUT L 278 av 10.10.2006, s. 32, og EUT L 283 av 14.10.2006, s. 62, 2074/2005, 2075/2005, 401/2006, 776/2006, 1662/2006, 1663/2006, 1664/2006, 1665/2006 og 1666/2006 samt direktiv 2004/41/EF som rettet ved EUT L 195 av 2.6.2004, s. 12, og vedtak 2006/677/EF og 2006/765/EF på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 27. oktober 2007, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1 42, eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 133/2007 av 26. oktober 2007 trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 26. oktober 2007

For EØS-komiteen

Formann

Stefán Haukur Jóhannesson

EØS-komiteens sekretærer

Bergdis EllertsdóttirMatthias Brinkmann

Vedlegg

til EØS-komiteens beslutning nr. 137/2007

I avtalens vedlegg I og II gjøres følgende endringer:

 1. I avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 etter nr. 10 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003) tilføyes følgende:

  « Offentlig kontroll av næringsmidler og fôr

  • 11. 32004 R 0882: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1), som rettet ved EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1, endret ved:

   32006 R 0076: Kommisjonsforordning (EF) nr. 776/2006 av 23. mai 2006 (EUT L 136 av 24.5.2006, s. 3).

  Offentlig kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse

  • 12. 32004 R 0854: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206), som rettet ved EUT L 226 av 25.6.2004, s. 83, endret ved:

   • 32005 R 2074: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 av 5. desember 2005 (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 27),

   • 32005 R 2076: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2005 av 5. desember 2005 (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 83),

   • 32006 R 1663: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1663/2006 av 6. november 2006 (EUT L 320 av 18.11.2006, s. 11).

   Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

   1. I vedlegg I avsnitt I kapittel III nr. 3 bokstav a) tilføyes følgende: «NO» og «IS»,

   2. I vedlegg I avsnitt I kapittel III nr. 3 bokstav c) tilføyes følgende: «EFTA».

 2. Teksten i vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 8 (rådsdirektiv 85/73/EØF) oppheves med virkning fra 1. januar 2008.

 3. I vedlegg I kapittel I del 1.2 etter nr. 133 (kommisjonsvedtak 2007/16/EF) skal nye nr. 134–136 lyde:

  • «134. 32005 R 2074: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 av 5. desember 2005 om gjennom­førings­tiltak for visse produkter som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og for offentlig kontroll i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning nr. 854/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004, om unntak fra europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 27), endret ved:

   • 32006 R 1664: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1664/2006 av 6. november 2006 (EUT L 320 av 18.11.2006, s. 13).

  • 135. 32005 R 2076: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2005 av 5. desember 2005 om fastsettelse av overgangsordninger for gjennomføringen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 83), endret ved:

   • 32006 R 1666: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1666/2006 av 6. november 2006 (EUT L 320 av 18.11.2006, s. 47).

  • 136. 32006 D 0677: Kommisjonsvedtak 2006/677/EF av 29. september 2006 om fastsettelse av retningslinjer med hensyn til kriteriene for gjennomføring av revisjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 278 av 10.10.2006, s. 15).»

 4. I vedlegg I kapittel I del 6.1 etter nr. 15 (rådsdirektiv 92/118/EØF) tilføyes følgende:

  « Hygiene i næringsmidler av animalsk opprinnelse

  • 16. 32004 R 0852: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1), som rettet ved EUT L 226 av 25.6.2004, s. 3.

  • 17. 32004 R 0853: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55), som rettet ved EUT L 226 av 25.6.2004, s. 22, endret ved:

   • 32005 R 2074: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 av 5. desember 2005 (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 27),

   • 32005 R 2076: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2005 av 5. desember 2005 (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 83),

   • 32006 R 1662: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1662/2006 av 6. november 2006 (EUT L 320 av 18.11.2006, s. 1).

   Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

   • a) I artikkel 8 tilføyes ordet «Norge» etter ordet «Sverige»,

   • b) I vedlegg II avsnitt I B nr. 6 annet strekpunkt tilføyes følgende: «NO» og «IS»,

   • c) I vedlegg II avsnitt I B nr. 8 tilføyes følgende: «EFTA».

