Utkast til forskrift om offentlige undersøkelser av jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser m.m. og forskrift om varslings- og rapporteringsplikt

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/1424- BFA

18.11.2005

Utkast til forskrift om offentlige undersøkelser av jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser m.m. og forskrift om varslings- og rapporteringsplikt

Vedlagt følger utkast til forskrift om offentlige undersøkelser av jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesforskriften) og forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med jernbaneulykker og jernbane- hendelser (varslings- og rapporteringsforskriften). Eventuelle merknader til utkastene må være departementet i hende innen 1. februar 2006, da forskriftene må være fastsatt og trådt i kraft innen 30.april 2006.

Forskriftene gir utfyllende bestemmelser til jernbaneundersøkelsesloven av 3. juni 2005 nr. 34, og tar utgangspunkt i gjeldende forskrifter av 29. januar 2002 nr. 122 og 123 som regulerer samme forhold. I tillegg er det tatt høyde for bestemmelsene i EUs jernbane- sikkerhetsdirektiv (2004/49/EF) som ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 151/2004 av 29. oktober 2004.

Departementet anser at de foreslåtte endringene i forhold til dagens jernbaneunder-søkelsesforskrift i første rekke har betydning for Havarikommisjonens arbeid, samtidig som forskriften gir opplysninger til øvrige myndigheter og jernbanevirksomheter, samt vitner o.a. om rettigheter og plikter som allerede følger av loven. Grunnen til at en del bestemmelser fra loven er gjentatt i forskriften, er for at de som blir berørt av forskriften skal finne de viktigste reglene på dette feltet uten å måtte slå opp i loven. Den nærmere bakgrunn for de enkelte bestemmelser i loven fremgår av Ot.prp. nr. 50 (2004-2005).

I varslings- og rapporteringsforskriften er det gjort mindre redaksjonelle endringer som følge av bestemmelser inntatt i den nye jernbaneundersøkelsesloven. Bl.a. har trafikkstyringsenheten fått et selvstendig ansvar i forbindelse med varsling av ulykker og alvorlige hendelser.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Departementet anser at de foretatte endringene i forskriftene ikke vil ha vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser ut over det som allerede er omtalt i forbindelse fremming av jernbaneundersøkelsesloven, jf. Ot.prp. 50 (2004-2005). Det fremgår av denne at bl.a. Havarikommisjonen vil få enkelte nye administrative oppgaver i forbindelse med internasjonale forpliktelser, som omfatter rapportering til Det europeiske jernbanebyrået (ERA), (jf. St.prp. nr. 6 (2005-2006) der det bes om samtykke til å innlemme ERA-forordningen i EØS-avtalen).

Nærmere om innholdet i jernbaneundersøkelsesforskriften.

Nedenfor gis kommentarer til noen av bestemmelsene i forskriften.

§ 1. Virkeområde

Bestemmelsen viderefører virkeområdet som gjelder i dag, dvs. at ulykker og alvorlige hendelser i forbindelse med drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane kommer inn under forskriften.

Annet ledd er nytt og presiserer at kabelbaner ikke omfattes av bestemmelsene, noe som er en presisering av gjeldende rett.

§ 2 Definisjoner

I bokstav c defineres ERA som er Det europeiske jernbanebyrået, jf. jernbanesikkerhetsdirektivet der byrået er gitt visse oppgaver bl.a. i forbindelse med jernbaneulykker. Det legges opp til at Norge skal delta i ERA, under forutsetning av Stortingets godkjennelse.

Bokstav d og e definerer jernbaneulykke og alvorlig jernbaneulykke. Dette er for å ivareta den forpliktelse Norge har etter jernbanesikkerhetsdirektivet til å undersøke alvorlige jernbaneulykker. Endringen innebærer imidlertid ikke noen forskjell fra dagens ordning med hensyn til hva som skal varsles og rapporteres.

Bokstav h og i er definisjoner som følger av jernbanesikkerhetsdirektivet.

§ 3 Undersøkelsesmyndighetens oppgaver og uavhengighet

Som tidligere er undersøkelsesmyndighetens oppgave å undersøke jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser. Det er foretatt en presisering for så vidt gjelder alvorlige jernbaneulykker, se omtale under § 2.

Med øvrige jernbanevirksomheter i tredje ledd menes integrerte jernbanevirksomheter, herunder trikker og sporveier.

