EØS-komiteens beslutninger i 2008

Her følger en liste med de beslutningene EØS-komiteen har fattet i 2008.

Her følger en liste med de beslutningene EØS-komiteen fattet i 2008.

Se oversikten i PDF-format.

 

Nr. Vedtatt
dato

Tittel

Gj.førings-
dato
Off.-
dato
Fasts. dato
for besl.
ikrafttr.
Evt. komm.
vedr. ikrafttr.

1

01.02.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

02.02.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1882/2006 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av nitrater i visse næringsmidler

01.03.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/363/EFom retningslinjer for å hjelpe medlemsstatene i utarbeidingen av den enkelte, integrerte, flerårige, nasjonale kontrollplanen omhandlet i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004

20.06.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 333/2007 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av bly, kadmium, kvikksølv, uorganisk tinn, 3-MCPD og benzo(a)pyren i næringsmidler

01.06.2007

 

 

*

 

2

01.02.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

02.02.2008

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/321/EF om fritak for Det sameinte kongeriket for visse krav med omsyn til marknadsføring av grønsakfrø i medhald av rådsdirektiv 2002/55/EF

29.05.2007

 

 

*

 

3

01.02.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

02.02.2008

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/34/EF om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av rådsdirektiv 70/157/EØF med hensyn til tillatt lydnivå og eksosanlegg på motorvogner

06.07.2008

*

 

 

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/35/EF om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av rådsdirektiv 76/756/EØF med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger på motorvogner og deres tilhengere

10.07.2008

*

 

 

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/37/EF om endring av vedlegg I og III til rådsdirektiv 70/156/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere

05.01.2008

 

 

*

Gjennomføring meldt 12.03.2008

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/38/EF om ettermontering av speil på tunge lastebiler registrert i Fellesskapet

06.08.2007

 

 

*

Gjennomføring meldt 12.03.2008

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 706/2007 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/40/EF, av administrative bestemmelser om EF-typegodkjenning av kjøretøyer og av en harmonisert prøving for å måle lekkasje fra visse klimaanlegg

05.01.2008

 

 

*

Gjennomføring meldt 12.03.2008

4

01.02.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

02.02.2008

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette passasjer- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer

02.07.2007

 

 

*

 

5

01.02.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

02.02.2008

 

 

 

Kommisjonsrekommandasjon 2007/225/EF om et samordnet overvåkingsprogram for Fellesskapet for 2007 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler på og i korn og visse andre produkter av vegetabilsk opprinnelse og om nasjonale overvåkingsprogrammer for 2008

 

-

 

 

-

 

 

 

Kommisjonsrekommandasjon 2007/331/EF om overvåking av akrylamidinnhold i næringsmidler

 

-

 

 

-

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/26/EF om endring av direktiv 2004/6/EF med sikte på lenging av bruksperioden

01.01.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/27/EF om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 86/362/EØF, rådsdirektiv 86/363/EØF og rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av etoksazol, indoksakarb, mesosulfuron, 1-metylsyklopropen,MCPA og MCPB, tolylfluanid og tritikonazol

17.11.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 372/2007 om fastsettelse av midlertidige migrasjonsgrenser for myknere i pakninger i lokk som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler

23.04.2007

 

 

*

 

6

01.02.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

02.02.2008

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/19/EF om endring av direktiv 2002/72/EF om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, og av rådsdirektiv 85/572/EØF om fastsettelse av liste over testløsninger som skal brukes for å kontrollere migrasjon av bestanddeler fra materialer og gjenstander av plast beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler

01.04.2008

*

 

 

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/42/EF om materialer og gjenstander av regenerert cellulosefilm beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler

20.07.2007

 

 

*

 

7

01.02.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

02.02.2008

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/690/EF om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF om unntak for bruk av bly i krystallglas for å tilpasse vedlegget til den tekniske utviklinga

15.10.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/691/EF om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF om unntak for bruk av bly og kadmium for å tilpasse vedlegget til den tekniske utviklinga

15.10.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/692/EF om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF om unntak for bruk av seksverdig krom for å tilpasse vedlegget til den tekniske utviklinga

15.10.2006

 

 

*

 

8

01.02.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

02.02.2008

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/597/EF om at guazatintriacetat ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter

02.09.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/639/EF om fastsettelse av et felles format for framlegging av data og opplysninger i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forurensende stoffer

05.10.2007

 

 

*

 

9

01.02.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

02.02.2008

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2003/43/EF om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad

07.02.2003

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2003/593/EF om endring av vedtak 2003/43/EF om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad

28.08.2003

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/190/EF om endring av vedtak 97/808/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til underlagsdekke

28.05.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/213/EF om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (tregolv og veggplater og  kledningar av heiltre)

05.04.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/600/EF om klassifisering av ytinga til visse byggjevarer ved utvendig brannpåverknad med omsyn til dobbeltsidig samanpressa plate med overflate i metall til tak

08.09.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/673/EF om endring av vedtak 2003/43/EF om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (gipskartongplater)

25.10.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/751/EF om endring av vedtak 2000/147/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 89/106/EØF med omsyn til klassifisering av byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad

04.11.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/348/EF om endring av vedtak 2003/43/EF om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (trebaserte plater)

24.05.2007

 

 

*

 

10

01.02.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 fra FL 09.06.08. Faktisk ikrafttredelse 01.08.08.

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/14/EF om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av visse bestemmelser i direktiv 2004/109/EF om harmonisering av krav til åpenhet med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked

08.03.2008

*

 

 

 

*

Gjennomføring meldt 22.08.2008.

