Informasjon til foreldre om barn og koronavirus

På denne siden finner du kortversjonen av det du trenger å vite som forelder i forbindelse med koronasituasjonen. Du kan også klikke deg videre for å lese mer om de forskjellige reglene.

Onsdag 16. september svarte myndighetene på spørsmål fra foreldre i en direktesendt sending. Du kan se spørsmålene, svarene og selve sendingen her.

Husk at du også må sjekke retningslinjene i kommunen der du bor. Ved lokale smitteutbrudd kan kommunene komme med egne oppfordringer eller innføre andre regler.

Alt du trenger å vite som foreldre til barn i barnehagen

Illustrasjon om smittevernveileder

Trafikklysmodellen og smittevernveileder

Trafikklysmodellen viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Lokale helsemyndigheter kan ved lokale utbrudd øke til rødt tiltaksnivå, men kan ikke ved liten eller ingen lokal smitte gå til grønt tiltaksnivå så lenge det nasjonale nivået ligger på gult tiltaksnivå.

Kommunen kan fatte vedtak om stenging eller begrensning av aktivitet i en enkelt barnehage eller skole dersom det er nødvendig for å stanse pågående smittespredning. Men kommunen kan ikke fatte et slikt vedtak som et generelt forebyggende tiltak.

Felles for alle nivåene i trafikklysmodellen er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god  hostehygiene. Modellen er et fleksibelt verktøy og gjør det mulig å planlegge mer langsiktig. For mer informasjon om trafikklysmodellen og smittevernveilederne se Udir.no: 

Smitte i barnehager og skoler

Covid-19 sykdom hos barn forekommer, men er sjeldnere enn hos voksne. Barn får ofte milde symptomer hvis de blir syke, men kan smitte andre.

Utbrudd i barnehager og skoler vil forekomme, men det er ikke holdepunkter for at de er arenaer med større fare for smittesprening enn i samfunnet ellers.   

Les mer på fhi.no 

Barnebursdager, Halloween og andre private tilstelninger

Barn som leker og er i samme gruppe i barnehage og fritid, trenger ikke holde avstand. Barn kan holde en meters avstand til andre som ikke er i disse gruppene.

Barn kan leke sammen og omgås slik de gjør i barnehage, men unngå nærkontakt som klemming og håndhilsing.

Håndvask eller hånddesinfeksjon skal være lett tilgjengelig. Vask hender før, etter og underveis.

De inviterte bør helst være fra de samme gruppene som barnet er i barnehagen eller på fritidsaktiviteter.

Feiringen bør helst skje utendørs. Ved innendørs feiring er det særlig viktig å ha god nok plass slik at alle som ikke er i samme gruppe/kohort, kan holde 1 meters avstand.

Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake. Husk rene hender hos både de som serverer, og de som spiser.

Under Halloween er det for eksempel lurt å pakke inn godteriet slik at ikke alle tar i samme godterikurv.

Matservering i barnehagen

I utgangspunktet er ikke barnehagene pålagt å servere mat. Det er opp til hver enkelt barnehage å bestemme om de vil gjøre det. Barnehagene er ulike, de har ulike åpningstider og ulike pedagogiske opplegg. Hvis foreldrene betaler matpenger, har de krav på mat i barnehagen.

Ved matlaging og matservering i barnehagen skal barnehagen følge reglene for smittevern ut fra smittesituasjonen. Ved gult og rødt nivå tilrådes forsterket renhold. For mer informasjon se Udir.no, Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020.

Når må barna være hjemme

Barnet må være hjemme dersom det de siste 24 timene har fått nye symptomer på luftveisinfeksjon, særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig eller ikke er helt i form eller orker vanlig lek og aktivitet (det som kalles nedsatt allmenntilstand). Med luftveissymptomer menes for eksempel hoste, sår hals og nesetetthet. Det er viktig å ta kontakt med fastlege eller legevakt dersom man er bekymret for barnet.

Barnet kan gå tilbake til barnehage/skole hvis det er i bedring innen 48 timer, er feberfri og i god allmenntilstand. Dette gjelder også ved eventuelle restsymptomer som snørr, heshet og/eller lett hoste. 

Barn i barneskole- og barnehagealder som kun har rennende nese eller snørr og ellers er i god allmenntilstand, behøver ikke å være hjemme og trenger ikke testes for covid-19.