Femte ledd presiserer at undersøkelsesmyndighetens personale skal ha en status som i tilstrekkelig grad sikrer deres uavhengighet. Bestemmelsen følger av jernbanesikker-hetsdirektivet og departementet tolker bestemmelsen slik at det dreier seg om at personalets habilitet i saker de undersøker. Når det gjelder eventuell involvering i rettssaker, så følger det av jernbaneundersøkelsesloven at personalet har taushetsplikt, jf. lovens § 17, samt § 22 om forbud mot bruk av opplysninger som bevis i straffesak.

§ 4 Undersøkelsesplikt og undersøkelsens omfang

Første ledd angir at undersøkelsesmyndigheten skal foreta undersøkelse av alle alvorlige jernbaneulykker. I dette ligger etter departementets syn at det må foretas en forundersøkelse som viser om det er grunnlag for å foreta en fullstendig undersøkelse av saken. Dette fremgår av tredje ledd hvor det fremgår at undersøkelsesmyndigheten selv fastsetter omfanget av undersøkelsen og fremgangsmåten som skal følges.

Annet ledd angir at undersøkelsesmyndigheten etter eget skjønn skal treffe beslutning om det skal gjennomføres undersøkelse ved andre jernbaneulykker og alvorlige hendelser. Også her forutsetter departementet at det foretas en ”forundersøkelse” før det treffes en beslutning om det skal foretas en full undersøkelse.

Fjerde ledd gir undersøkelsesmyndigheten bl.a. mulighet for å foreta undersøkelser av forhold ved tidligere ulykker og alvorlige hendelser.

§ 5 Varsling av jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse til undersøkelsesmyndigheten og tilsynsmyndigheten

Første ledd angir de instanser som skal varsle undersøkelsesmyndigheten og tilsyns- myndigheten ved ulykker inkludert alvorlige ulykker, jf. jernbaneundersøkelsesloven § 6, og er derfor ikke uttømmende i forhold til den varslingsplikt som fremgår av varslings- og rapporteringsforskriften, som i stor grad retter seg til jernbanevirksom- heten og dets personale angående deres varslingsplikt til trafikkstyringsenheten, politi og Hovedredningssentralen.

Annet ledd angir at ved alvorlige jernbanehendelser er det jernbanevirksomheten som skal varsle undersøkelsesmyndigheten, og at det er undersøkelsesmyndigheten som skal varsle tilsynsmyndigheten. Dette følger av jernbaneundersøkelsesloven § 7. Departementet har i denne omgang ikke funnet det hensiktsmessig å pålegge personer i jernbanevirksomheten en slik plikt. Det blir derfor opp til jernbanevirksomheten å ha rutiner for dette i sitt styringssystem.

§ 6 Igangsetting av undersøkelser

Det følger av jernbanesikkerhetsdirektivet at undersøkelser ikke skal starte senere enn en uke etter at varsel er mottatt.

§ 7 Tiltak for å fremskaffe opplysninger

Bestemmelsen gjengir innholdet i jernbaneundersøkelsesloven § 13. I tillegg presiserer bestemmelsen undersøkelsesmyndighetens rett til tilgang og bruk av innholdet i registratorer og utstyr om bord i tog med henblikk på taleregistrering og registrering av driften av systemet for trafikkstyring og signalgiving, jf. også § 8.

§ 8 Bruk av data fra systemer som registrerer lyd og bilde

Bestemmelsen gjengir innholdet i jernbaneundersøkelsesloven § 9. Dersom det gjennom praktiseringen av bestemmelsen vil oppstå tvilstilfeller om hvilke systemer som omfattes av bestemmelsen, vil departementet vurdere å gi nærmere forskrifter om dette.

§ 9 Forbud mot å fjerne vrakrester

Bestemmelsen presiserer at både politiet og undersøkelsesmyndigheten skal gi samtykke til fjerning av vrakrester. I tilfeller hvor politiet ikke er inne i saken, vil det være tilstrekkelig med samtykke fra undersøkelsesmyndigheten.

§ 10 Opprettelse av trafikken

Bestemmelsen følger av jernbanesikkerhetsdirektivet og er også inntatt i jernbaneundersøkelsesloven § 12 annet ledd.

§ 11 Rettigheter for dem saken angår

Bestemmelsen følger av jernbaneundersøkelsesloven § 16.

Tredje ledd overlater til undersøkelsesmyndigheten å fastsette nærmere hvordan rettighetene etter denne bestemmelsen skal gjennomføres i praksis. Departementet antar at behovet vil variere ut fra ulykkens eller hendelsens art, og må tilpasses dette.

§ 12 Informasjon til tilsynsmyndigheten

Bestemmelsen forutsetter at undersøkelsesmyndigheten varsler tilsynsmyndigheten når den igangsetter undersøkelser. Varselet kan skje muntlig eller på annen hensiktsmessig måte.