  • 18. 32004 L 0041: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/41/EF av 21. april 2004 om oppheving av visse direktiver om næringsmiddelhygiene og hygieneregler ved produksjon og markedsføring av visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum, og om endring av rådsdirektiv 89/662/EØF og 92/118/EØF samt rådsvedtak 95/408/EF (EUT L 157 av 30.4.2004, s. 33), rettet ved EUT L 195 av 2.6.2004, s. 12.»

 5. I vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 1 (rådsdirektiv 89/662/EF), del 5.1 nr. 7 (rådsdirektiv 92/118/EØF), del 6.1 nr. 15 (rådsdirektiv 92/118/EØF), del 8.1 nr. 16 (rådsdirektiv 92/118/EØF) og del 8.1 nr. 18 (rådsvedtak 95/408/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

  • «– 32004 L 0041: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/41/EF av 21. april 2004 (EUT L 157 av 30.4.2004, s. 33), rettet ved EUT L 195 av 2.6.2004, s. 12.»

 6. Teksten i vedlegg I kapittel I del 6.1 nr. 10a (rådsvedtak 1999/313/EF) samt del 6.2 nr. 9 (kommisjonsvedtak 91/180/EØF) og nr. 17 (rådsvedtak 93/383/EØF) oppheves.

 7. Teksten i vedlegg I kapittel I del 5.1 nr. 1 (rådsdirektiv 72/461/EØF), 2 (rådsdirektiv 91/494/EØF), 3 (rådsdirektiv 80/215/EØF), 4 (rådsdirektiv 92/46/EØF), 5 (rådsdirektiv 91/495/EF) og 6 (rådsdirektiv 92/45/EØF); del 6.1 nr. 1 (rådsdirektiv 64/443/EØF), 2 (rådsdirektiv 71/118/EØF), 4 (rådsdirektiv 77/99/EØF), 6 (rådsdirektiv 94/65/EF), 7 (rådsdirektiv 89/437/EØF), 8 (rådsdirektiv 91/493/EØF), 9 (rådsdirektiv 92/48/EØF), 10 (rådsdirektiv 91/492/EØF), 11 (rådsdirektiv 92/46/EØF), 13 (rådsdirektiv 91/495/EØF) og 14 (rådsdirektiv 92/45/EØF); del 6.2 nr. 5 (kommisjonsdirektiv 89/362/EØF); del 8.1 nr. 8 (rådsdirektiv 71/118/EØF), 9 (rådsdirektiv 91/494/EØF), 10 (rådsdirektiv 94/65/EF), 11 (rådsdirektiv 91/493/EØF), 12 (rådsdirektiv 91/492/EF), 13 (rådsdirektiv 92/46/EØF), 14 (rådsdirektiv 92/45/EF) og 17 (rådsdirektiv 77/96/EØF) oppheves.

 8. I vedlegg I kapittel I del 6.2 etter nr. 50 (kommisjonsvedtak 2004/440/EF) skal nye nr. 51–56 lyde:

  • «51. 32005 R 1688: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1688/2005 av 14. oktober 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om særlige garantier med hensyn til salmonella for forsendelser til Finland og Sverige av visse typer kjøtt og egg (EUT L 271 av 15.10.2005, s. 17).

   Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

   Forordningen får også anvendelse for forsendelser beregnet på Norge.

  • 52. 32005 R 2073: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 1), som rettet ved EUT L 278 av 10.10.2006, s. 32 og EUT L 283 av 14.10.2006, s. 62.

  • 53. 32006 R 2074: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 av 5. desember 2005 om gjennom­førings­tiltak for visse produkter som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og for offentlig kontroll i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning nr. 854/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004, om unntak fra europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 27).

  • 54. 32005 R 2075: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2075/2005 av 5. desember 2005 om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 60), endret ved:

   • 32006 R 1665: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1665/2006 av 6. november 2006 (EUT L 320 av 18.11.2006, s. 46).

  • 55. 32005 R 2076: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2005 av 5. desember 2005 om fastsettelse av overgangsordninger for gjennomføringen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 83), endret ved:

   • 32006 R 1666: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1666/2006 av 6. november 2006 (EUT L 320 av 18.11.2006, s. 47).