Hvis en som barnet bor sammen med, har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist covid-19, kan barnet møte i barnehage/skole som normalt. Barnet skal imidlertid gå hjem fra barnehage/skole dersom det får symptomer.

Hvis en som barnet bor sammen med, har fått bekreftet covid-19, skal barnet og andre nærkontakter være i karantene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte i barnehage/skole.

Barn i delte familier

Hovedregelen er at avtaler om delt bosted og samvær bør videreføres.

Hvis barnet har symptom på sykdom, er det i de fleste tilfeller best at barnet holdes i ro i det ene hjemmet fram til barnet har vært symptomfritt i ett døgn.

Familier som må krysse landegrensen for å gjennomføre samvær eller delt bosted med barn, er unntatt fra plikten om å gå i karantene. Husk at andre land kan ha egne restriksjoner for utreise/innreise eller karantene. Det kan være lurt å ha med seg en skriftlig avtale e.l. når man krysser grensen.

Hva kan du forvente av barnehagen når barnet er hjemme

Det er viktig med et godt samarbeid mellom barnehagen og hjemmet.

Både foreldresamtaler og foreldremøter er viktige arenaer for informasjon, dialog og samarbeid. Foreldre kan i utgangspunktet ikke forvente eget opplegg fra barnehagen når barna er hjemme.  

Tilbud til barn som er utrygge, og foreldre som trenger støtte

Alle kommunale tjenester skal være tilgjengelige så godt det lar seg gjøre.

Får du ikke det tilbudet du har rett på eller behov for, bør du kontakte kommunen.

Familievernkontorene er åpne og tilgjengelige for befolkningen.

Foreldre kan ringe Foreldresupport på 116 123 som er en døgnåpen telefon og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller noen å snakke med.

Foreldrehverdag.no gir trygge råd til deg med barn.

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 er utvidet til å være døgnbemannet. Der kan du også chatte og sende SMS.

Røde Kors sin hjelpetelefon, Kors på halsen, kan barn og unge ringe anonymt på telefon 800 333 21,

Ung.no gir offentlig og kvalitetssikret informasjon til ungdom i alderen 13-20 år og har spørsmål- og svartjeneste.

Lek og overnatting

  • Lek helst med barn fra samme kohort i barnehagen, på skolen eller i organiserte fritidsaktiviteter.
  • Det er bedre å leke ute enn inne
  • Barn som leker sammen, trenger ikke holde avstand
  • Vask hendene før, under og etter lek

Barn kan ha overnattingsbesøk dersom alle er friske, den som er på besøk er blant de nære kontaktene i annen lek og samvær, og har med egne toalettsaker. I tillegg kan de andre i familien prøve å holde avstand til den som overnatter.

Hold barnet hjemme ved luftveissymptomer.

Fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan delta i sine fritidsaktiviteter som vanlig og trenger ikke overholde kravet om en meters avstand. Dette gjelder for både idrett, kultur og annen frivillig virksomhet.

For organiserte treninger og aktiviteter gjelder anbefalingen om maksimalt 20 personer i en gruppe. Dette gjelder både inne og ute.

Flere slike grupper kan samles til trening dersom gruppene holdes adskilt og de kan overholde smittevernrådene.

Barn og unge kan delta i idrettsarrangement eller konkurranse innenfor samme idrettskrets eller region. Det samme gjelder for arrangement innenfor kultur og annen frivillig virksomhet.

Det er ikke åpnet for nasjonale eller internasjonale stevner og konkurranser.

Det er idrettslaget/klubben/foreningen som er ansvarlig for at aktivitetene gjennomføres på en forsvarlig måte. Helsemyndighetene har utarbeidet en egen smittevernveileder for idrett.

Det er også utarbeidet en veileder for smittevern i frivillige organisasjoner. I denne er det også tatt med et eget avsnitt om særlige råd for barne- og ungdomsorganisasjoner.

Kan besteforeldre passe barna

Kontakt med barnebarna er viktig, både for barnet og besteforeldrene. Hvis du som besteforelder er frisk og barnebarna er friske, kan du være sammen med barnebarna dine.

Du oppfordres til å være ekstra nøye med de generelle smitteverntiltakene (hånd- og hostehygiene, avstand og holde seg hjemme ved symptomer og sykdom).

De som har moderat eller høy risiko for å bli alvorlig syke, må gjøre en individuell vurdering på hvem de skal være sammen med, og hvilke forhåndsregler det er mulig å ta. Ved behov bør det gjøres en individuell vurdering i samråd med egen lege om grad av risiko for alvorlig forløp. Mange aktiviteter, for eksempel å gå tur eller leke ute, har lav risiko for smittespredning og kan være gode alternativer til samvær mellom besteforeldre og barnebarn, uavhengig av risiko.

