St.prp. nr. 46 (2007-2008)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 137/2007 av 26. oktober 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 852/2004, forordning (EF) nr. 853/2004, forordning (EF) nr. 854/2004 og forordning (EF) nr. 882/2004 samt tilhørende rettsakter, om næringsmiddelhygiene og kontroll

Til innholdsfortegnelse

4 EØS-komiteens beslutning

EØS-komiteens beslutning nr. 137/2007 av 26. oktober 2007 inneholder en innledning, fire artikler og et vedlegg. I innledningen vises det til EØS-avtalen og spesielt til artikkel 98, som gjør det mulig å endre vedleggene til avtalen gjennom vedtak i EØS-komiteen.

Artikkel 1 fastslår at EØS-avtalen skal endres som spesifisert i vedlegget til beslutningen.

Artikkel 2 fastslår at tekstene til rettsaktene på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3 fastslår at beslutningen trer i kraft 27. oktober 2007, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1, eller når EØS-komiteens beslutning nr. 133/2007 om Islands utvidelse av EØS-avtalen på det veterinære området til å omfatte alle animalske produkter trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 4 fastslår at beslutningen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av, og EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende.

I EØS-komitébeslutningens vedlegg angis hvordan vedlegg I og II til EØS-avtalen skal endres, herunder hvilke tilpasningstekster som er inntatt.

I henhold til EØS-avtalens artikkel 93 nr. 2 skal beslutninger i EØS-komiteen treffes ved enighet mellom Fellesskapet på den ene siden og EFTA-statene, som opptrer samstemt, på den andre siden. Det følger av artikkel 103 nr. 1 at beslutningen først blir bindende for Norge etter at man fra norsk side har meddelt de andre avtalepartene at de forfatningsrettslige krav er oppfylt, det vil si at Stortinget har gitt sitt samtykke, jf. Grl. § 26 annet ledd.

4.1 Nærmere om tilpasningstekstene

Som tekniske tilpasninger til forordningene (EF) nr. 853/2004 og 854/2004 er det tatt inn tilføyelser av ISO-koder for Norge og Island i opplistinger over EØS-stater og tatt inn tilføyelse av betegnelsen EFTA på aktuelle steder.

Som tilpasning til forordningene (EF) nr. 852/2004 og 882/2004 er det for Island gitt tilpasninger i form av overgangsordninger for områder som ikke tidligere har vært inne i EØS-avtalen for Islands del.

Som tilpasning til forordning (EF) nr. 853/2004 artikkel 8 og forordning (EF) nr. 1688/2005 er det for Norge gitt tilpasninger slik at tilleggsgarantiene for salmonella som gjelder for forsendelser til Sverige og Finland av ferskt kjøtt og kvernet kjøtt fra storfe, svin og fjørfe samt konsumegg, også skal gjelde for forsendelser til Norge.