Høring - NOU 2021: 4 - Norge mot 2025

Finansdepartementet sender med dette NOU 2021: 4 "Norge mot 2025 - Om grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien" på høring

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.06.2021

Vår ref.: 20/3680

Finansdepartementet sender med dette NOU 2021:4 Norge mot 2025. Om grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien på høring. Utvalget ble oppnevnt 12. mai 2020 av regjeringen og har vært ledet av partner Jon Gunnar Pedersen.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets vurderinger og tilrådinger. Høringen er åpen, og organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som ikke fremgår av høringslisten, oppfordres til å komme med høringsinnspill.

Frist for å sende inn høringssvar er 25. juni 2021.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på Finansdepartementets hjemmeside ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Erik Storm  e.f.
avdelingsdirektør

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

 

Administrasjonsavdelingen
Aetat Arbeidsdirektoratet
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Aleneforeldreforeningen
Arbeidernes Edruskapsforbund
Avholdsfolkets Landsnemnd
Barne- og familiedepartementet
Barneombudet
Bedriftsforbundet
Befalets Fellesorganisasjon
Bensinforhandlernes Bransjeforening
Bilimportørenes landsforening
Bokreditt-Kjøpekort A/S
Bokreditts Landsforbund A/L
Cateringansattes Forbund
Cerebral Parese-forening s.a.
Custos-Finans
Dagligvare Leverandørenes Forbund
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske Bokhandlerforening
Den norske Dataforening
Den norske Fagpresses Forening
Den norske Foreleggerforening
Den norske Forfatterforening
Den Norske Kreftforening
Den norske lægeforening
Den norske Revisorforening
Den norske tannlægeforening
Den norske Veterinærforening
Det norske maskinistforbund
Det Teologiske Menighetsfakultetet
Diabetesforbundet
Direktoratet for sjømenn
Domstoladministrasjonen
Energiverkets Landsforening
Ensliges Landsforbund
Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg (EBA)
Etatansattes Landsforbund
Fellesutvalget for Jernbanenes Interessekontor
Finansavdelingen
Finansmarkedsavdelingen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskebåt
Fiskerinæringens landsforening
Folketrygdfondet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forretningskontoret for Nasjonalforeningen og Sanitetsforeningen
Forsikringsfunksjonærenes landsforbund
Forsvarets Personellservice
Forsvarsdepartementet
Fraktefartøyenes Rederiforening
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
GE Kapital Bank
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Huseiernes landsforbund
Industrifinans
IT - Industrienes Forening
Juridisk rådgivningskontor for kvinner
Justis- og beredskapsdepartementet
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
Kjøttindustrienes Fellesforening
Kommunal landspensjonskasse
Kompetansesenter for likestilling
Konkurransetilsynet
Kosmetikkleverandørenes Forening
Kredittilsynet
Krigsinvalideforbundet
Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening
Kristelig Folkepartis Ungdom
KS
Landbrukssamvirkets Felleskontor
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Landslaget for regnskapskonsulenter
Landsorganisasjonen i Norge
Ligningsutvalget
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lindorff
Maskinentreprenørenes forbund
Maskinentreprenørenes forening
Maskingrossisternes Forening
Misjonshøgskolen
Motorførernes Avholdsforbund
Nasjonalforeningen for Folkehelsen Råd for barn og familie
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Automobil-forbund
Norges Bank
Norges Bilbransjeforbund
Norges Blindeforbund
Norges Bondekvinnelag
Norges Bondelag
Norges bryggeri- og mineralvannindustris forening
Norges Bygdeungdomslag
Norges Caravanbransjeforbund
Norges Døveforbund
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges Fiskarlag
Norges Frikirkeråd
Norges Godtemplar Ungdomsforbund
Norges Grossostforbund
Norges handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges huseierforbund
Norges Husflidslag
Norges Husmorforbund
Norges Hytteforbund
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges kooperative landsforening
Norges lastebileier-Forbund
Norges Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund
Norges Offisersforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norges Storlosje av I.O.G.T
Norges Taxiforbund
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norsk Clearing Central
Norsk Dysleksiforbund
Norsk Fiskeoppdretters Forening
Norsk Flygerforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk Forening til Kreftens Bekjempelse
Norsk Havneforbund
Norsk Helse- og Sosialforbund
Norsk Investorforum
Norsk Kabinforening
Norsk kommuneforbund
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Losforbund
Norsk Luftambulanse
Norsk Lærerakademi for kristendomsstudium og pedagogikk
Norsk Lærerlag
Norsk olje- og petrokjemisk fagforbund
Norsk Oljevernforening for Operatørselskaper
Norsk Pendlerforbund
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Presseforbund
Norsk Rutebilarbeiderforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffiserers Forbund
Norsk Skogbruksforening
Norsk Sosionomforbund
Norsk Spesialavfallsforening
Norsk Styrmandsforening
Norsk takst
Norsk tjenestemannslag
Norsk Ukepresse
Norsk Øko-Forum
Norske Agenters Landsforbund
Norske Arkitekters Landsforbund
Norske Avisers Landsforening
Norske bankfunksjonærers forbund
Norske boligbyggelags landsforbund AL
Norske Byggevareprodusenters Forening
Norske finansanalytikeres forening
Norske Jernbanepensjonisters Forbund
Norske Kvinnelige Juristers Forening
Norske Kvinners Nasjonalråd
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Maritime Leverandører
Norske Siviløkonomers Forening
Norske Sjokoladefabrikkers Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oljeskattekontoret
Oslo børs
Redd Barna
Rederienes Landsforening
Regjeringsadvokaten
Riksadvokatembetet
Riksrevisjonen
Samarbeidsrådet for frie yrker
Samferdselsdepartementet
Selgerforbundet - Norges Handelsreisendes Landsforbund
Senter for klimaforskning
Sentralskattekontoret for storbedrifter
Sentralskattekontoret for utenlandssaker
Sivilombudsmannen
Siviløkonomiutdanningen i Bodø
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatteetatens Landsforbund
Skattefogdenes Landsforening
Skatterevisorenes Forening
Skatteøkonomisk avdeling
Sosialøkonomenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statens lånekasse for utdanning
Statistisk sentralbyrå
Statkraft AS
Statstjenestemannsforbundet
Statstjenestemannskartellet
Stortingets finanskomite
Telespar
Tobakfabrikernes Landsforening Av 1901
Tolldirektoratet
Transportsentralen A/L
Trygdeetatens Landsforbund
Trygdesjefenes Landsforbund
Trygdetilsattes Landsforbund
Trygdetjenestemennenes Landsforbund
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Utenriksdepartementet
Økonomiavdelingen