Annet ledd forutsetter at undersøkelsesmyndigheten skal holde tilsynsmyndigheten underrettet om forhold som avdekkes i løpet av undersøkelsen, og sine foreløpige vurderinger av disse, dersom det anses nødvendig for jernbanesikkerheten. Det er ikke forutsatt at undersøkelsesmyndigheten her skal komme med sikkerhetstilrådinger. Eventuelle sikkerhetstilrådinger skal tas inn i den endelige rapporten, når under- søkelsen er avsluttet. Bestemmelsen i § 12 gjelder funn som undersøkelsesmyndig- heten gjør under sine undersøkelser, og på grunn av sin art bør meddeles tilsyns- myndigheten før endelig rapport utgis. Det blir da opp til tilsynsmyndigheten å vurdere eventuelle strakstiltak på grunnlag av disse opplysningene.

§ 13 Opplysninger som skal overendes ERA

Bestemmelsen følger av jernbanesikkerhetsdirektivet.

§ 14 Forklaringsplikt til undersøkelsesmyndigheten mv.

Bestemmelsen følger av jernbaneundersøkelsesloven § 14 og innebærer ingen endring i forhold til dagens forskrift. Når det gjelder innkalling av vitner, blir det opp til undersøkelsesmyndigheten å vurdere hvordan dette mest hensiktsmessig kan skje.

§ 15 Bevisopptak

Bestemmelsen følger av jernbaneundersøkelsesloven § 15, og tilsvarer dagens bestemmelser.

§ 16 Forbud mot bruk av opplysninger som bevis i straffesak.

Bestemmelsen gjengir jernbaneundersøkelsesloven §§ 22 og 24 og gir bl.a. vern for den som rapporterer til og forklarer seg for undersøkelsesmyndigheten og som rapporterer til tilsynsmyndigheten m.v.

§ 17 Forbud mot sanksjoner fra arbeidsgiver

Bestemmelsen gir vern for den som rapporterer ulykker og jernbanehendelser og følger av jernbaneundersøkelsesloven § 25.

§ 18 Taushetsplikt for undersøkelsesmyndigheten og tilsynsmyndigheten m.fl.

Som en opplysning er det her henvist til de taushetspliktsbestemmelsene som fremgår av jernbaneundersøkelsesloven.

Kapittel VI Rapporter

Bestemmelsene i dette kapitlet gjengir stort sett undersøkelsesloven §§ 19-21. Nytt er at rapportene i størst mulig grad utformes etter malen som fremgår av vedlegg 1 til forskriften. Dette vedlegget er i samsvar med jernbanesikkerhetsdirektivets mal for rapporter. § 23 gjelder myndighetenes behandling av rapportene med sikkerhets- tilrådinger. Disse behandlingsreglene er stort sett som i dag, men kan involvere andre EØS-land.

§ 24 Årlige rapporter

Bestemmelsen følger av jernbanesikkerhetsdirektivet og medfører at undersøkelses- myndigheten må lage årlige rapporter. Den må derfor også få rapportert hvilke tiltak som er gjort i forbindelse med avgitte sikkerhetstilrådinger, jf. § 23 annet ledd. Som det fremgår av § 25 skal ERA ha den årlige rapporten, samt også de endelige rapportene som undersøkelsesmyndigheten avgir.

§ 26 Gjennomføring av undersøkelser i EØS-området – bistand m.v.

Bestemmelsen følger av jernbanesikkerhetsdirektivet og er derfor tatt inn i forskriften.

§ 27 Bruk av eksperter og annen fagkunnskap

Første ledd er en videreføring av dagens ordning, mens annet ledd er nytt og følger av jernbanesikkerhetsdirektivet.

§ 28 Utveksling av fagkunnskap mv.

Bestemmelsen følger av jernbanesikkerhetsdirektivet.

Nærmere om endringene i varslings- og rapporteringsforskriften.

Det er kun gjort mindre endringer i varslings- og rapporteringsforskriften, og de vesentligste av disse omtales nedenfor.

§ 1 Hvem forskriften gjelder for

Det er tilføyd et annet ledd som presiserer at forskriften ikke gjelder kabelbaner. Dette er i samsvar med gjeldende rett.

§ 2 Definisjoner

I bokstav a er definisjonen av jernbaneulykke endret i tråd med jernbaneundersøkelses- loven. Samtidig er det presisert at jernbaneulykke omfatter både alvorlige jernbane- ulykker og jernbaneulykker som definert i jernbaneundersøkelsesforskriften. I praksis vil den nye definisjonen ikke ha betydning for hva som skal varsles og rapporteres.

