Tilskudd til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – tildelinger for 2024

Årets midler er nå fordelt, og de fleste tiltakene som mottar tilskudd tilhører en av tre hovedkategorier: Kompetansehevende tiltak og ressursnettverk, forebygging av utenforskap blant barn og unge og utdanning av mentorer.

Sekretariatet for konfliktrådene, som forvalter Justis- og beredskapsdepartementets tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, har i løpet av mars 2024 tildelt 11,2 millioner kroner over tilskuddsordningen for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme til kommuner som har søkt om midler til sitt arbeid på feltet.

Midlene for 2024 ble lyst ut 13. oktober 2023 og søknadsfristen var 1. desember 2024. 

Sfk mottok 58 søknader med en samlet søknadssum på ca. 27 millioner kroner. 54 av søknadene ble helt eller delvis innvilget.

Søknadene skiller seg ikke nevneverdig fra tidligere år. I likhet med tidligere, så kan tiltakene som kommunene søker om midler til gjennom denne tilskuddsordningen, deles inn i tre hovedkategorier:

Kompetansehevende tiltak og ressursnettverk
Det er et kontinuerlig behov for kompetanseheving på feltet. Kompetansehevingstiltak gjennom blant annet lokale og interkommunale fagdager, webinarer og konferanser, gjerne knyttet opp mot lokale handlingsplaner og veiledere, er noe som kommunene søker om midler til i år, i likhet med tidligere år.  Samarbeid på tvers av tjenester og kommunegrenser for erfarings- og kunnskapsutveksling er en styrke i det forebyggende arbeidet. Kommuner som har etablert ressursgrupper og samarbeidsfora for samarbeid både internt i kommunene, med statlige og frivillige aktører eller på tvers av kommuner satser videre på dette. Vi ser også at det etableres nye ressursgrupper, blant annet i Nordland.  

Tiltak for å forebygge utenforskap blant barn og unge   

Søknadene for 2024 viser som tidligere år at kommunene søker om midler til det forebyggende arbeidet og satser på inkluderende og integrerende tiltak til barn og unge - både på fritidsarenaer og gjennom arbeidsrettede tiltak.  Også i år søker flere kommuner om midler til tilrettelagte sommerjobber for ungdom, som de har god erfaring med fra tidligere år. I likhet med tidligere år ønsker kommunene å sertifisere Flexid-instruktører som skal styrke barn og unges krysskulturelle identitet. Tanken er at en trygg identitet er grunnlaget for å kunne jobbe med egne og andres fordommer, møte rasisme og ta bevisste valg for egen fremtid. Kommunene er videre opptatt av forebygging digitalt, og enkelte kommuner har søkt om og fått støtte til å videreutvikle og prøve ut oppsøkende arbeid på nett. 

Tiltak for personer/berørte i ekstreme miljøer  

Kommunene benytter seg av RVTS sitt tilbud om mentoropplæring, og også i år har flere kommuner søkt om midler til å utdanne mentorer. Mentorene benyttes opp mot enkeltpersoner som trenger oppfølging, men også som ressurspersoner på tematikken i kommunene. Noen kommuner supplerer mentorutdanningen med Flexid-sertifisering.

I en helhetsvurdering av søknadene er følgende kriterier vektlagt:

  • At tiltaket innebærer samarbeid mellom ulike tjenester og aktører
  • At tiltaket er forankret i kommunenes eksisterende samarbeidsnettverk som for eksempel SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) eller lignende samarbeidsformer.
  • At tiltaket når ut til mange i målgruppen
  • At tiltaket har en plan for videreføring etter prosjektperioden der dette er aktuelt
  • At tiltaket har overføringsverdi til andre aktiviteter og tiltak
  • At tiltaket bidrar til å styrke kunnskap og kompetanse.

Se hvem som har blitt tildelt midler for 2024