  • 56. 32006 D 0765: Kommisjonsvedtak 2006/765/EF av 6. november 2006 om oppheving av visse rettsakter som gjennomfører bestemmelser om næringsmiddelhygiene og helse for produksjon og omsetning av visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (EUT L 320 av 18.11.2006, s. 50).»

 9. Teksten i del 1.2 nr. 84 (kommisjonsvedtak 98/470/EF) og del 6.2 nr. 1 (kommisjonsdirektiv 83/201/EØF), 2 (kommisjonsvedtak 84/371/EØF), 4 (kommisjonsvedtak 87/266/EØF), 7 (kommisjonsvedtak 90/514/EØF), 10 (kommisjonsvedtak 92/92/EØF), 14 (kommisjonsvedtak 93/140/EØF), 18 (kommisjonsvedtak 94/14/EF), 22 (rådsvedtak 94/371/EF), 23 (kommisjonsvedtak 94/383/EF), 25 (kommisjons­vedtak 94/837/EF), 28 (kommisjonsvedtak 95/149/EF), 29 (kommisjons­vedtak 95/165/EF), 34 (kommisjonsvedtak 96/536/EF), 40 (kommisjons­vedtak 2001/471/EF), 42 (kommisjonsvedtak 2002/225/EF), 45 (kommisjons­vedtak 2003/380/EF) og 47 (kommisjonsvedtak 2003/774/EF) oppheves.

 10. Teksten i vedlegg I kapittel I del 6.2 nr. 30 (kommisjonsvedtak 95/168/EF), 31 (kommisjons­vedtak 95/409/EF), 32 (kommisjonsvedtak 95/411/EF) og 46 (kommisjons­vedtak 2003/470/EF) oppheves.

 11. Teksten i vedlegg I kapittel I del 6.2 nr. 13 (kommisjonsvedtak 93/151/EØF) oppheves.

 12. I vedlegg I kapittel II etter nr. 31i (kommisjonsdirektiv 2003/126/EF) skal nye nr. 31j–31l lyde:

  • «31j. 32004 R 0882: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1), som rettet ved EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1, endret ved:

   • 32006 R 0076: Kommisjonsforordning (EF) nr. 776/2006 av 23. mai 2006 (EUT L 136 av 24.5.2006, s. 3).

    Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

    Forordningen, og rettsakter innført i medhold av denne forordningen, får anvendelse for Island med en overgangsperiode som angitt i nr. 2 under den innledende del av vedlegg I kapittel I.

  • 31k. 32006 R 2074: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 av 5. desember 2005 om gjennom­førings­tiltak for visse produkter som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og for offentlig kontroll i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning nr. 854/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004, om unntak fra europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 27), endret ved:

   • 32006 R 1664: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1664/2006 av 6. november 2006 (EUT L 320 av 18.11.2006, s. 13).

  • 31l. 32006 D 0677: Kommisjonsvedtak 2006/677/EF av 29. september 2006 om fastsettelse av retningslinjer med hensyn til kriteriene for gjennomføring av revisjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 278 av 10.10.2006, s. 15).»

 13. Teksten i vedlegg I kapittel II nr. 18 (rådsdirektiv 70/373/EØF), 31a (rådsdirektiv 95/53/EF) og 31e (rådsvedtak 98/728/EF) oppheves.

 14. I avtalens vedlegg II kapittel XII etter nr. 54zzzg (rådsvedtak 2006/478/EF) nr. 2230/2004) skal nye nr. 54zzzh–54zzzm lyde:

  • «54zzzh. 32004 R 0852: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1), rettet ved EUT L 226 av 25.6.2004, s. 3.

   Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

   Forordningen, og rettsakter innført i medhold av denne forordningen, får anvendelse for Island med en overgangsperiode som angitt i nr. 2 under den innledende del av vedlegg I kapittel I.

  • 54zzzi. 32004 R 0882: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1), som rettet ved EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1, endret ved:

   • 32006 R 0076: Kommisjonsforordning (EF) nr. 776/2006 av 23. mai 2006 (EUT L 136 av 24.5.2006, s. 3).

    Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

    Forordningen, og rettsakter innført i medhold av denne forordningen, får anvendelse for Island med en overgangsperiode som angitt i nr. 2 under den innledende del av vedlegg I kapittel I.

  • 54zzzj. 32005 R 2073: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 1), rettet ved EUT L 278 av 10.10.2006, s. 32, og EUT L 283 av 14.10.2006, s. 62).

  • 54zzzk. 32006 R 2074: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 av 5. desember 2005 om gjennom­førings­tiltak for visse produkter som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og for offentlig kontroll i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning nr. 854/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004, om unntak fra europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 27), endret ved:

   • 32006 R 1664: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1664/2006 av 6. november 2006 (EUT L 320 av 18.11.2006, s. 13).

  • 54zzzl. 32006 R 0401: Kommisjonsforordning (EF) nr. 401/2006 av 23. februar 2006 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av mykotoksiner i næringsmidler (EUT L 70 av 9.3.2006, s. 12).

  • 54zzzm. 32006 D 0677: Kommisjonsvedtak 2006/677/EF av 29. september 2006 om fastsettelse av retningslinjer med hensyn til kriteriene for gjennomføring av revisjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 278 av 10.10.2006, s. 15).»

 15. Teksten i vedlegg II kapittel XII nr. 37 (rådsdirektiv 85/591/EF), 50 (rådsdirektiv 89/597/EØF), 54n (rådsdirektiv 93/99/EØF), 54j (rådsdirektiv 93/43/EØF), 54s (kommisjons­direktiv 98/53/EF), 54zx (kommisjonsdirektiv 2002/26/EF), 54zzj (kommisjons­direktiv 2003/78/EF) og 54zzv (kommisjons­direktiv 2005/38/EF) oppheves.

Erklæring fra den islandske regjering om garantier i forbindelse med salmonella

Island erklærer sin intensjon om å opprette et kontrollprogram for næringsmidler av animalsk opprinnelse som tilsvarer programmet som er godkjent for Sverige, Finland og Norge, og få dette godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 2160/2003 innen utløpet av overgangsperioden.

Fotnoter

1.

Ennå ikke kunngjort.

2.

Ennå ikke kunngjort.

3.

EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1.

4.

EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55.

5.

EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206.

6.

EUT L 157 av 30.4.2004, s. 33.

7.

EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1.

8.

EUT L 271 av 15.10.2005, s. 17.

9.

EUT L 338 av 22.12.2005, s. 1.

10.

EUT L 338 av 22.12.2005, s. 27.

11.

EUT L 338 av 22.12.2005, s. 60.

12.

EUT L 338 av 22.12.2005, s. 83.

13.

EUT L 70 av 9.3.2006, s. 12.

14.

EUT L 136 av 24.5.2006, s. 3.

15.

EUT L 278 av 10.10.2006, s. 15.

16.

EUT L 320 av 18.11.2006, s. 1.

17.

EUT L 320 av 18.11.2006, s. 11.

18.

EUT L 320 av 18.11.2006, s. 13.

19.

EUT L 320 av 18.11.2006, s. 46.

20.

EUT L 320 av 18.11.2006, s. 47.

21.

EUT L 320 av 18.11.2006, s. 50.

22.

EFT L 175 av 19.7.1993, s. 1.

23.

EFT L 170 av 3.8.1970, s. 2.

24.

EFT L 32 av 5.2.1985, s. 14.

25.

EFT L 372 av 31.12.1985, s. 50.

26.

EFT L 186 av 30.6.1989, s. 23.

27.

EFT L 290 av 24.11.1993, s. 14.

28.

EFT L 265 av 8.11.1995, s. 17.

29.

EFT L 166 av 8.7.1993, s. 31.

30.

EFT L 346 av 22.12.1998, s. 51.

31.

EFT L 120 av 8.5.1999, s. 40.

32.

EFT L 109 av 16.5.1995, s. 44.

33.

EFT L 243 av 11.10.1995, s. 21.

34.

EFT L 243 av 11.10.1995, s. 29.

35.

EUT L 157 av 26.6.2003, s. 66.

36.

EFT L 13 av 21.1.1993, s. 11.

37.

EFT L 201 av 17.7.1998, s. 93.

38.

EFT L 75 av 16.3.2002, s. 38.

39.

EUT L 203 av 12.8.2003, s. 40.

40.

EUT L 143 av 7.6.2005, s. 18.

41.

EFT L 93 av 13.4.1991, s. 1.

42.

Forfatningsrettslige krav angitt.