§ 10-13 første ledd: Verdipapirlån av aksjer i norsk selskap - tilordning av utbytte

Vedrørende verdipapirlån av aksjer i norsk selskap - tilordning av utbytte.

Vi viser til brev 14. desember 2009, samt tidligere korrespondanse i saken, der det blant annet er stilt spørsmål om utbytte skal tilordnes utlåner eller innlåner ved avtale om verdipapirlån.

Departementet ønsker å presisere følgende i forhold til det som ble lagt til grunn i departementets uttalelse i brev 24. september 2009:

Det må vurderes konkret om utbytte skal tilordnes innlåner eller utlåner ved avtale om verdipapirlån. Vurderingen må ta utgangspunkt i forhold knyttet til den underliggende låneavtalen, og hvem som etter denne avtalen kan anses som reell eier av aksjene på utbyttedagen. I Ot.prp. nr. 42 (2002–2003) avsnitt 1.3.1 er det lagt til grunn at etablering av verdipapirlån anses som overføring av eiendomsretten til verdipapirene (realisasjon) fra utlåner til innlåner. Innlåner benytter vanligvis de lånte verdipapirene som grunnlag for å overdra samme antall verdipapirer til en tredjemann (dekket shortsalg). Departementet antar derfor at hovedregelen vil være at utbytte skal tilordnes innlåner, eller den tredjemann som verdipapirene er videresolgt til.

I de fleste tilfeller vil innlåner overdra de lånte verdipapirene til en tredjemann nokså umiddelbart etter at eiendomsretten er overført fra utlåner. Dersom innlåner ikke har opptrådt som låntakere flest, det vil si overdratt de lånte verdipapirene til en tredjemann, kan dette gi en indikasjon om at verdipapirlånet ikke er reelt eller er skattemessig motivert (omgåelse). Ved omgåelse skal utbytte tilordnes utlåner, som vil være reell eier av aksjene på utbyttedagen. I Ot.prp. nr. 42 (2002–2003) avsnitt 1.6.5 er det lagt til grunn at utbytte oftest må tilordnes utlåner dersom innlåner selv oppebærer avkastningen på verdipapirene.

Departementet vil bemerke at innlåner fortsatt vil være formell eier av aksjene ved omgåelse, og ikke utlåner, slik det ble lagt til grunn i departementets uttalelse i brev 24. september 2009.

Kopi av dette brev er sendt Skattedirektoratet til orientering.

Med hilsen
Kåre Aasen Tveit  e.f.
lovrådgiver

Lars Tønder
rådgiver