Vedlegg til strategisk analyse. Gjennomgang av midler over kap. 551 post 60

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I dette notatet gis det en oversikt over tilsagn gitt over statsbudsjettets kap. 551 post 60/64 i 2006 og 2007. Gjennomgangen er et supplement til den strategiske analysen i prosjektet ”Utvikling av effektindikatorsystem og evaluering av kap. 551 post 60”.