Ny visjon for nordisk samarbeid

En ny overordnet og ambisiøs visjon for samarbeidet i Nordisk ministerråd ble vedtatt av de nordiske statsministrene i Reykjavik i august 2019. Målet er at Norden blir verdens mest bærekraftige og integrerte region.

Den nye visjonen skal sikre at samarbeidet blir mer relevant og nyttig for både innbyggere, næringsliv og myndighetene i norden. Derfor har representanter fra arbeidslivets parter, næringsliv, bransjeorganisasjoner, ungdomsorganisasjoner og øvrig sivilsamfunn vært invitert til å komme med ideer og innspill til hva som bør prioriteres i samarbeidet. Tre strategiske prioriteringer har blitt valgt for perioden 2021 til 2024:

  • Et grønt Norden: Sammen vil vi fremme en grønn omstilling av samfunnene våre og arbeide for karbonnøytralitet og en bærekraftig sirkulær og biobasert økonomi.
  • Et konkurransedyktig Norden: Sammen vil vi fremme grønn vekst i Norden basert på kunnskap, innovasjon, mobilitet og digital integrering.
  • Et sosialt bærekraftig Norden: Sammen vil vi fremme en inkluderende, likestilt og sammenhengende region med felles verdier og styrket kulturutveksling og velferd.

Til grunn for visjonen ligger Parisavtalen og FNs bærekraftsmål, og et mål om at samarbeidet skal være relevant i møtet med de samfunnsutfordringene som alle de nordiske landene står overfor, som klimaendringer, inkludering og en aldrende befolkning.

Et styrket og mer strategisk samarbeid kan også sette oss i bedre stand til å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering, ny teknologi og innovasjon. Her har den nordiske regionen et fortrinn og stadig større nytte av et nært samarbeid. Når samarbeidet resulterer i økt konkurransekraft, grønn vekst og sysselsetting, eller styrker vår motstandsdyktighet mot naturkatastrofer og klimaendringer, skapes reell merverdi. Les mer om den nye visjonen på Vår visjon 2030.