T-5/87 Planavdelingen informerer juli 1987

Rundskriv til saksbehandlere i fylker og kommuner

Rundskriv til fylkesmennene, fylkeskommunene og kommunene juli 1987.

Les skannet dokument:

Rundskriv T‑5/87 (pdf)

Innhold:

 1. Tidspunktet for rettsvirkninger av kommunestyrets vedtak om arealdelen til kommuneplan der det foreligger innsigelse – plan- og bygningsloven § 20‑5 tredje ledd og § 20‑6 annet ledd.
 2. Innsigelsesrett i forbindelse med reguleringsplan.
 3. Vedrørende bruk av midlertidig dispensasjon ved behandling av saker etter plan- og bygningsloven § 17‑2 og § 7.
 4. Vedrørende forståelsen av uttrykket "frittliggende bebyggelse".
 5. Reguleringsplanens virkning for massetak.
 6. Areal for pelsdyroppdrett i reguleringsplaner – reguleringsformål.
 7. Definisjon av begrepet "anneks".
 8. Forskrift til § 117 i plan- og bygningsloven – spørsmål om hjemmel for å nekte fradeling av tomter med påstående bygninger.
 9. Behandling av bebyggelsesplaner etter plan- og bygningsloven.
 10. Vedrørende bygningsrådets myndighet til å fastsette høyde på hus.
 11. Lov om kulturminner 9. juni 1978. Tolkning av lovens § 22 fjerde ledd om vernemyndighetenes klageadgang etter plan- og bygningsloven § 15.
 12. Lov om kulturminner 9. juni 1978. Tolkning av lovens § 9.
 13. Behandling av reguleringsplan – forholdet til Universitetets oldsakssamling.