Vedtak - klage på avslag om tilskudd fra Kulturminnefondet: Prosjekt: 150273 Borgerenkers Trøst - soppsanering byggetrinn 2, Kristiansand kommune, Vest-Agder

Sameiet Kongensgate 61 søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til en soppsanering som allerede var igangsatt. Søknaden ble avslått. Norsk kulturminnefond viser til at det i henhold til forskrift for Norsk kulturminnefond normalt ikke gis tilskudd til prosjekter som er igangsatt før vedtak om tilskudd er fattet. Norsk kulturminnefond har ikke funnet særlige grunner til å fravike denne praksis i dette tilfellet. Klima- og miljødepartementet har ikke tatt klagen til følge.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres brev mottatt 4. mai 2015 vedrørende klage på Kulturminnefondets vedtak av 8. april 2015 om avslag på søknad om tilskudd til soppsanering byggetrinn 2 i bygården Borgerenkers Trøst i Kristiansand kommune, Vest-Agder.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Departementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Kulturminnefondets vedtak av 8. april 2015.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder en bygård fra 1895, i Kristiansand sentrum, tegnet av Paul Due, en av Norges mest anerkjente arkitekter. Det ble søkt om støtte til soppsanering, samt utskifting av råteskadete bærebjelker, rehabilitering og gjenoppbygging.

Det er søkt om kr. 400.000 til arbeidet, den totale kostnaden for tiltaket er kr. 1.000.000

Kulturminnefondet avslo søknaden med slik begrunnelse:

I følge søknaden er prosjektet allerede startet opp. Styret har vedtatt en praksis hvor de normalt ikke prioriterer søknader som har oppstart før tilsagn er gitt. For å sikre at tiltak blir utført på best mulig måte i forhold til kulturminnet mener styret at det er viktig at de på forhånd kan vurdere tilstand og tiltakets virkning på bygningen og dens antikvariske verdi. Når arbeidene allerede er ferdigstilt har fondet ingen mulighet til å sette vilkår til utførelsen. Fondet har begrenset med midler og mange søkere og har derfor valgt å prioritere prosjekter hvor det på forhånd kan komme inn og sette krav eller vilkår til gjennomføringen av arbeidet.

Klagers anførsler jf. brev av 4. mai 2015

Klager viser til at begrunnelsen for avslaget var at arbeidene var påbegynt, og at

Kulturminnefondet da ikke kunne sette vilkår for utførelsen. Klager påpeker at skadene er mye større enn først antatt, og de holder fortsatt på med avdekning av skadene og soppbehandling for å hindre forverring. Gjenoppbyggingen påbegynnes i vår, men skadeomfanget kan fortsatt besiktiges og vilkår settes. De håper derfor at fondet finner anledning til å vurdere forholdene konkret og revurdere søknaden.

Kulturminnefondets merknader, jf. brev av 27. januar 2016

Ved behandling av denne saken ble det lagt avgjørende vekt på at arbeidene var satt i gang før vedtak var fattet, jf bestemmelsen i forskrift for Norsk kulturminnefond § 11 tredje ledd. Styret har på generelt grunnlag drøftet behandlingen av saker hvor arbeidene settes i gang før saken er blitt vurdert eller formelt behandlet. De har etter det vedtatt en praksis hvor de, normalt ikke prioriterer søknader som har oppstart før tilsagn er gitt.

Kulturminnefondet har som formål å redusere tapet av kulturminner. For å sikre at tiltak blir utført på best mulig måte i forhold til kulturminnet, mener vi at det er viktig at vi på forhånd kan vurdere tilstand og tiltakets virkning på bygningen og dens antikvariske verdi. Når arbeidene allerede er ferdigstilt ved behandlingen, har fondet ingen mulighet til å sette vilkår til utførelsen.

Informasjon om søknadsbehandling, veiledning og forskrift ligger lett tilgjengelig på nettet.

Ved kontakt ville vi ha kunnet gitt nærmere råd om håndtering av saken, og eventuelt tatt stilling til om det var en særlig grunn til å sette i gang med noe av arbeidet, for å forhindre videre skadeutvikling.

Fondet har begrenset med midler og mange søkere og har derfor valgt å prioritere prosjekter hvor det på forhånd kan komme inn og vurdere løsninger og eventuelt sette krav eller vilkår til gjennomføringen av arbeidet.

Klima- og miljødepartementets merknader

I henhold til gjeldende forskrift for Kulturminnefondet § 14 kan vedtak i saker om tildeling av tilskudd påklages til Klima- og miljødepartementet.

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

Klima- og miljødepartementet viser til at fondet har begrunnet avslaget med at tiltaket er igangsatt før vedtak om støtte er fattet. Departementet har ikke innvendinger mot dette.

Fondet har begrensede ressurser og må prioritere strengt i en stor søkermasse. Departementet mener at fondet er tydelig og prinsipiell i sin forvaltning når de begrunner avslaget på søknaden om ikke å støtte tiltak som er igangsatt før vedtak om støtte er fattet og retningslinjer for arbeidet er satt. Departementet har ingen merknader til Kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken.

Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Eirik Bøe
seniorrådgiver

Kopi til: 

Kulturminnefondet

Pb 253 Røros

7361

RØROS