Aktuelt

Advarsel mot bruk av private sikkerhetsfirmaer

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det viktigste i håndteringen av barnebortføringssaker er å ivareta barna og å finne løsninger som er til det beste for barna.

Haagkonvensjonen om internasjonal barnebortføring er det sentrale virkemiddelet norske myndigheter har for å løse internasjonale barnebortføringssaker. Haagkonvensjonens klare formål er ønsket om å ivareta barnets beste og å sikre at bortførte barn kommer raskt tilbake til bostedslandet. Landene som har tiltrådt konvensjonen har forpliktet seg til å følge bestemte fremgangsmåter for behandlingen av disse sakene.

Vi ser at enkelte hevder at konvensjonen ikke fungerer og det reklameres med kjøp av tjenester fra spesialister i sikkerhetsoppdrag for å lokalisere og tilbakeføre bortførte barn til Norge. Dette er noe departementet sterkt fraråder. Det kan være traumatisk for et barn å bli hentet ut av landet av fremmede «spesialister». Det kan også være straffbart i vedkommende land, og kan medføre strafforfølging av den forelderen som har satt i gang oppdraget. Strafforfølging kan igjen medføre internasjonal etterlysning, med den følge at forelderen risikerer å bli pågrepet og utlevert til det landet barnet er tilbakebortført fra, ved utreise fra Norge. Også et mislykket forsøk på tilbakebortføring kan være straffbart, i tillegg til at det kan gjøre behandlingen av en tilbakeleveringssak etter Haagkonvensjonen vanskeligere.

Justis- og beredskapsdepartementet opererer kun gjennom offisielle kanaler for internasjonalt samarbeid. I særlig vanskelige saker etter konvensjonen kan det være behov for å involvere Interpol og lokale politimyndigheter. Departementet stiller seg ikke bak bruk av andre former for etterforskning og maktutøvelse enn det internasjonale politisamarbeidet.

Vi fraråder bruk av private sikkerhetsfirmaer og oppfordrer dere som opplever barnebortføring til å ta kontakt med norske myndigheter – vi kan hjelpe!