St.prp. nr. 79 (2000-2001)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 4/2001 av 31. januar 2001 om endring av vedlegg IX til EØS-avtala (fjerde direktiv om motorvognforsikring)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget