Tillatelse til oppstart av planarbeid innenfor Marka for regulering av flisterminal ved Tronaas Skog - Ski kommune

Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for å anlegge en regional flisterminal for produksjon av biobrensel i det gamle steinbruddet ved Tronaas Skog. Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse etter markaloven § 6 første ledd til å sette i gang planarbeidet innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. I planarbeidet må det tas hensyn til virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. I tillegg må det søkes løsninger som tar hensyn til landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner, jf. markaloven § 1. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette vedtaket.

Vi viser til søknad 4. februar 2013 fra Ski kommune om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan i Marka, samt til Fylkesmannens tilrådning 22. mars 2013.

Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for å anlegge en regional flisterminal for produksjon av biobrensel i det gamle steinbruddet ved Tronaas Skog. Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse etter markaloven § 6 første ledd til å sette  i gang planarbeidet innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. I planarbeidet må det tas hensyn til virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. I tillegg må det søkes løsninger som tar hensyn til landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner, jf. markaloven § 1. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette vedtaket.

Bakgrunn

Det aktuelle planområdet omfatter et gammelt steinbrudd som grenser inn til Tomtervegen like ved grensen til Hobøl kommune. Området ligger rett innenfor markagrensen. Området er regulert til landbruksformål i reguleringsplan for ”landbruksområdene i søndre del av Ski” fra 1978. I 1997 ga Ski kommune dispensasjon fra reguleringsplanen for å sette i verk ”anlegg for mottak, mellomlagring, og oppkutting av sortert trevirke samt mottak og deponering av rene utgravningsmasser for tilbakeføring av området i skogproduserende stand”. Dispensasjonen ble gitt under forutsetning av at området skulle være ferdigstilt og tilbakeført til skogproduserende stand innen utgangen av året 2017. Området har siden vært i bruk til lagring av trevirke og produksjon av bioflis. Grunneier i samarbeid med Viken Skog BA ønsker å sette i gang arbeid med en detaljreguleringsplan for en permanent regional flisterminal for mottak av rent virke fra skog for produksjon av biobrensel. Ifølge kommunen vil det bli etablert flere store varmeanlegg basert på biobrensel i nær framtid, og kommunen mener steinbruddet i Tronaas skog er velegnet som flisterminal fordi det vil være kort vei til både råstoff og marked.

En bioenergiterminal ved Tronaas Skog vil innebære følgende:

-          mottak og lagring av tømmer fra skog
-          mottak og lagring av flis fra jomfruelig virke fra skog (hogstavfall, lauvtrevirke mv.)
-          produksjon/flishogging av tømmer og annet virke fra skog til flis
-          sortering og blanding av ulike kvaliteter
-          utgående leveranser av biobrensel til bioenergianlegg

Ifølge kommunens saksframstilling er det i alt 7 helårsboliger i området, hvorav 4 innen en radius på 500 m og de resterende 3 opp mot 1 km fra steinbruddet. De nærmeste ligger ca 250- 300 m unna, på begge sider av Tomtervegen.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen mener at selve steinbruddet i den tilstanden det er i dag, har liten eller ingen verdi for natur og friluftsliv eller andre hensyn markaloven skal ivareta. Fylkesmannen viser til at området grenser mot veg, og at steinbruddet har bratte skjæringer mot omkringliggende områder. I den grad tiltaket vil kunne få betydning for natur og friluftsutøvelse i Marka må det være gjennom påvirkning på omkringliggende arealer. I søknaden nevnes skiløype som krysser vegen 250 m øst for steinbruddet, og Vientjern, som er et mye brukt turmål.

Fylkesmannen viser videre til at man etter en mer begrenset drift for produksjon av bioflis heller ikke frem til nå har hatt negative erfaringer med støy, utslipp eller lignende.

Fylkesmannen mener det er nødvendig å gjennomføre en konsekvensutredning for å kunne vurdere områdets egnethet som flisterminal og eventuelle problemer i forhold til omkringliggende områder. For å få et godt faglig grunnlag for å vurdere eventuell etablering av flisterminal anbefaler Fylkesmannen at det gis et samtykke til oppstart av en reguleringsprosess for flisterminal på Tronaas skog. En konsekvensutredning bør bl.a. inneholde en utredning av hvor råstoffet til en slik flisterminal vil komme fra, og hvordan en eventuell økt avvirkning vil kunne påvirke natur og friluftslivsutøvelse i Marka.

