Tillatelse til igangsetting av revisjon av kommuneplanens arealdel i Bærum kommune

Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av revisjon av den delen av kommuneplanens arealdel for den delen som ligger i marka. Miljøverndepartementet vil bemerke at slik tillatelse skulle vært innhentet før planarbeidet ble satt i gang, det vil si før varsel om planoppstart, i henhold til markaloven. I dette tilfellet er varsel/høring av planprogram sendt 19. oktober 2012 og planarbeidet er igangsatt. Departementet gir likevel tillatelse til igangsetting av planarbeid, for den delen av planområdet som ligger innenfor Marka.

Vi viser til Bærum kommunes brev datert 1. november 2012 oversendt fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med Fylkesmannens tilrådning 12. november 2012.

Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av revisjon av den delen av kommuneplanens arealdel for den delen som ligger i marka.

Miljøverndepartementet vil bemerke at slik tillatelse skulle vært innhentet før planarbeidet ble satt i gang, det vil si før varsel om planoppstart, i henhold til markaloven. I dette tilfellet er varsel/høring av planprogram sendt 19. oktober 2012 og planarbeidet er igangsatt. Departementet gir likevel tillatelse til igangsetting av planarbeid, for den delen av planområdet som ligger innenfor Marka.

Det videre planarbeidet for den delen som gjelder Marka, må skje innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Eksisterende planer skal, gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel, bringes i samsvar med markaloven.

Bakgrunn

Bærum kommune har startet arbeid med revisjon av sin kommuneplan, både areal- og samfunnsdel. Varsel om planoppstart/høring av planprogram ble sendt diverse adressater 19. oktober 2012. Det foreligger så langt ingen planer som omfatter arealer innenfor markagrensen.

Søknaden om tillatelse til oppstart etter markalovens § 2 ble ikke innsendt tidligere i påvente av vedtak i kommunestyret om rullering av kommuneplanarbeidet. Vedtak ble fattet 31. oktober 2012. Ved senere anledning vil vi vurdere å sende inn en anmodning om tillatelse etter formannskapets behandling av planstrategien. Kommunen bemerker at en slik søknad kan være unødig, hvis kommunestyret velger å ikke rullere arealdelen av kommuneplanen.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen anbefaler at Bærum kommune gis tillatelse til å igangsette arbeidet med kommuneplanens arealdel for den delen av planen som omfattes av Marka slik den er fastsatt i markaloven § 2. Fylkesmannen forventer at eksisterende planer gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel, bringes i samsvar med Markaloven.

Departementets vurdering

Miljøverndepartementet vil bemerke at tillatelse etter markaloven § 6 første ledd skal innhentes før planarbeidet settes i gang, det vil si før varsel om planoppstart. I dette tilfellet ble forslag til planprogram utarbeidet, planoppstart varslet og arbeidet med kommuneplanrevisjonen igangsatt før søknad om tillatelse til igangsetting ble sendt departementet. En slik fremgangsmåte er ikke i samsvar med markaloven og er svært uheldig.

Departementet finner likevel i saken her å kunne gi tillatelse i etterkant til igangsetting av planarbeid for kommuneplanens arealdel for den delen av planen som omfattes av Marka.

Deler av planområdet ligger innenfor markagrensen. Bærum kommune skriver at de så langt ikke vet om kommuneplanens arealdel vil berøre arealene innenfor markagrensen. I den grad planprosessen viser at kommunen likevel kommer til å foreslå tiltak innenfor markagrensen, må disse tiltakene være innenfor markalovens rammer.

Loven setter klare rammer for hva det kan planlegges for i Marka. I Marka gjelder et generelt forbud mot bygge- og anleggstiltak, jf. markaloven § 5. Dette generelle byggeforbudet danner utgangspunkt for planarbeid i Marka.

I § 7 er det gjort unntak fra byggeforbudet for nærmere angitte tiltak, slik at det kan planlegges for disse tiltakene uavhengig av byggeforbudet i § 5. Loven forstås videre slik at det kan planlegges for tiltak som fremmer lovens formål selv om tiltaket ikke omfattes av § 7. I henhold til markaloven § 1 er formålet med markaloven å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal videre sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.

Departementet viser til at kommunes planvedtak må stadfestes av departementet, og at departementet kan endre planen dersom det er nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål.

Departementet minner videre om at dersom det som følge av vedtak i kommuneplanprosessen skal utarbeides reguleringsplaner som vedrører Marka, skal kommunen søke departementet om tillatelse til å igangsette arbeid med reguleringsplanarbeidet.

Kommunene plikter etter markaloven § 8 å sørge for at alle planer som berører Marka er i samsvar med markaloven innen 1. september 2013.

Konklusjon

Departementet gir tillatelse til igangsetting av planarbeid innenfor marka etter markaloven § 6 første ledd, jf. § 7 første ledd. Vi minner samtidig om at eksisterende planer skal bringes i samsvar med markaloven.

For å få rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven, må endelig planvedtak i saken stadfestes av Miljøverndepartementet, jf. markaloven § 6 annet ledd. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer som anses nødvendige. Tillatelse til planoppstart innebærer ikke at det gis forhåndstilsagn om at fremtidige planvedtak vil bli stadfestet av departementet.

Det er et krav i naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet og at vurderingen og vektleggingen skal fremgå av beslutningen.

Kravet i naturmangfoldloven § 7 gjelder også for kommunene som planmyndighet. Det legges til grunn at kommunene gjør rede for og synliggjøre alle relevante forhold og vurderinger i forhold til naturmangfoldloven §§ 8 – 12 ved innsending av eventuelt planvedtak til stadfesting, slik at departementet får et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag. Departementets tillatelse til planoppstart er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages. Departementet viser avslutningsvis til at det også gjelder krav om tillatelse eller konsesjon etter andre lover i tillegg til markaloven.

 

Med hilsen

Torbjørn Lange (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Espen Fjeldstad
                                                                                          rådgiver

 

Kopi til:

 

 

Rælingen kommune

         

           

         

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 8111 Dep

0032

OSLO

Oslo kommune

Rådhuset

0037

OSLO

Asker kommune

Postboks 353

1372

ASKER

Ski kommune

Postboks 3010

1401

SKI

Oppegård kommune

Postboks 510

1411

KOLBOTN

Lørenskog kommune

Rådhuset

1470

LØRENSKOG

Nittedal kommune

Moveien 1

1482

NITTEDAL

Fylkesmannen i Østfold

Postboks 325

1502

MOSS

Hobøl kommune

         

1827

HOBØL

Enebakk kommune

Prestegårdsvn. 4

1912

ENEBAKK

Skedsmo kommune

Postboks 313

2001

LILLESTRØM

Gjerdrum kommune

Postboks 10

2024

GJERDRUM

Fylkesmannen i Oppland

Postboks 987

2626

LILLEHAMMER

Lunner kommune

Postboks 94

2713

ROA

Fylkesmannen i Buskerud

Postboks 1604

3007

DRAMMEN

Lier kommune

Postboks 205

3401

LIER

Røyken kommune

Rådhuset

3440

RØYKEN

Ringerike kommune

Serviceboks 4

3504

HØNEFOSS

Jevnaker kommune

Postboks 70

3521

JEVNAKER

Hole kommune

Hole Herredshus

3530

RØYSE