Reguleringsplan for Linderudkollen skisenter, Oslo kommune – stadfesting etter markaloven

Miljøverndepartementet legger til grunn at en utvikling av Linderudkollen skisenter til et tidsmessig helårsanlegg faller inn under markalovens formål om å fremme og tilrettelegge for idrett. Departementet mener reguleringsplanen både vil øke kapasiteten og kvaliteten på dagens tilbud og gi mulighet til å drive idrett i anlegget både sommer og vinter. Departementet stadfester med dette reguleringsplan for Linderudkollen skisenter vedtatt av Oslo bystyre 15.02.2012.

Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 14.06.2012.
Fylkesmannen har oversendt reguleringsplanen til departementet for stadfesting etter lov av 6. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) § 6.

Miljøverndepartementet legger til grunn at en utvikling av Linderudkollen skisenter til et tidsmessig helårsanlegg faller inn under markalovens formål om å fremme og tilrettelegge for idrett. Departementet mener reguleringsplanen både vil øke kapasiteten og kvaliteten på dagens tilbud og gi mulighet til å drive idrett i anlegget både sommer og vinter. Departementet stadfester med dette  reguleringsplan for Linderudkollen skisenter vedtatt av Oslo bystyre 15.02.2012.

Sakens bakgrunn

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for snøkanoner og utvidelse av eksisterende skiløyper, samt å åpne for utvidelse av hoppanlegget med flere bakker. Planområdet er på ca 225 daa og er et populært friluftslivs-, trenings- og rekreasjonsområde hele året. Det er utarbeidet to alternativer til planen. Forskjellen på de to alternativene er at en eksisterende bolig innenfor planområdet er definert som LNF spredt boligbygging i alternativ 1 og LNF i alternativ 2. Bystyret vedtok alternativ 1. 15. februar 2012, og det er dette alternativet som er oversendt departementet for stadfesting.

Hovedgrepene i planen:
Planforslaget legger til rette for utvidelse av dagens virksomhet i området med skiløyper, skiarena, hoppbakker og tilhørende bebyggelse og infrastruktur. Det skal etableres en skiarena nordvest for Kapteinsputten. Fra skiarenaen skal det gå tre løypesløyfer bestående både av eksisterende løyper som utvides i bredden og noen nyetablerte løypetraséer. Alle løypene skal lyssettes. Deler av løype skal gå langs Almedalsbekken. Bekken må flyttes noen meter på deler av denne strekningen. Det legges opp til kunstsnøproduksjon hvor Kapteinsputten og Åsputten skal benyttes som vannuttak.

I tillegg åpnes det for etablering av nye hoppbakker i direkte tilknytning til de eksisterende bakkene.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen tilrår at departementet stadfester planen. Planen legger opp til utvikling av skianlegget. Linderudkollen er et viktig anlegg for skiidretten i dette området. Planen legger opp til en utvidelse av et allerede eksisterende anlegg. Fylkesmannen mener at dette er fornuftig.

Fylkesmannen mener Oslo kommune har gjort gode vurderinger etter naturmangfoldloven. Planforslaget har gode bestemmelser for kantvegetasjon og overvannshåndtering. Fylkesmannen ba ved offentlig ettersyn om at det ble lagt inn en føring i reguleringsbestemmelsene om at det ble avsatt et belte med kantvegetasjon. Fylkesmannen mener at Oslo kommune har fulgt opp dette på en god måte.

Spesielt om område for spredt boligbygging (tjenestebolig)
Fylkesmannen registrerer at Oslo kommune har valgt å vedta alternativet der en tjenestebolig i området legges ut som LNF-område for spredt boligbygging. Fylkesmannen ser at dette kan være formålstjenelig for å lette saksbehandlingen ved mindre byggetiltak på denne boligen. Fylkesmannen mener allikevel at det bør presiseres i bestemmelsene at det ikke tillates nye boenheter i området.
Fylkesmannen vil anbefale departementet å stadfeste planen med dette formålet, men presisere i bestemmelsene at det ikke tillates etablert nye boenheter.

Miljøverndepartementets vurdering

I henhold til markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om reguleringsplan som vedrører Marka stadfestes av departementet før planen får rettsvirkning etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i kommunens plan som det anser nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål.

Markalovens hovedformål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Innenfor markalovens geografiske virkeområde er det innført et generelt byggeforbud. Ingen bygge- og anleggstiltak kan gjennomføres i Marka uten tillatelse etter markaloven. Bygge- og anleggsforbudet i § 5, som blant annet omfatter oppføring av bygninger og terrenginngrep, er likevel ikke til hinder for utvikling, opprusting og utvidelse av eksisterende idrettsanlegg i Marka, så lenge det dreier seg om anlegg som kan innpasses i Marka innenfor lovens formål, jf. markaloven § 7 første ledd nr 3.

Idrettsaktiviteter som kan innpasses i Marka skal sikres innenfor rammene av bærekraftig flerbruk. Her må de ulike hensynene veies opp mot hverandre.

Med idrett som naturlig kan innpasses i Marka siktes i utgangspunktet til idrett som tradisjonelt har vært utøvd i Marka, og som følge av krav til topografi og areal har en naturlig arena i Marka. Vurderingen av hva som kan innpasses i Marka, varierer med hvor i Marka anlegget ønskes bygget og hva som er i området fra før. Departementet legger vekt på at Linderudkollen skisenter er et eksisterende anlegg og at det i lang tid har vært utøvd skisport i dette området.