 

11

01.02.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

 

 

02.02.2008

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/90/EF om endring av vedtak 2005/513/EF om harmonisert bruk av radiospektrum i 5 GHz-frekvensbåndet for innføring av trådløse tilgangssystemer, herunder radiolokalnett

13.02.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/116/EF om å reservere den nasjonale nummerserien som byrjar med "116", til harmoniserte nummer for harmoniserte tenester av sosial verdi

17.03.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/176/EF om opprettelse av en liste over standarder og/eller spesifikasjoner for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester samt tilhørende ressurser og tjenester, som erstatter alle tidligere versjoner

27.03.2007

 

 

*

 

12

01.02.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII  (Transport)

 

 

02.02.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 915/2007 om endring av forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet

21.08.2007

 

 

*

 

13

01.02.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII  (Transport)

 

 

02.02.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1043/2007 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet

12.09.2007

 

 

*

 

14

01.02.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX  (Miljø)

 

 

02.02.2008

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/457/EF om endring av vedtak 2001/689/EF, 2002/739/EF, 2002/740/EF, 2002/741/EF og 2002/747/EF om lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til visse produkt, skal gjelde for

21.06.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/506/EF om opprettelsen av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerke til såpe, sjampo og hårbalsam

21.06.2007

 

 

*

 

15

01.02.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX  (Miljø)

 

 

02.02.2008

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/799/EF om fastsetjing av reviderte miljøkriterium og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll med omsyn til tildeling av fellesskapsmiljømerket til jordbetringsmiddel

 

-

 

 

*

 

16

01.02.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI  (Statistikk)

 

 

02.02.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1165/2007 om opprettelse av 2007-utgaven av "Prodcom-listen" over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91

01.11.2007

 

 

*

 

17

01.02.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI  (Statistikk)

 

 

02.02.2008

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007 om fellesskapsstatistikker over utenlandske datterselskapers struktur og aktivitet

19.07.2007

 

 

*

 

18

01.02.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI  (Statistikk)

 

 

02.02.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 847/2007 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet

08.08.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 973/2007 om endring av visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder som gjennomfører standarden for næringsgruppering, NACE Revisjon 2

01.01.2008

 

 

*

 

19

01.02.08

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

 

 

02.02.2008

 

 

 

Europaparlaments- og rådsrekommandasjon 2006/961/EF om tverrnasjonal mobilitet innenfor Fellesskapet for utdannings- og opplæringsformål: Den europeiske kvalitetserklæring for mobilitet

 

-

 

 

-

 

 

 

Europaparlaments- og rådsrekommandasjon 2006/962/EF om nøkkelkompetanseområde innanfor livslang læring

 

-

 

 

-

 

20

01.02.08

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

 

 

02.02.2008

 

 

 

Kommisjonsrekommandasjon 2006/585/EF om digitalisering av og direktekoplet tilgang til kulturelt materiale samt digital bevaring

 

-

 

 

-

 

21

14.03.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

15.03.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 757/2007 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer

19.07.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 785/2007 om godkjenning av 6-fytase EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G / Phyzyme XP 5000L) som tilsetningsstoff i fôrvarer

25.07.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 786/2007 om godkjenning av endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) som tilsetningsstoff i fôrvarer

25.07.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 828/2007 om permanent og midlertidig godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer

04.08.2007

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 850/2007 om endring av forordning (EF) nr. 378/2005 om nærmere regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 med hensyn til Fellesskapets referanselaboratoriums plikter og oppgaver i forbindelse med søknader om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer

09.08.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1137/2007 om godkjenning av Bacillus subtilis (O35) som tilsetningsstoff i fôrvarer

22.10.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1138/2007 om godkjenning av ny bruk av benzosyre (VevoVitall) som tilsetningsstoff i fôrvarer

22.10.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1139/2007 om godkjenning av L-arginin som tilsetningsstoff i fôrvarer

22.10.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1140/2007 om midlertidig godkjenning av ny bruk av et tilsetningsstoff som allerede er godkjent i fôrvarer

22.10.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1141/2007 om godkjenning av 3-fytase (ROVABIO PHY AP og ROVABIO PHY LC) som tilsetningsstoff i fôrvarer

22.10.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1142/2007 om godkjenning av ny bruk av 3-fytase (Natuphos) som tilsetningsstoff i fôrvarer

22.10.2007

 

 

*

 

 

 

KOmmisjonsforordning (EF) nr. 1143/2007 om endring av forordning (EF) nr. 256/2002 med hensyn til godkjenning av preparatet Bacillus cereus var. toyoi, som tilhører gruppen mikroorganismer, som tilsetningsstoff i fôrvarer

22.10.2007

 

 

*

 

22

14.03.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

15.03.2008

 

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/45/EF om fastsettelse av bestemmelser om nominelle mengder for ferdigpakkede varer, om oppheving av rådsdirektiv 75/106/EØF og 80/232/EØF og om endring av rådsdirektiv 76/211/EØF

11.10.2008

 

*

 

 

 

23

14.03.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

15.03.2008

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/55/EF om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for restmengder av azinfos-metyl

19.03.2008

 

*

 

 

Gjennomføring meldt 01.04.2008

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/56/EF om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for restmengder av azoksystrobin, klortalonil, deltametrin, heksaklorbenzen, ioksynil, oxamyl og kvinoksyfen

19.12.2007

 

 

*

Gjennomføring meldt 01.04.2008

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/57/EF om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for restmengder av ditiokarbamater

19.03.2008

 

*

 

 

Gjennomføring meldt 01.04.2008

24

14.03.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

15.03.2008

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/565/EF om at visse stoffer som skal undersøkes i henhold til det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter, ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB i nevnte direktiv

22.08.2007

 

 

*

 

25

14.03.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

 

Meddelelse iht. artikkel 103 fra N 30.05.2008. Meddelelse fra IS 04.06.2008. Faktisk ikrafttredelse 05.06.2008.

