F-35 anskaffelsen - oppdaterte valutaobservasjoner

Til grunn for kostnadsberegningene av F-35 anskaffelsen benyttes en forventet fremtidig dollarkurs (basert på observervasjoner i valutamarkedet) for hvert enkelt år utbetalinger forventes å foregå.

Til grunn for kostnadsberegningene av F-35 anskaffelsen benyttes en forventet fremtidig dollarkurs (basert på observasjoner i valutamarkedet) for hvert enkelt år utbetalinger forventes å foregå. Dette er normal praksis når en må forholde seg til fremtidige valutakurser som usikkerhet i store offentlige anskaffelser. Disse observasjonene ligger tilgrunn for både prissettingen av selve anskaffelsen og i levetidsberegningene.

For å sikre at valutaforutsetningene er så objektiv som mulig er tidspunktet for observasjon fastsatt i god tid i forkant av at observasjonene gjøres. For den kostnadsoppdateringen som nå er gjennomført fastsatte man høsten 2010 at de to første ukene i desember 2010 skulle danne observasjonsperioden. Tilsvarende var valutaforutsetingene som lå inne i beregningene i 2008 basert på observasjoner i første kvartal 2008. Se komplette valutastrenger benyttet i beregningen i 2008 og den oppdaterte beregningen nå i 2011.

Da beregningene ble gjort i 2008 var kursen for de aktuelle årene 2016-2020 om lag 6,07 NOK/USD. De oppdaterte observasjonene – som ligger tilgrunn for det oppdaterte kostnadsbildet som nå presenteres – gir en tilsvarende kurs på om lag 6,45 NOK/USD. Denne endringen i valutakurs gir en økning på om lag tre mrd kr for det totale kostnadsbildet for anskaffelsen.

Forsvarsdepartementet uttalte i 2009 at kursen i beregningsperioden var tilnærmet lik den historiske gjennomsnittskursen på 6,64 NOK/USD. Fordi man ikke kunne gå ut med merkantilt fortrolig informasjon, ble det valgt en tilnærmet angivelse av valutaforutsetningen.

Disse forholdene har i ettertid blitt omtalt på en måte som kan forstås som om det i beregningene faktisk er lagt til grunn en kurs på 6,64 NOK/USD – en tilnærmet angivelse har altså blitt tatt som en faktisk angivelse, og det blir ikke riktig. Kursen som faktisk er brukt til å beregne kostnadene er den som er angitt som 2008-kurs i dokumentet over. I tillegg har 6,64 blitt omtalt som en fremtidig kurs og ikke som en historisk kurs.

Det presiseres at denne unøyaktigheten ikke har innvirkning på de beregninger og kostnadstall som FD har presentert i saken, verken tidligere eller nå.