Departementet viser til at planen vil øke kapasiteten av dagens tilbud og gi mulighet til å drive idrett i anlegget både sommer og vinter. Departementet ser det som viktig å få barn og unge ut i Marka, noe som også er positivt i et folkehelseperspektiv. Utviklingen av Linderudkollen skisenter vil etter departementets vurdering bidra til å fremme fysisk aktivitet med forbedring av både rekrutterings-, trenings- og konkurransemuligheter og økt kapasitet for uorganisert bruk samt tilbud til nye brukergrupper.

Oppgradering av anlegget vil etter departementets vurdering kunne ha stor betydning for både lokal og regional utvikling. Et godt utbygd anlegg med tilbud for ulike skiaktiviteter og ferdighetsnivåer vil også gi miljøgevinst ved at det reduserer brukernes behov for å reise til anlegg lenger unna. Det vil også bidra til å konsentrere aktiviteter, og dermed redusere konfliktpotensialet i andre deler av Marka. 

Vurderingene av konsekvensene av tiltaket er basert på eksisterende kunnskap hentet fra Artsdatabankens artskart, Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase, utfyllende beskrivelser fra kommunens naturtypekartlegging samt befaring fra konsulentenes naturforvalter. Den eneste registrerte lokaliteten i området er Sørputten/Åsputten, lokalitet 345, hvor det i 2002 ble registrert padde. Området er mye brukt av mange til alle årstider og det er ikke kommet inn innspill i planprosessen som tyder på at det er kvaliteter i området som ikke er registrert. Det er etter departementets oppfatning derfor ikke grunn til å tro at tiltaket vil påvirke truet, nær truet eller verdifullt naturmangfold, uten den registrere forekomsten av padde. Kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.

I og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget og det ikke kan påvises effekter av tiltak på verdifull natur, med unntak av padde, legger departementet til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9 – 12.

Åsputten er registrert som yngleområde for padde. Padda er aktiv ved og i dammen fra mai til august. Resten av året lever paddene på land. Gjennom vinteren ligger paddene i dvale opp til en km unna dammen. Vannuttak til snøproduksjon fra dammen vil foregå i perioden 1. november til 1. april. Det er også gitt bestemmelser for laveste vannstand i dammen. Vannuttaket vil derfor ikke ha betydning for paddene som yngler i dammen. Den planlagte utbyggingen vil for øvrig ikke forringe eller ødelegge leveområdet for andre truede eller nær truede arter, heller ikke sammen med andre påvirkninger. Prinsippet om samlet belastning i naturmangfoldloven blir derfor ikke nærmere vurdert for disse artene. Kunnskapsgrunnlaget for artene anses tilstrekkelig. Føre-var-prinsippet tillegges derfor liten vekt.

Prinsippet i naturmangfoldloven om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver får ikke særlig betydning i denne saken ettersom tiltakshaver ikke pålegges avbøtende tiltak for arter utover det som følger av planen.

Naturmangfoldlovens § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder er etter departementets syn godt ivaretatt for den registrerte paddelokaliteten i Åsputten som er nærmere beskrevet ovenfor og gjennom avbøtende tiltak for anleggsperioden. Planforslaget har gode bestemmelser for kantvegetasjon og overvannshåndtering. For resten av planen får ikke § 12 særlig betydning utover det som er beskrevet i planen. 

Konklusjon

Miljøverndepartementet finner at markaloven gir hjemmel til å tillate oppgradering og utvidelse av det eksisterende idrettsanlegget Linderudkollen skisenter, da dette er i samsvar med markalovens formål om å tilrettelegge for idrett, hvor man samtidig har tatt hensyn til friluftsliv, naturopplevelse, naturmangfold og kulturminner.

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplanen for Linderudkollen skisenter, med følgende vilkår:

  • Område LB1, LNF, spredt boligbygging. Formålet stadfestes for å lette saksbehandlingen ved mindre byggetiltak på boligen, men det må inntas i reguleringsbestemmelsene at det ikke skal oppføres nye boenheter i området.

Vedtak

I medhold av markaloven § 6 stadfester Miljøverndepartementet reguleringsplan for Linderudkollen skisenter vedtatt av Oslo bystyre 15.02.2012, med det vilkår som fremgår av vurderingen ovenfor. Kommunen bes rette opp reguleringsbestemmelsene i samsvar med dette.

For kunngjøring av den endelige planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.

 

Med hilsen

Bård Vegar Solhjell

 

Kopi til:

 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 8111 Dep

0032

OSLO

Bærum kommune

         

1304

SANDVIKA

Asker kommune

Postboks 353

1372

ASKER

Ski kommune

Postboks 3010

1401

SKI

Oppegård kommune

Postboks 510

1411

KOLBOTN

Lørenskog kommune

Rådhuset

1470

LØRENSKOG

Nittedal kommune

Moveien 1

1482

NITTEDAL

Fylkesmannen i Østfold

Postboks 325

1502

MOSS

Hobøl kommune

         

1827

HOBØL

Enebakk kommune

Prestegårdsvn. 4

1912

ENEBAKK

Skedsmo kommune

Postboks 313

2001

LILLESTRØM

Gjerdrum kommune

Postboks 10

2024

GJERDRUM

Fylkesmannen i Oppland

Postboks 987

2626

LILLEHAMMER

Lunner kommune

Postboks 94

2713

ROA

Fylkesmannen i Buskerud

Postboks 1604

3007

DRAMMEN

Lier kommune

Postboks 205

3401

LIER

Røyken kommune

Rådhuset

3440

RØYKEN

Ringerike kommune

Serviceboks 4

3504

HØNEFOSS

Jevnaker kommune

Postboks 70

3521

JEVNAKER

Hole kommune

Hole Herredshus

3530

RØYSE