Hvem som kan bli alvorlig syke av covid-19, og råd for personer i risikogruppene kan du lese mer om i en egen artikkel.

Hvem kan vi klemme?

Hvis man er frisk, kan man klemme dem man bor sammen med, besteforeldre som vil det, og en eller to bestevenner.

Barn med behov for sammensatt tjenestetilbud

Barn og unge som har et særlig behov for fysisk tilstedeværelse i barnehage eller skole, skal vurderes for et slikt tilbud uansett lokal smittesituasjon. Dette gjelder ved en eventuell stenging, men også ved reduserte åpnings- eller oppholdstid pga. smittevern. Fra 16. april ble regelverket endret fra å gjelde barn og elever med «særlige omsorgsbehov» til barn og elever med «særlige behov» for å fange opp en større gruppe sårbare/utsatte barn og unge.

Foreldremøter, avslutninger og utviklingssamtaler

Slik smittesituasjonen er nå, skal barnehager og skoler følge gult tiltaksnivå i trafikklysmodellen. Det er fremdeles mulig å arrangere foreldremøter og andre arrangementer, så lenge man sørger for at alle holder minst en meters avstand til hverandre og ivareta smittevernreglene.

På rødt tiltaks nivå anbefaler vi ikke å gjennomføre foreldremøter. Hvis det skal avholdes foreldremøter ved rødt tiltaksnivå, må disse gjennomføres digitalt.

Utviklingssamtaler

God kontakt mellom hjem og barnehage/skole er viktig. Når man gjennomfører utviklingssamtaler er det viktig med håndvask både før og etter samtalen, og sørger for at alle holder minst en meters avstand til hverandre.

Omsorgsdager

Kvotene for omsorgsdager er nullstilt for alle, slik at foreldre i perioden fra 1. juli – 31. desember får en full helårskvote til disposisjon. Dette betyr at med ett eller to barn har hver forelder rett på 10 omsorgsdager, og med tre eller flere barn har hver forelder 15 omsorgsdager. Arbeidsgivere og arbeidstakere oppfordres til å gi fleksibilitet med henhold til bruk av hjemmekontor for de som må være hjemme med barn, og at omsorgsdagene brukes når hjemmekontor ikke er mulig.

Du har rett til omsorgspenger når barnet ditt er sykt, er hjemme med symptomer på luftveisinfeksjoner, er i karantene og når barnehagen er stengt.

Regjeringen legger til rette for fleksible ordninger dersom skoler eller barnehager stenger på grunn av lokale utbrudd av koronasmitte. Dersom kvoten er brukt opp og det kommer lokale utbrudd og stengninger får foreldre flere omsorgsdager og har rett til omsorgspenger.

Alt du trenger å vite som foreldre til elever på barneskole

Illustrasjon av en lærer foran en tavle
Foto: Ingrid Asp / ASD

Trafikklysmodellen og smittevernveileder

Trafikklysmodellen viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Lokale helsemyndigheter kan ved lokale utbrudd øke til rødt tiltaksnivå, men kan ikke ved liten eller ingen lokal smitte gå til grønt tiltaksnivå så lenge det nasjonale nivået ligger på gult tiltaksnivå.

Kommunen kan fatte vedtak om stenging eller begrensning av aktivitet i en enkelt barnehage eller skole dersom det er nødvendig for å stanse pågående smittespredning. Men kommunen kan ikke fatte et slikt vedtak som et generelt forebyggende tiltak.

Felles for alle nivåene i trafikklysmodellen er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god  hostehygiene. Modellen er et fleksibelt verktøy og gjør det mulig å planlegge mer langsiktig. For mer informasjon om trafikklysmodellen og smittevernveilederne se Udir.no: 

Når skal eleven være hjemme?

Barnet må være hjemme dersom det de siste 24 timene har fått nye symptomer på luftveisinfeksjon, særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig eller ikke er helt i form eller orker vanlig lek og aktivitet (det som kalles nedsatt allmenntilstand). Med luftveissymptomer menes for eksempel hoste, sår hals og nesetetthet. Det er viktig å ta kontakt med fastlege eller legevakt dersom man er bekymret for barnet.

Barnet kan gå tilbake til barnehage/skole hvis det er i bedring innen 48 timer, er feberfri og i god allmenntilstand. Dette gjelder også ved eventuelle restsymptomer som snørr, heshet og/eller lett hoste. 

Barn i barneskole- og barnehagealder som kun har rennende nese eller snørr og ellers er i god allmenntilstand, behøver ikke å være hjemme og trenger ikke testes for covid-19.

Hvis en som barnet bor sammen med, har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist covid-19, kan barnet møte i barnehage/skole som normalt. Barnet skal imidlertid gå hjem fra barnehage/skole dersom det får symptomer.

Hvis en som barnet bor sammen med, har fått bekreftet covid-19, skal barnet og andre nærkontakter være i karantene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte i barnehage/skole.

Hva kan du forvente av skolen nå barnet er hjemme

Dersom eleven må være hjemme under en uke på grunn av sykdom eller milde symptomer, har skolen i utgangspunktet ikke plikt til å gi opplæring hjemme. For elever som ikke kan komme på skolen på grunn av smittevern, anbefaler vi likevel at skolene legger til rett for at elevene kan gjøre noe skolearbeid.

Hvis eleven må være hjemme en uke eller mer eller gjentatte ganger, vil fraværet regnes som langvarig, og elevene skal få opplæring hjemme.

Smitte i barnehager og skoler

Covid-19 sykdom hos barn forekommer, men er sjeldnere enn hos voksne. Barn får ofte milde symptomer hvis de blir syke, men kan smitte andre.

Utbrudd i barnehager og skoler vil forekomme, men det er ikke holdepunkter for at de er arenaer med større fare for smittesprening enn i samfunnet ellers.   

Les mer på fhi.no 

Foreldremøter, avslutninger og utviklingssamtaler

Slik smittesituasjonen er nå, skal barnehager og skoler følge gult tiltaksnivå i trafikklysmodellen. Det er fremdeles mulig å arrangere foreldremøter og andre arrangementer, så lenge man sørger for at alle holder minst en meters avstand til hverandre og ivareta smittevernreglene.

På rødt tiltaks nivå anbefaler vi ikke å gjennomføre foreldremøter. Hvis det skal avholdes foreldremøter ved rødt tiltaksnivå, må disse gjennomføres digitalt.

Utviklingssamtaler

God kontakt mellom hjem og barnehage/skole er viktig. Når man gjennomfører utviklingssamtaler er det viktig med håndvask både før og etter samtalen, og sørger for at alle holder minst en meters avstand til hverandre.

Barnebursdager og andre private tilstelninger

Ikke flere enn 20 personer samlet på et privat sted.

Barn som leker og er i samme gruppe på skole og fritid, trenger ikke holde avstand. Barn kan holde en meters avstand til andre som ikke er i disse gruppene.

Barn kan leke sammen og omgås slik de gjør i skolen, men unngå nærkontakt som klemming og håndhilsing

Håndvask eller hånddesinfeksjon skal være lett tilgjengelig. Vask hender før, etter og underveis.

De inviterte bør helst være fra de samme gruppene som barnet er i skolen eller på fritidsaktiviteter.

Feiringen bør helst skje utendørs. Ved innendørs feiring er det særlig viktig å ha god nok plass slik at alle som ikke er i samme gruppe/kohort, kan holde anbefalt avstand.

Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake. Husk rene hender hos både de som serverer, og de som spiser.

Under Halloween er det for eksempel lurt å pakke inn godteriet slik at ikke alle tar i samme godterikurv.

Alle som har luftveissymptomer eller er syke, bør holde seg hjemme.

Fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan delta i sine fritidsaktiviteter som vanlig og trenger ikke overholde kravet om en meters avstand. Dette gjelder for både idrett, kultur og annen frivillig virksomhet.

For organiserte treninger og aktiviteter gjelder anbefalingen om maksimalt 20 personer i en gruppe. Dette gjelder både inne og ute.

Flere slike grupper kan samles til trening dersom gruppene holdes adskilt og de kan overholde smittevernrådene.

Barn og unge kan delta i idrettsarrangement eller konkurranse innenfor samme idrettskrets eller region. Det samme gjelder for arrangement innenfor kultur og annen frivillig virksomhet.

Det er ikke åpnet for nasjonale eller internasjonale stevner og konkurranser.

Det er idrettslaget/klubben/foreningen som er ansvarlig for at aktivitetene gjennomføres på en forsvarlig måte. Helsemyndighetene har utarbeidet en egen smittevernveileder for idrett.

Det er også utarbeidet en veileder for smittevern i frivillige organisasjoner. I denne er det også tatt med et eget avsnitt om særlige råd for barne- og ungdomsorganisasjoner.

Barn i delte familier

Hovedregelen er at avtaler om delt bosted og samvær bør videreføres.

Hvis barnet har symptom på sykdom, er det i de fleste tilfeller best at barnet holdes i ro i det ene hjemmet fram til barnet har vært symptomfritt i ett døgn.

Familier som må krysse landegrensen for å gjennomføre samvær eller delt bosted med barn, er unntatt fra plikten om å gå i karantene. Husk at andre land kan ha egne restriksjoner for utreise/innreise eller karantene. Det kan være lurt å ha med seg en skriftlig avtale e.l. når man krysser grensen.

Hvem kan vi klemme?

Hvis man er frisk, kan man klemme dem man bor sammen med, besteforeldre som vil det, og en eller to bestevenner.

Omsorgsdager

Kvotene for omsorgsdager er nullstilt for alle, slik at foreldre i perioden fra 1. juli – 31. desember får en full helårskvote til disposisjon. Dette betyr at med ett eller to barn har hver forelder rett på 10 omsorgsdager, og med tre eller flere barn har hver forelder 15 omsorgsdager. Arbeidsgivere og arbeidstakere oppfordres til å gi fleksibilitet med henhold til bruk av hjemmekontor for de som må være hjemme med barn, og at omsorgsdagene brukes når hjemmekontor ikke er mulig.

Du har rett til omsorgspenger når barnet ditt er sykt, er hjemme med symptomer på luftveisinfeksjoner, er i karantene og når barnehagen er stengt.

Regjeringen legger til rette for fleksible ordninger dersom skoler eller barnehager stenger på grunn av lokale utbrudd av koronasmitte. Dersom kvoten er brukt opp og det kommer lokale utbrudd og stengninger får foreldre flere omsorgsdager og har rett til omsorgspenger.

Foreldremøter, avslutninger og utviklingssamtaler

Slik smittesituasjonen er nå, skal barnehager og skoler følge gult tiltaksnivå i trafikklysmodellen. Det er fremdeles mulig å arrangere foreldremøter og andre arrangementer, så lenge man sørger for at alle holder minst en meters avstand til hverandre og ivareta smittevernreglene.

På rødt tiltaks nivå anbefaler vi ikke å gjennomføre foreldremøter. Hvis det skal avholdes foreldremøter ved rødt tiltaksnivå, må disse gjennomføres digitalt.

Utviklingssamtaler

God kontakt mellom hjem og barnehage/skole er viktig. Når man gjennomfører utviklingssamtaler er det viktig med håndvask både før og etter samtalen, og sørger for at alle holder minst en meters avstand til hverandre.

Leirskole og klasseturer

Alle kommuner må tilby leirskoleopphold eller annen skoletur som en del av grunnskoleopplæringen.

Skoler som må avlyse leirskole som følge av koronaviruset, må gjennomføre leirskole på et senere tidspunkt. Kommunen må da tilby leirskole eller annen skoletur med minst tre overnattinger på et senere tidspunkt i grunnskoleopplæringen.

Dette kravet gjelder ikke for elever som gikk 10. trinn våren 2020.

Skoleeier må sørge for at smittevernreglene som gjelder for skolene, også blir fulgt under oppholdet. For mer informasjon se Udir.no:  Skole – informasjon om koronasituasjonen.

Klassetur til utlandet

Klasseturer til utlandet tilrådes ikke på det nåværende tidspunkt, for mer informasjon se UD reiseinformasjon.

Klasseturer i Norge følger samme råd som ved leirskoleopphold  

Skoleskyss

Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Smittevernveilederne som ligger på Udir.no, gir nærmere veiledning om organisering av skoleskyssen.

Svømmeundervisning og kroppsøving

Smittevernveilederne som ligger på Udir.no gir konkrete råd om organisert fysisk aktivitet i skolen.  På gult nivå anbefaler smittevernveilederne at skoler vurderer utegym når det er mulig.

Regjeringen besluttet at organisert svømming, inkludert skolesvømming, kunne gjenopptas fra og med 1. juni 2020 forutsatt at anbefalte smitteverntiltak følges. For mer informasjon se FHI.no: Idrettsforeninger, svømmehaller, treningssentre - FHI.

Lek og overnatting

  • Lek helst med barn fra samme kohort i barnehagen, på skolen eller i organiserte fritidsaktiviteter.
  • Det er bedre å leke ute enn inne
  • Barn som leker sammen, trenger ikke holde avstand
  • Vask hendene før, under og etter lek

Barn kan ha overnattingsbesøk dersom alle er friske, den som er på besøk er blant de nære kontaktene i annen lek og samvær, og har med egne toalettsaker. I tillegg kan de andre i familien prøve å holde avstand til den som overnatter.

Hold barnet hjemme ved luftveissymptomer.

Barn med behov for sammensatt tjenestetilbud

Barn og unge som har et særlig behov for fysisk tilstedeværelse i barnehage eller skole, skal vurderes for et slikt tilbud uansett lokal smittesituasjon. Dette gjelder ved en eventuell stenging, men også ved reduserte åpnings- eller oppholdstid pga. smittevern. Fra 16. april ble regelverket endret fra å gjelde barn og elever med «særlige omsorgsbehov» til barn og elever med «særlige behov» for å fange opp en større gruppe sårbare/utsatte barn og unge.

Tilbud til barn som er utrygge, og foreldre som trenger støtte

Alle kommunale tjenester skal være tilgjengelige så godt det lar seg gjøre.

Får du ikke det tilbudet du har rett på eller behov for, bør du kontakte kommunen.

Familievernkontorene er åpne og tilgjengelige for befolkningen.

Foreldre kan ringe Foreldresupport på 116 123 som er en døgnåpen telefon og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller noen å snakke med.

Foreldrehverdag.no gir trygge råd til deg med barn.

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 er utvidet til å være døgnbemannet. Der kan du også chatte og sende SMS.

Røde Kors sin hjelpetelefon, Kors på halsen, kan barn og unge ringe anonymt på telefon 800 333 21,

Ung.no gir offentlig og kvalitetssikret informasjon til ungdom i alderen 13-20 år og har spørsmål- og svartjeneste.

Alt du trenger å vite som foreldre til elever på ungdomsskole og videregående

Illustrasjon av to personer med 1 meter avstand mellom seg.
Foto: Ingrid Asp / ASD

Trafikklysmodellen og smittevernveileder

Trafikklysmodellen viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Lokale helsemyndigheter kan ved lokale utbrudd øke til rødt tiltaksnivå, men kan ikke ved liten eller ingen lokal smitte gå til grønt tiltaksnivå så lenge det nasjonale nivået ligger på gult tiltaksnivå.

Kommunen kan fatte vedtak om stenging eller begrensning av aktivitet i en enkelt barnehage eller skole dersom det er nødvendig for å stanse pågående smittespredning. Men kommunen kan ikke fatte et slikt vedtak som et generelt forebyggende tiltak.

Felles for alle nivåene i trafikklysmodellen er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god  hostehygiene. Modellen er et fleksibelt verktøy og gjør det mulig å planlegge mer langsiktig. For mer informasjon om trafikklysmodellen og smittevernveilederne se Udir.no: 

Fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan delta i sine fritidsaktiviteter som vanlig og trenger ikke overholde kravet om en meters avstand. Dette gjelder for både idrett, kultur og annen frivillig virksomhet.

For organiserte treninger og aktiviteter gjelder anbefalingen om maksimalt 20 personer i en gruppe. Dette gjelder både inne og ute.

Flere slike grupper kan samles til trening dersom gruppene holdes adskilt og de kan overholde smittevernrådene.

Barn og unge kan delta i idrettsarrangement eller konkurranse innenfor samme idrettskrets eller region. Det samme gjelder for arrangement innenfor kultur og annen frivillig virksomhet.

Det er ikke åpnet for nasjonale eller internasjonale stevner og konkurranser.

Det er idrettslaget/klubben/foreningen som er ansvarlig for at aktivitetene gjennomføres på en forsvarlig måte. Helsemyndighetene har utarbeidet en egen smittevernveileder for idrett.

Det er også utarbeidet en veileder for smittevern i frivillige organisasjoner. I denne er det også tatt med et eget avsnitt om særlige råd for barne- og ungdomsorganisasjoner.

Fraværsreglene

Elever i videregående skole trenger ikke å dokumentere fravær av helsegrunner med attest fra lege eller annen sakkyndig. Elevene må likevel legge frem foreldrebekreftelse eller egenmelding (elever over 18 år).

Fravær av helsegrunner fra og med 24. august til og med 31. oktober 2020 skal ikke føres på elevenes vitnemål eller kompetansebevis. Dette gjelder både for grunnskolen og videregående skole.

Elever som går på Vg4 påbygging til generell studiekompetanse høsten 2020, og som innen 1. november gjennomfører fag- eller svenneprøve som ble utsatt våren 2020, vil få dokumentert fravær.  Fraværet skal heller ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis. For mer informasjon se Udir.no: Skole – informasjon om koronasituasjonen

Barn på ungdomsskole og videregående skole og smitte

Kunnskapen vi har nå tilsier at barn ikke har like stor betydning for spredning av covid-19 i samfunnet som voksne. Det er større usikkerhet rundt ungdoms rolle i smittespredning. Ungdommer blir syke i større grad enn barn, men fortsatt i mindre grad enn voksne. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår.  

Smittespredning på skoler vil reflektere den generelle smittesituasjonen i samfunnet. Ungdom har større kontaktflate og et mer geografisk spredt kontaktnett enn barn. Det kan derfor oppstå mer smitte blant ungdom enn blant barn. Risiko for økt smittespredning blant ungdom kan imidlertid motvirkes ved at ungdom i større grad enn yngre barn vil klare å forholde seg til og gjennomføre anbefalte smitteverntiltak.  

De samlede negative effektene av å holde skolene stengt vurderes å være langt større enn den mulige nytten for å begrense smittespredningen.

Se vurdering av kunnskapsgrunnlaget på www.fhi.no

Når må eleven være hjemme?

Elever med sykdomsfølelse og nyoppståtte luftveissymptomer som ikke har kjent årsak, bør testes og holde seg hjemme til de har fått svar. Det gjelder selv ved milde luftveissymptomer. Ved negativt svar kan de gå på skolen igjen når allmenntilstanden er god (føler seg frisk og er feberfri). Dette gjelder selv om de fortsatt har noen restsymptomer på luftveisinfeksjon som heshet, snørr eller lett hoste.

Elever som får symptomer på luftveisinfeksjon i skoletiden, sendes hjem fra skolen. Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon men ikke bekreftet covid-19, kan eleven møte på skolen som normalt. Elever skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer.

Hvis en i husstanden til en elev har fått bekreftet covid-19, skal eleven og andre nærkontakter være i karantene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på skolen.

Foreldremøter, avslutninger og utviklingssamtaler

Slik smittesituasjonen er nå, skal barnehager og skoler følge gult tiltaksnivå i trafikklysmodellen. Det er fremdeles mulig å arrangere foreldremøter og andre arrangementer, så lenge man sørger for at alle holder minst en meters avstand til hverandre og ivareta smittevernreglene.

På rødt tiltaks nivå anbefaler vi ikke å gjennomføre foreldremøter. Hvis det skal avholdes foreldremøter ved rødt tiltaksnivå, må disse gjennomføres digitalt.

Utviklingssamtaler

God kontakt mellom hjem og barnehage/skole er viktig. Når man gjennomfører utviklingssamtaler er det viktig med håndvask både før og etter samtalen, og sørger for at alle holder minst en meters avstand til hverandre.

Omsorgsdager

Som hovedregel har man ikke rett til omsorgspenger etter det året barnet fyller 12 år. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, har du rett til omsorgspenger til og med det året barnet fyller 18 år. I slike tilfeller gjelder samme regler som redegjort for under informasjonen til foreldre til elever på barneskolen.  

Skoleskyss

Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Smittevernveilederne som ligger på Udir.no, gir nærmere veiledning om organisering av skoleskyssen.

Munnbind og kollektivtransport

I perioder med forhøyet smitte anbefales det å bruke munnbind når det er vanskelig å holde en meter avstand på kollektivtransport. Ikke alle personer kan bruke munnbind, av medisinske og andre årsaker. Uansett hvor stort smittepress det er, er det viktigste tiltaket å legge til rette for å kunne opprettholde minst en meters avstand. Der det ikke er mulig å holde en meters avstand, kan bruk av munnbind redusere risiko for smitte. Men det vil ikke kunne erstatte avstand som tiltak. Barn under ungdomsskolealder anbefales ikke å bruke munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind. Rådene om bruk av munnbind oppdateres jevnlig.

Leirskole og klasseturer

Alle kommuner må tilby leirskoleopphold eller annen skoletur som en del av grunnskoleopplæringen.

