Lønn og tariff i staten

Lønns- og arbeidsvilkårene i staten skal understøtte virksomhetenes arbeid med å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Dette er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) har fullmakt til å forhandle og inngå avtaler på vegne av staten med hovedsammenslutningene.

Som overordnet statlig arbeidsgiverorgan, er det en sentral oppgave for DFD å initiere og fremme en statlig lønnspolitikk som stimulerer til utvikling og resultatoppnåelse. Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en egen lønnspolitikk.

Statens arbeidsgiverportal har informasjon om lokal lønnspolitikk.

Annet hvert år forhandler staten med hovedsammenslutningene om lønns- og avtalereguleringer ved henholdsvis hovedoppgjøret eller mellomoppgjøret. Ved forhandlingene blir partene enige om hovedtariffavtalene i staten.

Staten inngikk i 2022 to hovedtariffavtaler for perioden 2022-2024, én med Akademikerne og Unio, og én med LO Stat og YS Stat. Hovedtariffavtalene omhandler lønn for ansatte i staten, herunder forenklet hovedlønnstabell for medlemmer i LO Stat og YS Stat.

Statens lederlønnssystem kopler statlige topplederes resultater og lønn tettere sammen, og legger til rette for økt mobilitet i topplederstillingene.