§ 4 Varsling av jernbaneulykke

Gjeldende bestemmelse er splittet opp i to varslingsbestemmelser, en som gjelder jernbaneulykker og en som gjelder alvorlige jernbanehendelser. Dette har sin bakgrunn i at varslingsrutinene i de to tilfellene er forskjellige.

Første ledd angir varslingsplikten etter jernbaneundersøkelsesloven § 6, og pålegger personell i jernbanevirksomheten som blir involvert i jernbaneulykker å varsle nærmeste trafikkstyringsenhet, nærmeste politimyndighet eller Hovedrednings- sentralen. Det er tilstrekkelig for involvert personell å varsle en av disse instansene. Imidlertid bør varsel normalt først gis til trafikkstyringsenheten som videreformidler denne. Denne kan i så fall varsle politiet og Hovedredningssentralen.

Annet ledd gir jernbanevirksomheten et selvstendig ansvar å påse at slikt varsel blir gitt. Dette er tatt inn fordi det kan være tilfeller hvor personellet ikke har mulighet for å varsle trafikkstyringsenheten, eller de øvrige instanser selv.

§ 5 Varsling av alvorlig jernbanehendelse

Ved en alvorlig jernbanehendelse har det ikke har skjedd en jernbaneulykke og det er derfor normalt ikke behov for å koble inn politiet eller hovedredningssentralen. Det legges derfor opp til, som i dag, at det er jernbanevirksomheten som skal varsle undersøkelsesmyndigheten som igjen varsler tilsynsmyndigheten, jf. jernbaneundersøkelsesloven § 5. I visse tilfeller kan det også være behov å varsle andre myndigheter, f.eks. politiet ved brudd på avholdspliktbestemmelsene. Annet punktum pålegger derfor jernbanevirksomheten å sørge for slikt varsel.

§ 6 Opplysninger som varselet skal inneholde

Det er foretatt en mindre redaksjonell endring ved at opplysningene som skal varsles ikke lenger følger av et skjema, men direkte av vedlegg 1. Innholdsmessig er det ingen endring.

§ 7 Rapportering av jernbaneulykke

I annet ledd er det foreslått at tilsynsmyndigheten og undersøkelsesmyndigheten fastsetter rapporteringsskjemaet. På den måten kan disse myndighetene tilpasse skjemaet til de opplysninger de trenger for å utføre sine oppgaver. Dette medfører at vedlegg 2 i gjeldende forskrift utgår.

§ 8 Rapportering av jernbanehendelse

Det er foreslått at tilsynsmyndigheten fastsetter skjema for rapportering av vanlige jernbanehendelser.

Med hilsen

Gro Seim e.f.


Berit Fallan

ABB Eiendom

Akademikerne

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiverforeningen NAVO

AS Oslo Sporveier

Bergen Bybane

Bergen Elektriske Sporvei

Bergen kommune

Borregaard

CargoNet AS

Connex Tog AS

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Finansdepartementet

Fiskeridepartementet

Flytoget AS

GM-Gruppen

Green Cargo AB

Gråkallbanen AS

Harald A. Møller AS

Havarikommisjonen for transport

Hector Rail AB

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedredningssentralen Nord-Norge

Hovedredningssentralen Sør-Norge

Jernbaneverket

Justis- og politidepartementet

Kriminalpolitisentralen - Kripos

LO - Landsorganisasjonen i Norge

Luftfartstilsynet

Malmtrafikk AS

MiTrans AS Hamar

Museumsbanerådet

Narvik Havn KF

Norcem AS

Norges Ingeniørorganisasjon

Norsk Bergverksmuseum

Norsk Jernbaneforbund

Norsk Jernbaneklubb

Norsk Jernbaneklubb - Gamle Vossebanen

Norsk Jernbaneklubb - Krøderbanen

Norsk lokomotivmannsforbund

Norske Skogindustrier ASA

NSB Anbud AS

NSB AS

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Ofotbanen AS

Orkla Industrimuseum

Oslo Havn KF

Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Oslo Sporvognsdrift AS

Oslo T-banedrift AS

Politidirektoratet

Riksadvokaten

Smurfit Norpapp AS

Statens jernbanetilsyn

Stiftelsen Krøderbanen

Stiftelsen Setesdalsbanen

Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen

Stor-Oslo Lokaltrafikk

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Trondheim kommune

Tågåkeriet i Bergslagen AB

Utenriksdepartementet

Valdresbanen AS

Vegdirektoratet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund