Interimsregjeringen i Stockholm 1852

15. juli 1852–18. juli 1852

Interimsregjeringen besto av like mange norske og svenske statsråder, vanligvis ti fra hvert land. Den svenske og den norske statsministeren førte skiftevis forsetet; rekkefølgen dem imellom ble bestemt ved loddtrekning. Ved grunnlovsendring av 20. januar 1863 ble det bestemt at nærmeste arveberettigede prins skulle fungere som regent dersom han var myndig.

I periodene med interimsregjering ble det tilforordnet ytterligere norske statsråder både i Stockholm og i Christiania, de sistnevnte for å erstatte dem som reiste til Stockholm for å supplere statsrådsavdelingen der.

 

Statsminister
Due, Frederik Gottschalck Haxthausen, statsminister.


Statsråder
Vogt, Jørgen Herman, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm.

Sylow, Thomas Edvard von Westen, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm.

Petersen, Hans Christian, statsråd.

Sørenssen, Søren Anton Wilhelm, statsråd.

Bretteville, Christian Zetlitz, statsråd.


Tilforordnede statsråder
Sibbern, Valentin Christian Wilhelm, tidligere statsråd.

Blom, Gustav Peter, amtmann.

Arup, Jens Lauritz, biskop.

Garben, Baltazar Nicolai, generalmajor.


Tilforordnede statsråder i Christiania
Lasson, Peder Carl
, høyesterettsjustitiarius. Sjef for Justisdepartementet.

Thrap, Niels Andreas, byfogd. Sjef for Finansdepartementet.

 

Til toppen