Departementets vurdering

Markaloven er ikke til hinder for fortsettelse av eksisterende næringsvirksomhet. Det er derimot i utgangspunktet ikke adgang til å etablere ny næringsvirksomhet i Marka. Som hovedregel kan heller ikke eksisterende næringsvirksomhet utvides, jf. Ot. prp. nr. 23 (2008-2009) side 37 og Innst. O. nr. 58 (2008-2009) side 11. Utvidelser vil likevel kunne skje i enkelte tilfeller, ut fra en konkret vurdering der hensynet til lovens formål vil være avgjørende.

Et anlegg for produksjon av biobrensel er en type tiltak som ikke fremmer markalovens formål. I saken her må det imidlertid legges betydelig vekt på at det allerede eksisterer et midlertidig flisanlegg ved Tronaas Skog.

Det fremstår som noe uklart for departementet om etableringen av en permanent flisterminal på stedet vil innebære mer intensiv drift enn i dag eller behov for nye installasjoner eller anlegg. Departementet legger imidlertid til grunn at dette behovet er begrenset. Departementet viser til uttalelser i brev 30. oktober 2012 fra Viken Skog til Ski kommune som er vedlagt søknaden om at det ikke vil bli behov for store investeringer i forbindelse med etablering av terminalen, men at det kan være behov for noe fast dekke for lagring av flis.

Departementet legger videre vekt på at flisterminalen vil ligge inne i det eksisterende steinbruddet, som i seg selv ikke kan sies å ha noen verdi for naturopplevelse, friluftsliv eller andre hensyn markaloven skal ivareta. Kommunen opplyser at den ikke er kjent med at driften hittil har medført reduserte muligheter for naturopplevelse eller konflikter med idrett og friluftsliv, og at det heller ikke har vært rapportert om problemer for naboer med støy eller utslipp. Departementet viser også til at anlegget ligger i Markas randsone, inntil vei og helt i ytterkant av markagrensen (markagrensen går i veien).

Gjennom en grundig planprosess vil man klarlegge omfanget av tiltaket og avdekke eventuelle negative konsekvenser tiltaket vil ha, samt om tiltaket vil kunne aksepteres innenfor Marka. Gjennom planprosessen vil man også få grunnlag for å vurdere hvilke vilkår som eventuelt bør stilles til en slik terminal når det gjelder produksjonsomfang, transport mv.

Departementet finner på denne bakgrunn at arbeid med reguleringsplan for å anlegge en regional flisterminal for produksjon av biobrensel i steinbruddet ved Tronaas Skog kan starte opp innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. Departementet presiserer at det i planarbeidet særlig må legges vekt på følgende:

-           Virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett må utredes og vurderes, spesielt med tanke på støy, både fra drift og fra trafikk ved leveranser av virke og utgående leveranser av biobrensel
-           Eventuell forurensningsfare knyttet til tiltaket, herunder konsekvenser for vannmiljø
-           Fare for brann i flislager mv og konsekvenser av dette
-           Hvor råstoffet til flisterminalen vil komme fra og hvordan eventuell økt avvirkning vil kunne påvirke naturopplevelse og friluftsliv i Marka
-           Tiltakene må utformes slik at naturverdiene i området ikke forringes.
-           Konsekvenser for naturmangfoldet, herunder for eventuelle truede og nær truede arter og naturtyper eller verdifulle arter og naturtyper som kan berøres av tiltaket, må utredes og vurderes i tråd med naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7

Kommunen må i planarbeidet innhente erfaringer fra eksisterende drift.

Konklusjon

Departementet gir med dette tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan i henhold til markaloven § 6 første ledd. I det videre planarbeidet må kommunen legge særlig vekt på de momenter departementet har påpekt foran.

For å få rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven, må endelig planvedtak i saken stadfestes av Miljøverndepartementet, jf. markaloven § 6 annet ledd. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer som anses nødvendige for at planen skal være i samsvar med markalovens formål. Tillatelse til igangsetting av planarbeid innebærer ikke at det gis forhåndstilsagn om at det fremtidige planvedtaket vil bli stadfestet av departementet.

Departementets tillatelse til planoppstart er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages.

Departementet minner for øvrig om at undersøkelsesplikten etter § 9 i kulturminneloven gjelder for automatisk fredete kulturminner i området. Videre gjelder krav om tillatelse eller konsesjon etter andre lover i tillegg til markaloven.

 

Med hilsen                                                                        

Øivind Dannevig (e.f.)
kst. avdelingsdirektør

                                                                                          Hege Feiring
                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

 

Kopi til:

 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 8111 Dep

0032

OSLO