Vurdering av boliglånsforskriften

Finansdepartementet fastsatte 14. desember 2016 en ny forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig (boliglånsforskriften). Forskriften trådte i kraft 1. januar 2017 og skal gjelde frem til 30. juni 2018.

Finansdepartementet ber om at Finanstilsynet gir en vurdering av utviklingen i bolig­prisene og i norske husholdningers gjeld, og hvordan boliglånsforskriften har påvirket utviklingen. Vi ber også om at Finanstilsynet vurderer hvordan forskriften har påvirket bankenes utlåns­praksis og hvilke effekter de særskilte kravene i Oslo har hatt. Vi ber om at Finanstilsynet innhenter vurderinger og faktagrunnlag fra Norges Bank i dette arbeidet.

Departementet ber om at Finanstilsynet vurderer om boliglånsforskriften bør avvikles, eller om forskriften bør videreføres som den er eller i justert form. Vi ber om at et eventuelt forslag om å videreføre regulering av utlån med pant i bolig utformes som et høringsnotat i tråd med utredningsinstruksen.

Vi ber om Finanstilsynets svar innen 1. mars 2018.

Med hilsen 

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Siren Solhaug
avdelingsdirektør