Strategi for rekruttering til lærerutdanningene og læreryrket 2024–2030

Til innholdsfortegnelse

Eksempler på lokalt samarbeid om lærerrekruttering

Det foregår mye godt lokalt rekrutteringsarbeid i dag. Universiteter og høyskoler samarbeider med barnehage- og skoleeiere og lærer- og studentorganisasjoner om å rekruttere søkere til lærerutdanningene og til å få kvalifiserte lærere i barnehage og skole.

LæreriNord, Nord universitet

LæreriNord er en rekrutteringssatsing ved Nord universitet som skal få flere til å velge barnehage- og grunnskolelærerutdanning, for å sikre at kommunene i Nordland og Trøndelag får kvalifiserte lærere i barnehager og skoler. Nord universitet samarbeider med kommuner og skoleaktører om å arrangere rekrutteringsmøter der aktuelle søkere får informasjon og veiledning om studietilbudene som finnes for å bli lærer i barnehage og skole. Kommunene informerer om sine behov og støtteordninger. Målgruppen er elever ved videregående skoler i Nordland og Trøndelag og voksne som jobber og bor i de aktuelle kommunene, der noen ikke har høyere utdanning og andre har begynt på et studium. I etterkant av rekrutteringsmøtene blir deltakerne fulgt opp med veiledning for å søke på en av lærerutdanningene.57

Hvor er mine brødre, OsloMet

Prosjektet Hvor er mine brødre jobber for å motivere menn med flerkulturell bakgrunn til å bli lærere i barnehage og skole og til å bli barnevernspedagoger. Ambisjonen er at større representasjon fra samfunnet blant pedagoger og lærere kan bidra til å bygge broer og skape tillit mellom sentrale aktører innen barnehage, skole og barnevern. Hvor er mine brødre arrangerer møter med elever ved ungdomsskoler og videregående skoler. Rollemodeller som har innsikt i eller personlige erfaringer med frafall og manglende tilhørighet i samfunnet forteller om sine studie- og yrkesvalg innen omsorgs- og undervisningsyrker. Prosjektet holder presentasjoner og fagseminarer for utdanningsinstitusjoner, legger til rette for praksisordninger og har nettverksgrupper med sosiale og faglige aktiviteter i aktuelle bydeler. I tillegg bruker de sosiale medier og lager rekrutteringsfilmer. Prosjektet springer ut av forskningsmiljøet REACH (nå: Storbybarn) ved OsloMet Holmlia og har fra 2022 vært en del av områdesatsingen i bydel Søndre Nordstrand.

Ung lærar, Høgskulen på Vestlandet

Ung lærarer et rekrutteringsprosjekt som forsøker å inspirere elever i ungdomsskolen til å bli lærer. Prosjektet er et undervisningsopplegg som svarer på kompetansemålene i faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet. Gjennom to pedagogisk tilrettelagte dager, en på høgskolen og en på egen skole, får elevene innsikt i det å se mennesker, skape trygghet og gode rammer for læring. Ungdommene får teste ut hvordan de kan integrere teknologi, kunst og håndverk og uteskole i undervisningen. I tillegg får de planlegge og gjennomføre en drømmeskoletime for en barneskoleklasse ved å kombinere aktivitetene de selv har fått testet. Ungdomsskoleelevene blir veiledet av lærerstudenter fra Høgskulen på Vestlandet, som er mentorer og sikrer god oppfølging underveis.58

Målet med Ung lærarer å tenne en glød hos deltakerne, som gjør at flere ungdommer har læreryrket som et reelt alternativ til andre spennende yrker når de skal velge høyere utdanning. I tillegg til dette langsiktige målet, er ambisjonen at undervisningsopplegget på kort sikt vil gi en statusheving for skolen og lærerprofesjonen. Ung lærarer tuftet på nyere forskning som viser at barn og unge som får gode opplevelser fra egen skolehverdag, samt erfaring med undervisning og ledelse av andre barn og unge, kan ha større sjanse for å velge læreryrket i fremtiden. 

Rekrutteringstiltak ved lærerutdanningene på NTNU

Lærerriket er et dokumentarprosjekt med to serier som både skal rekruttere nye lærerstudenter og søkere til videreutdanningstilbudene for lærere. De åtte episodene i Lærerriket skal gi et nyansert bilde av hvordan det er å være lærer i dag og vise frem utviklingsmulighetene som finnes i læreryrket.59

Menn i Skolen er et nettverk som arrangerer sosiale og karriererelevante aktiviteter for mannlige og ikke-binære studenter ved grunnskolelærerutdanningene ved NTNU. Målet er blant annet å bedre kjønnsbalansen ved grunnskolelærerutdanningene.60 

Ved yrkesfaglærerutdanningen er det produsert rekrutteringsfilmer der studenter og kandidater fra bygg- og anleggsteknikk, teknologi- og industrifag og elektro og datateknologi forteller om bakgrunnen sin, årsaken til at de valgte utdanningen, innholdet i utdanningen og nytteverdien de ser av utdanningen.61