F-35 anskaffelsen - oppdatering for prisvekst

Da det ikke finnes noen allment tilgjengelig ”kampflyindeks” som kan benyttes som grunnlag for å prisjustere kostnadsbilde for kampflyanskaffelsen, er det søkt å benytte en sammenligningsindeks som er eksponert mot omtrent de samme vekstfaktorer som F-35-programmet vil være eksponert mot i levetiden.

Da det ikke finnes noen allment tilgjengelig ”kampflyindeks” som kan benyttes som grunnlag for å prisjustere kostnadsbildet for kampflyanskaffelsen, benyttes i stedet en sammenligningsindeks som er eksponert mot omtrent de samme vekstfaktorer som F-35-programmet vil være eksponert mot i levetiden. Det er lagt vekt på å benytte en allerede etablert indeks som utarbeides av en objektiv tredjepart (i dette tilfellet SSB).

For å justere prisnivået fra 2008 til 2011 er derfor SSB-indeksen ”Andre norskproduserte konsumvarer, påvirket av verdensmarkedet pga. stort importinnhold eller råstoffpriser” lagt til grunn for løpende indeksjustering av programmets kostnadsutvikling. Dette er gjort i samråd med Finansdepartementet og ekstern kvalitetssikrer. Indeksen er tilgjengelig i SSBs statistikkbank på deres hjemmeside.

Metode og grunnlag for å beregne prisvekst, slik den er beskrevet over, er for øvrig den samme som ble benyttet i arbeidet med Utvidet Fremskaffelsesløsning (UFL) som lå til grunn for valget av F-35 i 2008. Det vises i denne sammenheng til UFL og rapporten fra ekstern kvalitetssikrer (KS2) som ble offentliggjort i forbindelse med kandidatvalget i 2008.