St.prp. nr. 72 (2002-2003)

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2003 mv.

Til innholdsfortegnelse

Arbeids- og administrasjonsdepartementet legger med dette fram følgende saker under kap. 1503 Midler til tjenestemannsorganisasjonenes opplærings- og utviklingsarbeid, kap. 1541 Pensjoner fra statskassen og kap. 1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse og Pensjonsordningen for apoteketaten:

  1. Lønnsregulering fra 1. mai 2003 for arbeidstakere i det statlige tariffområdet i samsvar med avtalt regulering for annet avtaleår i Hovedtariffavtalen i staten for perioden 1. mai 2002 - 30. april 2004 mellom staten og hovedsammenslutningene LO Stat, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat (YS Stat), Akademikerne og Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO), samt mellom staten og Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) og Norges Farmaceutiske Forening (NFF).

  2. Regulering av statspensjonene pr. 1. mai 2003 samt andre pensjonsforhold.

  3. Arbeids- og administrasjonsdepartementets oppfølging av Stortingets vedtak nr. 225 om Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende lokal lønnspolitikk i staten.

  4. Endringer i statsbudsjettet for 2003.