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF

01.06.2008

 

 

 

 

*

Gjennomføring meldt 05.06.2008.

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/121/EF om endring av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer for å tilpasse det til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) og om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå

01.06.2008

 

 

 

 

 

*

Gjennomføring meldt 05.06.2008.

26

14.03.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

15.03.2008

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/205/EF om fastsettelse av et felles format for medlemsstatenes første rapport om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser

22.03.2007

 

 

*

 

27

14.03.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) og vedlegg XXI (Statistikk)

 

 

15.03.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 656/2007 om endring av forordning (EF) nr. 586/2001 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk med hensyn til definisjonen av industrihovedgrupper (MIGS)

05.07.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsbeslutning 2007/394/EF om endring av rådsdirektiv 90/377/EØF med hensyn til metoden som skal anvendes ved innsamling av priser på gass og elektrisk kraft til sluttbrukere i industrien

29.06.2007

 

 

*

 

28

14.03.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

 

 

15.03.2008

 

 

 

Kommisjonsbeslutning 2006/770/EF om endring av forordning (EF) nr. 1228/2003 om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene

01.12.2006

 

 

*

 

29

14.03.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII  (Transport)

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra N. Meddelelse om forsinkelse fra N 10.11.2008.

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF

om førerkort (omarbeiding)

19.01.2007

 

 

 

 

*

30

14.03.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII  (Transport)

 

 

15.03.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1265/2007 om fastsettelse av kanalavstand ved talekommunikasjon mellom luft og bakke i Det felles europeiske luftrom

16.11.2007

 

 

*

Gjennomføring meldt 16.09.2008

31

14.03.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII  (Transport)

 

 

15.03.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1400/2007 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet

30.11.2007

 

 

*

 

32

14.03.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp)

 

 

15.03.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1422/2007 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF og 2004/18/EF med hensyn til terskelverdiene som skal anvendes ved tildeling av kontrakter

01.01.2008

 

 

*

Gjennomføring meldt 09.06.2008

33

14.03.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn)

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra FL

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/54/EF om gjennomføring av prinsippet om like høve for og lik handsaming av menn og kvinner ved tilsetjing og i arbeidstilhøve (omarbeiding)

15.08.2008

 

 

 

 

 

*

34

14.03.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX  (Miljø)

 

 

15.03.2008

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2005/381/EF om opprettelse av et spørreskjema til rapportering om anvendelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF

-

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/803/EF om endring av vedtak 2005/381/EF om opprettelse av et spørreskjema til rapportering om anvendelse av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF

23.11.2006

 

 

*

 

35

14.03.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX  (Miljø)

 

 

15.03.2008

 

 

 

Kommisjonsrekommandasjon 2006/339/EF om salgsfremmende tiltak for bruk av elektrisitet fra land for skip som ligger ved kai i havner i Fellesskapet

-

 

-

 

 

36

14.03.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI  (Statistikk)

 

 

15.03.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1304/2007 om endring av rådsdirektiv 95/64/EF, rådsforordning (EF) nr. 1172/98, europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 91/2003 og (EF) nr. 1365/2006 med hensyn til opprettelse av NST 2007 som den eneste nomenklatur for transport av gods med visse transportmåter

28.11.2007

 

 

*

 

37

14.03.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI  (Statistikk)

 

 

15.03.2008

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 862/2007 om Fellesskapets statistikk over inn- og utvandring og internasjonal beskyttelse og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 311/76 om utarbeidelse av statistikk om utenlandske arbeidstakere

20.08.2007

 

 

*

 

38

14.03.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI  (Statistikk)

 

 

15.03.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1322/2007 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 458/2007 om det europeiske systemet for integrerte statistikkar over sosial tryggleik (ESSPROS) med omsyn til eigna format for innsending, resultata som skal sendast inn og kriteria for kvalitetsmåling, for det grunnleggjande ESSPROS-systemet og modulen om pensjonsmottakarar

03.12.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1334/2007 om endring av forordning (EF) nr. 1749/96 om innledende gjennomføringstiltak for rådsforordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserte konsumprisindeksar

05.12.2007

 

 

*

 

39

14.03.08

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

 

 

15.03.2008

 

 

 

Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 779/2007/EF om skiping av eit særprogram for tidsrommet 2007-2013 for å førebyggje og motkjempe vald mot barn, ungdom og kvinner og for å verne valdsoffer og risikogrupper (Daphne III-programmet), som ein del av det overordna programmet "Grunnleggjande rettar og rettferd"

-

 

*

 

40

25.04.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

26.04.2008

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/399/EF om endring av vedtak 93/52/EØS med omsyn til godkjenninga av Romania som offisielt fri for brucellose (B. melitensis) og vedtak 2003/467/EF med omsyn til godkjenninga av Slovenia som offisielt fri for bovin brucellose

15.06.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/522/EF om endring av vedtak 2006/802/EF med omsyn til svinekjøt frå svin som har vorte vaksinerte med ein svekka levande konvensjonell vaksine i Romania

13.08.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/559/EF om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til godkjenninga av visse administrative regionar i Polen som offisielt frie for enzootisk bovin leukose

