St.prp. nr. 79 (2002-2003)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 47/2003 av 16. mai 2003 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2002/65/EF om fjernsal av finansielle tenester til forbrukarar

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget