St.prp. nr. 46 (2007-2008)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 137/2007 av 26. oktober 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 852/2004, forordning (EF) nr. 853/2004, forordning (EF) nr. 854/2004 og forordning (EF) nr. 882/2004 samt tilhørende rettsakter, om næringsmiddelhygiene og kontroll

Til innholdsfortegnelse

5 Forholdet til norsk rett

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) ble vedtatt av Stortinget 15. desember 2003 og trådte i kraft 1. januar 2004. Ingen av de forordningene som innlemmes ved EØS-komiteens beslutning nr. 137/2007 krever lovendring.

Forordningene som sådan skal gjennomføres ved henvisningsforskrifter. Det vil også være nødvendig med en gjennomgang av gjeldende norske forskrifter. En lang rekke gjeldende forskrifter vil bli opphevet eller endret som følge av gjennomføringen.

Det nye regelverket fastsetter muligheter til å gi nasjonale bestemmelser ved spesielle behov, for eksempel ved tradisjonelle produksjonsformer eller geografiske vansker. På denne bakgrunn vil det bli vedtatt flere forskrifter med hjemmel i matloven. Flere slike forskrifter om nasjonale bestemmelser kan fastsettes ved behov. Det er ingen tidsbegrensning for å vurdere behovet for slike nasjonale ordninger.