03.09.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/584/EF om endring av vedtak 2004/558/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt hos storfe beregnet på handel med storfe innenfor Fellesskapetog godkjenning av bekjempelsesprogrammene som visse medlemsstater har lagt fram

13.09.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/590/EF om innføring av førebyggjande vaksinasjon mot sterkt sjukdomsframkallande aviær influensa og tilhøyrande føresegner om flytting av vaksinerte fuglar i Nederland

17.09.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/598/EF om tiltak for å hindre spreiing av sterkt sjukdomsframkallande aviær influensa til andre fuglar i fangenskap som vert haldne i zoologiske hagar og ved godkjende organ, institutt eller stasjonar i medlemsstatane

20.09.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/603/EF om endring av vedtak 2001/618/EF for å oppføre Slovakia på listen over regioner som er fri for pseudorabies og regioner i Spania på listen over regioner der det er iverksatt godkjente programmer for bekjempelse av pseudorabies

28.09.2007

 

 

*

 

41

25.04.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

26.04.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007 om gjennomføringsregler for rådsdirektiv 2000/75/EF når det gjelder bekjempelse og overvåking av Blue Tongue og restriksjoner for forflytning av visse dyrearter som er mottakelige for Blue Tongue

01.11.2007

 

 

*

 

42

25.04.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS. Meddelelse om forsinkelse fra IS 06.11.2008.

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/407/EF om ei harmonisert overvaking av antimikrobiell resistens hjå Salmonella i fjørfe og svin

01.01.2008

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/411/EF om forbud mot å bringe i omsetning produkter som er framstilt av storfe som er født og oppdrettet i Det forente kongerike før 1. august 1996, uansett formål, og om unntak for slike dyr fra visse bekjempelses-og utryddelsestiltak fastsatt i forordning (EF) nr. 999/2001 og om oppheving av vedtak 2005/598/EF

04.07.2007

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/453/EF om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller regionar i desse statane på grunnlag av BSE-risikoen deira

20.07.2007

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/570/EF om endring av vedtak 2003/634/EF om godkjenning av program med sikte på å gje soner og oppdrettsanlegg i soner som ikkje er godkjende, status som godkjende med omsyn til fiskesjukdommane hemoragisk virusseptikemi (VHS)og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)

11.09.2007

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 646/2007 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til fellesskapsmålet for å redusere prevalensen av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium hos broilereog om oppheving av forordning (EF) nr. 1091/2005

01.07.2007

 

 

 

*

43

25.04.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

26.04.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1380/2007 om godkjenning av endo-1,4-betaxylanase (Natugrain Wheat TS) som tilsetningsstoff i fôrvarer

17.12.2007

 

 

*

 

44

25.04.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

26.04.2008

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/72/EF om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF med hensyn til oppføring av arten Galega orientalis Lam.

31.12.2008

 

*

 

 

 

45

25.04.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

26.04.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 807/2007 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler

14.07.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1319/2007 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til bruk av fôrvarer fra parseller som er i første år av omlegging til økologisk landbruk

17.11.2007

 

 

*

 

46

25.04.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS. Meddelelse om forsinkelse fra IS 06.11.2008.

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og helsemessige påstander om næringsmidler

01.07.2007

 

 

 

*

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsetting av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer i næringsmidler

01.07.2007

 

 

 

*

 

 

Rådsdirektiv 2007/61/EF om endring av direktiv 2001/114/EF om visse typer helt eller delvis inndampet konservert melk beregnet på konsum

31.08.2008

 

 

 

*

Gjennomføring meldt 22.09.2008

47

25.04.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

26.04.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1064/2007 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, med omsyn til avilamycin

18.11.2007

 

 

*

 

48

25.04.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

26.04.2008

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/794/EF om fastsettelse av en ny frist for innsending av dokumentasjon for visse stoffer som skal undersøkes i henhold til  det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i direktiv 98/8/EF

30.04.2008

 

*

 

 

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/69/EF om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av difetialon som et aktivt stoff i vedlegg I

01.11.2009

 

*

 

 

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/70/EF om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av karbondioksid som et aktivt stoff i vedlegg IA

01.11.2009

 

*

 

 

 

49

25.04.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

26.04.2008

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/53/EF om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg III til nevnte direktiv til den tekniske utvikling

19.06.2008

 

*

 

 

Gjennomføring meldt 17.09.2008.

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/54/EF om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg II og III til nevnte direktiv til den tekniske utvikling

18.03.2008

 

 

 

 

Gjennomføring meldt 17.09.2008.

50

25.04.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner)

 

 

26.04.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1430/2007 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

26.12.2007

 

 

*

 

51

25.04.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

 

 

26.04.2008

 

 

 

Kommisjonsrekommandasjon 2007/657/EF om det elektroniske nettet av offisielt utpekte ordninger for sentral lagring av de obligatoriske opplysningene omhandlet i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF

12.10.2007

 

 

_

 

52

25.04.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

26.04.2008

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/920/EF om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet "Drift og trafikkstyring" i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog

11.02.2007

 

 

*

 

53

25.04.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp)

 

 

26.04.2008

 

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/24/EF om oppheving av rådsdirektiv 71/304/EØF om opphevelse av restriksjoner på adgangen til å yte tjenester i forbindelse med offentlige bygge- og anleggskontrakter og om tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter gjennom agenturer eller filialer

14.06.2007

 

 

*

 

54

25.04.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

 

 

26.04.2008

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/531/EF om et spørreskjema for medlemsstatenes rapportering om gjennomføringen av rådsdirektiv 1999/13/EF om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske løsemidler i visse virksomheter og anlegg i perioden 2008-2010

26.07.2007

 

 

*

 

55

25.04.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

 

 

26.04.2008

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/589/EF om fastsettelse av retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF

01.01.2008

 

 

*

 

56

25.04.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS. Meddelelse om forsinkelse fra IS 06.11.2008.