Skoler som må avlyse leirskole som følge av koronaviruset, må gjennomføre leirskole på et senere tidspunkt. Kommunen må da tilby leirskole eller annen skoletur med minst tre overnattinger på et senere tidspunkt i grunnskoleopplæringen.

Dette kravet gjelder ikke for elever som gikk 10. trinn våren 2020.

Skoleeier må sørge for at smittevernreglene som gjelder for skolene, også blir fulgt under oppholdet. For mer informasjon se Udir.no:  Skole – informasjon om koronasituasjonen.

Klassetur til utlandet

Klasseturer til utlandet tilrådes ikke på det nåværende tidspunkt, for mer informasjon se UD reiseinformasjon.

Klasseturer i Norge følger samme råd som ved leirskoleopphold  

Barn med behov for sammensatt tjenestetilbud

Barn og unge som har et særlig behov for fysisk tilstedeværelse i barnehage eller skole, skal vurderes for et slikt tilbud uansett lokal smittesituasjon. Dette gjelder ved en eventuell stenging, men også ved reduserte åpnings- eller oppholdstid pga. smittevern. Fra 16. april ble regelverket endret fra å gjelde barn og elever med «særlige omsorgsbehov» til barn og elever med «særlige behov» for å fange opp en større gruppe sårbare/utsatte barn og unge.

Tilbud til barn som er utrygge, og foreldre som trenger støtte

Alle kommunale tjenester skal være tilgjengelige så godt det lar seg gjøre.

Får du ikke det tilbudet du har rett på eller behov for, bør du kontakte kommunen.

Familievernkontorene er åpne og tilgjengelige for befolkningen.

Foreldre kan ringe Foreldresupport på 116 123 som er en døgnåpen telefon og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller noen å snakke med.

Foreldrehverdag.no gir trygge råd til deg med barn.

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 er utvidet til å være døgnbemannet. Der kan du også chatte og sende SMS.

Røde Kors sin hjelpetelefon, Kors på halsen, kan barn og unge ringe anonymt på telefon 800 333 21,

Ung.no gir offentlig og kvalitetssikret informasjon til ungdom i alderen 13-20 år og har spørsmål- og svartjeneste.

Fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan delta i sine fritidsaktiviteter som vanlig og trenger ikke overholde kravet om en meters avstand. Dette gjelder for både idrett, kultur og annen frivillig virksomhet.

For organiserte treninger og aktiviteter gjelder anbefalingen om maksimalt 20 personer i en gruppe. Dette gjelder både inne og ute.

Flere slike grupper kan samles til trening dersom gruppene holdes adskilt og de kan overholde smittevernrådene.

Barn og unge kan delta i idrettsarrangement eller konkurranse innenfor samme idrettskrets eller region. Det samme gjelder for arrangement innenfor kultur og annen frivillig virksomhet.

Det er ikke åpnet for nasjonale eller internasjonale stevner og konkurranser.

Det er idrettslaget/klubben/foreningen som er ansvarlig for at aktivitetene gjennomføres på en forsvarlig måte. Helsemyndighetene har utarbeidet en egen smittevernveileder for idrett.

Det er også utarbeidet en veileder for smittevern i frivillige organisasjoner. I denne er det også tatt med et eget avsnitt om særlige råd for barne- og ungdomsorganisasjoner.

Barn i delte familier

Hovedregelen er at avtaler om delt bosted og samvær bør videreføres.

Hvis barnet har symptom på sykdom, er det i de fleste tilfeller best at barnet holdes i ro i det ene hjemmet fram til barnet har vært symptomfritt i ett døgn.

Familier som må krysse landegrensen for å gjennomføre samvær eller delt bosted med barn, er unntatt fra plikten om å gå i karantene. Husk at andre land kan ha egne restriksjoner for utreise/innreise eller karantene. Det kan være lurt å ha med seg en skriftlig avtale e.l. når man krysser grensen.

Videoer og grafikk om barn og koronavirus

Video med Guri Melby og Margrethe Greve-Isdahl om når barn skal være hjemme:

Video om munnbind, bursdagsfeiring og omsorgsdager mm. 

Barn på barneskole

Elever i videregående

Illustrasjon med flytskjema om når barn i barnehage- eller barneskolealder kan gå i barnehage eller på skole
Skjemaet hjelper til å vurdere når barn skal være hjemme, når barnet trenger covid-19-test og når de kan vende tilbake til barnehage og skole etter sykdom. Foto: Folkehelseinstituttet