Rapporter og planer

Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020

Rapporten "Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020" ser på behov for kompetent arbeidskraft i forhold til behov for studieplasser. Et av formålene med rapporten har vært å se alle sektorers behov for arbeidskraft i sammenheng med utviklingen av utdanningstilbudet - i en nasjonal sammenheng til beste for landets utvikling.

Rapporten "Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020" ser på  behov for kompetent arbeidskraft i forhold til behov for studieplasser. Et av formålene med rapporten har vært å se alle sektorers behov for arbeidskraft i sammenheng med utviklingen av utdanningstilbudet - i en nasjonal sammenheng til beste for landets utvikling.

Kunnskapsdepartementet har etter fremleggelsen av St.meld. nr. 44 (2008–2009) Utdanningslinja hatt spesiell oppmerksomhet på tilbudet og etterspørselen etter kompetent arbeidskraft det neste tiåret.

Et av formålene har vært å se alle sektorers behov for kompetent arbeidskraft i sammenheng slik at utviklingen av utdanningstilbudet kan ses i en nasjonal sammenheng til beste for landets utvikling.

Arbeidet har munnet ut i denne rapporten som har ligget til grunn for prioriteringer som er foretatt 2011-budsjettet ved fordeling av nye studieplasser.

Kunnskapsdepartementet vil følge utviklingen av kapasitet i høyere utdanning nøye i årene fremover. Denne rapporten vil være sentral for å få til en god dimensjonering.

Les pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

Les rapporten her (pdf-format, 3 mb)