Forebyggingsstrategier

Det norske forebyggingsarbeidet er bredt forankret. Det er viktig å bygge arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme på de samme grunnprinsipper som generell forebygging av kriminalitet.

Det norske forebyggingsarbeidet er bredt forankret. Det er viktig å bygge arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme på de samme grunnprinsipper som generell forebygging av kriminalitet. Høsten 2013 ble Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013–2016) publisert av Justis- og beredskapsdepartementet. Her vektlegges kunnskap, samarbeid på tvers av samfunnssektorer og tidlig inn­sats gjennom evne til å identifisere problemer og følge opp med adekvate tiltak.

Forebygging krever innsats på tvers og helhetlig tenkning. I dette arbeidet er det viktig å bygge videre på de gode erfaringene som er gjort med lokale samvirkemodeller for kriminalitetsforebygging.
 

Samarbeid om kriminalitets­forebygging

Politiråd er et formalisert samarbeid mellom lokalt politi og kommunale myndigheter, hvor målet er å bidra til samvirke om kriminalitetsforebygging og trygghet i lokalsamfunnet.

Ordningen med politiråd ble innført høsten 2006 og det er siden opprettet politiråd i de fleste kommunene i landet. I 2014 gjennomføres en evaluering av erfaringene i politiet og kommunene med politiråd.

SLT er en modell for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak i kommunene. Nærmere halvparten av landets kommuner har et SLT-samarbeid. Hovedsakelig er samarbeidet rettet mot personer under 18 år, mens det enkelte steder er utvidet til å dekke personer opp til 23 år.

Norden

Trusselbildet i de nordiske landene er dynamisk og komplekst. Selv om utfordringene fortoner seg noe ulikt, er det radikaliserte individer og grupper i disse landene som er villige til å bruke vold for å oppnå sine politiske mål. Samtidig erkjenner landene at man står overfor nye og store utfordringer, blant annet en økning i antall såkalte fremmedkrigere.

I januar 2014 møttes politisk ledelse fra Danmark, Sverige, Finland og Norge og ble enige om å etablere et formelt nordisk nettverk innen forebygging av vold­elig ekstremisme. Formålet med nettverket er å styrke kunnskapsdelingen på tvers av landene innenfor blant annet forskning og metodeutvikling, samt å styrke erfaringsutvekslingen når det gjelder den praktiske forebyggende innsatsen. En mer detaljert avtale for samarbeidet vil bli utarbeidet i 2014.

Det er også i Sverige, Danmark og Finland utarbeidet egne handlingsplaner på dette området.

I Sverige la regjeringen i desember 2011 frem Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. I desember 2013 ble den offentlige utredningen När vi bryr oss – förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbejakande extremism lagt frem (SOU 2013:81).

I Danmark fremla regjeringen i 2009 En fælles og tryg fremtid. Handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blant unge (pdf). Det tas sikte på å fremlegge en ny handlingsplan i siste halvdel av 2014.

Den finske regjeringen la i juni 2012 frem planen Towards a Cohesive Society – Action Plan to Prevent Violent Extremism.

EU

EUs arbeid for å forebygge radikalisering og volde­lig ekstremisme bygger på Stockholm-programmet, et femårsprogram for EUs arbeid på justis- og innen­riksfeltet (2010–2014). Som et ledd i arbeidet ble det vedtatt en strategi for indre sikkerhet i EU i 2010. Strategien gir en overordnet tilnærming til sikkerhetsutfordringene i Europa og er fulgt opp med en mer konkret handlingsplan.

I januar 2014 presenterte EUs kommisær for innen­rikssaker nye anbefalinger til videre innsats, både på EU-nivå og i medlemslandene. Disse anbefalingene vil danne grunnlag for en ny revidering av EUs strategi mot radikalisering og voldelig ekstremisme.
 

Radicalisation Awareness Network (RAN) ble opprettet av EU-kommisjonen i 2011 for å dele erfaringer med praktisk arbeid mot radikalisering. Nettverket dekker ulike profesjoner i førstelinjetjenesten som blant annet tar opp radikalisering i fengsler, radikalisering via internett, forebyggende politiarbeid, helsesektorens rolle i forebygging av radikalisering osv.

Norge har deltatt i RAN siden oppstarten. I januar 2014 publiserte RAN en rapport om gode prosjekter og tiltak fra ulike medlemsland.

Les mer om RAN her (EUs nettsider)