Kampfly til Forsvaret

Bestilling og betaling av kampfly - slik fungerer det

Så langt har Stortinget gitt regjeringen fullmakt til å anskaffe 40 nye kampfly av typen F-35. Den første fullmakten ble gitt i 2011, og la grunnlaget for oppstarten av en langvarig og omfattende prosess som allerede har fastlagt leveranser for de kommende årene, og dermed også bundet opp størstedelen av de norske kampflyutgiftene frem til og med 2022. Det betyr at en stor del av kampflyutgiftene de neste fire årene er bundet til betaling av allerede bestilte fly, og ikke kan frigjøres og brukes til andre formål.

Anskaffelsesplan

Norge er et av ni land i det flernasjonale F-35-partnerskapet. Sammen utvikler, kjøper og drifter vi F-35, med et mål om å redusere kostnadene for alle landene. Allerede i dag ser vi fordelene ved dette, gjennom at partnerskapet har klart å presse ned prisen for hvert enkelt fly mer enn vi hadde lagt til grunn i våre beregninger. Dette igjen bidrar til å dekke inn andre kostnader vi ikke kan gjøre noe med, som for eksempel en økt valutakurs.

Skal vi få full effekt av disse kostnadsre duksjonene, krever det imidlertid en viss forutsigbarhet. Dette innebærer at landene for hver enkelt produksjonsserie må forplikte seg flere år i forveien, slik at det blir tid til å legge inn en samlet bestilling og deretter forhandle frem en kontrakt med leverandørene. Før Norge kan forplikte seg til en slik bestilling, må også Stortinget gi en fullmakt. For hver produksjonsserie innebærer dette at den norske prosessen nesten tar seks år fra begynnelse til slutt. Flyene betales likevel ikke ved bestilling. Det skjer først flere år senere, i forbindelse med produksjonen og leveransen av flyene, noe som betyr at totalt 75% av kostnadene knyttet til hver enkelt produksjonsserie utbetales de to siste årene.

Betalingsplan

Her gir vi en kort oversikt over hvordan denne prosessen fungerer.

År 1 – fullmakt fra Stortinget (fem år før levering)

I tråd med den gjeldende anskaffelsesplanen går regjeringen hvert år til Stortinget for å be om fullmakt til å anskaffe fly fra neste produksjonsserie av F-35. Flyene bygges i årlige produksjonsserier, og i likhet med de andre partnerlandene må Norge hvert år bekrefte hvor mange fly vi skal ha levert fire år senere. Denne bekreftelsen må vi gi i begynnelsen av året. Det forutsetter at Stortinget har gitt sin fullmakt innen utgangen av året før. En bestilling av seks fly i 2016 for levering i 2020, medførte at departementet måtte hente inn fullmakt i budsjettet som ble lagt frem for Stortinget i oktober 2015. Så langt har vi gått seks ganger til Stortinget og hentet inn fullmakt for til sammen 40 fly.

År 2 – bestilling (fire år før levering)

Fire år før levering bekrefter partnerne sin leveranseplan for den kommende perioden. Det vil si at i begynnelsen av 2016 bekreftet både Norge og de åtte andre landene hvor mange fly de planlegger å anskaffe frem til og med 2020. På grunnlag av dette forberedes en felles bestilling fra partnerskapet til leverandørene, slik at de kan begynne forberedelsene til produksjon. Bestillingen av fly utløser ikke noen betalinger fra Norge, men er et viktig innledende skritt.

År 3 – forkontrakt (tre år før levering)

Tre år før leveranse av flyene inngår partnerskapet en forkontrakt med leverandørene for deler med lang ledetid. Dette er særlig deler som bruker sjeldne og kostbare materialer hvor det er stor etterspørsel, og som derfor tar tid å bestille. Samtidig med dette betaler vi også en liten del av totalkostnaden ved flyene for å dekke vår del av denne kontrakten.

År 4 – hovedkontrakt (to år før levering)

Etter planen skal en hovedkontrakt for hver produksjonsserie undertegnes to år før leveranse. Dette er den endelige kontrakten for flyene, hvor partnerskapet og leverandørene blir enige om pris, ansvarsforhold, osv. I praksis har tidspunktet for undertegnelse av denne variert, avhengig av når en blir enige. Partnerskapet har presset hardt for å få ned prisene, og noen ganger har det derfor tatt lang tid å få fullført hovedkontrakten. Når denne er signert, utløses en noe større betaling fra partnerskapet til industrien, der Norge også betaler sin del.

År 5 – hoveddel av produksjonen (ett år før levering)

Første ving norsk F-35
Venstre ving for første norske F-35, AM-1, i mai 2014 Foto: Lockheed Martin

Året før flyene skal leveres, skjer hoveddelen av produksjonen, der alle de store komponentene leveres fra underleverandørene, og selve flyet til slutt monteres og settes sammen. Dette er også året med de klart største utbetalingene fra partnerskapet til leverandørene for å dekke kostnadene ved dette arbeidet. Norge betaler også her sin andel for å dekke de flyene vi anskaffer, og det vil si at den største andelen av kostnadene for de to flyene vi fikk levert i 2016 ble utbetalt året før, i 2015. Til sammen utbetales 75% av kostnadene i de to siste årene av hver enkelt produksjonsserie.

År 6 – leveranse

Her flyr Norges nye kampfly for første gang.
Her flyr Norges nye kampfly for første gang. Foto: Lockheed Martin

Nesten seks år etter at Stortinget først gav fullmakt til bestilling står flyene klare. Likevel går det flere måneder fra det tidspunktet flyene er ferdige fra fabrikken til de overleveres til Norge. Først gjennomføres det en rekke tester for å bekrefte at flyene møter kravene partnerskapet har satt. Deretter gjennomfører Norge sin egen mottaksprosess for å kunne føre de inn i norsk militært register. Når dette er gjort blir de formelt norskregistrerte militære luftfartøyer. Dette året skjer også den siste store utbetalingen fra Norge, selv om det også i perioden etter leveranse er noen mindre avsluttende betalinger for å dekke etterarbeid osv.