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 916/2007 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2216/20004 om et standardisert og sikkert registersystem i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF og europaparlaments- og rådsvedtak nr.280/2004/EF

04.08.2007

 

 

 

*

57

25.04.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

 

 

26.04.2008

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1445/2007 om fastsettelse av felles regler for framlegging av grunnleggende opplysninger om kjøpekraftpariteter og for beregning og spredning av dem

09.01.2008

 

 

*

 

58

25.04.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS og N. Meddelelse om forsinkelse fra IS 06.11.2008. Meddelelse om forsinkelse fra N 10.11.2008. Meddelelse fra FL 27.111.2008.

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/63/EF om endring av rådsdirektiv 78/855/EØF og 82/891/EØF med hensyn til kravet om utarbeiding av rapport fra en uavhengig sakkyndig ved fusjon eller deling av allmennaksjeselskap

07.12.2007

 

 

 

*

59

25.04.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS og N. Meddelelse om forsinkelse fra IS 06.11.2008. Meddelelse om forsinkelse fra N 10.11.2008. Meddelelse fra FL 27.111.2008.

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/36/EF om utøvelsen av visse rettigheter for aksjeeiere i børsnoterte selskaper

06.08.2007

 

 

 

*

60

06.06.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

07.06.2008

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/852/EF om endring av vedtak 2005/5/EF med hensyn til sammenlignende fellesskapsforsøk med og fellesskapsanalyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis i samsvar med rådsdirektiv 2002/55/EF

09.01.2008

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsbeslutning 2007/853/EF om fortsettelse i 2008 av sammenlignende fellesskapsforsøk med og fellesskapsanalyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis som ble innledet i 2005, i samsvar med rådsdirektiv 2002/55/EF

09.01.2008

 

 

*

 

61

06.06.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

07.06.2008

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/62/EF om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for bifenazat, petoksamid, pyrimetanil og rimsulfuron

06.04.2008

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/73/EF om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoksakarb, pendimetalin, pymetrozin, pyraklostrobin, tiakloprid og trifloksystrobin

15.06.2008

*

 

 

 

62

06.06.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

07.06.2008

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/141/EF om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og om endring av direktiv 1999/21/EF

01.01.2008

 

 

*

Gjennomføring meldt 29.08.2008

63

06.06.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

07.06.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1323/2007 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse med hensyn til firokoksib

12.01.2008

 

 

*

Gjennomføring meldt 21.08.2008.

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1353/2007 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse med hensyn til monensin, lasalocid og tylvalosin

11.12.2007

 

 

*

Gjennomføring meldt 21.08.2008.

64

 

Beslutningen ble trukket

 

 

 

 

 

65

06.06.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

 

 

07.06.2008

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon (omarbeiding)

01.01.2007

 

 

 

*

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/49/EF om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad (omarbeiding)

01.01.2007

 

 

 

*

66

06.06.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

 

 

07.06.2008

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/18/EF om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF med hensyn til at visse institusjoner utelukkes fra eller innlemmes i dets virkeområde, og om behandlingen av eksponeringer overfor multilaterale utviklingsbanker

01.10.2007

 

 

*

 

67

06.06.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

 

 

07.06.2008

 

 

 

Kommisjonsbeslutning 2007/804/EF om endring av kommisjonsbeslutning 2002/627/EF om opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og –tjenester

08.12.2007

 

 

*

 

68

06.06.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII  (Transport)

 

 

07.06.2008

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/756/EF om vedtakelse av en felles spesifikasjon for det nasjonale vognregisteret fastsatt i artikkel 14 nr. 4 og 5 i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF

09.11.2007

 

 

*

 

69

06.06.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII  (Transport)

 

 

07.06.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 181/2008 om fastsetjing av visse tiltak for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 718/1999 om ein kapasitetspolitikk for fellesskapsflåtane for å fremje transport på innlandsvassvegar

20.03.2008

 

 

*

 

70

06.06.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII  (Transport)

 

 

07.06.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 8/2008 om endring av forordning (EØF) nr. 3922/91 med hensyn til felles tekniske krav og administrative framgangsmåter for kommersiell lufttransport

01.02.2008

 

 

*

 

71

06.06.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII  (Transport)

 

 

07.06.2008

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1315/2007 om sikkerhetstilsyn innen lufttrafikkstyring og om endring av forordning (EF) nr. 2096/2005

09.11.2007

 

 

 

*

72

06.06.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII  (Transport)

 

 

07.06.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 331/2008 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet

12.04.2008

 

 

*

 

73

06.06.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX  (Miljø)

 

 

07.06.2008

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 om transport av avfall

12.07.2007

 

 

 

*

74

06.06.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI  (Statistikk)

 

 

07.06.2008

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1372/2007 om endring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet

23.12.2007

 

 

*

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1392/2007 om endring av rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til innsending av nasjonalregnskapsdata

30.12.2007

 

 

*

 

75

06.06.08

Om endring av EØS-avtalens protokoll 30 om særlige bestemmelser om organiseringen av samarbeidet innen statistikk

 

 

07.06.2008

 

 

 

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1578/2007/EF om Fellesskapets statistikkprogram 2008-2012

31.12.2007

 

*

Anvendelse fra

01.01.2008

 

76

06.06.08

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

 

 

07.06.2008

 

 

 

Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1150/2007/EF om skiping av særprogrammet "Førebygging av og informasjon om narkotikabruk" for tidsrommet 2007-2013, som ein del av det overordna programmet "Grunnleggjande rettar og rettferd"

-

 

*

Anvendelse fra 01.01.2008

 

 

77

06.06.08

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

 

 

07.06.2008

 

 

 

Europaparlaments- og rådsbeslutning 1350/2007/EF om opprettelse av Fellesskapets andre handlingsprogram på området helse (2008-13)

-

 

 

*

Anvendelse fra 01.01.2008

 

78

06.06.08

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

 

 

07.06.2008

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/875/EF om endring av europaparlaments- og rådsvedtak 2119/98/EF og vedtak 2000/96/EF med hensyn til smittsomme sykdommer oppført i disse vedtakene

18.12.2007

 

 

*

 

79

04.07.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

 

 

05.07.2008

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS, FL og N

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF om endring av rådsdirektiv 92/49/EØF og direktiv 2002/83/EF, 2004/39/EF, 2005/68/EF og 2006/48/EF med hensyn til saksbehandlingsregler og evalueringskriterier for tilsynsmessig vurdering av overtakelse og økning av eierandeler i finanssektoren

21.09.2007

 

 

 

*

80

04.07.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

 

 

05.07.2008

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1569/2007 om innføring av en ordning for fastsettelse av likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF og 2004/109/EF

25.12.2007

 

 

 

*

81

04.07.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

 

 

05.07.2008

 

 

 

Kommisjonsbeslutning 2001/527/EF om nedsettelse av Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn

07.06.2001

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsbeslutning 2001/528/EF om nedsettelse av Den europeiske verdipapirkomité

07.06.2001

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsbeslutning 2004/5/EF om nedsettelse av Den europeiske banktilsynskomité

01.01.2004

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsbeslutning 2004/6/EF om nedsettelse av Den europeiske tilsynskomité for forsikring og tjenestepensjoner

24.11.2003

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsbeslutning 2004/7/EF om endring av beslutning 2001/527/EF om nedsettelse av Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn

-

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsbeslutning 2004/8/EF om endring av beslutning 2001/528/EF om nedsettelse av Den europeiske verdipapirkomité

-

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsbeslutning 2004/9/EF om nedsettelse av Den europeiske komité for forsikring og tjenestepensjoner

-

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsbeslutning 2004/10/EF om nedsettelse av Den europeiske komité for bankspørsmål

-

 

 

*

 

82

04.07.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

 

 

05.07.2008

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2008/60/EF om endring av beslutning 2003/548/EF med hensyn til fjerning av visse typer leide samband fra minstetilbudet av leide samband

18.01.2008

 

 

*

 

83

04.07.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

 

 

05.07.2008

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/698/EF om endring av vedtak 2007/116/EF med omsyn til innføring av ytterlegare reserverte nummer som byrjar med "116"

29.02.2008

 

 

*

 

84

04.07.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

 

 

05.07.2008

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/771/EF om harmonisering av radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr

01.06.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/804/EF om harmonisering av radiospektrum for utstyr for radioidentifikasjon (RFID) som brukes i UHF-båndet (ultrahøy frekvens)

23.05.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak av 2007/344/EF om harmonisert tilgang til opplysninger om bruk av spektrum innenfor Fellesskapet

01.01.2008

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsrekommandasjon 2005/698/EF om atskilte regnskaper og systemer for føring av kostnadsregnskap i henhold til rammereglene for elektronisk kommunikasjon

11.10.2005

 

 

*

 

85

04.07.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII  (Transport)

 

 

05.07.2008

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra N

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1370/2007 om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og 1107/70

03.12.2009

 

*

 

 

 

 

86

04.07.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII  (Transport)

 

 

05.07.2008

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2008/163/EF om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til sikkerhet i jernbanetunneler i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog og høyhastighetstog

01.07.2008

 

 

*

 

87

04.07.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII  (Transport)

 

 

05.07.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1477/2007 om endring av forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet

03.01.2008

 

 

*

Gjennomføring meldt 08.09.2008.

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 23/2008 om endring av forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet

01.02.2008

 

 

*

Gjennomføring meldt 08.09.2008.

88

04.07.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern)

 

 

05.07.2008

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/76/EF om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning

29.12.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2008/282/EF om endring av 2007/76/EF om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning med hensyn til gjensidig bistand

-

 

 

*

 

89

04.07.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

 

 

05.07.2008

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2008/63/EF om endring av vedtak 2002/231/EF, 2002/255/EF, 2002/272/EF, 2002/371/EF, 2003/200/EF og 2003/287/EF om lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til visse produkt, skal gjelde for

20.12.2007

 

 

*

 

90

04.07.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

 

 

05.07.2008

 

 

 

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 235/2008/EF om opprettelse av Det europeiske rådgivende organ for statistikkstyring

16.03.2008

 

 

*

 

91

04.07.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

 

 

05.07.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 207/2008 om vedtakelse av spesifikasjoner for tilleggsundersøkelsen for 2009 om unges inntreden på arbeidsmarkedet fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98

13.03.2008

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 212/2008 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 138/2004 om landbruksregnskaper i Fellesskapet

28.03.2008

 

 

*

 

92

04.07.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

 

 

05.07.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 10/2008 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 458/2007 om det europeiske systemet for integrerte statistikkar over sosial tryggleik (ESSPROS) med omsyn til definisjonar for og nærmare klassifisering og ajourføring av reglane for spreiing i samband med det grunnleggjande ESSPROS-systemet og modulen om pensjonsmottakarar

29.01.2008

 

 

*

 

93

04.07.08

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

 

 

05.07.2008

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 294/2008/EF om opprettelse av Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi

29.04.2008

 

 

*

 

94

04.07.08

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

 

 

05.07.2008

 

 

 

EØS-komitébeslutning om deltakelse for budsjettåret 2008 i samarbeid om gjennomføring og utvikling av det indre marked (budsjettpostene 12.01.04.01, 12.02.01, 02.03.01 og 02.01.04.01)

-

 

 

*

Anvendelse fra

01.01.2008

 

95

26.09.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

27.09.2008

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 688/2006 om endring av vedlegg III og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til overvåking av overførbar spongiform encefalopati og spesifisert risikomateriale hos storfe i Sverige

24.05.2006

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 722/2007 om endring av vedlegg II, V, VI, VIII, IX og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati

16.07.2007

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 727/2007 om endring av vedlegg I, III og X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati

16.07.2007

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2007 om endring av vedlegg IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati

02.11.2007

 

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/667/EF om løyve til å nytte risikoutsett storfe fram til slutten på det produktive livet deira i Tyskland etter at førekomst av BSE er offisielt stadfesta

05.11.2007

 

 

*

96

26.09.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

27.09.2008

 

 

 

Fortolkende kommisjonsmelding 2007/C 68/04 om framgangsmåter for registrering av motorvogner med opprinnelse i en annen medlemsstat

-

 

-

 

97

26.09.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

27.09.2008

 

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/2/EF om synsfelt og vindusviskere for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul

20.02.2008

 

*

 

98

26.09.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

27.09.2008

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 109/2008 om endring av forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler

01.07.2007

 

*

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2008/17/EF om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for restmengder av acefat, acetamiprid, acibenzolar-S-metyl, aldrin, benalaksyl, benomyl, karbendazim, klormekvat, klortalonil, klorpyrifos, klofentezin, cyflutrin, cypermetrin, cyromazin, dieldrin, dimetoat, ditiokarbamater, esfenvalerat, famoksadon, fenheksamid, fenitrotion, fenvalerat, glyfosat, indoksakarb, lambdacyhalotrin, mepanipyrim, metalaksyl-M, metidation, metoksyfenozid, pymetrozin, pyraklostrobin, pyrimetanil, spiroksamin, tiakloprid, tiofanametyl og trifloksystrobin

 

15.09.2008

 

*

 

99

26.09.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

27.09.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 61/2008 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, med omsyn til dinoproston

25.03.2008

 

*

Gjennomføring meldt 06.10.2008

100

26.09.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

27.09.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1238/2007 om de kvalifikasjoner som kreves av medlemmene av Det europeiske kjemikaliebyrå klageinstans

24.10.2007

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1354/2007 om tilpassing av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) som følge av Bulgarias og Romanias tiltredelse

16.11.2007

 

*

 

101

26.09.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

 

 

27.09.2008

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1775/2005 om vilkår for adgang til overføringsnett for naturgass

23.11.2005

 

 

*

102

26.09.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

 

 

27.09.2008

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 647/2005 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet og (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71

05.05.2005

 

*

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 629/2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet og rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71

28.04.2006

 

*

 

103

26.09.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

 

 

27.09.2008

 

 

 

Den administrative kommisjon for trygds beslutning nr. 207/2006 om fortolkning av artikkel 76 og 79 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71 og artikkel 10 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 574/72 om samtidig rett til familieytelser og barnetrygd (32006D0442)

30.06.2006

 

*

 

104

26.09.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

27.09.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 715/2008 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet

25.07.2008

 

*

Gjennomføring meldt 20.10.2008.

105

26.09.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av menn og kvinner)

 

 

27.09.2008

 

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/30/EF om endring av rådsdirektiv 89/391/EØF, dets særdirektiver og rådsdirektiv 83/477/EØF, 91/383/EØF, 92/29/EØF og 94/33/EF med henblikk på å forenkle og rasjonalisere rapportene om den praktiske gjennomføringen

31.12.2012

 

 

*

 

106

26.09.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

 

 

27.09.2008

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2008/276/EF om endring av vedtak 2005/338/EF med sikte på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til campingplasstenester, skal gjelde for

17.03.2008

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2008/277/EF om endring av vedtak 2001/405/EF med sikte på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til mjukpapirprodukt, skal gjelde for

26.03.2008

 

*

 

107

26.09.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

 

 

27.09.2008

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 177/2008 om fastsettelse av en felles ramme for foretaksregistre for statistisk bruk og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2186/93

25.03.2008

 

*

 

108

26.09.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

 

 

27.09.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 364/2008 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007, med hensyn til det tekniske formatet for oversending av statistikk over utenlandske datterforetak og unntak som gis til medlemsstatene

14.05.2008

 

*

 

109

26.09.08

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

 

 

27.09.2008

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS

 

 

Kommisjonsvedtak 2008/49/EF om gjennomføring av informasjonssystemet for det indre marked (IMI) med hensyn til vern av personopplysninger

16.01.2008

 

 

*

110

05.11.08

EØS-komitébeslutning om endring av protokoll 32 om finansregler for gjennomføring av EØS-avtalens protokoll 32

 

-

 

06.11.2008

*

 

111

07.11.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

08.11.2008

 

 

 

EØS-komitébeslutning om tilpasninger som gir norsk tilgang til EUs munn- og klovsykevaksinebank

-

 

*

 

112

07.11.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

 

 

08.11.2008

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006 om visse fluorholdige klimagasser

04.07.2007

 

 

*

113

07.11.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

 

 

08.11.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 101/2008 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere og deres familier som flytter innenfor Fellesskapet

25.02.2008

 

*

 

114

07.11.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

 

 

08.11.2008

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS, N og LIE

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/64/EF om betalingstjenester i det indre marked og om endring av direktiv 97/7/EF, 2002/65/EF, 2005/60/EF og 2006/48/EF samt oppheving av direktiv 97/5/EF

01.11.2009

 

 

*

115

07.11.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

 

 

08.11.2008

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2008/286/EF om endring av vedtak 2007/176/EF med hensyn til listen over standarder og/eller spesifikasjoner for elektroniske kommunikasjonsnett og  tjenester samt tilhørende ressurser og tjenester

-

 

*

 

116

07.11.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

08.11.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 324/2008 om fastsetjing av reviderte framgangsmåtar for gjennomføring av inspeksjonar frå Kommisjonen når det gjeld sjøfartstryggleik

30.04.2008

 

*

 

117

07.11.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

08.11.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 540/2008 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 336/2006 om gjennomføring av Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring (ISM) i Fellesskapet, med hensyn til skjemaenes utforming

07.07.2008

 

*

 

118

07.11.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

08.11.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 358/2008 om endring av forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet

05.05.2008

 

*

 

119

07.11.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

08.11.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 287/2008 om forlengelse av gyldighetstiden nevnt i artikkel 2c nr. 3 i forordning (EF) nr. 1702/2003

30.03.2008

 

*

 

120

07.11.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

 

 

08.11.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 800/2008 om erklæring av visse støttekategoriers forenlighet med det felles marked i henhold til traktatens artikkel 87 og 88 (alminnelig gruppeunntaksforordning)

29.08.2008

 

*

 

121

07.11.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

 

 

08.11.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2077/2004 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2037/2000 med hensyn til bruk av hjelpestoffer i produksjonsprosessen

24.12.2004

 

*

 

122

07.11.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

 

 

08.11.2008

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1379/2007 om endring av vedlegg IA, IB, VII og VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 om transport av avfall, for å ta hensyn til de tekniske framskritt og endringer vedtatt innenfor rammen av Basel-konvensjonen

 

30.11.2007

 

 

*

123

07.11.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI  (Statistikk)

 

 

08.11.2008

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer (omarbeiding)

29.04.2008

 

*

 

124

07.11.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI  (Statistikk)

 

 

08.11.2008

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 453/2008 om kvartalsstatistikk over ledige stillinger i Fellesskapet

24.06.2008

 

*

 

125

07.11.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI  (Statistikk)

 

 

08.11.2008

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 452/2008 om utarbeiding og utvikling av statistikk over utdanning og livslang læring

24.06.2008

 

*

 

126

07.11.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI  (Statistikk)

 

 

08.11.2008

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 451/2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering etter næring (CPA), og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3696/93

01.01.2008

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 472/2008 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk med hensyn til det første basisåret som skal anvendes for tidsserier i NACE Rev. 2, og for tidsserier før 2009 som skal oversendes i samsvar med NACE Rev. 2, detaljnivået, formen, den første referanseperioden og referanseperioden

19.06.2008

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2008 om endring av forordning (EF) nr. 831/2002 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker, med hensyn til tilgang til fortrolige opplysninger for vitenskapelige for[Trados - se Frister]

17.07.2008

 

*

 

127

05.12.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner)

 

 

06.12.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 755/2008 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

21.08.2008

 

*

 

128

05.12.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

06.12.2008

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2008/65/EF om endring av direktiv 91/439/EØF om førerkort

30.09.2008

 

*

 

129

05.12.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

06.12.2008

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2008/217/EF om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet "infrastruktur" i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog

01.07.2008

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2008/231/EF om en teknisk spesifikasjon for interoperabilitet for delsystemet "drift og trafikkstyring" i det transeuropeiske høyhastighetsjernbanenettet vedtatt i henhold til artikkel 6 nr. 1 i direktiv 96/48/EF og opphevelse av Kommisjonsvedtak 2002/734/EF av 30. mai 2002

01.09.2008

 

*

 

130

05.12.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI  (Statistikk)

 

 

06.12.2008

 

 

 

Rådsforordning (EF) nr. 362/2008 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2009 over sekundærmålvariabler for materiell fattigdom

14.05.2008

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 365/2008 om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2010 til 2012 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98

01.05.2008

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 377/2008 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet med hensyn til kodingen som skal benyttes ved overføring av data fra og med 2006,og bruk av delutvalg til innsamling av data om strukturvariabler og definisjonen av referansekvartaler

01.01.2009

*

 

 

 

 

 

Kommisjonsforordning  (EF) nr. 391/2008 om endring av forordning (EF) nr. 102/2007 om vedtakelse av spesifikasjonene for tilleggsundersøkelsen for 2008 om arbeidsmarkedssituasjonen for innvandrere og deres direkte etterkommere

08.05.2008

 

*

 

131

05.12.08

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI  (Statistikk)

 

 

06.12.2008

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 747/2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007 om fellesskapsstatistikker over utenlandske datterforetaks struktur og virksomhet, med hensyn til definisjonene av kjennetegn og gjennomføringen av NACE Rev. 2

20.08.2008

 

*

 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas.