Strategi for rekruttering til lærerutdanningene og læreryrket 2024–2030

Til innholdsfortegnelse

Forord

Lærere i barnehage og skole er blant de viktigste personene i barn og unges liv. Lærerutdanningene skal ruste fremtidige lærere til å utvikle fellesskap der nye generasjoner trygt kan utfolde seg og bidra inn i et felles demokratisk samfunn. Gjennom utdanningen og yrket utvikler lærere kompetanse til å fremme læring og utvikle holdninger hos barn, unge og voksne – til det beste for den enkelte og samfunnet de er en del av.

Å satse på lærere er noe av det viktigste vi gjør for barna våre. Hver dag bidrar engasjerte og dyktige lærere med sin kunnskap og kompetanse. Mange lærere trives og blir i yrket. Samtidig er det utfordringer i samfunnet og utdanningssektoren som påvirker læreres arbeidshverdag. De siste årene har stadig færre søkt seg til lærerutdanningene, og lærerkompetansen er ujevnt fordelt i landet. I dag er det store regionale forskjeller på rekrutteringsutfordringene i barnehage og skole. Det er utfordrende i de nordligste fylkene og i mange distriktskommuner. For barnehager er utfordringen også stor i større kommuner og mer sentrale strøk. Om ikke flere utdanner seg til å bli lærere, vil utfordringene merkes over hele landet.

Som en del av arbeidet med å snu den negative utviklingen legger regjeringen frem Flere lærere i barnehage og skole – Strategi for rekruttering til lærerutdanningene og læreryrket 2024–2030. Strategien er utarbeidet i samarbeid med organisasjonene i Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling, som stiller seg bak strategien og vil bidra til at vi sammen når målene. Gjennom en felles innsats skal barn, unge og voksne i hele landet få et likeverdig pedagogisk tilbud og opplæring av høy kvalitet. De som vurderer et yrkesliv som lærer i barnehage eller skole, skal vite at de velger en meningsfull jobb og har en attraktiv karriere foran seg. Lærerutdanningene skal tiltrekke seg ambisiøse og engasjerte studenter. Lærere i barnehage og skole skal ha gode rammer for jobben, utviklingsmuligheter gjennom arbeidslivet og motivasjon til å bli værende i yrket. Lærere som jobber utenfor barnehage- og skolesektoren, skal ønske å komme tilbake til læreryrket.

Årsakene til dagens rekrutteringssituasjon er mange og sammensatte. Vi må derfor møte utfordringene med en bred tilnærming med tiltak både på kort og lang sikt, og som flere aktører har ansvar for – hver for seg og sammen. Et av formålene med strategien er å vise til gode rekrutteringstiltak, slik at flere kan benytte seg av dem. Strategien skal også vise det helhetlige arbeidet som lærerrekruttering inngår i.

Flere av tiltakene i strategien viser til pågående arbeid som er relevant for lærerrekruttering. Stortingsmeldingene om 5.–10. trinn, profesjonsutdanningene og opptak til høyere utdanning blir lagt frem i løpet av 2024. I 2025 skal et nytt system for kompetanse- og karriereutvikling for ansatte i barnehager og skoler være klart. Strategien bygger blant annet på Lærerutdanning 2025 – en nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene1og FNs bærekraftsmål om at det skal være en vesentlig økning i antall kvalifiserte lærere innen 2030.2

Et bilde som viser en signatur

Kari Nessa Nordtun

Kunnskapsminister

Et bilde som viser en signatur

Oddmund Løkensgard Hoel

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Et bilde som viser en signatur

Gunn-Marit Helgesen

Kommunesektorens organisasjon

Et bilde som viser en signatur

Geir Røsvoll

Utdanningsforbundet

Et bilde som viser en signatur

Asle Holthe

Universitets- og høgskolerådet – Lærerutdanning 

Et bilde som viser en signatur

Jørn-Tommy Schjelderup

Private Barnehagers Landsforbund

Et bilde som viser en signatur

Kaspara Halkjelsvik

Pedagogstudentene

Et bilde som viser en signatur

Helle Christin Nyhuus

Lektorlaget

Et bilde som viser en signatur

Stig Johannessen

Skolelederforbundet 

Et bilde som viser en signatur

Mette Johnsen Walker

Skolenes landsforbund

Et bilde som viser en signatur

Hans Ole Rian 

Creo

Et bilde som viser en signatur

Tone Mila

NHO Geneo

Et bilde som viser en signatur

Petter Andreas Lona

Elevorganisasjonen

Boks 1.1 Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling

Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (NFLP) er en arena for nasjonale myndigheter, utdanningsinstitusjoner, barnehage- og skoleeiere, lærerorganisasjoner og student- og elevorganisasjoner.

Forumet ble etablert for å følge opp Lærerutdanning 2025 - en nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene. Formålet med forumet er å dele kunnskap om og synspunkter på lærerutdanning og profesjonsutvikling, og å finne frem til gode og omforente tiltak for å styrke kvaliteten på tilbudet i barnehager, skoler og lærerutdanninger.

Medlemmene i NFLP er Kommunesektorens organisasjon (KS), Utdanningsforbundet, Universitets- og høgskolerådet - Lærerutdanning (UHR-LU), Pedagogstudentene, Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Lektorlaget, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, NHO, Creo, Elevorganisasjonen og Norsk studentorganisasjon. Forumet ledes av statsrådene i Kunnskapsdepartementet.

Fotnoter

1.


https://www.regjeringen.no/contentassets/d0c1da83bce94e2da21d5f631bbae817/kd_nasjonal-strategi-for-larerutdanningene_nett.pdf

2.


https://fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/god-ut-danning