Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner

Partene har kommet til enighet om en revidert avtale for perioden 1. januar 2012 -31. desember 2013.

Forhandlingsprotokollen

Mer rettferdig avtale
- Nå innføres det et tillegg på 24.000 kr per måned for personell i internasjonale operasjoner, uavhengig stilling og grad. For områder med lav trussel mot liv og helse gis det et noe lavere tillegg, sier forhandlingsleder Morten Larsen.

Forsvarsdepartementet ble 2. januar 2012 enige med tjenestemannsorganisasjonene om en revidert særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.

– Særavtalen har nå blitt mer rettferdig, mener forhandlingsleder Morten Larsen, som er godt fornøyd med avtalen.

Han forteller at det har vært et hovedfokus på en bedre og mer rettferdig fordeling av tillegg for tjenestegjøring i utenlands operasjoner.

– Det innføres ett misjonstillegg uavhengig av grad og stilling. Det vil nå bli kompensert likt for risiko, ulempe, beredskap og avsavn uavhengig av stilling og grad, og dette mener jeg er en viktig forbedring av avtalen, forklarer Larsen. I denne sammenheng nevnes også at vi har fått på plass et nytt tillegg for offiserer med militær kommandomyndighet. Samlet sett gir dette avtalen en bedre profil enn tidligere.

Nytt i avtalen er også at misjonstillegget differensieres avhengig av om trusselnivået mot liv og helse i operasjonsområdet anses høy eller lav. Det er trusselvurderingene fra Forsvarets operative hovedkvarter som vil bli lagt til grunn for fastsettelse av høy og lav misjonssats for tjenestegjøringen. Tjenestegjøring i område med høy trussel gir kr 24 000 per måned, mens tjenestegjøring i område med lav trussel gir kr 15 600 per måned (65 % av høy sats).

Kompensasjon for erfaring og ansvar etc. reguleres ikke gjennom misjonstillegget, men ved lønnsfastsettelse og andre tillegg. I den nye avtalen er satsene for erfaringstillegget er økt med kr 1 000 per måned. Det innføres også et nytt tillegg for offiserer med kommandomyndighet fra gradsnivået major/tilsvarende og høyere. Disse gis et tillegg på kr 2 500 per måned.

Lik behandling
Betegnelsen fagtillegg endres til rekrutteringstillegg, og satsene for rekrutteringstilleggene gis en økning på 8 %. Det er også åpnet opp for noen nye kategorier fagpersonell.

- Det er også foretatt endringer i avtalen som gjelder planleggings- og forberedelsesperioden nasjonalt. Samtlige mannskaper gis etter avtalen lønn etter lønnsplan 05.128 fra første dag. Dette sikrer lik behandling av personellet, sier Larsen.

Kvarterstandard i oppsettingsperioden
Nytt i særavtalen er videre at det tilstås kompensasjon for eventuelt utilfredsstillende kvarter i planleggings- og forberedelsesperioden. Avtalepartene har også blitt enige om nærmere presiseringer knyttet til ferie, og ferieavvikling mellom avdelingsperioden og deployeringsperioden. Videre er reglene om dekning av utgifter for å sikre ivaretakelse av helsemessige krav i forbindelse med disponering til tjeneste på kort varsel er myket opp.

Partene har i en egen merknad til avtalen stilt krav om bedre kvarterforhold under oppsettingsperioden i Norge. Nødvendige tiltak på kort og mellomlang sikt skal utredes nærmere og vil bli fulgt opp i avtaleperioden.

Den nye avtalen gjelder for perioden 1. januar 2012 og frem til 31. desember 2013.

Overgangsordninger
– For personell som tjenestegjør i områder hvor trusselnivået anses lavt, vil disse bibeholde misjonstillegg etter den gamle avtalen frem til 30. juni 2012.

- Dette for å sikre at personell som allerede er disponert til tjeneste, og de som sendes ut i nær fremtid, får beholde det gamle misjonstillegget i en viss periode. Øvrige vilkår vil tilstås etter den nye avtalen, avslutter Morten Larsen.